Službena mišljenja Ministarstva financija

Pretražite mišljenja Ministarstva financija po abecedi:

A B C Č D E F G H I J K L-LJ M N-NJ O P R S Š T U V Z Ž

Dodjela osobnoga identifikacijskog broja honorarnin inozemnim suradnicima

Dostava osobnoga identifikacijskog broja za djecu mlađu od 18 godina

Knjigovodstveni servis - OIB za ljekarnu

Kontrola IP kartica i ID 1 obrazaca za 2009.

Kontrola uplata poreza i doprinosa

Obračun PDV-a na naknade za rad članova vijeća, povjerenstva, odbora i savjeta

Oslobođenje od plaćanja PDV-a za ustanovu socijalne skrbi

Osobni identifikacijski broj za obrtnike

Osobni identifikacijski broj za strance korisnike usluge veza u marinama

Osobni identifikacijski broj za strance korisnike usluge veza u marinama

Plaćanje PDV-a na usluge arheoloških istraživanja

Plaćanje PDV-a na usluge obrazovanja

Plaćanje PDV-a na usluge u kulturi

Porezna oslobođenja u međunarodnom prijevozu

Porezni tretman poslova financijskog leasinga i aktivnih zajmova kod leasing društva

Priznavanje pretporeza po ulaznim računima

Promjena osobnoga identifikacijskog broja, nepravilna dostava pošiljaka sa Potvrdama o osobnom identifikacijskom broju

Ulazak u sustav PDV-a redovitih članova Akademije

Zahtjev za promjenu osobnoga identifikacijskog broja

Turistička članarina - obveznici plaćanja

Porez na neizgrađeno građevno zemljište - može li Republika Hrvatska biti obveznik plaćanja

Pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na cestovna motorna vozila

Županijski i gradski porezi

Utvrđivanje gradskih poreza od strane porezne uprave

Uplata poreza i drugih javnih prihoda iz inozemstva

Trgovačko društvo u stečaju - obveznik poreza na nekorištene poduzetničke nekretnine

Trgovačko društvo u stečaju - obveznik poreza na tvrtku

Samostalni umjetnici - obveznici poreza na tvrtku

Prirez porezu na dohodak - mjesna pripadnost

Posebni porez na promet rabljenih osobnih automobila kog prijenosa gospodarske cjeline

Porez na tvrtku ili naziv - plaćanje

Porez na tvrtku ili naziv - u mirovanju

Porez na tvrtku ili naziv i porez na reklame

Porez na tvrtku privatne ordinacije opće medicine

Porez na tvrtku za poslovne jedinice poreznog obveznika

Poreza na tvrtku - razrez poreza za poslovne jedince

Porez na korištenje javnih površina - pojašnjenje pojma javnih površina

Porez na kuće za odmor - rok plaćanja i zatezne kamate

Porez na kuće za odmor - utvrđivanje poreza na kuće za odmor-potv

Porez na kuće za odmor - utvrđivanje poreza na kuću za odmor

Porez na kuće za odmor / porez na tvrtku ili naziv

Porez na kuće za odmor hrvatskih državljana na privremenom radu u inozemstvu

Porez na kuće za odmor sanirane nakon ratnih razaranja

Porez na nasljedstva i darovanja - donacije HVIDR-i

Porez na nasljedstva u drugom nasljednom redu

Porez na nasljeđa i darove - oslobođenje od paćanja poreza

Porez na neiskorištene poduzetničke nekretnne - nastanak porezne obveze

Porez na neizgrađeno građevno zemljište - definicija, obveznici, oporezivanje

Porez na neizgrađeno građevno zemljište - oporezivanje

Porez na neizgrađeno građevno zemljište - oporezivanje

Porez na neizgrađeno građevno zemljište - pojam neizgrađenog zemljišta

Porez na priređivanje zabavnih i športskih priredaba

Porez na reklame i porez na tvrtku ili naziv

Porez na reklame na pročeljima zgrada

Porez na reklamu i porez na tvrtku

Porez na tvrtku - mjesto plaćanja

Porez na tvrtku - obveza plaćanja u drugoj općini

Porez na tvrtku i poreza na reklamu - oporezivanje

Porez na tvrtku ili naziv - obveznik

Porez na cestovna motorna vozila

Porez na cestovna motorna vozila - oporezivanje kod branitelja

Porez na cestovna motorna vozila - oslobođenje

Porez na cestovna motorna vozila -oslobođenje za branitelja uz 80% olakšicu

Porez na cestovna motorna vozila u vlasništvu MUP-a

Porez na cestovna motorna vozila za dio godine

Oslobođenje od plaćanje poreza na cestovna motorna vozila

Oporez na cestovna motorna vozila - oslobođenje za branitelje

Oporezivanje naslijeđene pokretne imovine u Njemačkoj

Nasljedstva i darovi - oporezivanje

Mjesto oporezivajna porezom na cestovna motorna vozila

Mjesto plaćanja poreza na cestovna motorna vozila

Kuće za odmor - oslobođenje od plaćanja poreza

Evidencija i naplata članarina turističkih zajednica

Darovanju rabljenog automobila, roditelj djetetu pa dijete ponovno roditelju

Osobe s invaliditetom - Obveznici poreza na cestovna motorna vozila

Porez na cestovna motorna vozila - oslobođenje od plaćanja

Porez na CMV - paušalno ili prema vrijednosti

Porez na kuće za odmor - visina poreza

Poreza na CMV - obveznik poreza pri promjeni vlasništva tijekom godine

Prebivalište - osnova za utvrđivanje statusa kuće za odmor

Priređivanje dječjih rođendana - registrirana djelatnost

Udjeli u investicijskom fondu - oporezivanje nasljeđivanja udjela

Oslobođenje od plaćanja poreza na kuću sagrađenu prije 400 godina

Porez na cestovna motorna vozila - utvrđivanje godišnje porezne obveze

Porez na kuće za odmor za staru naslijeđenu kuću - Obveza plaćnja

Smatra li se izgrađeni temelj kuće neizgrađenim građevnim zemljištem

Porez na tvrtku i članarine turističkoj zajednici

Porez na tvrtku i članarine turističkoj zajednici poduzeća u stečaju

Oslobođenje od plaćanja poreza na cestovna motorna vozila

Osnovica za porez na cestovna motorna vozila

Porez na kuće za odmor-visina poreza

Promet vina - oprezivanje

Udjeli u investicijskom fondu - oporezivanje nasljeđenog udjela

Administrativno i tehničko osoblje misija

Primjena odredbi čanka 69. stavak 3. Zakona o igrama na sreću

Primjena Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između Republike Hrvatske i Republike Poljske

Primjena Zakona o upravnim pristojbama

Upravne pristojbe - naplata

Zastara prava na naplatu poreza i mogućnosti uknjižbe vlasništva

Zastara prava na naplatu poreznog duga

Zastupanje po službenoj dužnosti - pravo na naknadu

Ustupanje potraživanja po osnovu povrata PDV-a

Ustupanje potraživanja za povrat poreza na treću osobu

Utvrđivanje i plaćanje spomeničke rente

Uvjerenje o posjedovanju cestovnog motornog vozila - oslobođenja od plaćanja upravnih pristojbi

Uvjerenje o prebivalištu - oslobođenja od plaćanja upravnih pristojbi

Sjedište poduzetnika - fizičke osobe

Redoslijed naplate obveza prema rješenju nadležnog poreznog tijela

Primjena instituta jamstva u prisilnoj naplati

Primjena instituta zastare u postupcima utvrđivanja i naplate poreza

Prisilna naplata boravišne pristojbe

Nadležnost za postupanje po zahtjevima Financijske policije - mišljenje

Obračun zateznih kamata na novoutvrđene obveze u postupku poreznog nadzora

Obveza plaćanja prireza porezu na dohodak za nerezidente

Prisilna naplata komunalne naknade

Zlouporaba ovlasti u gospodarskom poslovanju

Dnevnice za putovanja iz mjesta rada u mjesti prebivališta i nazad - oporezivanje

Dotiranje toplog obroka radnicima -

Godišnja porezna prijava za samostalnu djelatnost - obveznost podnošenja

Nakanada za troškove službenih putovanja vježbenicima iz Francuske - mišljenje o oporezivanju

Naknada fizičkim osobama što ih isplaćuju sudovi - porezni tretman

Naknada troškova prijevoza na posao i s posla za vrijeme bolovanja i izostanaka s posla

Neoporezivi dio autorske naknade za umjetničko djelo

Obračun amortizacije kod obrtnika obveznika poreza na dohodak

Obračun naknade plaće osobama koje pružaju njegu i pomoć HRVI iz Domovinskog rata

Odricanja od potraživanja i redoslijed uporabe dobiti - porezni tretman

Osobni odbitak po osnovi invalidnosti - mišljenje o priznavanju po čl. 36. st. 2. t. 3. i 4. Zakona

Osobni odbitak za uzdržavano dijete koje je primilo osobnu invalidninu u 2004. g.

Potvrde o cijeni karata - vjerodostojne isprave

Povrat poreza na dohodak po godinjoj poreznoj prijavi za 2005. godinu

Povremeni poslovi preko 700,00 kn - oporezivanje

Poticaji zapošljavanja - olakšice

Potpora djeci poginulih sudaca

Potpora posloprimcu zbog uništenja stana - oporezivanje

Potpora prigodom rođenja djeteta

Potpora u okviru socijalne skrbi - oporezivanje

Potpora za slučaj smrti člana uže obitelji zaposlenika

Potpora zbog bolovanja porodiljama - isplata

Potpora zbog otklanjanja posljedica prirodnih nepogoda - oporezivanje

Potpuni (jednokratni) otpis opreme i poslovnih objekata kod obrtnika

Potvrda o rezidentnosti rezidentima Republike Hrvatske

Povlastice pri oporezivanju dohotka na području posebne državne skrbi

Povoljnija kamata pri odobravanju kredita koje banka daje svojim zaposlenicima

Povrat obračunanog a neuplaćenog poreza

Porezno priznati izdaci kod samostalne djealtnosti

Porezno priznati izdaci kod samostalne odvjetničke djelatnosti

Porezno priznati izdaci za uništenu i otuđenu dugotrajnu imovinu u ratu

Posebna državna skrb - pravo na osobni odbitak

Posebna nadoknada za razminiranje

Posredovanje pri zapošljavanju učenika i studenata

Porezne olakšice na područjima posebne državne skrbi

Porezne olakšice na temelju obveznica Republike Hrvatske

Porezni obveznik - utvrđivanje statusa

Porezno priznati izdaci - dokazivanje

Porez na dohodak iz inozemnih dividendi

Porez na dohodak od poljoprivrede i šumarstva - oslobođenje od poreza

Porez na dohodak za strane državljane - način uplaćivanja

Podmirivanje poreznih obveza u slučaju blokade poslovne banke

Podnošenje godišnje prijave poreza kod ostvrenih više oblika dohodaka

Područja posebne državne skrbi - oslobođenja od plaćanja poreza

Poduzeće u stečaju - dnevni utržak u poslovnim jedinicama (prodavaonicama)

Pomoć iz sredstava sindikalne članarine - isplate

Pomoć iz sredstava sindikata - oporezivanje

Participacija za zdravstvene usluge - izdavanje računa

Osobni odbici za uzdržavane članove uže obitelji

Osobni odbici za uzdržavane članove uže obitelji i njihovu invalidnost

Osobni odbitak - dokazivanje uzdržavanih članova

Osobni odbitak invalida rada i oporezivanje primitaka hrvatskih ratnih vojnih invalida

Osobni odbitak kod inozemnog poreznog obveznika - oporezivanje

Osobni odbitak na područjima posebne državne skrbi

Osobni odbitak na područjima posebne državne skrbi

Osobni odbitak na područjima posebne državne skrbi

Osobni odbitak na područjima posebne državne skrbi

Osobni odbitak na području posebne državne skrbi

Osobni odbitak umirovljenika

Osobni odbitak vatrogasaca na područjima posebne državne skrbi

Osobni odbitak za djecu kao uzdržavane članove uže obitelji

Osobni odbitak za supružnika u izvanbračnoj zajednici

Osobni odbitak za uzdržavano dijete kod primateljaplaće i invalidske mirovine

Osobni odbitak za uzdržavano dijete rastavljenih roditelja

Osobni odbitak za uzdržavano dijete u inozemstvu

Osobni odbitak za uzdržavanog invalidnog člana uže obitelji

Osobni odbitak za uzdržavanje umirovljenika

Osobni odbitak za zaposlenog uzdržavanog supruga koji ne prima plaću

Osobni odbitci za uzdržavane članove - podjela među supružnicima

Osobni odbitci za uzdržavane članove uže obitelji

Osobni odbitci za uzdržavanje predaka

Ostatak duga kredita nakon smrti dužnika - oporezivanje

Ostvarivanje dohotka od nesamostalnog rada kod više isplatitelja - oporezivanje i godišnja prijava

Otkupni blok - obveza izdavanja

Osnovica poreza na dohodak

Osnovica za obračun otpremnina

Osobe s dvojnim državljanstvom - plaćanje poreza

Oporezivanje dionica

Oporezivanje djelatnika poduzeća zaposlenih u inozemstvu

Obustavljeni a neuplaćeni poreza na dohodak za 2002. godinu od strane psolodavca

Odgovornost za obveze obrta

Odštete temeljem sudske odluke i temeljem ugovora

Novčana naknada na ime pretrpljene štete temeljem izvansudske nagodbe - isplata i oporezivanje

Novčana renta koj isplaćuje poslodavac radniku - oporezivanje

Novčane kazne za prijestupe i prekršaje

Novčane pozajmice obrtnika vlastitom obrtu

Novinarska djelatnost - oporezivanje

Obavljanje nadzora kod obrtnika - ribara

Obračun i plaćanje prireza za djelatnike diplomatskih i konzularnih ureda RH

Obrazac id - dostava prema sjedištima organizacijskih jedinica istog poduzeća

Obrazac ID - popunjavanje

Obrazac ID - upis šifre grada/općine

Obrazac ID - upis šifre grada/općine

Nasljeđivanje obrta - oporezivanje i prijenos poreznog duga

Neisplata plaća - iskazivanje podataka u poreznoj kartici

Novčana nagrada za glazbeni kviz show "Povisilica" - isplata

Naknade za prijevoz na posao i sa posla - neoporezivi izdaci

Naknade za rad odvjetnika i drugi prmici u ime i za račun drugih

Naknade za transfer nogometaša - obveza iz 1992. i 1993. godine

Napojnica - oporezivanje

Napojnica - porezni tretman

Naknada troškova izborne promidžbe - oporezivanje

Naknada troškova za prisustvo sjednicama

Naknada za godišnji odmor neoprezivi izdatak

Naknada za izradu općih akata društva, davanje pravnih savjeta i stručnih mišljenja

Naknada za izvođenje nastave - oporezivanje

Naknada za njegu i pomoć - oporezivanje

Naknada za očevid - oporezivanje

Naknada za otkup poljoprivrednih proizvoda - način isplate

Naknada za rad članova skupština, upravnih i nadzornih odbora kod pravnih osoba - oporezivanje

Naknada za rad u biračkim odborima

Naknada za statiranje - isplate u gotovini

Naknada za sufinanciranje zapošljavanja

Naknada za tov teladi, pravo na naknadu za iznajmljeni automobil - isplata u gotovini

Naknada za vrijeme službe u OS RH - uputa

Naknade HRVI-ima po ugovoru o djelu - oporezivanje

Naknade članovima predstavničkih tijela državne vlasti i tijela lokalne samouprave i uprave - plaćanje doprinosa

Nagrada za godine radnog staža - neoporezive isplate

Nagrada za osvojenu olimpijsku medalju - oporezivanje

Nagrade akademicima - porezni tretman

Nagrade gradskog vijeća - oporezivanje

Nagrade osvojene na sportskim turnirima - oporezivanje

Nagrade u emisiji Kolo sreće - oporezivanje

Najam poslovnog prostora - oporezivanje i plaćanje poreza

Najamnina i troškovi smještaj u dom umirovljenika - pravo na osobni odbitak

Naknada članovima predstavničkih tijela državne vlasti i tijela lokalne samouprave - oporezivanje

Naknada glumcima statistima, predujam za iznajmljene predmete - isplate u gotovini

Naknada i potpora - isplata

Naknada i provizija suradnicima - oporezivanje

Naknada invalidu rada za prekvalifikaciju i čekanje na posao - isplata

Naknada posloprimcima i članovima organa dioničkog društva i d.o.o - isplata iz neto dobiti

Naknada pripadnicima civilne zaštite

Naknada sportskim sucima - oporezivanje

Nabava mineralne vode za potrebe radnika na gradilištu - oporezivanje

Način popunjavanja PK-1 u slučaju neredovite isplate plaće

Nagrada akviziterima - oporezivanje

Nagrada na teniskim turnirima - oporezivanje

Nagrada najboljim učenicima - oporezivanje

Mali gospodarski ribolov - oporezivanje

Materijalni izdaci za izradu autorskog djela

Mirovina i izdaci za uzdržavanje - osnovica poreza

Mirovina iz inozemstva - plaćanje poreza na dohodak

Mirovina iz inozemstva tuzemnog obveznika

Kuponi obveznica za poreznu olakšicu - korištenje

Kuponi za poreznu olakšicu - dopuna naputka

Mirovina pripadnika hrvatske vojske - oporezivanje

Mirovina za više proteklih poreznih razdoblja - oporezivanje

Mirovina za više proteklih poreznih razdoblja - oporezivanje

Krediti odobreni zaposlenicima pod povoljnijim kamatama

Krediti uz povoljnije kamate

Krediti uz povoljnije kamate odobreni zaposlenicima ministarstva

Kupnja građevinskog zemljišta za izgradnju stambenog prostora - pravo an odbitak

Kupnja stambenog prostora iz kredita - pravo an osobni odbitak

Kupnja stana za potrebe stanovanja - pravo na osobni odbitak

Knjiga primitaka i izdataka i knjigai izdanih računa - knjiženja

Kompjutorske igre - oporezivanje

Konačni obračun poreza iz mirovina ostvarenih od više isplatitelja

Izvršavanje naloga za prisilnu naplatu

Jamstvo u prisilnoj naplati poreza - primjena instituta jamstva

Jubilarne nagrade - ostvarivanje prava na isplatu

Kako se plaćaju isporučena roba i obavljene usluga obrtnicima

Kamate koje isplaćuje banka po osnovu komisijsko-mandatnih poslova - oorezivanje

Kamate na stambene kredit dane svojim zaposlenicima - pravo na osobni odbitaka

Izmjene obrazaca pk temeljem sudske presude o uzdržavanju djece

Iznajmljivanje apartmana u vlasništvu stranih pravnih i fizičkih osoba

Iznajmljivanje poslovnog prostora - utvrđivanje porezne obveze

Iznajmljivanje prostora - oporezivanje dohotka od imovine

Iznajmljivanje soba, postelja i apartmana

Izostanak predaje porezne prijave - naputak

Izrada grafičkih mapa - oporezivanje

Izuzeće od plaćanja poreza na dohodak za zaposlenike europske banke

Izuzimanje nekretnine iz obrta i prijenos drugom poduzetniku -oporezivanje

Ista vrsta nekretnine

Izbjegavanje dvostrukog oporezivanja tuzemnih poreznih obveznika za dohodak ostvaren u inozemstvu

Izdaci temeljem otpisa dugotrajne imovine

Izdaci za dobivanje dozvola za rad zaštitara - rashodi

Izdaci za dopunsko zdravstveno osiguranje - porezno priznati izdaci za

Izdaci za investicijsko održavanje zejdničkih prostorija stambene zgrade

Izdaci za nabavu odjeće za službene potrebe

Izdaci za prijevoz na posao i s posla

Izdaci za prijevoz vlastitim vozilom na službenom putovanju - isprave o vjerodostojnosti

Izdaci za službena putovanja

Izdaci za službena putovanja u neprofitnim organizacijama

Izdaci za stručnu literaturu i kotizacije za stručno usavršavanje stomatologa

Izdaci za školarine zaposlenika

Izdaci za zdravstvene usluge u liječenju majke - prizanvanje osobnog odbitka

Izdatak po osnovi socijalnog osiguranja plaćenog u inozemstvu

Izdatak za zemljište i komunalno uređenje pri izgradnji stanova za prodaju - utvrđivanje osnovice i oporezivanje

Otpremnina radi osobno uvjetovanih otkaza - oporezivanje

Podjela osobnog odbitka za uzdržavano dijete

Podnajam stana vlastitoj tvrtki - obveza plaćanja porez na dodanu vrijednost

Popunjavanje obrasca ID i porezne kartice PK-1

Porez na dohodak po osnovi dividendi i udjela u dobiti na temelju udjela u kapitalu

Postupak utvrđivanja dohotka novinara

Povrat pogrešno usmjerenih bezgotovinskih povrata poreza i prireza po godišnjoj prijavi poreza na dohodak

Povrat poreza na dohodak hrvatskom ratnom vojnom invalidu iz Domovinskog rata

Primici od financijske imovine neprofitne organizacije - oporezivanje

Primitci od realizacije opcijskih planova iz inozemstva - porezni tretman

Terenski dodatak - oporezivanje

Troškovi seminara - knjiženje u poslovne izdatke

Troškovi smještaja i prehrane za sudionike seminara

Ustupanja vlasničkih udjela - oporezivanja

Utvrđivanje dohotka stečajnih upravitelja

Uvećanje osobnog odbitka za otplatu kamata po namjenskom stambenom kreditu za investicijska održavanja na postojećem stambenom prostoru u 2003. i 2004. godini

Članarina i upisnina za članstvo u Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstva

Dio osobnog odbitka po osnovi uzdržavanog člana uže obitelji

Djelatnosti novinara i autora - utvrđivanje dohotka

Dnevnice za službena putovanja

Dnevnice za službena putovanja - porezni tretman

Dohodak od samostalne djelatnosti ostvaren otuđenjem više od tri nekretnina

Dohotka od kapitala na zadržanu dobit korištenu za povećanje temellnog kapitala - oporezivanje

Godišnji obračun poreza na dohodak od nesamostalnog rada te primici po osnovi kojih se utvrđuje drugi dohodak

Isplata obeštećenja po izvansudskoj nagodbi - porezni tretman

Isplata odštete u visini plaće

Isplata razlike mirovine za više godina - obračuna poreza prema godišnjoj poreznoj prijavi

Isplata zaostalih plaća zaposlenika tvrtke po presudi suda u neto svotama

Isplate naknada radnicima, članovima ispitnih komisija - povjerenstava

Iznajmljivanje stanova, soba i postelja putnicima i turistima i organiziranja kampova - oporezivanje

Kupovina odjela, košulja i kravata za radnike koji rade u prodaji - oporezivanje

Naknada za odvojeni život od obitelji

Naknade po ugovoru o djelu za obavljanje djelatnosti nastavnika - porezni tretman

Novčana pomoć za obnavljanje kuće uništene požarom - oporezivanje

Novčane potpore zaposlenicima za opremu doktorske disertacije odnosno magistarskog rada - porezni tretman isplata

Obiteljski paket police dopunskog privatnog zdravstvenog osiguranja - priznavanje izdataka

Obrazac ID - upis šifre grada/općine

Odricanje od potraživanja po osnovi udjela u dobiti - oporezivanje

Osobni odbitak za zdravstvene usluge (stomatološke)

Osobni odbitak za zdravstvene usluge i stambene potrebe

Otpremnina državnih službenika radi poslovno uvjetovanih otkaza - oporezivanje

Porezni tretman plaćanja premije osiguranja od odgovornosti

Potpore invalidnim osobama i kako ostvariti to pravo

Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi za 2004. godinu

Primanja za rad izvan radnog vremena

Primici u naravi - darovanje radnika putem poklon kartica

Primitci od realizacije opcijske kupnje dionica - porezni tretman

Promjena načina oporezivanja drugog dohotka - mišljenje

Ugovor o djelu za obavljanje privremenih nesamostalnih poslova, prijava u sustav PDV-a

Ugovor o poslovođenju trgovačkog društva - naknada radnicima koji su zaposleni u drugom društvu

Usluge turističkih vodića prema ugovorima o djelu - oporezivanje

Utvrđivanje i oporezivanje primitaka u naravi

Uvećani osobni odbitak na područjima posebne državne skrbi po godišnjoj prijavi poreza na dohodak za 2004. godinu - mišljenje

Vjerodostojne isprave o nastanku troškova službenog putovanja

Način zaokruživanja isplaćenih iznosa

Djelatnost športskih sudaca -oporezivanje isplaćenih dnevnica

Isplata plaće po sudskoj presudi - oporezivanje

Odšteta radnicima - porezni tretman, oporezivanje

Osiguranje života za slučaj vjenčanja - porezno priznati izdaci po toj osnovi

Uplaćene premije dopunskog i privatnog zdravstvenog osiguranja - priznavanje izdataka

Uplata poreza i prireza na dohodak - obveza plaćanja za nerezidente

Darovanja fizičke osobe dana u tuzemstvu - mogućnost uvećanja osobnog odbitka

Dugotrajna imovina (fotoaparat) u obrtničkim djelatnostima

Evidencija o nabavi i upotrebi reprodukcijskog i potrošnog materijala

Kamate po namjenskom stambenom kreditu - izdavanje potvrda o plaćenim kamatama

Korištenje službenog automobila za privatne potrebe i naknada za prijevoz na posao i s posla

Neoporezivi dio stipendije studenata na sveučilištima u tuzemstvu - porezno priznati rashodi i oporezivanje -2.

Novčana potpora obitelji umrlom radniku iz inozemstva -oporezivanje

Olakšice za hrvatske ratne vojne invalide iz Domovinskog rata

Opcijska kupnja dionica u inozemstvu - oporezivanje

Osobni odbitak za stambene potrebe - mogućnosti uvećanja

Otuđenje nekretnina stečenih u postupku vraćanja oduzete imovine - utvrđivanje dohodka

Otuđenje nekretnine stečene temeljem ugovora o doživotnom uzdržavanju - utvrđivanje dohotka

Pomorski dodatak - uvjeti za neoporezive isplate

Terenski dodatak - isplata izaslanim ranicima

Unos nekretnine u društvo - oporezivanje

Životno osiguranje - mogućnost korištenja izdataka za uplaćene premije osiguranja

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje - porezni tretman

Dohodak nerezidenta od davanja u zakup nekretnina - oporezivanje

Isplata plaće za protekla porezna razdoblja i isplata otpremnine

Olakšice za područja posebne državne skrbi i brdsko-planinska područja

Osobni odbitak za stambene potrebe - utvrđivanje i dokazivanje

Povrat poreza i prireza na dohodak koji je poslodavac obustavio radniku ali ga nije uplatio

Premije za dopunsko zdravstveno osiguranje za 2006.godinu -priznavanje uplata u 2007. godine

Prijava poreza na dohodak za 2006. godinu - obveza podnošenja za ostvarene dohotke od nesamostalnog rada i drugog dohotka po ugovoru o djelu

Davanje u zakup nekretnina - porezni tretman

Dio osobnog odbitka za održavanje postojećeg stambenog prostora u vlasništvu supruga

Naknada štete koja se isplaćuje nerezidentu - porezni tretman

Neoporezive isplate naknada radnicima izaslanim na rad u predstavništva hrvatskog društva u druge države

Osobni odbitak za uzdržavane članove uže obitelji, za dvije bake bračnog supruga

Plaćanje prireza porezu na dohodak za vojne izaslanike

Preračunavanje neto na bruto plaću - korištenje osobnog odbitka

Zatvaranje samostalne djelatnosti - utvrđivanje primitaka po osnovi evidentiranih potraživanja

Primitci po osnovi životnog osiguranja sa obilježjem štednje - porezni tretman

Isplata dnevnica za službena putovanja u inozemstvo - neoporezive svote

Zatezne kamate na porez i prirez na dohodak i doprinose pri obračunu i isplati plaća po sudskoj presudi

Godišnja prijava poreza na dohodak za 2007. godinu

Isplata športskih stipendija te isplata potpore trenerima

Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja sa Slovenijom

Utvrđivanje drugog dohotka i plaćanje predujma poreza na dohodak

Utvrđivanje i isplata dohotka stečajnih upravitelja

Isplata naknade stečajnim upraviteljima

Izdaci za troškove seminara za stručno usavršavanje

Iznajmljivanje stanova, soba, postelja putnicima i turistima

Jubilarne nagrade - oporezivanje

Kupnja vlastitih dionica po nominalnoj vrijednosti koja je manja od tržišne

Naknada za odvojeni život od obitelji i dnevnice

Osobni odbitak za kupnju stambenog prostora

Osobni odbitak za uzdržavanu djecu

Prigodne nagrade utvrđene internim aktima Ministarstca unutarnjih poslova - oporezivanje

Primici po osnovi drugog dohotka - oporezivanje

Primitaka od financijske imovine neprofitne organizacije - oporezivanje

Terenski dodatak - utvrđivanje visine i pravo na isplatu

Troškovi smještaja i prehrane za sudionike seminara

Dio osobnog odbitka za zdravstvene usluge

Dio osobnog odbitka za zdravstvene usluge

Dohodak od otuđenja nekretnine stečene temeljem ugovora o doživotnom uzdržavanju

Godišnja prijava poreza na dohodak za 2009. godinu

Molba za oslobođenje od plaćanja poreza na dohodak

Osobni odbitak za stambene potrebe

Podnošenje prijave poreza na dohodak

Porezni tretman naknade isplaćene djeci za statiranje u spotu

Priznavanje neoporezivog dijela umjetničkog autorskog honorara

Prodaja odnosno ustupanje opcije koja je dobivena zamjenom za dionice

Dio osobnog odbitka za stambene potrebe

Hrvatsko - njemački ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja; Njemačko - hrvatska industrijska i trgovinska komora

Isplata neoporezive stipendije

Naknada za odvojeni život

Podaci za utvrđivanje i oporezivanje dohotka od osiguranja

Podnošenje godišnjih prijava poreza na dohodak za 2008. članova posade brodova u međunarodnoj plovidbi

Porezni tretman prodaje udjela u trgovačkom društvu

Porezni tretman realizacije opcijskog ugovora sklopljenog s povezanim društvom iz inozemstva

Porezni tretman stipendija koje se isplaćuju na teret sredstava IPA fonda

Priznavanje troškova osobnog automobila kao poslovnih izdataka kod iznajmljivanja

Prodaja više od tri nekretnine u pet godina

Troškovi za kupljenu odjeću

Tumačenje članka 14. Pravilnika o porezu na dohodak

Dio osobnog odbitka za kupnju ili gradnju stambenog prostora koji se financira dijelom vlastitim sredstvima, a dijelom sredstvima namjenskog stambenog kredita

Dio osobnog odbitka za uzdržavanje članova obitelji

Isplate osiguranih svota fizičkim osobama - porezni tretman

Mogućnost korištenja dijela osobnog odbitka za uzdržavano dijete

Plaćanje predujmova poreza na dohodak u RH iz inozemnog dohotka ostvarenog u državi ugovornici

Porezni tretman plaće koja se isplaćuje rezidentima država ugovornica (Slovenija, Srbija, Makedonija)

Primanja za poslove kvalificiranog prevođenja za poslodavca temeljem ugovor o djelu, pored primanja od nesamostalnog rada

Primitci od prodaje arhitektonsko - građevnog kamena - porezni tretman

Trgovac pojedinac u Registru poreznih obveznika (RPO)

Paušalni porez na dohodak od iznajmljivanja

Porezni tretman djelatnosti sakupljanja i prodaje gljiva

Porezni tretman primljenih potpora za obavljanje djelatnosti obrta

Unos nekretnine u temeljni kapital trgovačkog društva

Dodjela vlastith dionica zapolenicima i porez na dobit

Kamate na zajmove dioničara i čanova društva

Kamate na zajmove dioničara i priznate kamate između povezanih društava

Olakšce za područja od posebne državne skrbi

Olakšice za područja od posebne državne skrbi

Porezno priznavanje rashoda od otpisa potraživanja prema Zakonu o porezu na dobit

Porezno priznavanje rashoda od usklađenja i otpisa potraživanja prema Zakonu o porezu na dobit

Naknade u vezi sa softverom za vlastite potrebe - plaćanje poreza po odbitku

Porez na dobit po odbitku na kamate plaćene u okviru multinacionalnih kompanija

Prijava poreza na dobit za 2006. godinu

Priznavanje troškova osobnih automobila - porezni tretmen

Zaštitna kamata - izračunavanje

Zaštitna kamata na području posebne državne skrbi

Zaštitna kamata na porezni gubitak za 1997. g.

Zaštitna kamata na povećanje vlastitog kapitala

Zaštitna kamata za 1998.

Zaštitna kamata za 1999. godinu

Zaštitna kamata za 1999. godinu

Zaštitna kamata za 2000. godinu

Zatezna kamata - oporezivanje kod domaćeg i inozemnog poduzetnika

Zatezne kamate na zakašnjela plaćanja u inozemstvo - porez po odbitku -

Vrijednost imovine pri prijelazu s oporezivanja dohotka na dobit

Ustanova u kulturi - oporezivanje porezom na dobit

Usluge savjetovanja iz Španjolske - porez po odbitku

Usklađenje vrijednosti imovine po propisima o oporezivanju dobiti

Usklađenje vrijednosti imovine po propisima o oporezivanju dobiti

Ulaganja u infrastrukturu u vlastitoj režiji i potpora od države i građana - oporezivanje

Unosa nekretnina u temeljni kapital - oporezivanje

Udio u kapitalu drugog obveznika

Udruga koja obavlja profitabilne djelatnosti - oporezivanje

Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između Francuske i Hrvatske

Temeljni kapital pripajajućih društava - povećanje

Transferne cijene i njihova kontrola tijekom inspekcijskog nadzora

Troškovi automobila - rashodi

Troškovi istraživanja i razvoja u povezanim društvima - sudjelovanje i porezno priznavanje

Troškovi promidžbe uvođenja novih proizvoda

Stjecanje udjela, goodwil i revalorizacija

Strana predstavništava u RH - porezni tretman

Sudjelovanju u troškovima istraživanja i razvoja unutar grupe međunarodno povezanih društava

Slobodna zona - oporezivanje dobiti

Sponzorstvo - oporezivanje sponzorskih naknada

Statusna promjena - podnošenje porezne prijave

Statusna promjena -prijava poreza na dobit

Razdoblje oporezivanja kod stečaja

Razdoblje oporezivanja porezom na dobit

Revalorizacija - povećanje vrijednosti dugotrajne imovine

Revalorizacija dionica u 1993. godini

Revalorizacija i amortizacija - priznavanje rashoda

Revalorizacija imovine na privremeno nedostupnom području

Revizijske usluge - oporezivanje porezom na dobit i porezom na dodanu vrijednost

Rezerviranja za neizvjesnu naplatu potraživanja

Rezerviranja za nenaplaćena potraživanja

Rezerviranja za rashode kod štedno-kreditnih zadruga

Rezerviranja za troškove započetog investicijskog održavanja

Rezerviranje budućih troškova

Promjena metode utvrđivanja porezne osnovice poreza na dobit

Promjena poreznog razdoblja

Promjena računovodstvenih politika unatrag i utjecaj na oporezivanje

Provedba članka 16. i 20. zakona o porezu na dohodak

Prodaja vlastitih dionica i kapitalna dobit - oporezivanje

Promet vlastitih dionica

Privatne zdravstvene ustanove - obveznici

Priznati rashodi do visine 2% ukupnog prihoda koji se uplaćuju kaznionicama

Priznavanje rashoda na temelju usklađenja vrijednosti dugotrajne, kratkotrajne i financijske imovine

Priznavanje troškova po Zakonu o porezu na dobit

Priznavanje troškova povezanih društava (društva matice i društva kćeri)

Prodaja obrta trgovačkom društvu - oporezivanje PDV i porezom na dobit

Primjena poreznih propisa kod kapitalnih poslovnih

Prijava poreza na dobit za 1999. godinu - uputa za obradu

Prijava porezana dobit u 1995. godini - upute za postupanje

Prijenos gubitka kod promjene proeznog razdoblja

Prijenos poreznog gubitka kod spajanja i pripajanja

Primanja s temelja udjela

Predstavništvo u Francuskoj - oporezivanje

Predujam poreza na dobit

Prekomjerna dužnička i preniska vjerovnička kamata

Prestanak statusa obveznika

Prihodi od revalorizacije imovine - oporezivanje

Povrat poreza na dobit za 1994. godinu - upute

Poticaji po osnovi zapošljava pripravnika

Poticaji zapošljavanja - porezne olakšice

Poticaji zapošljavanja po zakonu o porezu na

Potvrda o podmirenju poreznih obveza

Povećanja udjela koji se vode po metodi udjela

Povećanje kapitala temeljem pretvorbe društvenih poduzeća

Povlastice i poticajne mjere temeljem ulaganja

Posebne rezerve banaka, formiranje- porezno priznati rashod

Poslovanje pravnih osoba putem interneta

Porez po odbitku prema ugovoru s Maltom - oporezivanje

Porez po odbitku prema ugovoru sa Norveškom - oporezivanje

Porezna prijava kod statusnih promjena pripajanja

Porezne i carinske povlastice za predviđena ulaganja

Porezne olakšice kod zaklada

Porezne olakšice na područjima posebne državne skrbi

Porezne olakšice u djelovanju zaklada i fundacija

Početak rada poduzeća i pravo na osolbođenje od poreza

Poklonjeni proizvodi u promidžbe svrhe

Porez na dobit

Otpis dugotrajne imovine - jednokratni djelomični ili potpuni

Otpis potraživanja - porezno priznati rashodi

Otpis potraživanja nagodbom - rashodi

Otpis potraživanja temeljem zadužnice - porezno prizanti rashodi

Otpis zateznih kamata - porezni tretman

Ovrha putem javnog bilježnika

Oročavanje sredstava kod banke - oporezivanje

Oročavanje sredstava neprofitnih organizacija - oporezivanje

Oslobođenje od plaćanja poreza na dobit

Osnovica za oporezivanje dobiti, dohotka

Osnovice poreza na dobit - utvrđivanje

Oporezivanje dobiti inozemnih poduzetnika

Obveze na obrascu ID - pogrešno iskazivanje

Ocjena ustavnosti i zakonitosti pravilnika pravilnika o porezu na dobit

Obračun amortizacije - rashodi

Neoporezivi gubici

Nepriznati rashodi osobnih automobila - uvećanje osnovice

Neprofitna organizacija - obveznik

Neprofitna organizacija - prijava poreza na dobit

Neprofitne organizacije - obveznici

Neprofitne organizacije - obveznici poreza na dobit

Naknade za menadžment, održavanje softwarea i korištenje satelitske veze - obveza poreza po odbitku

Naknade za softver isplaćene inozemnim osobama - porez po odbitku

Naknadni ispravak bilance i poreza

Naknadni ispravak bilance pri promjeni poreznog statusa

Naknada za softver - porez po odbitku

Naknade inozemnim osobama za odobravanje kredita - porez po odbitku

Naknade isplaćene inozemnim osobama - oporezivanje

Nagrade članovima uprave društva

Naknada SWIFT-u za plaćanje korištenja softvera

Nagrada donirana u humanitarne svrhe - oporezivanje

Ljekarna, obavljanje gospodarske djelatnosti - oporezivanje

Knjiženje rashoda PDV-a i poreza na dobit plaćenog po nadzoru

Korištenje revalorizacijskih pričuva stvorenih 1993. godine

Izvozne usluge naplaćene, pomoć djeci poginulih branitelja

Kamate na depozite inozemnih pravnih osoba

Kamate na nepravovremeno plaćene predujmove poreza na dobit

Kamate po državnim obveznicama koje se isplaćuju inozemnim poreznim obveznicima - oporezivanje

Izvješća i oporezivanje trgovačkih društava u stečaju

Ispravak porezne prijave i porezne bilance

Ispravak porezne prijave u postupku nadzora

Istraživačko razvojna djelatnost tumačenje članka 2. stavak 6. i članka 17a zakona

Izdaci za obrazovanje (poslijediplomski studij menadžmenta) -rashodi

Izdaci za prigodne poklone i degustacije prehrambenih proizvoda - rashodi

Ispravak bilance i porezne prijave

Ispravak bilance nakon porezne prijave

Igre na sreću - oporezivanje

Financiranje izgradnje vodovodne, plinske i kanalizacijske mreže od jedinica lokalne samouprave i građana

Godišnja prijava poreza na dohodak i dobit za 2000. godinu

Goodwil, negativni goodwil i revalorizacija - porezni tretman

Goodwill, dugoročno rezerviranje - rashodi

Gubitak i plaćanje predujma poreza

Vođenje poslovnih knjiga u inozemstvu za obveznika poreza na dobit u Hrvatskoj

Porez po odbitku na usluge poslovnog i poreznog savjetovanja

Porezne olakšice u porezu na dobit prema Zakonu o obnovi i razvoju Grada Vukovara

Postupanje s revalorizacijskim pričuvama pri podjeli društva

Status i porezni broj trgovca pojedinca

Unos djelatonsti (imovine) obrta obveznika poreza na dobit u društvo

Troškovi amortizacije - priznavanje troškova ako se ne koristi cijeli objekt

Unos nekretnina u temeljni kapital društva

Kamate kao porezno priznati rashod

Prijava poreza na dobit za 2007. godinu

Godišnja prijava poreza na dobit za 2009. godinu

Oporezivanje premija osiguranja od posljedica nesretnog slučaja

Kamate na zajmove dioničara i članova društva

Kamatna stopa na zajmove između povezanih društava

Nagrađivanje klijenata - korisnika kartičnih proizvoda

Porez na dobit i obavljanje djelatnosti na području posebne državne skrbi

Porez po odbitku na naknade za softver

Porezne olakšice na područjima posebne državne skrbi

Porezne olakšice za trgovačka društva koja su registrirana i obavljaju brodarsku djelatnost

Porezni status udruga

Potpore iz proračuna i od drugih subjekata - praćenje i oporezivanje

Transfer sredstava s jednog društva u drugo radi izgradnje sustavne javne odvodnje

Prisilna naplata komunalne naknade

Prisilna naplata poreza potraživanjima poreznog dužnika

Prijava potraživanja u postupku likvidacije društva

Prijeboj poreznog duga sa potraživanjima prema drugim osnovama - mogućnosti

Premije osiguranja od automobilske odgovornosti - podnošenje mjesečnog izvješća

Postupak vraćanja oduzete imovine - oslobođenja od plaćanja upravnih pristojbi

Postupanje u postupku prisilne naplate

Potvrde uz osnivanje trgovačkog društva - uputa

Porezna zastara poreza na dohodak

Porezna zastara u prekršajnom postupku

Plaćanje predujma spomeničke rente

Otpis kamata na dug poreza na promet nekretnina

Ovjera ugovora o kupoprodaji stana - mjesna nadležnost

Oduzimanje stranih deviznih sredstava

Objavljivanje poreznik kartica ministara, zamjenika i pomoćmika ..

Obročna otplata i odgoda ovrhe

Naplata efektivnim stranim novcem

Naputak o naknadnom obračunu carine na motorna vozila uvezena uz carinske povlastice

Mjenjački poslovi - nadzor poreza na dobit

Nadzor poreznih obveznika koji obavljaju odvjetniku djelatnost

Kazna zbog nepravovremenog podnošenja porezne prijave

Korisnik invalidske mirovine - oslobođenja od plaćanja upravnih pristojbi

Izdavanje posjedovnih listova - oslobođenja od plaćanja upravnih pristojbi

Imovinske kartice za predsjednike i članove uprave društava u državnom vlasništvu

Indirektna spomenička renta - propisi, obveznici, osnovica, oslobođenja

Dopunski zapisnik u ponovnom postupku

Apsolutni zastarni rok za naplatu poreza

Čuvanje dokumentacije na elektronskom mediju

Čuvanje nadzornih knjiga

Deblokada poslodavca s dugom na računu 1406

Iskazivanje netočnih podataka u preznoj prijavi - kaznena odgovornost poreznog obveznika

Visina kazne zbog nepravovremenog podnošenja porezne prijave

Pomoć prognanicima - oporezivanje

Pomorski dodatak do/preko 150,00 kn

Pomorski dodatak - besporezne isplate

Popis dugotrajne imovine

Popis dugotrajne imovine putem računala

Popis ovlaštenih umjetničkih udruga - dopuna

Popis strukovnih umjetničkih udruga

Peradarstvo, djelatnost obavlja fizička osoba - oporezivanje

Plaća a zaposlenika u diplomatskim i konzularnim predstavništvima - oporezivanje

Plaća civilnog invalida rata - oporezivanje

Plaća direktora, inozemnog poreznog obveznika - oporezivanje

Plaća iz proračuna na područjima posebne državne skrbi

Plaća po presudi općinskog suda - oporezivanje

Plaća prognanika - mjesto plaćanja poreza na dohodak od nesamostalnog rada

Plaća u naravi - korištenje prijevoznih sredstava u vlasništvu poduzetnika za osobne potrebe

Plaćanje poreznih obveza pravnih i fizičkih osoba

Plaćanje računa i obveza vođenja krm obrasca

Plaćanje roba i usluga obrtnicima

Plaće isplaćene u naravi - oporezivanje

Plaće iz državnog proračuna područjima posebne državne skrbi

Plaće pomoraca - obračunavanje, plaćanje i nadzor doprinosa i poreza na dohodak

Plaće zaposlenika društva u stečaju

Plaćene kamate za kupnju stana - korištenje osobnog odbitka

Otpis poreznog duga

Otpremnina - osnovica za isplatu i oporezivanje

Otpremnina kod sporazumnog prestanka ugovora o radu - oporezivanje

Otpremnina temeljem menadžerskog ugovora - oporezivanje

Otpremnina za odlazak u mirovinu - oporezivanje

Otpremnina zaposlenika radi poslovno i osobno uvjetovanih razloga - oporezivanje

Otuđenje nekretnina unutar roka od tri godine - oporezivanje

Otuđenje imovine i imovinskih prava (kod nekretnina) - oporezivanje

Otuđenje nekretnine - utvrđivanje dohotka

Otuđenje nekretnine - utvrđivanje i oporezivanje dohotka

Hrvatska ljekarnička komora - financiranje djelatnosti i plaćanje poreza na dobit

Društvo u stečaju - obveznik poreza na dobit

Državna potpora primljena kao kompenzacija za gubitke

Državne potpore - oporezivanje

Državne ustanove obveznici poreza na dodanu vrijednost i poreza na odbit

Državni poticaji - oporezivanje

Dugoročna rezerviranja koja nisu priznata kao porezni rashod

Dugoročna rezerviranja za rizike

"Posmrtna pomoć" - prikupljanje članarine i njeno oročavanje

Agentska provizija isplaćena zastupniku u švicarskoj

Amortizacije za prodanu, uništenu, rashodovanu ili na drugi način otuđenu dugotrajnu imovinu - obračun

Automat za igre na sreću - oporezivanje

Darovane police osiguranja - porezni status

Dionice korištene za naplatu potraživanja - osnovica poreza na dobit

Dividenda primatelju u Švicarskoj Konfederaciji

Dječji vrtić osnovan od udruženja građana - obveznik poreza na dobit

Dječji vrtić u privatnom vlasništvu - oporezivanje djelatnosti

Dobitak ili gubitak od neto monetarnog položaja

Dobitci/gubitci kod zatvorenog investicijskog fonda - porezni status

Donacija dana drugima - rashodi

Donacije uz protučinidbu - porezni rashod

Prijava poreza na dobit za područja posebne državne skrbi

Darovane police auto osiguranja - Porezni status

Obračun amortizacije, kamate na zajmove dioničara, porez po odbitku za naknadu za softver

Obveznik poreza na dobit i poreza na dodanu vrijednost - utvrđivanje statusa

Olakšice na području posebne državne skrbi

Olakšice poreza na dobit na području posebne državne skrbi

Otpis zastarjelih potraživanja manjih od 5.000,00 kn - mišljenje

Sastavljanje i podnošenje godišnje porezne prijave obveznika poreza na dobit i

Prijenos poreznog gubitka

Usklađenje vrijednosti financijske imovine u banci

Tumačnje pojma čelnik poreznog tijela

Čuvanje dokumentacije na elektronskom mediju

Čuvanje računovodstvenih isprava ( kontrolnih traka maloprodajne blagajne) - rokovi i oblik čuvanja

Spomenička renta - obveza plaćanja za obveznike poreza na dobit ili dohodak

Dostava podataka za pravnu osobu u stečaju na temelju prijave poreza na dobit

Obveza dostave podataka javnim bilježnicima

Ugovori o kupoprodaji - dostavljanje jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave

Uvjerenje o posjedovanju cestovnog motornog vozila - oslobođenje od plaćanja upravnih pristojbi

Nastanak obveze plaćanja upravne pristojbe

Oslobođenja od plaćanja upravnih pristojbi

Podaci o kupoprodajnom ugovoru

Predavanje liječnika specijalista - mišljenje o ugovor o autorskom honoraru

Utvrđivanje dohotka od otuđenja nekretnina

Djelatnost turističkih vodića -oporezivanje porezom na dohodak

Izdaci i dugotrajna imovina u samostalnoj zdravstvenoj djelatnosti

Izdaci za pića i napitke tijekom rada - smatraju li se primicima od nesamostalnog rada

Iznajmljivanje stanova, soba i postelja putnicima i turistima - utvrđivanje dohotka

Kliničko ispitivanje i praćenju primjene lijekova - je li autorski honorar

Najam nekretnina, poslovnog i stambenog prostora - oporezivanje

Naknada troškova noćenja na službenom putovanju

Održavanje postojećeg stambenog prostora - povećanje osobnog odbitka

Otpremnina zbog otkaza s ponudom izmijenjenog ugovora

Predavanje na seminaru - je li autorski honorar

Promjena načina oporezivanja - prijelaz sa poreza na dohodak na porez na dobit

Sistematski liječnički pregledi -smatraju li se izdacima odnosno primicima od nesamostalnog rada

Športske stipendije - isplata i oporezivanje

Udio u dobiti ostvarenoj u inozemstvu - porezni tretman

Vjerodostojne isprave o izdacima za službena putovanja

Dio osobnog odbitka za održavanje postojećeg stambenog prostora

Dodjela filmske nagrade za ljudska prava -porezni tretman

Godišnja prijava poreza na dohodak za 2006. godinu - Uputa o popunjavanju

Naknada studentima rezidentima Francuske Republike - porezni tretman

Potpora zbog elementarnih nepogoda - porezni tretman

Prodaja nekretnina i porez na dohodak

Udio u dobiti dodjelom vlastitih dionica - porezni tretman

Unos više od tri nekretnine u temeljni kapital trgovačkog društva

Vođenje knjige prometa

Godišnji obračun poreza na dohodak i obračun posebnog poreza na plaće, mirovine i druge primitke u 2009. godini

Zdravstveni djelatnici privatne prakse - oprezivanje

Zet (kćerkin suprug) član obitelj kao uzdržavani član - ostvarivanje prava na odbitak

Izdatci koji nisu dohodak - isplate u gotovini

Izdavanja poreznih kartica HRVI i korisnicima obiteljskih mirovina - naputak

Izdavanje kopije obrasca PK kod sumnje u vjerodostojnost

Inozemni dohoci od nesamostalnog rada tuzemnih obveznika - oporezivanje

Inozemni dohoci od nesamostalnog rada tuzemnih poreznih obveznika

Inozemni dohoci tuzemnih poreznih obveznika

Inozemni dohodak tuzemnih obveznika - oporezivanje

Inozemni dohodak tuzemnih obveznika i tuzemni dohodak inozemnih obveznika - oporezivanje

Inozemni porezni obveznici

Isplata razlike plaće za 2002. godinu -obračun doprinosa i poreza na dohodak i izvješćivanje

Isplata dnevnica zaposlenicima - putovanje morskim putem

Isplata mirovine nasljednicima nakon smrti korisnika mirovine - oporezivanje

Isplata na tekući račun - tretman

Isplata naknade za godišnji odmor u bonovima - mogućnosti isplate

Isplata otpremnina pripadnicima oružanih snaga - oporezivanje

Isplata otpremnine i naknada po odluci suda - oporezivanje

Isplata otpremnine sporazumno zbog poslovno uvjetovanih razloga - oporezivanje

Isplata regresa za godišnji odmor po sudskoj odluci

Isplata stipendije kao potpora za školovanje

Isplata zakašnjelih plaća u neto svoti po sudskoj presudi - oporezivanje

Isplata zaostalih plaća prema odluci suda

Isplate odšteta po sudskim rješenjima u radnim sporovima - oporezivanje

HRVI - pravo na povrat poreza i naknadno priznavanje statusa

HRVI - ostvarivanje samostalne djelatnosti

HRVI domovisnkog rata - oporezivanje

HRVI iz domovinskog rata - povrat plaćenog poreza na dohodak

Inozemna fizička osoba na radu u RH - obveznik poreza

Inozemna fizička osoba na radu u RH - oporezivanje dohotka

Inozemne fizičke osobe zaposlene u Hrvatskoj - oporezivanje dohotka

Inozemne fizičke osobe zaposlene u Hrvatskoj - oporezivanje dohotka

Životno osiguranje managera

Mirovina iz inozemstva - oporezivanje

Zabrana raspolaganja novčanim sredstvima na računu poreznog obveznika

Zahtjev općne za uvidom u porezne kartice poreznih obveznika

Zahtjev za povrat poreza na dohodak iz mirovine

Zakup poslovnog prostora - oporezivanje

Zaposlenici iz inozemstva upućeni na rad u Republiku Hrvatsku - oporezivanje dohotka

Zaštitna kamata za 2000. godinu

Zaštitna radna odjeća - oporezivanje

Zdravstvene usluge i ortopedska pomagala - uputa za ostavrivanje prava po godišnjoj prijavi

Uzdržavani član invalidno dijete - ostvarivanje prava na osobni odbitak

Uzdržavani članovi obitelji

Uzdržavani članovi obitelji - pravo na osobni odbitak

Uzdržavni član obitelji invalidno dijete - pravo na osobni odbitak

Visina kazne zbog nepravovremenog podnošenja porezne prijave

Uvjeti za priznavanje izdataka obveznicima poreza na dohodak po osnovi darovanja

Utvrdivanje predujma poreza na dohodak od imovine i imovinskih prava

Uputa o ovjeri obrazaca poslodavaca SR Njemačke: "potvrda o prebivalištu" (ansyssigkeitsbescheinigung) od strane ispostava porezne uprave Republike Hrvatske

Uputa o sastavljanju i podnošenju porezne prijave za 2003. godinu

Ulaganje u vlastitu djelatnost putem zjma obrtnika

Unos imovine iz obrta privatne ljekarne u privatno društvo/ustanovu ljekarničke djelatnosti - oporezivanje

Uplaćene premije životnog osiguranja za slučaj smrti - priznati rashodi

Uplaćene premije životnog osiguranja za supružnike po jednoj polici - priznavanje izdataka

Tuzemni dohodak inozemnih poreznih obveznika - način isplateautorskog honorara

Tuzemni dohodak od samostalne djelatnosti inozemnih poreznih obveznika

Ugostiteljska radnje fizičke osobe - utvrđivanje i oporezivanje dohotka

Ugovor o djelu - isplate

Ugovor o djelu - obvezna isplata preko žiro računa

Ugovor o djelu i socijalna pomoć - porezni tretman

Evidentiranje priljeva i odljeva novčanih sredstava kod obveznika poreza na dohodak

Fratri i časne sestre - primanja za rad u državnoj službi

Godišnja porezna prijava - upis faktora i izračunavanje osobnog odbitka

Godišnja prijava poreza na dohodak

Godišnji obračun poreza iz plaće

Grupna privatna praksa u djelatnosti zdravstva - utvrdivanje dohotka

Dopunsko zdravstveno osiguranje - oporezivanje

Dugotrajna imovina - iskazivanje

Akcija pomoći "obrtnik- obrtniku"

Akviziteri - inozemni porezni obveznici

Alimentacija - osnovica za plaćanje

Alimentacija - pravo na osobni odbitak

Autorski honorar - isplata predujma poreza

Autorski honorari isplaćeni inozemnim poreznim obveznicima - oporezivanje

Autorsko djelo - oporezivanje

Članarina kao poslovno priznati izdatak

Darivanje ili sponzoriranje određenih programa ili aktivnosti - rashodi

Darova djeci - neoporezive isplate

Darovanje polica osiguranja u promotivne svrhe - porezni status

Davanja u naturi do 400 kn - oporezivanje

Davanje na uporabu imovine bez naknade

Davanje podataka o prometu preko žiro računa

Dio osobnog odbitka za kupnju i investicijsko održavanje stambenog prostora

Dječji dodatak po posebnoj odluci grada - oporezivanje

Djelatnik UNHCR-a, državljanin i rezident RH - oporezivanje

Djelatnik zaposlen u inozemstvu - uračunavanje poreza

Djelatnost novinara - oporezivanje

Dnevnice za službeni put - plaćanje poreza i prireza

Dobitci iz klađenja

Dobrovoljni prilozi, donacije - oporezivanje

Dodatak na mirovinu po osnovi sudjelovanja u dr , invalidske mirovine - oporezivanje

Dodatne mirovine - isplata i oporezivanje

Dodjela i opcijska kupnja dionica - porezni tretman

Dodjela vlastitih dionica članovima uprave i poslovodstvu - oporezivanje

Ugovor o djelu za poslove prodaje osiguranja - oporezivanje

Ugovor o djelu za prikupljanje privatizacijskih kupona - oporezivanje

Ugovor o doživotnom uzdržavanju - primanje novca

Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja sa SR Njemačkom

Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja sa Kraljevinom Švedskom

Ugovor o povremenom nesamostalnom poslu - oporezivanje porezom na dohodak i porezom na dodanu vrijednost

Ugovori o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja

Ugovoru o djelu - obračun i isplata dohotka

Ugovoru o djelu za poslove čišćenja i državanja prostorija

Terenski dodatak u zemlji

Trgovački putnik djelatnost - oporezivanje

Trgovački putnik, agent, zastupnik - oporezivanje

Troškovi prehrane mladih znanstvenika

Troškovi prijevoza zaposlenika na posao i s posla

Troškovi promidžbe i marketinga te servisiranje strojeva od strane inozemne firme

Troškovi putovanja, smještaja i prehrane članova amaterskih športskih klubova

Troškovi sistematskih pregleda

Troškovi za privatne potrebe, izuzimanja i nepriznati rashodi - porezni tretman

Tržišna vrijednost nekretnina kod kupoprodaje u stečaju

Stipendije, nagrade učenicima, pokloni - priznati rashodi

Štete na osobnoj imovini zbog elementarne nepogode

Samostalna djelatnost novinara

Samostalni glazbenici - priznavanje rashoda

Samostalni umjetnici - utvrđivanje porezne osnovice

Sanacija poduzeća - isplata neto plaće bez doprinosa

Skrbništvo nad punoljetnom osobom - pravo na osobni odbitak

Službena odjeća - nabava i porezno priznavanje izdataka

Stambeni krediti i subvencije kamata za stambene kredite - oporezivanje i priznavanje osobnih odbitaka

Stipendija - oporezivanje

Stipendije učenicima i studentima - priznati rashodi

Rokovi za knjiženje u knjizi primitaka i izdataka

Promjena obrazaca "porezna kartica"

Dohodak inozemnih poreznih obveznika (tenisači) - priznavanje izdataka

Dohodak od imovine - oslovbođenja

Dohodak od imovine - zakupnine koju ostvaruje rezident V. Britanije

Dohodak od kapitala kod obrtnika

Dohodak od naslijeđivanja - oporezivanje

Dohodak od poljoprivredne i šumarske djelatnosti

Dohodak od samostalne djelatnosti (obrt) i ostalih smostalnih djelatnosti - oporezivanje

Dohodak od samostalne djelatnosti inozemnih poreznih obveznika - oporezivanje

Dokazivanje prebivališta radi korištenja olakšica na području posebne državne skrbi

Doplatak pripadnicima pričuvnog sastava u oružanim snagama - isplata

Dio osobnog odbitka za kupnju stambenog prostora

Godišnji obračun poreza iz plaća

Isplata naknade stečajnim upraviteljima

Isplate u gotovu novcu za rad biračkih odbora

Izrada računalnih programa u dopunskom radu

Izvješćivanje i evidentiranje obračunanog i uplaćenog poreza na dohodak od nesamostalnog rada i propisanih doprinosa

Jubilarne nagrada za ukupni staž - oporezivanje

Kupnja vlastitih dionica

Nagrada dodijeljena znanstvenicima u inozemstvu - oporezivanje

Naknada za odvojeni život od obitelji

Obračun poreza na dohodak i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje

Obveza podnošenja godišnje porezne prijave poreza na dohodak

Obvezno podnošenje godišnje porezne prijave

Oporezivanje drugog dohotka

Osobni odbitak za uzdržavanu djecu

Osobni odbitak za uzdržavanu djecu kod roditelja koji plaća alimentaciju

Otkup povlastice za obavljanje ribolova na moru

Propuštanje podnošenje godišnje prijave poreza na dohodak

Putni troškovi i dnevnice isplaćeni iz sindikalne članarine

Putni troškovi sudaca porotnika - obračunavanje i isplata

Rad kućnih pomoćnica - oporezivanje

Rastavljeni roditelji i uzdržavanje djece - pravo na osobni odbitak

Prodaja robe građanima uz odgodu plaćanja - nastanak porezne obveze

Prodaja stanova u vlasništvu javnog poduzeća.

Prodaja tri istovrsne nekretnine prema jednom ugovoru - oporezivanje

Prodaja više od 3 nekretnina - utvrđivanje dohotka

Prodaja vlastitih dionica zaposlenicima

Prodaje dionica - utvrđivanje dohotka

Proizvodnja vina - oporezivanje

Promet preko žiro računa obveznika - praćenje i dostava podataka

Priznati izdaci u paušalnom iznosu 25% - ocjena ustavnosti

Procjena porezne osnovice

Prodaja dionica - oporezivanje

Prodaja nedovršenih stanova - utrđivanje poreza na dohodak od imovine

Prodaja nekretnina - oporezivanje porezom na dohodak od imovine

Primici ostvareni na nagradnim natjecanjima - oprezivanje

Primici učenika i studenata - ovlašteni posrednici

Primitak od davanja poduke - oporezivanje

Primitci u naravi - obračun poreza na dohodak i prireza

Pripadnici HV - oslobođenja i povlastice pri oporezivanju

Prirez na porez na području novoustrojenih općina i gradova - obveza plaćanja

Prisilna naplata poreza

Prisilna naplata iz plaće dužnika

Prisilna naplata poreza i pristojbi

Prisilna naplata poreza iz plaće

Prijenos gospodarske cjeline sa obrta na društvo

Primici darovatelja predmeta muzejske građe - oporezivanje

Primici od otuđenja financijske imovine te kamate - oporezivanje

Primici od prodaje poljoprivrednih strojeva

Prebivalište poreznog obveznika - utvrđivanje

Predujam poreza kod pretplaćenog poreza

Pregled podataka o premijama osiguranja za koje je korištena olakšica

Premije osiguranja - oporezivanje

Premije osiguranja od nesretnog slučaja

Premije osiguranja života

Premije osiguranja života i dopunsko zdravstveno osiguranje - porezno priznati izdaci

Prestanak obavljanja obrtničke djelatnosti - utvrđivanje dohotka

Prestanak samostalne djelatnosti - utvrđivanje dohotka

Prihodi odnosno dohodak - isplata preko žiro računa

Povrat poreza i prireza na dohodak od povremene samostalne djelatnosti

Povrat poreza invalidima rada

Povrat poreza na dohodak iz plaća

Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi (račun 1492)

Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi zbog odlaska u mirovinu

Povrat poreza po osnovi uplaćenih premija osiguranja

Povrat posebnog poreza na promet automobila kod raskida kuporodajnog ugovora

Povrat sredstva utrošenih za liječenje djeteta u inozemstvu

Povrat uplaćenog predujma poreza na dohodak temeljem udjela u kapitalu po konačnom obračunu

Uvoz privremeno izvezene robe radi dorade u inozemstvu - porezna osnovica

Uvoz radio postaje plaćene vlastitim sredstvima

Uvoz reklamnih proizvoda

Usluge smještaja i prehrane prognanika i izbjeglica

Usluge smještaja za osoblje nato-a

Usluge stalnog veza u marinama

Usluge stomatološke poliklinike - oporezivanje PDV

Usluge tržišta vrijednosnih papira - oporezivanje

Usluge tržišta vrijednosnim papirima - naplaćuju se od članova - dioničara

Usluge ukrcaja i iskrcaja prtljage inozemnim brodarima

Usluge unajmljivanja servera u inozemstvu i web hostinga

Usluge ustupanja i korištenja autorskih prava i predavanja od stane inozemnih osoba

Usluge ustupanja osoblja - radne snage, nabava hrane i ugostiteljskih usluga za te radnike

Usluge zaštitarskih agencija

Ustanova - obveznik poreza na dodanu vrijednost

Ustanove socijalne skrbi - oporezivanje djelatnosti

Ustupanje informacija - oporezivanje

Ustupanje informacija domaće novinske agencije inozemnoj

Ustupanje prava na odbitak pretporeza

Usluge slušanja radio programa u inozemstvu

Usluge inozemnih poduzetnika - određivanje mjesta oporezivanja

Usluge inozemnih poduzetnika - porezni status fiktivnih računa ili neistinitih usluga

Usluge inspekcije za kvalitetnu jezičnu nastavu

Usluge izdavanja certifikata od stranog registra brodova

Usluge iznajmljivanja plovila

Usluge kontrole kakvoće nafte i naftnih derivata za inozemnog naručitelja

Usluge lječilišta

Usluge medicinskih biokemičara

Usluge na nekretninama u inozemstvu

Usluge nadzora i inspekcije u tuzemstvu ino poduzetnicima

Usluge nato-u - oslobođenje od plaćanja PDV

Usluge obrazovanja odraslih koje obavlja td d.o.o.

Usluge odvjetnika predstavništvu strane tvrtke iz inozemstva

Prijenos izgrađenog poslovnog prostora - oporezivanje

Prijenos novčanih potraživanja - oporezivanje

Prijenos objekata javne rasvjete - oporezivanje

Prijenos obrta kao gospodarske cjeline

Prijevozne usluge iz inozemstva za potrebe SFOR-a

Prijevozne usluge pri izvozu dobara - oslobođenje

Pravo na odbitak pretporeza obrtnika koji adaptira stambeno poslovnu zgradu

Pravo na povrat pretporeza

Predmeti kućanstva koje uvoze fizičke osobe radi useljenja u Republiku Hrvatsku - oporezivanje

Predujam naplaćen za izvoz robe

Predujam za održavanje objekta plaćen prije 31.12.97.

Predujmovi za usluge organiziranog boravka - porezne obveze

Premije za mlijeko - isplaćene kooperantima

Prenošenje plinske mreže iz javnog komunalnog poduzeća u trgovačko društvo

Prestanak statusa poreznog obveznika

Pretporez pri uvozu

Pretporez pri uvozu

Prihodi od najamnine u vjerskim zajednicama

Povrat PDV-a strancima

Povrat PDV-a u zračnoj luci

Povrat poreza - ustupanje prava na povrat

Povrat poreza dobrovoljnom vatrogasnom društvu

Povrat poreza inozemnim poreznim obveznicima

Povrat poreza kupcima stranim državljanima

Povrat poreza na dodanu vrijednost

Povrat poreza na dodanu vrijednost stranim državljanima

Povrat poreza na dodanu vrijednost temeljem carinskih i poreznih olakšica hrvatskih branitelja

Povrat poreza na promet proizvoda i usluga i posebnih poreza

Povrat poreza po obračunu

Povrat poreza stranim državljanima

Povrat poreza stranim državljanima u osobnom putničkom prometu

Povrat poreza stranim državljanima u putničkom prometu

Povrat pretporeza inozemnim poduzetnicima

Povratu PDV inozemnim poduzetnicima - uputa

Poštanske usluge - ispostavljanje računa bez specifikacije usluga

Poštanske usluge koje hp daje stranim operatorima

Potpore iz sredstava državnog proračuna

Potraživanja i udjeli - promet

Potvrda o pravu na porezno oslobođenje

Potvrda o primljenoj donaciji iz inozemstva

Potvrda o primljenoj novčanoj donaciji iz inozemstva - izgubljena je nakon korištenja

Povrat PDV inozemnim poduzetnicima

Povrat PDV-a javnim vatrogasnim postrojbama, vatrogasnim zajednicama i dobrovoljnim vatrogasnim društvima

Povrat PDV-a na ratom stradalim područjima

Povrat PDV-a poreznom obvezniku u stečaju

Porezno-priznati manjak pri prometu životinjama

Posebni porez na duhanske proizvode i porez na dodanu vrijednost

Posrednička provizija u vezi s osiguranjem iz inozemstva

Posredovanja pri iznajmljivanju privatnog smještaja putem turističkih agencija

Posredovanje pri isporuci dobara

Poreza na cestovna motorna vozila - osnovica PDV

Porezna oslobođenja pri isporukama međunarodnom odboru Crvenog križa

Porezne evidencije u poreznoj upravi - korištenje JMBG-a

Porezni tretman prilikom prodaje adaptirane stambene zgrade

Porezno oslobođenje - potvrda o pravu na oslobođenje

Porezno oslobođenje na temelju sporazuma o gospodarskoj, tehničkoj i srednjoj pomoći između Vlade RH i Vlade SAD-a

Porez na potrošnju - osnovica za PDV

Porez na dodanu vrijednost na cigarete

Porez na dodanu vrijednost na predujmove iz 1997

Početak obveze poreznog obveznika

Početak poreznog obveznika

Političke stranke nisu obveznici PDV

Ponovni uvoz izvezene robe - mogućnost oslobođenja poreza

Popravci u jamstvenom roku

Porez na cestovna motorna vozila u financijskom lizingu

PDV, posebni poreza i carina pri uvozu plovila za potrebe športskog kluba

Plaćanje neplaćenog (zaostalog) poreza na promet proizvoda iz 1995.

Plaćanje PDV-a humanitarnih organizacija

Plaćeni porez u inozemstvu - pribavljanje dokaza

Plovila - iznajmljivanje stranim turistima

Plovilo kupljeno licitacijom na dražbi

Otpis dugotrajne imovine

Otpis kredita i oslobađanje od daljnje otplate

Otpis nekurentne trgovačke robe

Otpis trgovačke robe neodgovarajuće kvalitete

Otplata kredita vjerovnika po asignaciji

Otpremne usluge kod izvoza - poštanske pošiljke

Otpremne usluge pri izvozu

Otpremne usluge pri izvozu - ostvarivanje prava na oslobođenje PDV na

Otuđenje nekretnina stečenih u postupku vraćanja oduzete imovine

Paušalna naknada za vodu

PDV i porez na promet nekretnina

Osobni popusti i umanjenje porezne osnovice

Otkup pšenice roda 2000. godine od fizičkih osoba

Organizirani boravak stranaca - usluge prijevoza

Organizirani boravak stranih turista

Organizirani boravak stranih turista

Organiziranje umjetničkih priredbi u zemlji koju obavlja stana osoba

Ortopedska pomagala implatanti - porezna stopa

Ortopedske čarape za invalide (nakon amputacije noge)

Osiguravajuća društva- oslobođenja PDV

Osiguravateljske i reosiguravateljske usluge

Oslobađanje od plaćanja poreza na dodanu vrijedost za humanitarne donacije nabavljene u Republici Hrvatskoj

Oslobađanje od poreza na dodanu vrijednost prema odredbama međunarodnih ugovora

Oslobođenje od plaćanja PDV-a

Oslobođenje od plaćanja PDV-a pri uvozu opreme

Oslobođenje od plaćanja poreza na dodanu

Oslobođenje od plaćanja poreza na dodanu

Oplemenjivanje dobara - za stranog brodovlasnika

Oporezivanje austrijskih teretnih prijevoznika u Hrvatskoj

Oporezivanje CD-a "Park prirode"

Oporezivanje CD-ROM-a kao knjige

Oporezivanje časopisa

Oporezivanje igara na sreću (klasične, posebne)

Oporezivanje kamata preko banke

Oporezivanje komunalnih usluga i transfer sredstava drugima

Oporezivanje kooperanata inozemnh poduzeća

Oporezivanje lijekova i očnih pomagala

Oporezivanje nekretnina

Oporezivanje novčanih doznaka (transfera)

Oporezivanje novčanih doznaka (transfera)

Oporezivanje PDV-om austrijskih teretnih prijevoznika u Hrvatskoj

Oporezivanje poreza na dodanu vrijednost

Oporezivanje rabljenog mopeda

Oporezivanje studija i projekata

Oporezivanje usluga na nekretninama

Oporezivanje usluga posjeta Rezervatu Lokrumu

Odvjetničke usluge strancima

Okviri za naočale - ortopedska pomagala i primjena porezne sstope

Oporezivanje uvezenih lijekova

Oporezivanje veterinarskih usluga

Oporezivanje zajedničke poljoprivredne proizvodnje s kooperantima

Oporezive i neoporezive isporuke - pravo na odbitak pretporeza

Organizirani boravak invalida sudionika europskog prvenstva u stolnim tenisu - primjena porezne stope

Obuka djelatnika - mjesto oporezivanja

Obuka jedinica MORH-a od strane inozemne tvrtke

Obveza izdavanja računa (R-1) od strane poreznog obveznika u stečaju

Obveza obračunavanja poreza na dodanu vrijedn

Obveza obračunavanja poreza na dodanu vrijednost

Obveza plaćanja PDV prema neispravno ispostavljenim računima

Obveza plaćanja poreza na dodanu vrijednost

Obveznik PDV i način financiranja

Obveznik poreza na dodanu vrijednost

Odbitak pretporez kod statusnih promjena - pravo na odbitak

Odbitak pretporeza

Odbitak pretporeza - uputa o primjeni čl. 20.zakona

Odbitak pretporeza i vjerodostojnost izdanih računa

Odbitak pretporeza kod uvoza

Odbitak pretporeza po računima za prijevozne karte koje društvo isporučuje zaposlenicima

Odbitak pretporeza pri uvozu

Odbitak pretporeza temeljem nepotpunog računa

Odbitak pretporeza/osnovica kod najamnina

Odgovornost za neizdavanje računa - tumačenje čl. 29

Odobreni popusti kupcima - umanjivanje porezne osnovice

Održavanje javnih i nerazvrstanih cesta Grada Zagreba

Odvjetnici -porezni obveznici

Novčane donacije - oslobođenje od plaćanja PDV

Novčane donacije iz inozemstva - postupak naplate

Novčanice - zamjena oštećenih novčanica

Novinski članci za stranu agenciju

Obračun PDV-a na usluge iznajmljivanja soba i apartmana putem agencija - naputak

Obračun poreza na dodanu vrijednost korisnici

Obračun poreza na dodanu vrijednost na usluge koje pružaju burze

Obračunska porezna razdoblja - ocjena ustavnosti i zakonitosti odredbe čl. 30. st. 1. pravilnika o PDV

Obrazovanje odraslih i osposobljavanje za specifična znanja

Obrazovanje odraslih koje obavlja d.o.o.

Nastanak obveze plaćanja i obračunavanja poreza na dodanu vrijednost

Nastanak obveze upisa u registar poreznih obveznika

Nastanak porezne obveze u postupku ovrhe

Nastanak porezne obveze za komisionara

NATO snage i PDV

Nekretnina dana u višegodišnji najam - oprezivanje

Nekretnine korištene za stanovanje - oporezivanje

Nepravilno odbijeni pretporez

Naknadna odobrenja - popusti inozemnom dobavljaču

Naknadni ispravak PDV po privremenim situacijama

Naknadni ispravak porezne osnovice temeljem naknadnih popusta

Naknadno smanjenje porezne osnovice zbog plaćanja obveznicama

Naknadno uvezeni (gratis) dijelovi opreme koji su nedostajali pri uvozu

Naplaćene carinske obveze i PDV iz jamstvo špeditera - pravo na odbitak pretporeza

Naplata izvoza u propisanim rokovima

Naknada štete na vozilima, utvrđivanje mjerila za naknadu oduzete imovine, načn financiranja sportskih udruga

Naknada štete od osiguravajućeg društva

Naknada za garancijski zakup (fiksni zakup) hotelskog smještaja

Naknada za isporučena dobra naplaćena u bruto svoti - obveza plaćanja PDV

Naknada za iznajmljivanje krova za reklame

Naknada za izvanredni prijevoz cestama

Naknada za izvanredni prijevoz pri izvozu dobara

Naknada za koncesiju kao trošak - osnovica PDV

Naknada za posebnog nositelja brzojava isplaćenu preko ugovora o djelu

Naknada za prijelaz igrača iz jednog kluba u drugi

Naknada za uporabu radijske frekfencije - osnovica za PDV

Naknada za zastupanje u osiguranju

Nagrade na javnim natječajima

Najam brodica stranim turistima

Najam od inozemnog poduzetnika kao najmodavca

Najam strojeva od inozemnog poduzetnika

Najam vezova za jahte

Mjesečne nagrade za redovite članove akademije

Mjesto oporezivanja usluga

Mjesto oporezivanja usluge posredovanja

Mlijeko

Nabava glazbenih instrumenata u školi - mogućnosti oslobođenja od PDV

Nabava kombija u udruzi invalida - pravo na povrat poreza

Nabava osobnog automobila za civilnog invalida

Nabava sportskog materijala u društvu

Nabava stana kod građanina

Nabave dobara i usluga koje se plaćaju iz primljene inozemne novčane donacije

Načini čuvanja računa

Nadzor obveznika PDV-a

Nadzorne markice za obilježavanje duhanskih prerađevina

Naftni derivati - posebni porez i PDV

Leasing i kamate

Leasing nekretnina

Licenca za korištenje softvera - uvoz iz inozemstva

Lidvidacija obrta odnosno trgovačkog društva i obveza plaćanja PDV-a

Likovne mape i kolaž papir za osnovne škole - primjena porezne stope

Ljekarne izvan sustava zdravstvenog osiguranja - obveznici PDV

Ljekarnička djelatnost - obračunavanje PDV

Ljetopisi srednjih škola - primjena porezna stope

Maloprodajne cijene duhanskih proizvoda - nove cijene

Manjak po godišnjoj inventuri

Manjak zbog neodgovarajuće kvalitete robe - priznavanje

Materijal za izradu ortopedskih pomagala

Međunarodni odbor crvenog križa (ICRC)

Međunarodni telekomunikacijski promet

Međunarodni ugovori - oslobađanje od carine i PDV

Mineralna gnojiva za koja se primaju poticajna sredstva iz proračuna

Mjenjački poslovi

Kratkoročni najam zrakoplova

Kruh i pekarski proizvodi

Kupnja građevinskog materijala od građana

Kupnja osobnog automobila za invalidnu osobu

Kupnja osobnog automobila za invalidnu osobu

Kamate po obveznicima

Katalozi i prospekti koji se dijele besplatno

Kazne za parkiranje - obračunavanje i plaćanje

Knjige - određivanje stope poreza

Knjige - što se smatra knjigom

Knjige obrazovnog karaktera - primjena stope 0%

Knjižice - bojanke

Komisiona prodaja slika

Komunalna djelatnost - oporezivanje

Komunalna naknadu za grobna mjesta

Konačni obračuna PDV-a za 2003. godinu

Koncesijsko društvo u sustavu PDV-a

Konsignacijska provizija za stranu robu i prijevoz do carinske prodavaonice

Kontrola, nadzor inspekcije, certifikacije, savjetovanje

Konzultantske usluge zaračunane dijelom inozemnom, a dijelom domaćem poduzetniku

Korištenje osobnih automobila za hitne intervencije

Korištenje pretporeza pri uvozu kojeg je špediter platio u ime i za račun uvoznika

Korištenje zaštitnog znakovlja

Krađa automobila kupljenog na leasing

Izvozne isporuke dobara - oporezivanje

Izvozne usluge nenaplaćene u propisanom roku nakona 18. 6. 2003.

Izvozne usluge projektiranja

Jamstvo na ime zakupnine - oporezivanje

Javna vatrogasna postrojba kao obveznik PDV-a

Javnobiljeżničke usluge

Javnobilježnička isprava - zamjena za račun

Jedinica lokalne samouprave - postanak obveznika PDV po rješenju porezne uprave

Kamate - brokerskih kuća

Kamate inozemnih banaka

Kamate iz financijskog ili operativnog lizinga

Kamate iz međusobnog kreditiranja poduzetnika preko banke

Kamate na bankovne kredite i ispravak porezne osnovice

Kamate na kredite odobrene zaposlenicima

Kamate na plasirana sredstva preko banaka

Kamate na pozajmljena sredstva - oporezivanje

Kamate na robne kredite koje plaća MPŠ

Kamate po dugoročnom kreditu

Izdavanje računa po zakonu o PDV-u

Izdavanje računa pri prodaji usluga putem automata

Izdavanje računa R-1 - od carinarnice

Izdavanje računa za predujmove iz inozemstva

Izdavanje računa, plaćanje i povrat poreza

Izdvajanje pojedinih dijelova iz poduzeća i utvrđivanje poreznih obveza

Izgradnja dječjeg vrtića sredstvima iz novčanih donacija

Izgradnja objekata komunalne infrastrukture financirane iz potpora

Izgradnja vodovoda financiran od jedinice lokalne samouprave

Izgradnja zajedničkog objekta

Izletnički programi od 1.1.2001.

Izletnički programi putem agencije

Iznajmljivanje plovnih objekata - primjena porezne stope

Iznajmljivanje privremeno uvezenog plovila

Iznajmljivanje prostora veleposlanstvima

Izrada projekta ino poduzetnika domaćem naručitelju

Izuzimanje robe za vlastite potrebe

Izvođenje nastave - naknada

Izvoz - oslobođenje od PDV pri izvozu

Izvoz dobara - uvjeti za oslobođenje PDV

Izvoz dobara temeljem povećanja udjela u inozemstvu

Ispravak porezne osnovice u računu inozemnom poduzetniku

Ispravak pretporeza

Ispravka porezne obveze zbog likvidacije - nemogućnost jednostranog ispravka

Ispravljanje obračuna i osnovice poreza

Istraživanje toksikoloških preparata - oporezivanje

Izdaci po osnovi uplaćenih premija za privatno zdravstveno osiguranje

Isporučena električna energija - obračuna PDV i odbitak pretporeza

Isporuka dobara iz inozemstva - posredovanje

Isporuka repromaterijala kooperantima

Isporuka robe kupcu koji nabavu plaća sredstvima iz inozemne donacije

Isporuka stroja inozemnoj osobi i njegov najam domaćoj osobi

Isporuke dobara i usluga od obveznika u stečaju - obveza obračunavanja PDV

Isporuke dobara koje se plaćaju trajnim nalogom - ispostavljanje računa

Isporuke dobara u komisionoj prodaji

Isporuke dobara u slobodnu zonu

Isporuke financirane iz potpora europske zajednice

Isporuke humanitarnim organizacijama koje su financirane iz sredstava inozemne novčane donacije

Isporuke i usluge zubnih tehničara

Isporuke iz inozemstva - posredovanje

Isporuke komunalnih usluga - ispostavljanje zbrojnog računa

Isporuke osoblju i službenicima UNHCR - oporezivanje

Isporuke u okviru međunarodnih ugovora

Isporuke u slobodnu zonu i iz slobodne zone

Isporuke veleposlanstvima - radovi na sanaciji spomenika

Isporuke za izgradnju veleposlanstva SAD

Ispostavljanje račun obrtnika

Ispostavljanje računa - obveza

Ispostavljanje računa i obračun PDV-a

Ispostavljanje računa u maloprodaji tiskovina

Ispravak obveze PDV-a u postupku nadzora

Ispravak porezne osnovice

Ispravak porezne osnovice i poreza radi nemogućnosti naplate

Ispravak porezne osnovice prema rješenju poreznog nadzora

Interaktivni CD-ROM, slikovnice i bojanke - primjena stope 0%

Inżenjerske usluge

Inženjerske usluge (revizija projekata, nadzor) na projektu modernizacije HŽ

Isplata nanknade štete temeljem police osiguranja automobila

Hrvatski branitelji iz domovinskog rata - povlastice pri uvozu

Hrvatski zavod za javno zdravstvo i županijski zavodi za javno zdravstvo, status u sustavu PDV

Hrvatskim zavod za medicinu rada - porezni obveznik

HRVI - povlastice pri uvozu automobila

HRVI - uvoz opreme

Humanitarna pomoć donirana iz inozemstva župnom uredu

Humanitarna pomoć prognanicima od strane veleposlanstva

Informatička oporema za slijepe sobe - primjena porezne stope

Informatički časopisi - primejna porezne stope

Informativni materijali i turistički vodići - primjena porezne stope

Inozemna donacija - potvrda

Inozemna donacija koju daje hrvatski rezident

Inozemna novčana donacija - status donatora

Inozemne donacije - dokazivanje

Inozemne donacije - primljene prije oslobođenja

Inozemne novčane donacije

Inozemne novčane donacije

Hrvatski branitelji domovinskog rata - povlastice

Evidentiranje poreza na dodanu vrijednost kod uvoza

Financijski leasing - pravo na odbitak ukupnog pretporeza

Financiranje gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području jedinice lokalne samouprave na kojem se isporučuje komunalna usluga

Financiranje komunalne djelatnosti

Foto monografija THE BEST OF CROATIA - oporezivanje

Gospodarska cjelina - prijenos dobara na drugo društvo

Gospodarska cjelina - unos u drugo društvo

Gospodarska djelatnost u okviru kaznionica

Građevinska djelatnost - oporezivanje

Građevinske i montažerske usluge za inozemnu tvrtku

Građevinske i montažne usluge na nekretnini

Grobna mjesta - ustupanje na korištenje i njihov promet

HINA - porezni obveznik

Honorarni predavač na veleučilištu - porezni status

Dopuštena visina tehnološkog manjka u šumarstvu

Društva za filmsku distribuciju

Državne upravne organizacije i najam programskog software-a

Državne ustanove - obveznici PDV

Edukativni CD "Učilica" - primjena porezne stope

Edukativni programi - organizacija

Edukativni programi za djecu koje izvodi kazalište

Elektronsko računarske usluge

Adaptirane i dograđene nekretnine

Amortizacija automobila - ispravak PDV

Automobil - uvoz osobnog automobila za autotaksi obrt

Automobili koje su branitelji Domovinskog rata uvezli uz povlastice, a koji se prodaju u ovršnom postupku - porezni status

Autori - obveznici PDV

Bankarske usluge - oslobođenja

Bankarske usluge što ih obavljaju Hrvatske pošte

Besplatno davanje robe u trgovini temeljem nagradnih igara

Bespovratna sredstva

Bespovratne potpore - osnovica za PDV

Bojanka i crtanka na CD-ROM-u - primjena porezne stope

Bojanke i slikovne mape za djecu - primjena porezne stope

Carinska i porezna oslobođenja (čl. 39. st. 1. zakona o pravima hrvat. branitelja ...)

Carinske i porezne olakšice hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji,

Carinske i porezne obveze kod otuđenja vozila i opreme nabavljenih od strane HRVI uz povlastice

Cestarina - naknada za korištenje autoceste

Cestarina - plaćanje priznanicama

Cestarina ulazi u osnovicu za PDV

Cestarine -oslobođenja PDV

Čestitke - provizija kod prodaje

Čestitke unicef-a

Čuvanje dokumentacije za obračun poreza - na mikrofilmovima

Čuvanje računa - rokovi čuvanja

Čuvanje ulaznih računa na elektronskom mediju (3)

Davanje novčanih sredstava

Depozit kao jamstvo za povrat ambalaže

Didaktički plakati

Diplomatska i konzularna predstavništva - oslobođenje PDV

Diplomatska i konzularna predstvaništva - kupnja Hrvatskoj

Diplomatska predstavništva - oslobođenje od plaćanja PDV prema članku 13. stavak 1. točka 3. zakona

Diskontna kamata na mjenice

Dječja knjiga “Životinjsko carstvo” - oporezivanje

Dječje pelene - ortopedska pomagala

Djelatnost muzeja i PDV

Djelatnosti lučke uprave - status

Domovi zdravlja - obveznici PDV

Donacija iz državnog proračuna

Donacija iz inozemstva dana trgovačkom društvu

Donacija medicinske opreme iz inozemstva

Donacija opreme kliničko-bolničkom centru

Donacija proizvoda u humanitarne svrhe

Donacija sportske opreme

Donacije i pomoć za liječenje

Donacije inozemne - oslobođenje od PDV

Donacije iz inozemstva - izravno plaćene dobavljačima

Donacije iz inozemstva vjerskim zajednicama

Donirana oprema iz inzemstva vjerskim ustanovama - oslobođenje od PDV

Donirane naknade putem donacijskih telefona

EKG elektrode - oporezivanje

Financijska potpora - oporezivanje

Gastro razglednice - oporezivanje

Isporuka vode inozemnim brodovima preko društvo za agencijske poslove i trgovinu

Ispostavljanje računa prilikom prodaje prijevoznih karata u sredstvima javnog prijevoza

Medicinske igle - oporezivanje

Međunarodni ugovori - primjena kod oslobođenja od plaćanja poreza

Multimedijalni edukativni tečajevi informatike i stranih jezika na CD-ROM-u

Nadzor nad izradom hidrogeneratora koji se izvozi

Naknada za rad zastupnika po službenoj dužnosti

Naknada za troškove dokumentacije - oporezivanje

Naknade od sudionika za sudjelovanje na godišnjoj znanstveno - stručnoj konferenciji - oporezivanje

Naknade za veterinarsko-zdravstvene preglede - dio koji pripada drugima

Obveza ispostavljanja računa kooperatima

Obveznik poreza na dodanu vrijednost

Održavanje softvera što su ih tuzemne pravne osobe kupile od inozemne tvrtke

Oslobađanje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost

Oslobađanje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost i carine

Oslobođenje od plaćanja poreza na dodanu vijednost

Otpadne vode proizvodnog pogona u slobodnoj zoni - oporezivanje

PDV iskazan u računima za gradnju priznat kao pretporez

Porez na dodanu vrijednost na vlastitu potrošnju

Porezni postupak s ulaznim i izlaznim računima

Prijevoz kod Izvoza privremeno uvezenih dobara radi dorade

Privremeni uvoz opreme za razminiravanje - oslobađanje od plaćanja PDV

Privremeni uvoz radi oplemenjivanja

Prodaja vode putem automata

Servisne usluge u garantnom roku na uvoznom proizvodu

Tuzemne donacije - oslobođenje od plaćanja PDV-a prilikom izgradnje

Umjetničke djelatnosti fizičkih osoba - tumačenje propisa

Usluge prodaje toplih napitaka putem automata - izdavanje računa, vođenje poslovnih knjiga, djelatnost ugostitelj ili trgovac

Uvoz posebne vrste trstike za piskove - mogućnost oslobođenja od plaćanja PDV

Uvoz proizvoda u tuzemstvo koji se ugrađuju u izvozni proizvod

Zahtjev za povrat poreza na dodanu vrijednost na temelju osobne iskaznice

Časopis "Korijeni" - oporezivanje

Dobra i usluge nabavljene za provođenje programa aktivnosti UNICEF-a - oporezivanje

Hrvatski zavod za medicinu rada - obveznik PDV

Ispis iz registra obveznika PDV

Izlaz iz sustava poreza na dodanu vrijednost

Katalozi koji se besplatno dijele kupcima - oporezivanje

Naknada za ambalažu i ambalažni otpad - oporezivanje

Obračun i plaćanje PDV-a prema naplaćenim naknadama

Odbitak pretporeza za radove na uređenju objekta

Odbitak pretporeza za stanove - Pravo na odbitak

Oslobođenje od plaćanja članarine za korisnike Amex kartice

Otpis potraživanja - mogućnost smanjenja obveze PDV

Polog za korištenje opreme - oporezivanje

Posredovanja na tržištu vrijednosnica

Poticajna sredstva iz državnog i gradskog proračuna - oporezivanje

Povrat PDV inozemnom poduzetniku

Povrat PDV javnim vatrogasnim postrojbama, vatrogasnim zajednicama i dobrovoljnim vatrogasnim društvima za 2004. godinu

Prestanak obavljanja djelatnosti obrta - pravo na ulaz i izlaz iz sustava poreza na dodanu vrijednost kod višektatnog prestajanja

Primjena preračunane stope PDV-a

Prodaja rabljene brodice - osnovica za PDV

Prodaja zrakoplovnih karata - porez na dodanu vrijednost

Radovi financirani iz Europske unije - oporezivanje

Remitenda neprodanih časopisa izvezenih u inozemstvo koji se ne vraćjau u zemlju

Športske usluge na moru (vodenim skuterima, bananama i slično) - Izdavanje računa

Trenutak nastanka porezne obveze kod izdavanja računa odnosno privremenih situacija u graditeljskoj djelatnosti

Troškovi nastali u svezi prikupljanja otpadne ambalaže

Ugostiteljske usluge u seljačkom domaćinstvu - oporezivanje

Unos imovine iz obiteljskog gospodarstva u trgovačko društvo - oporezivanje

Usluge organiziranog boravka plaćene doznakom iz inozemstva u kunama - oporezivanje

Uvoz odljeva staklenih dijelova posrednika - obveza plaćanja PDV

Knjige smještene na serveru

Obavijest o primjeni novih zakona

Oporezivanje usluga ustupanja osoblja

Edukativni interaktivni CD - oporezivanje PDV-om po stopi od 0%

Ispostavljanje zbirnog računa

Ispravak porezne osnovice u slučaju vraćanja ambalaže

Mjesto obavljanja usluge prijevoza - porezni tretman

Nastanak porezne obveze kod škole za strane jezike

Novčana potraživanja primjenom valutne klauzule

Obračun PDV-a u graditeljstvu

Obračun poreza na dodanu vrijednost na primljene predujmove na usluge smještaja

Odbitak pretporeza pri kompenzaciji

Oporezivanje biltena porezom na dodanu vrijednost

Oporezivanje invalidskih kolica

Ortopedska pomagala - porezni tretman

Podjela pretporeza i kriterij za njegovu podjelu neprofitnih organizacija

Postupak unutarnje proizvodnje

Povrat PDV-a temeljem naknadno izdane potvrde

Povrat PDV-a temeljem Sporazuma o gospodarskoj, tehničkoj i srodnoj pomoći između Vlade RH i Vlade SAD-a

Prijenos objekta sa komunalnog društva na grad

Primjena nulte stope na informatičke knjige

Prodaja i održavanja softvera u inozemstvu

Psihološke usluge - oslobođenje PDV-a

Stjecanje statusa stalnog obveznika poreza na dodanu vrijednost

Usluge obavljene inozemnim poduzetnicima koji obavljaju pomorski prijevoz

Usluge savjetovanja i organiziranja tečajeva

Obračun PDV-a na naknadu za umanjenu vrijednost zamljišta

Lijekovi (onkološki lijekovi) koji nisu na Listi lijekova HZZO-a - oporezivanje

Promidžbene i slične usluge za inozemnog poduzetnika - obveza obračunavanja i plaćanja PDV-a

Agencije - obveznici poreza na dodanu vrijednost

Djelatnost socijalne skrbi od strane poduzetnika - upis u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost

Djelatnosti stalnog smještaja starijih i nemoćnih osoba - obavljanje djelatnosti i upis u registar pdv-a

Autorska prava iz inozemstva - carinska davanja, oporezivanje pdv-om i porezom po odbitku

Časopis e-Kids - oporezivanje

Dječji list "Radost" - oporezivanje

Društva za upravljanje investicijskim fondovima - oporezivanje

Kateteri koji se koriste za dilataciju krvnih žila (Maverick 2 balon kateter, Maverick quantum balon kateter, Maverick otw balon kateter, Cutting balon kateter i drugi) - oporezuju li se po stopi od 0

Obveza upisa u sustav PDV-a

Povrat poreza na dodanu vrijednost po Zakonu o vatrogastvu

Specijalna bolnica, iz ustanove preoblikovana u trgovačko društvo - oporezivanje

Troškovi distributera robe široke potrošnje na hrvatskom tržištu koji terete inozemnog principala- obračunavanje PDV-a

Usluga smještaja i prehrane radnika na terenu - oporezivanje

Usluge rada auto-dizalice u inozemstvu

Institucije za obrazovanje odraslih - mogućnosti oslobođenja od PDV i Izlaska iz sustava PDV

Knjiženje prihoda i obračuna poreza na dodanu vrijednost na usluge posredovanja u osiguranju

Nabava dobara i usluge u RH od strane diplomatskih i konzularnih predstavništava - oslobođenje od plaćanja PDV-a

Oslobođenje od plaćanja PDV-a temeljem Uredbe o potvrđivanju Sporazuma o gospodarskoj, tehničkoj i srodnoj pomoći između Vlade RH i Vlade SAD-a

Prodaja Simpa prepaid bonova elektronskim putem - porezni tretman

Promjena djelatnosti i naziva dioničkog društva nakon likvidacije i oporezivanje PDV

Izgubljeni paketi u trgovini preko pošte - oprezivanje PDV-om

Naknada za rad stalnih sudskih vještaka - obračunavanje PDV

Otpis i uništenje zastarjele i neupotrebljive robe

Privatni iznajmljivači smješaja koji nisu u sustavu pdv-a - porezni tretman

Sanitarne, tržne takse i druge pristojbe . Je su li prolazne stavke kod obračunu pdv-a?

Umjetnička djelatnost koju obavljaju osobe koje nisu samostalni umjetnici - oporezivanje

Usluga odvodnje otpadnih voda korisniku slobodne zone

Usluge posredovanja privremeno zapošljavanje

Ustupanje naknade od prodaje u humanitarne svrhe - oporezivanje

Uvoz posebne vrste trstike za piskove - mogućnosti oslobođenja od PDV

Znanstveni časopis - oslobođenje od PDV

Državni zavod - obveznik poreza na dodanu vrijednost

EKG elektrode

Financijska potpora iz proračuna za uređenje jezera

Gastro razglednica Hrvatske kao suvenir - oporezivanje

Isporuke iz stečajne mase poduzeća u stečaju - oporezivanje

Izgradnja iz tuzemnih donacija - oporezivanje

Dodjela strane robe oduzete u carinskom prekršajnom postupku - oporezivanje

Medicinske igle za davanje inzulina, uzimanje krvnih uzoraka, za šivanje - oporezivanje

Multimedijalni edukativni tečaj informatike i stranih jezika na CD-ROM-u

Nadzor nad izradom hidrogeneratora u Finskoj - oporezivanje

Naknada za upisivanje oporuka u Hrvatski upisnik oporuka naplaćena kod javnog bilježnika

Naknade za veterinarsko-zdravstvene preglede

Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo - upis u registar poreznih obveznika

Održavanje softvera što su ih tuzemne pravne osobe kupile od inozemne tvrtke

Podnajam stana vlastitoj tvrtki - obveza plaćanja PDV

Porez na cestovna motorna vozila - oslobođenje za invalidne osobe

Povrat poreza na dodanu vrijednost stranom državljaninu

Pravo na odbitak pretporeza u računima za ulaganja u nekretninu

Privatna ssrednja škola - oporezivanje organiziranja međunarodnog sajma

Privremeni uvoz opreme za ispitivanje opreme za razminiravanje - oporezivanje

Privremeni uvoz radi oplemenjivanja

Prodaja vode putem automata

Raskid ugovora o zajedničkom obavljanju odvjetničke djelatnosti

Servisne usluge u garantnom roku na uvezenim proizvodima

Izdavanje računa za udruženje obrtnika koje nije u sustavu PDV-a

Obračun PDV-a u slučaju postavljanja vlastitih osnovnih sredstava u prodajne objekte drugih poslovnih subjekata

Oslobađanje od plaćanja PDV-a za neprofitnu udrugu

Porez na dodanu vrijednost na knjige

Porez na dodanu vrijednost na knjige

Trgovina u inozemstvu

Ulazak u sustav PDV-a temeljem obavljanja komercijalnih djelatnosti

Prijava u registar i brisanje iz registra obveznika poreza na dodanu vrijednost od 01.01.2010.

Škola za obuku pilota

Evidentiranje utrošene vode prilikom uvoza vode od inozemnog poreznog obveznika

Iznos povratne naknade za ambalažu i ambalažni otpad

Obračun i plaćanje PDV-a na promidžbene usluge i usluge posredovanja

Obračun PDV-a na usluge izdavanja certifikata po računima

Oporezuju li se usluge rada u inozemstvu prema odredbama hrvatskog Zakona o porezu na dodanu vrijednost

Prihodi ostvareni od naknada za izdane garancije, kamatu i sl.

Oporezivanje časopisa e-Kids

Oporezivanje prometa nekretnina

Edukativno interaktivno pomagalo na CD-rom-u za djecu ("B") - oporezivanje porezom na dodanu vrijednost

Oporezivanje lijekova - primjena stope 0% na vrijednost lijekova

Stripovi za djecu ("B"); - oporezivanje porezom na dodanu vrijednost

Usluge prijevoza dobara u slobodnu zonu - oporezivanje porezom na dodanu vrijednost

Iskazivanje prava na povrat pretporeza na obrascima PDV i PDV-K

Ispostavljanje računa za stomatološke usluge

Porezni i računovodstveni aspekt poslovanja javnih komisionara

Primjena nulte stope pdv-a na knjige o životu i stvaralaštvu pojedinih autora

Usluge organiziranja lova za strance - primjena porezne stope

Usluge parkiranja - naplata putem parkirnih kartica

Usluge posredovanja pri isporuci robe iz carinskog skladišta tipa "D"

Usluge posredovanja pri registriranju plovila pod strane zastave

Usluge posredovanja za isporuke robe iz inozemstva u inozemstvo

Usluge prerade maslina plaćene u naturi

Usluge prevođenja za naručitelja iz inozemstva

Usluge prijenosa govora putem interneta (VOIP) inozemnom poduzetniku

Usluge prijevoza pri privremenom izvozu dobara

Usluge prijevoza u Hrvatskoj

Usluge prijevoza za uvezenu robu

Usluge radiološkog procjenjivanja

Usluge remonta MORH-u od inopartnera uz posredovanje domaće osoe

Usluge s inozemnih poduzetnika - uputa o načinu obračunavanja PDV

Usluge savjetovanja

Usluge servisiranja inozemnom naručiocu

Usluge servisiranja izvezenih proizvoda u garantnom roku

Upravljanje obveznim mirovinskim fondom od strane društva

Ured ASB (Europska unija) - oslobođenja PDV

Usluga pronalaženja kreditora u inozemstvu

Usluga ustupanja osoblja od strane inozemne banke tuzemnoj banci

Usluge administativnog, pravnog i savjetodavnog karaktera radi zaposlenja u inozemstvu

Usluge auto-škole kada se usluga plaća obročno - nastanak porezne obveze

Usluge chartera - primjena nulte stope

Usluge dežurstva u ljekarničkoj djelatnosti plaćene predujmom

Usluge diplomatskim predstavništvima

Usluge dječjeg vrtića - izdavanje računa

Usluge dorade uvezenih dobara i njihov izvoz

Usluge drugog liječničkog mišljenja iz inozemstva

Usluge elektronske obrade podataka iz i u inozemstvo

Usluge ino poduzentika na nekretnini u Hrvatskoj

Ugradnja rezervnih dijelova u jamstvenom roku

Ulaznice za koncert - prodaja

Ulaznice za razgledavanje spomenika kulture - oporezivanje

Umanjenje porezne osnovice za plaćanja u dionicama

Umanjenje porezne osnovice za predujmove prije 31.12.1997.

Umjetnička radionica - obveznik PDV

Unhcr - oslobođenje PDV

Unos dobara u društvo u osnivanju

Unos imovine jednog trgovačkog društva u drugo

Unos poduzetničke imovine, unos nekretnine

Upis u registar obveznika PDV - dobrovoljni upis i brisanje iz registra

Upis u registar obveznika PDV javnih ustanova

Upis u registar obveznika PDV-a

Upis u registar obveznika PDV-a (1)

Upis u registar obveznika PDV-a (2)

Upis u registar poreznih obveznika

Upis u registar poreznih obveznika - pravo na odbitak pretporeza

Knjige stručnog , znanstvenog, umjetničkog, kulturnog i obrazovnog sadržaja - stopa PDV-a

Komisijska prodaja robe u po stopi 0% - oporezivanje provizije na tu prodaju

Kotizacija za izložbe pasa u koju je uključen i katalog izložbe - oporezivanje iznosa kotizacije

Nastanak porezne obveze u graditeljstvu

Obiteljski dom za starije i nemoćne - oporezivanje djelatnosti porezom na dodanu vrijednost

Obračun poreza na dodanu vrijednost

Obročna uplata obveze poreza na dodanu vrijednost

Odbitak pretporeza pri uvozu - način obračunavanja i knjiženja

Povrat plaćenog PDV-a za nabavljenu opremu za obavljanje vatrogasne djelatnosti

Povratna naknada za ambalažu za pića i napitke

Provoz robe pod carinskim nadzoroma kroz carinsko područje Republike Hrvatske

Usluga brze dostave pošiljaka - dokazivanje obavljene usluge i oporezivanje

Usluga prijevoza dobara iz inozemstva i u zemlji - oporezivanje

Ustupanje osoblja za poslove u inozemstvu - refundiranje troškova i Izdavanje računa R-1

Amortizacija osobnih automobila vrijednosti veće od 400.000,00 kn - obračunavanje i plaćanje pdv-a na te troškove

Naplata cestarine - podaci na računu R-1

Ortopedska i drugih pomagala - obveza obračunavanja i plaćanja pdv-a pri isporuci i fakturiranju

Angiografski, diletacijski i termodilucijskih kateteri -oporezivanje PDV-om

Dječji vrtić u vlasništvu fizičke osobe - obveza ulaska u sustav poreza na dodanu vrijednost

Upis u registar poreznih obveznika - prihodovni kriterij od 85.000,00 kn

Upis u registar poreznih obveznika - zbrojni rihodi po djelatnostima

Turističke agencije u sustavu poreza na dodanu vrijednost

Turističke agencije u sustavu poreza na dodanu vrijednost

Turističke karte - besplatna podjela

Turističke usluge organiziranog boravka stranaca plaćene iz inozemstva

Turističke zajednice - obveznici PDV-a

Turistički vodič - oporezivanje

Turistički vodiči i dnevnici - primjena porezne stope

Udruge - postanak obveznika

Udżbenici i nastavna sredstva

Ugovor o osnivanju prava plodouživanja te o prodaji nekretnine opterećene tim pravom - porezne obveze

Ugovor o privremenom nesamostalnom poslu - plaćanje PDV

Ugovor o sponzorstvu

Ugovor o suradnji između vlade Republike Hrvatske i UNHCR

Ugovorena kazna za parkiranje

Ugovori o poreznim izuzećima između država

Telekomunikacijske usluge od HT - specifikacija usluga u računu

Telekomunikacijske usluge za inozemnog naručitelja

Terećenje troškovima poslovne jedinice u inozemstvu - oporezivanje

Traka registar blagajne

Trgovina cvijećem, voćem i povrćem

Troškovi prijevoza uvezenih dobara

Turistička djelatnosti - oporezivanje

Stomatološka djelatnost - oslobođenje od PDV

Strana predstavništva - obveznici PDV

Strano predstavništvo - porezni status

Stupanj dovršenosti nekretnina 31.12.1997.

Subvencije u javnom otočkom prijevozu

Subvencije za brodske nerentabilne linije

Sufinanciranje zapošljavanja od zavoda

Sveučilišna skripta - primjena porezne stope

Svježe mlijeko obogaćeno vitaminima - oporezivanje

Škola stranih jezika

Štedno kreditna zadruga - stjecanje dobara prisilnom napaltom

Talijanski institut za vanjsku trgovinu (I.C.E.) - izuzeće od plaćanja PDV-a

Kateter za venu subclavia - oporezivanje pdv-om po stopi od 0%

Medicinska oprema (kateteri za dilataciju krvnih žila) - oporezivanje porezom na dodanu vrijednost

Potvrda o oslobođenju od plaćanja poreza na dodanu vrijednost

Povrat PDV-a - tumačenje odredbi o pravu na povrat

Prijevozne usluge u međunarodnom prometu - oporezivanje

Priručnik za športske ribolovce - oporezivanjePDV-om po stopi od 22% ili po stopi 0%

Usluge medicinskih sestara i medicinskih tehničara - jesu li oslobođene plaćanja pdv-a

Uvoza traktora - porezne i carinske olakšice na uvoz drugog traktora

Kamata kod financijskog leasinga

Oporezivanje usluge posredovanja glede pohrane dionica u svezi s preuzimanjem dioničkih društava

Umjetničke organizacije i samostalni umjetnici - iskazivanje PDV-a na računima

Usluge medicinsko-biokemijskog laboratorija

Usluge stručnog obrazovanja

Znanstvena konferencija na brodu

Vrijednost zemljišta u primljenim predujmovima za buduće isporuke građevinskih objekata

Zajamčena cijena šećera i sirovog repičinog ulja

Zajednička pričuva - plaćanje

Zakup oglasne ploče

Zakup poslovnog prostora - plaćanje ulaganjem u prostor

Zakupnina -obračunavanje PDV i plaćanje računa cesijom

Zamjena isporuke u jamstvenom roku

Zamjena vozila u garantnom roku

Zastupanje u prodaji polica osiguranja koje obavlja banke

Zbirka viceva vicoteka - primjena porezne stope

Zdravstvene usluge koje obavlja trgovačko društvo

Zdravstvene usluge u poliklinikama

Uvoz spomenika bez naknade

Uvoz strane literature iz inozemstva

Uvoz umjetničkih djela - mogućnosti oslobođenja plaćanja PDV

Uvoz veslačkih čamaca

Valutna klauzula u računu - iskazivanje i oporezivanje

Vata i sterilna gaza - oporezivanje

Vjerodostojnost računa - kopija računa

Tehnička literatura - primjena nulte stope

Telekomunikacijske usluge između domaćih subjekata

Rukavice pvc za jednokratnu upotrebu

Sadržaj računa o isporuci dobara

Servisiranja zrakoplova u inozemstvu

Servisiranje proizvoda u inozemstvu i naplata izvoza kompenzacijom

Servisiranje zrakoplova u inozemstvu

Sirnice - pekarski proizvodi

Sitne krađe u prodavaonici

Slobodna zona - dorada i oplemenjivanje dobara

Slobodna zona - dorada u postupku unutarnje proizvodnje

Slobodne zone - isporuke u sz tuzemnog poduzetnika

Snage sofa i otpremnih usluga - oslobođenje

Spajanje i pripajanje društava

Sredstva zajedničke pričuve vlasnika stambenog prostora

Stipendija za školovanje djece - pravo na odbitak pretporeza

Ratne štete i plaćanje PDV

Razdoblja obračuna poreza - mogućnosti izmjene razdoblja

Razminiranje i nabava opreme - usluge

Razminiranje zemljišta

Reeksportni poslovi - oslobođenja PDV

Regos - obavijesti o novčanim vrijednostima imovine i potvrda o podacima u registru

Reklamni materijal primljen iz inozemstva

Rekonstrukcija nekretnine i dogradnja postojeće nekretnine

Remitenda izdanja izvezenh u inozemstvo - oporezivanje

Remitenda neprodanih izdanja - priznavanje manjka

Rent a car i leasing vozila - obračunavanje PDV

Rezervacija hotelskog smještaja - naknada za rezervaciju

Ribolovne dozvole za sportski ribolov - osnovica za obračunavanje PDV

Ribolovne dozvole za športsko-rekreacijski ribolov

Promiđbene usluge za stranog naručitelja

Provizija za prodaju inozemnih dobara

Publikacija "Učinkoviti menadžer" izdaje se jednom godišnje - primjena porezne stope

Pučka otvorena učilišta - oporezivanje

Pučka učilišta za obrazovanje odraslih - oporezivanje

Vjerske zajednice - izvanredno oslobođenje od PDV

Vjerske zajednice - pravo na oslobođenje plaćanja PDV

Vjerske zajednoice - pravo na odbitak pretporeza

Vještačenje sudskog vještaka - neuropsihijatra

Vlasništvo nad nekretninama - stjecanje vlasništva

Vlastita potrošnja - oporezivanje i pravo na odbitak pretporeza

Vlastita potrošnja za potrebe posade broda

Vozila za prijevoz invalida - oslobođenje od plaćanja poreza

Vrijednosnice - promet

Vrijednost nekretnina pri prijenosu gospodarske cjeline

Uvoz sajamskih uzoraka

Uvoz automobila doniranog vjerskoj zajednici

Uvoz automobila za hrvatske branitelje

Uvoz brodica kao osnivačkog uloga

Uvoz crkvenih knjiga i tiska u vjerskoj zajednici - oslobođenje PDV

Uvoz dobara - pravo na odbitak pretporeza

Uvoz dobara manje vrijednosti - oslobođenje od carine i PDV

Uvoz dobara plaćenih inozemnim donacijama putem posrednika

Uvoz dobara plaćenih inozemnom darovnicom

Uvoz dobara u sklopu mjera poticanja ulaganja

Uvoz doniranih športskih trkaćih vozila

Uvoz doniranog motornog vozila vjerskoj zajednici - oslobađanje od plaćanja poreza

Uvoz električne energije

Uvoz i unos predmeta kućanstva

Uvoz knjiga iz privatne biblioteke u Hrvatsku

Uvoz knjiga za biblioteke

Uvoz od strane povratnika iz inozemstva

Uvoz opreme

Uvoz opreme - oporezivanje

Uvoz opreme uz olakšice (prema zakonu o pravima hrvat. branitelja ...)

Uvoz opreme za gašenje šumskih požara

Uvoz opreme za potrebe filmskog festivala

Uvoz osobnih automobila - PDV i carina

Uvoz osobnog automobila - troškovi prijevoza i daljnja prodaja

Uvoz osobnog automobila na povlasticu za branitelja dr - pravo na povrat poreza

Uvoz papira za tiskanje

Pučko otvoreno učilište osnovano privatnim kapitalom - oporezivanje

Računi i porezne evidencije

Računi za gotovinski promet

Radijska i tv pretplata

Raskid ugovora o najmu i povrat poreza

Prodaja ostale robe na kioscima - ispostavljanje računa

Prodaja putem tankomata

Prodaja rabljenih mopeda i motocikla - osnovica za PDV

Prodaja rabljenih vozila putem komisionara

Prodaja rabljenog automobila od fiducijarnog dužnika - ispostavljanje računa

Prodaja založenog plovila (hipoteka)

Programi financirani iz inozemstva - oslobođenje od PDV

Projekti financirani sredstvima iz proračuna

Promet nekretnina - oporezivanje PDV

Promet nekretnina u slobodnoj zoni

Promet upotrebljavanih automobila - PDV i posebni porez

Prometu rabljenih osobnih vozila - PDV i posebni porez u

Promidžbene usluge

Privremeni uvoz dobara

Privremeni uvoz strojeva za sajam

Procjena porezne osnovice - uspoređivanje sa sličnim obveznikom

Prodaja diplomatskim predstavništvima te obračun povrata PDV-a stranim državljanima

Prodaja dobara u postupku ovrhe

Prodaja državnih biljega u komisionu

Prodaja goriva putem tankomata - ispostavljanje računa

Prodaja konsignacijske robe, diplomatima putem ustrojavanja izdvojenoga prodajnoga mjesta.

Prodaja na kredit

Prodaja na otvorenim prostorima - izdavanje računa

Priređivanje zabavnih igara koje se naplaćuju putem automata - obveza izdavanja računa

Prisilna naplata javnih prihoda - postupanje porezne uprave po zahtjevima drugih državnih tijela

Prisilna naplata troškova prekršajnog postupka

Prijava u registar poreznih obveznika

Prijeboj međusobnih obveza po različitim osnovama

Prijeboj poreznih obveza i potraživanja

Prijenos gospodarske cjeline - oporezivanje

Posebni porez na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke za obrtnike koji imaju prijavljeno sezonsko poslovanje

Obveza dostavljanja Obrasca IPP-1 i Obrasca IPP-SD

Oporezivanje izaslanih radnika

Zlatni i srebrni medaljoni

Vatrogasna vozila - kupljena ili darovana

Vino - uvoz iz federacije bih

Vino u rinfuzi - uvoz

Voćna vina - svrstavanje u alkoholna ili bezalkoholna pića i oporezivanje

Voćni sokovi i sokovi od povrća te voćni sirupi - oporezivanje

Uvoz i izvoz alkohola - odobrenje

Uvoz kave - uz primjenu carinskog kontingenta (uvoz radi izvoza)

Uvoz rabljenih osobnih automobila

Uvoz radi izvora kave

Ulje za loženje (EL i LS) - prodaja

Ulje za loženje (EL i LS) - prodaja iz veleprodajnog skladišta

UNHCR -oslobođenja i olakšice (prema ugovoru između vlade RH i UNHCR-a)

Traktor, moped, auto-prikolica, samogradnja vozila

Stjecanje (promet) motornih vozila u slučajevima statusnih promjena

Škola za obuku pilota - plaćanje posebog poreza na naftne derivate

Sanitetsko vozilo - preinake u sloveniji

Sirup za proizvodnju bezlakoholnih pića i voćni sirupi i sokovi

Skuter - uvoz i oporezivanje

Razrijeđeni voćni sokovi - oporezivanje

Rezani duhan - oporezivanje

Prošek prirodno desertno vino - oporezivanje

Raskig ugovor o kuporodaju automobila - mogućnost povrata posebnog poreza

Prodaja vozila u stranom predstavništvu - legalnost i oporezivanje

Promet duhanskih prerađevina u zračnom i brodskom prometu- nadzor prometa

Promet rabljenih vozila kod pravnih osoba - oporezivanje

Privremeni izvoz domaćeg vina radi oplemenjivanja

Primjena Ugovora o slobodnoj trgovini između RH i BiH pri uvozu bezalkoholnih pića (aromatiziranih sirupa)

Prirodni voćni sirup - razvrstavanje i oprezivanje

Prisilna naplata posebnog poreza na alkohol - nadležnost pri naplati

Prijenos automobila u državnom vlasništvu bez naknade po odluci Vlade RH

Predmet oporezivanja - specijalni benzin 140/200

Preregistracija vozila pri spajanju i podjeli pravnih osoba

Povrat posebnog poreza stranim diplomatskim predstavnicima

Praškovi, pastile i sirupi namijenjeni za proizvodnju ili pripremu bezalkoholnih pića

Povećanje poreza tijekom godine -primjena zakona o posebnom porezu na pivo

Posebni porez na etilni alkohol koji se koristi za hlađenje i čišćenje opreme

Posebni porez na promet osobnih automobila - kod statusnih promjena

Posebni porez na promet osobnih automobila - teretnih vozila, autobusa i radnih vozila

Posebni porez na promet osobnih automobila kod pravne osobe obveznika PDV

Posebni porez na promet upotrebljavanih motornih vozila kod pripajanja društva

Posebni porez na promet upotrebljavanih motornih vozila kod pripajanja društva

Posebni porez na promet upotrebljavanih teretnih vozila

Posebni porez na uvoz plovila za obavljanje djelatnosti

Posebni porez na zalihe alkohola u ljekarnama

Posebni porezi i porez na dodanu vrijednost

Porezno oslobođenje pri izvozu luksuznih proizvoda putem posrednika

Pogrebna i sanitetska vozila

Popis zaliha alkoholnih pića na dan 1. 6. 2000.

Porez na cestovna motorna vozila - oporezivanje kod leasinga

Petrolej - upotreba za proizvodnju drugih derivata

Petrolej i ulje za loženje - oporezivanje

Pirotehničke igračke i sredstva za male vatromete

Plinsko ulje kao lož ulje - obveza bojenja

Plovilo, brod - nabava radi dodjele u nagradnoj igri

Osobni automobil - uvoz za potrebe HRVI domovinskog rata

Osobni automobil - uvoz za potrebe međunarodnih projekata

Osobni automobil - uvoz za potrebe MUP-a

Osvježavajuća pića od piva i limunade - razvrstavanje

Osnovica posebnog poreza na promet rabljenih osobnih automobila - utvrđivanje

Osnovica za posebni poreza automobila - procjenjivanje

Oporezivanje plovila za razonodu, šport i rekreaciju

Oporezivanje rabljenih motornih vozila, plovila i zrakoplova

Obveznik posebnih poreza (duhan, alkohol. i bezalkohol pića, piva, kave...)

Nastanak obveze obračunavanja pose bnog poreza na naftne derivate - pojašnjenje

Nastanak porezne obveze u slučaju komisione prodaje piva

Naknade troškova noćenja i prijevoza, i troškovi medicinskog aktivnog odmora

Naplata posebnog poreza

Naplata posebnog poreza kod uvoza privremeno izvezene robe

Motorna vozila iz tarifne oznake 87,11 carinske tarife

Nabava alkohola za reprodukciju - oslobođenje od plaćanja posebnog poreza na alkohol

Naftni derivati - prodaja s proizvođačkih i veleprodajnih skladišta

Naftni derivati - uvoz na vlastito veleprodajno skladište

Naftni derivati - uvoz u svoje ime a za tuđi račun

Naftni derivati otpremljeni iz skladišta za robne zalihe

Luksuzni proizvodi

Luksuzni proizvodi zatečeni na zalihi 31. listopada 1999. g. - oporezivanje (1)

Kupnja automobila za invalidnu osobu - mogućnost oslobođenja od oporezivanja

Kasko osiguranje vozila - primjena zakona o porezu na premije osiguranja

Kasko osiguranje vozila - primjena zakona o porezu na premije osiguranja

Izmjena zakona o posebnom porezu na alkohol od 1.1.99.

Isprave za priznavanje poslovnih izdataka

Instant mješavine za napitak od kave - oporezivanje

Etilni alkohol za ispitivanje kvalitete - oslobođenje

Alkohol - oporezivanje posebnim porezom

Alkohol - posebni porez

Alkohol - posebni porez na alkohol

Alkohol i alkoholna pića - definicija, promet i oporezivanje

Alkohol i alkoholna pića - nabava u veleprodaji

Alkohol i alkoholna pića isporučena domaćim pravnim osobama

Alkohol kao laboratorijska kemikalija - oporezivanje i označavanje

Alkohol tehnički - pri proizvodnji odljevaka

Alkohol uvezen i naknadno izvezen - povrat poreza

Alkohol uvezen iz federacije bih

Alkohol za proizvodnju tekućih deterdženata i kozmetičkih proizvoda

Alkohol za rashladne sisteme - oporezivanje

Alkohol za reprodukciju - nabava

Alkohol, alkoholna pića, pivo - uvoz članova diplomacije

Alkoholna pića - obilježavanje nadzornim markicama

Alkoholna pića - promet, označvanje i oporezivanje

Alkoholna pića (vino) uvoz u RH

Alkoholna pića prodana u konsignaciji

Alkoholnih pića - isporuka diplomatskim predstavnicima

Automobil - uvoz za HRVI

Automobil novi uvezeni, promet naftnim derivatima

Automobili - uvoz i plaćanje posebnog poreza

Automobili osobni - prijenos kod osiguravajućih društava

Automobili osobni - raskid ugovora

Bezalkoholna pića

Bezalkoholna pića proizvedena u tzv. "šankomatu"

Bezalkoholna pića uveena a proizvedena od domaćih sirovina

Cappuccino - može li se ostvariti povrat posebnog poreza za izvezeni cappuccino

Cigarete - prodaja po nižim cijenama od utvrđenih

Cigarete - prodaja po utvrđenim cijenama

Cigarete iz uvoza - prodajna cijena

Cigarete za testiranje tržišta - oporezivanje

Čaj s okusom limuna - oporezivanje

Darovani automobil - oporezivanje

Diplomatska i konzularna predstavništva - olakšice

Dizelsko gorivo isporučeno s veleprodajng skladišta

Isporuka automobila kojeg je strani državljanin dobio u nagradnoj igri - oporezivanje

Prijenos rabljenih osobnih automobila prilikom statusne promjene

Prijenos vozila na novoosnovano društvo

Prodaja kombija za prijevoz igrača u casinu

Promet vina - oporezivanje

Radni strojevi, traktori i mopedi - oporezivanje

Kupnja (uvoz) automobila za potrebe invalidnih osoba

Posebni porez na promet osobnih automobila i ostalih motornih vozila

Posebni porez na promet upotrebljavanih osobnih automobila - obveza plaćanja kod spajanja i pripajanja poduzeća

Povrat posebnog poreza stranim diplomatskim predstavništvima u Republici Hrvatskoj

Povrat posebnog poreza stranim diplomatskim predstavništvima u Republici Hrvatskoj

Primjena Zakona o posebnom porezu na pivo

Raskid ugovora o prodaji automobila - povrat plaćenog posebnog poreza na promet rabljenih osobnih automobila

Posebni porez na promet osobnih automobila, ostalih motornih vozila, plovila i zrakoplova - obveza plaćanja

Prodaja rabljenog motornog kod kojeg pri nabavi nije odbije pretporez

Registracija vozila obrtnika

Utvrđivanje osnovice za plaćanja članarine turističkoj zajednici

Obveza doprinosa po osnovi pružanja turističkih i ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu

Doprinos za obvezna osiguranja - obveza plaćanja za primitke rezidenta Republike Makedonije

Osnovica za obračun doprinosa za izaslane radnike

Prigovor na opomenu za dugovanje zbog neplaćanja doprinosa

Više osnova za plaćanje doprinosa po osnovi plaće i po osnovi obrta

Utvrđivanje mjesečne osnovice i iznosa doprinosa obveznicima koji sami plaćaju

Tumačenje čl. 87 zakona o doprinosima za obvezna osiguranja

Tumačenje članka 64. stavak 1. zakona o dos

Turistička članarina - privatne ljekarne

Turistička članarina -djelatnost mjenjačkih poslova

Samostalna djelatnosti sudskih tumača i/ili prevoditelja

Rad honorarnih suradnika novinara - obračun i plaćanje doprinosa

Rad honorarnih suradnika novinara - obračun i plaćanje doprinosa

Rad honorarnih suradnika - obračun i plaćanje doprinosa

Primici upravitelja stambenih zgrada - doprinosi za obvezna osiguranja

Primici za rad studenata - obračun doprinosa

Primjena čl. 87. zakona o doprinosima za obvezna osiguranja

Prisilna naplata doprinosa za mirovinsko osiguranje

Prisilna naplata doprinosa za mirovinsko osiguranje

Primanja hrvatskih državljana zaposlenih u diplomatskim predstavništvima - obračunavanje i plaćanje doprinosa

Primanja na ime dijela troškova poslijediplomskogstudija - doprinosi za obvezna osiguranja

Primanja stranaca člana uprave - obračun i plaćanje obveznih doprinosa

Primici od izdavanja u najam osobnog automobila - doprinosi za obvezna osiguravanja

Poduzetnička plaća temeljem obavljanja samostalne djelatnosti obrta, slobodnih zanimanja, poljopr, trgovca pojedinca

Obveze banke u slučaju zakašnjele uplate

Obračun doprinosa i poreza na dohodak za nastavnike (vanjske suradnike)

Obračun doprinosa pri isplati plaća zaposlenima u diplomatskim predstavništvima

Naknade turističkim vodićima - obračunavanje i plaćenje doprinosa za obavezna osiguranja

Naplata komorskog doprinosa za 1999. godinu - naputak ii

Najviša godišnja osnovica za obračun doprinosa

Najviša godišnja osnovica za obračun doprinosa

Doprinosi za obvezna osiguranja poljoprivrednika

Isplata razlike plaće za 2002. godinu - obračun doprinosa i poreza te izvješćivanje

Obračunavanje i plaćanje obveznih doprinosa prema više osnovica za istog osiguranika

Primjena Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja II

Najniža osnovica za obračun doprinosa za osiguranika po osnovi radnog odnosa

Osoba koja se prvi put zapošljava

Umirovljenici koji ostvaruju dohodak od imovine (najma) - obustava isplate mirovine

Obveze doprinosa za obvezna osiguranja za osobu predloženu za rad u međunarodnoj organizaciji

Obveze doprinosa za osiguranike po osnovi pomorac - čan posade broda u međunarodnoj plovidbi

Plaćanje doprinosa za pomorce zaposlenih na brodovima strane državne pripadnosti

Privremena obustava obavljanja samostalne djelatnosti i svojstvo osiguranika pomorca

Knjigovodstveno evidentiranje i naplata novoutvrđenih obveza doprinosa

Osnovica za obračun dodatnog doprinosa za mirovinsko osiguranje za staž osiguranja koji se računa s povećanim trajanjem

Primjena stope 0% poreza na dodanu vrijednost na ilustriranu slikovnicu prilagođenu djeci

Odvajanje dijela društva iz cjeline - plaćanje poreza na promet nekretnina

Nastup apsolutne zastare za pravo naplate poreza na promet nekretnina

Oporezivanje zamjene nekretnina porezom na promet nekretnina

Oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina 100%-tnih HRVI-a 1. skupine

Utvrđivanje poreza na promet nekretnina

Utvrđivanje poreza na promet nekretnina kod kupoprodaje poljoprivrednih zemljišta

Vraćanje oduzetih nekretnina

Utvrđivanje postojećeg prava vlasništva na nekretnini

Utvrđivanje stambene površine radi ostvarivanja oslobođenje od poreza

Unos nekretnine u trgovačko društvo registrirano kao društvo osoba

Ugovor o pravu građenja - porezne obveze

Tržišna vrijednost nekretnina kao osnovica za obračun poreza

Stjecanje nekretnina na temelju sudske odluke - oporezivanje

Stjecanje nekretnina u vatrogasnoj zajednici - oslobođenje od plačanja

Stjecanje nekretnine na području posebne državne skrbi - oporezivanje

Stjecanje nekretnine temeljem naknade za oduzetu prijašnju imovinu - oporezivanje

Stjecanje nekretnine temeljem razvrgnuća suvlasničke zajednice - oporezivanje

Stjecanje nekretnine temeljem ugovora o doživotnom uzdržavanju - oporezivanje

Suglasnost za stjecanje vlasništva nekretnina od strane osobe

Restrukturiranje trgovačkih društava - porez na promet nekretnina

Promjena vlasništva na nekretninama - izvješćivanje porezne uprave

Raskid ugovora - porez na promet nekretnina

Raskid ugovora i pravo na povrat poreza

Raskid ugovora o doživotnom uzdržavanju - naplata poreza

Raskid ugovora o kupoprodaji nekretnine i povrat poreza

Raspolaganje imovinom pod upravom Republike Hrvatske

Prodavatelj nekretnine solidarni jamac za porezni dug

Promet nekretnina - oporezivanje

Promet nekretnina - prijenos vlasništva

Promet nekretninama prije stupanja na snagu zakona - oporezivanje

Procjena nekretnine - primjena odredbe čl. 87. st. 4. ovršnog zakona

Prodaja nekretnine na području posebne državne skrbi

Prodaja nekretnine radi kupnje nove za stambene potrebe - mogućnosti oslobođenja

Primjena oslobođenja od plaćanja poreza na promet nekretnina

Prijava prebivališta i uvjeti poreznog oslobođenja

Prijenos vlasništva uz naknadu - oporezivanje

Predugovor o kupnji nekretnine - nastanak porezne obveze

Povrat poreza na promet nekretnina temeljem raskida ugovora

Pravo građenja - oporezivanje po ugovoru o pravu građenja

Porezna olakšica kod kupnje nekretnine od strane malodobnog djeteta

Porezna osnovica - mogućnosti umanjenja

Porezna osnovica - utvrđivanje kod cijene u stranoj valuti

Porezna osnovica - utvrđivanje od strane porezne uprave

Plaćanje poreza na promet nekretnina – nemogućnost otpisa

Otuđenje nekretnine nabavljene uz oslobođenje

Otuđenje nekretnine oslobođene poreza pri nabavi

Oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina koje kupuju ustanove

Oslobođenje od plaćanja poreza na promet zbog lošeg imovnog i socijalnog stanja

Osnivanje društva - unos temeljnog kapitala u nekretninama - oporezivanje

Osnovica poreza na promet nekretnina opterećenih pravom plodouživanja

Osnovica za promet nekretnina i zabrana raspolaganje nekretninom

Novoizgrađene i stare nekretnine - razgraničenje i oporezivanje

Nekretnina - oporezivanje kod pripajanja i spajanja društava

Nekretnina - oporezivanje pri podjeli trgovačkog društva

Nekretnina - oslobođenje za prognanike i izbjeglice

Nekretnina - prijenos po odluci suda

Nekretnina - procjena vrijednosti

Nekretnina - zamjena i oporezivanje

Nekretnina kao osnivački ulog - oporezivanje

Nekretnina na području posebne državne skrbi - oporezivanje

Nekretnina naslijeđena - osnovica za oporezivanje

Nekretnina zamjena - oporezivanje

Nekretnine koje su bile u društvenom vlasništvu - oporezivanje prometa

Nekretnine u stečajnom i ovršnom postupku - utvrđivanje osnovice

Naknadno utvrđivanje porezne obveze temeljem sudske presude

Naplata troškova procjene nekretnine u ovršnom postupku

Naknada za oduzetu imovinu u nekretninama - oporezivanje

Mjesna nadležnost u postupku prisilne naplate

Leasing nekretnina - ooprezivanje

Kupnja nekretnine radi daljnje prodaje - oporezivanje

Kupnja prve nekretnine za rješavanje stambenog pitanja - oslobođenje od plaćanja poreza

Kupnja sporednih dijelova stambenog prostora

Kupnja stambenog prostora uz oslobođenje od plaćanja poreza

Kupnja stana nakon prodaje dosadašnjeg - oporezivanje

Kupnja stana nakon prodaje prethodnog stana prije stupanja na snagu zakona

Kupnja stana za malodobno dijete - oporezivanje

Kupnja stanova danih u najam htvi - oslobođenje od poreza

Kupnja većeg stana kojim rješava stambeno - oslobođenje

Kupnja većeg stana uz posjedovanje manjeg stana - oslobođenje

Najviša mjesečna osnovica za obračun doprinosa za rad u nepunom vremenu kod dva poslodavca

Nadzor obračuna i plaćanja obveznih doprinosa

Kamate na iznos dospjelih a neuplaćenih doprinosa - mišljenje o zakonitosti

Isplate po ugovoru o djelu - obračun doprinosa

Isplata plaće za razdoblje prije 31. 12. 2002.

Isplata plaće za razdoblje prije 31. 12. 2002.

Isplata zaostale plaće i sastavljanje obveznih izvješća

Individualna umjetnička nastava mentorska poduka - obračun doprinosa

Članarina i doprinos za financiranje hgk - plaćanje

Članovi uprave i plaćanje obveznih doprinosa

Dohodak od druge samostalne djelatnosti sudski tumači - doprinosi za obvezna osiguranja

Doprinosi na poduzetničku plaću obrtnika koji djelatnost obrta obavlja uz radni odnos

Doprinosi za obvezna osiguranja - zastara

Doprinosi za obvezna osiguranja poljoprivrednika

Obračunavanje i plaćanje obveznih doprinosa prema više osnovica za istog osiguranika

Plaćanje komorskog doprinosa

Primjena Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja II

Indirektna spomenička renta - obveza plaćanja

Naplata doprinosa za mirovinsko osiguranje

Obveznici plaćanja turističke članarine

Osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja osiguranika po osnovi rada za poslodavca

Uplata obveznih doprinosa iz i na poduzetničku plaću

Doprinos uplaćen od osnovice iznad najviše godišnje osnovice - utvrđivanje osnovice

Doprinosi za obvezna osiguranja - dokaz o statusu u osiguranju nerezidenta

Doprinos za zdravstveno osiguranje stranaca - Reguliranje obveza i plaćanje

Doprinosa za zdravstveno osiguranje sjemeništaraca - stranaca, - utvrđivanje statusa

Osnovica za obračun i plaćanje doprinosa za radnike upućene na rad u inozemstvo

Isplata bonusa i primjena najviše godišnje osnovice za obračun doprinosa

Doprinosi za obvezna osiguranja - zastara

Kupnja zemljišta i nedovršene kuće za rješavanje stambenog pitanja - oporezivanje

Kupnja zemljišta stambenim kreditom od ministarstva HBDR

Kupnja zemljišta za gradnju kuće uz posjedovanje zemljišta iste veličine - oslobođenje od poreza

Kupnja zemljišta za rješavanje stambenog pitanja u veličini 850m2 za 2 kupca

Kazna za ne podnošenje prijave poreza na promet nekretnina u zakonski propisanom roku

Kazna za neprijavljivanje porezne obveze poreza na promet nekretnina

Komisiona prodaja nekretnina

Integralni projekt zaštite kaštelanskog zaljeva - porez na promet nekretnina

Grobno mjesto - ustupanje na korištenje i oporezivanje

Dostava podataka za utvrđivanje vlasništva radi utvrđivanja komunalne naknade

Dostavljanje ugovora o prijenosu vlasništva od agencije

Državna agencija za osiguranje štednih uloga banaka - oslobođenje od poreza

Darovanja nekretnine za koju je korišteno porezno oslobođenje pri nabavi

Darovanje nekretnina s odgodom stjecanja vlasništva - nastanak porezne obveze

Darovanje nekretnine dobivene od majke i strica - oporezivanje

Dokazivanje plaćenog poreza na promet nekretnina

Dodjela zemlišta prema Zakonu o pravima hrvatskih brnitelja - oporezivanje

Nabava nekretnine koja će unijeti u trgovačko društvo - oporezivanje

Naslijeđivanje imovine - utvrđivanje osnovice za oporezivanje

Obveza prijave nastanka porezne obveze

Oporezivanje naslijeđene imovine u kojoj žive zaštićeni stanari

Oporezivanje prve nekretnine

Oslobođenja od plaćanja porez na promet nekretnina

Oslobođenje od utvrđenog poreza na promet nekretnina

Ostvarivanje prava na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina

Ostvarivanje prava na oslobođenje od poreza na promet nekretnina

Porez na promet nekretnina - predmet oporezivanja

Pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina za građanina na privemeom radu u inozemstvu

Darovanje nekretnina - utvrđvanje poreza na promet nekretnina

Naslijeđivanje imovine - utvrđivanje tržišne vrijednosti nekretnine i oporezivanje

Oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina u vjerskoj zajednici

Poništenje utvrđenog poreza na promet nekretnina

Procjena tržišne vrijednosti nekretnine - zahtjev za izdavanje potvrde

Oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina u slučaju ugroženosti osnovnih životnih potreba

Oslobođenje od poreza pri kupnji prve nekretnine - pravo na osloobođenje

Oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina za spremišta, balkone, terase

Izostanak predaje u posjed nekretnine - utvrđivanje obveze

Kupnja apartmana (poslovni prostor) - oslobođenje od poreza na promet nekretnina

Kupnja prve nekretnine za rješavanje stambenog pitanja

Dodjela zemljišta branitelju - oporezivanje

Naslijeđeni neuseljivi stan - procjena i oporezivanje

Nasljeđivanje nekretnine po rješenju o nasljeđivanju - oporezivanje

Nastanak porezne obveze - obveza prijave

Oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina pri kupnji građevinskog zemljišta

Poništenje rješenja o porezu na promet nekretnina

Dostava pošiljke s Potvrdom o osobnom identifikacijskom broju

Izdavanje Potvrde o osobnom identifikacijskom broju za mjesto boravišta

Potvrde o osobnom identifikacijskom broju, nadležni poštanski uredi

Zahtjev za izdavanje Uvjerenja o osobnom identifikacijskom broju

Tumačenje Zakona o upravnim pristojbama

Zahtjev za dodjelu osobnog identifikacijskog broja za stambenu zgradu

Zahtjevi za dodjelu osobnih identifikacijskih brojeva stambenim zgradama

Sudske pristojbe - prijava u stečajnu masu

Oslobođenje od plaćanja sudske pristojbe

Dodjela osobnoga identifikacijskog broja stranim pravnim osobama

Dodjeljivanje osobnoga identifikacijskog broja stranim osobama

Dostava Potvrda o osobnom identifikacijskom broju osobama koje se ne nalaze na adresi prebivališta

Dostava Potvrde o osobnom identifikacijskom broju

Izdavanje duplikata Potvrde o osobnom identifikacijskom broju

Osobni identifikacijski broj za kćerku

Glazbeni automati (juke box)

Automati za zabavne igre

Dodjela koncesije za priređivanje igara na sreću u casinu

Isplata novčanih ili robnih dobitaka

Izvlačenje nagrada u nagradnim igrama

Nagradna igra za hotelske goste

Nagrađivanje promotivnih aktivnosti

Nagrađivanje sudionika u emisijama u novčanim dobicima

Nagrađivanje učesnika glazbenog showa

Nagrađivanje učesnika u promotivnim aktivnostima

Natjecanje fizičkih osoba s nagrađivanjem

Organiziranje i provođenja igara s elementima sreće i vještine na internet mreži

Prekidanje nagradne igre

Primjena članka 67. Zakona o priređivanju igara na sreću i nagradnih igara

Priređivanje nagradnih igara

Provođenje promotivne aktivnosti putem nagradnih igara

Suglasnost na pravila nagradne igre

Utvrđivanje o objavljivanje pravila nagradnih igara

Utvrđivanje pravila nagradnih igara

Uvjeti i za priređivanja nagradnih igara

Uvjeti za organizranje kladioničkih igara

Upravne pristojbe - oslobođenja

Upravne pristojbe - oslobođenje od plaćanja

Upravne pristojbe - primjena zakona

Upravne pristojbe - visina i plaćanje

Upravne pristojbe za izdavanje uvjerenja

Upravne pristojbe za izdavanje odobrenja na graničnom prijelazu

Upravne pristojbe za prognanike i izbjeglice

Upravne pristojbe za upis u registar udruga

Pristojbe za stjecanje i otpust iz hrvatskog državljanstva

Primjena tarifnog broja 2. tarife upravnih pristojbi

Oslobođenje od plaćanja upravnih pristojbi

Upravne pristojbe - trenutak nastanka pristojbene obveze

Upravne pristojbe - tumačenje članka 7. i 12. Zakona

Tarifa upravnih pristojbi - primjena Tarife

Ovlaštenje za maloprodaju državnih biljega

Dnevnice za službena putovanja u inozemstvo obavljeno u razdoblju od 16.01.2006 do 20.01.2006

Donacija za pomoć obitelji teško invalidnog djeteta

Osobni identifikacijski broj za obrtnike

Nagrade po subjektivnoj ocjeni komisije

Upravne pristojbe na prijedloge za oslobođenja od poreza

Porez na nekretnine u izvanbračnoj zajednici

Porez na reklame na suncobranu

Porez na tvrtku - oporezivanje tvrtki koje nisu porezno aktivne

Porez na cestovna motorna vozila - oslobođenje od plaćanja poreza

Porez na cestovna motorna vozila za strane državljane

Nasljeđivanje nekretnina, gotovog novca i potraživanja

Kuće za odmor stranih državljana

Naknada za službena putovanja športašima koji primaju športske stipendije, naknade za športska usavršavanja i nagrade za športska ostvarenja -oporezivanje

Osobni odbitak za stambene potrebe - kamate po više namjenskih stambenih kredita

Potvrda o plaćenim kamatama po namjenskim stambenim kreditima

Povrat sredstava utrošenih za liječenje djeteta u inozemstvu

Porezno priznati izdaci za premije osiguranja

Poslovne knjige, knjiga prometa, knjiga popisa - obveza vođenja

Porezno priznati izdaci kod drugih samostalnih djelatnosti

Porez na nasljedstva i darove - oporezivanje

Podnošenje posebnog dijela godišnje prijave poreza na dohodak

Osobni odbitak za uzdržavanog člana obitelji umirovljenika

Osobni odbitci po godišnjoj prijavi

Obveze tuzemnih i inozemnih poreznih obveznika

Novčana primanja vojnih i civilnih invalida rata i članova njihovih obitelji - oporezivanje

Obračun i isplata autorskog honorara samostalnom umjetniku - oporezivanje

Obrtnička djelatnost - priznavanje rashoda

Naknade troškova prijevoza na posao i s posla - oporezivanje

Naplata poreznog duga od dužnika poreznog dužnika

Naknada za rad raketara i meteoroloških motritelja - oporezivanje

Naknada za vrijeme vojne službe u oružanim snagama

Nagrada sportašima - oporezivanje/oslobođenje od poreza

Nagrade i izdaci za službena putovanja akademika

Najam poslovnog prostora bez naknade - utvrđivanje osnovice za porez

Naknada članovima stožera, izbornih komisija i biračkih odbora - isplata

Naknada koja se isplaćuje rezidentu slovenije

Mjesečno izvješće o isplaćenim dohocima

Mirovina obitelji poginulih ili umrlih branitelja iz domovinskog rata - oporezivanje

Krediti odobreni zaposlenicima uz povoljniju kamatu

Kupnja i investicijsko održavanje stambrenog prostora - prava na osobi odbitak

Kompenzacija naknade za odvjetničke usluge s vrijednošću dugotrajne imovine kupljene na kredit

Kamata na pozajmice dane iz sindikalne članarine - porezni tretman

Kamate na uplaćene predujmove - porezni tretman

Preraspodjela osobnog odbitka za uzdržavanu djecu

Priznavanje uplaćenih premija dopunskog zdravstvenog osiguranja kao izdataka

Utvrđivanje drugog dohotka i plaćanje predujma poreza na dohodak

Dio osobnog odbitka po osnovi invaliditeta

Djelatnost iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima te organiziranja kampova - paušalno oporezivanje

Isplata naknada za prijevoz osobnim automobilom u vlasništvu građana

Isplata zaostalih plaća radnicima za tri godine

Obračun poreza na dohodak i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje - naknade za rad sa skračenim radnim vremenom zbog njege djeteta s tež;im smetnjama u razvoju

Primanja učenika i studenata za rad preko učeničkih i studentskih udruga - oporezivanje

Stipendije koje isplaćuje Nacionalna zaklada za znanost - oporezivanje

Uplaćeni doprinosi za obvezna osiguranja u inozemstvu i zatezne kamate po osnovi plaće - porezni tretman

Naknada štete zbog posljedica nesreće na radu -oporezivanje (neoporezive i oporezive isplate)

Neoporezivi dio stipendije studenata na sveučilištima u tuzemstvu - porezno priznati rashodi i oporezivanje - 1.

Osobni odbitak po osnovi invalidnosti - mogućnosti uvećanja

Pomorski dodatak - isplata radnicima ukrcanim na riječni brod

Uplaćene premije osiguranja - izdavanje potvrde o uplaćenim premijama

Obračun poreza na dohodak iz razlika mirovine koje isplaćuje HZMO

Paušalno oporezivanje iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima

Isplate naknada radnicima (upotreba vlastitog automobila) izaslanim na rad u Republiku Hrvatsku - mogućnosti neoporezive isplate

Strani državljanin zaposlen u Veleposlanstvu u Zagrebu - obveznik poreza na dohodak

Troškovi službenih putovanja u neprofitnim organizacijama koji se isplaćuju vanjskim suradnicima - porezni tretman

Utvrđivanje drugog dohotka od izrade računalnih programa

Izvješćivanje i evidentiranje obračunanog i uplaćenog poreza na dohodak i doprinosa od nesamostalnog rada

Otkup povlastice za obavljanje ribolova na moru

Oporezivanje dohotka od nesamostalnog rada čana posade broda u međunarodnoj plovidbi

Godišnja prijava poreza na dohodak za 2008. godinu

Jednokratna isplata stipendija za nagrađene učenike srednjih škola

Porezni tretman premija osiguranja za dokup dijela doživotne mirovine radnicima

Primjena Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između Republike Hrvatske i Savezne Republike Njemačke (NN Međunarodni ugovori 9/06)

Dio osobnog odbitka za održavanje postojećeg stambenog prostora

Opcijski ugovor o prodaji dionica - oporezivanje

Zaštitne kamate - obračunavanje

Vrijednosno usklađivanje dugotrajne i kratkotrajne imovine

Uputa o sastavljanju i podnošenju porezne prijave poreza na dobit za 2003.

Unos imovine obrta u društvo - oporezivanje

Udruga poljoprivrednih zadruga - status poreznog obveznika

Trgovanje udjelima (vrijednosnim papirima) - oporezivanje

Stopa zaštitne kamate za 2000. godinu

Sredstva od građana za izgradnju crpilišta - oporezivanje

Razlika između knjigovodstvene i tržišne vrijednosti kao ulog društva majke u društvo kćeri

Jubilarne nagrade - neoporezive isplate kod stausnih promjena

Promjena poreznog razdoblja pri oporezivanju dobiti

Privatna gimnazija -obveznik poreza na dobit

Priznavanje prihoda kod prodaje tuđe robe - porezni tretman

Procijenjena vrijednost dionica - u prijavi poreza

Prijava poreza na dobit za 1994. godinu - upute za primitak i kontrolu

Primici i izdaci kod samostalne djelatnosti

Prihodi i rashodi kod kupnje nekretnine, iznajmljivanja i raskida ugovora

Poduzeće u stečaju - podnošenje porezne prijave

Otpis potraživanja - porezno priznati rashod. porez na promet nekretnina

Ovjera obrasca - zahtjeva za umanjenje porezne obveze - prema ugovoru sa grčkom

Olakšice pri oporezivanju dobiti za obavljanje djelatnosti na području Grada Vukovara

Neprofitna organizacija - obveznik

Neprofitne organizacije - obveznici

Naknada inozemnim pravnim osobama - porez po odbitku

Ljekarnička djelatnost - oporezivanje dobiti

Kamate isplaćene inozemnoj pravnoj osobi

Kamate po državnim obveznicama isplaćene inozemnim pravnim osobama

Izdaci za osnivanje trgovačkog društva -

Ispravak početnih bilančnih vrijednosti

Gimnazija u privatnom vlasništvu - obvezik poreza na dobit

Povećanje temeljnog kapitala iz sredstava društva

Troškovi reprezentacije i promidžbe pri oporezivanju dobiti

Porez po odbitku - ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja s Austrijom

Odgovori na pitanja sa seminara porezne uprave

Ispravak prijave poreza na dobit za 2000.

Nadoknađivanje troškova upravnog postupka za imenovanog zastupnika po službenoj dužnosti

Inspekcijski nadzor kod poreznih obveznika

Evidencije o dnevno gotovinskom prometu - pojašnjenje

Evidencije o dnevno gotovinskom prometu

Zastara obveze i prekid zastare prava na naplatu komorskog doprinosa

Plaća državnim dužnosnicima - isplata

Plaća po sudskoj presudi - oporezivanje i isplata

Plaćanja u gotovini i preko računa kod ovlaštene organizacije

Plaće ostvarene u dionicama

Plaćena najamnina za stanovanje zaposlenika - oporezivanje

Otpremnina radi poslovno uvjetovanog otkaza - oporezivanje

Otuđenje nekretnina stečenih u postupku vraćanja oduzete imovine

Amortizacija goodwilla prema pravilniku o amortizaciji

Caritasov dom za starije i nemoćne osobe - oporezivanje

Dječji vrtić osnovan kao privatna predškolska ustanova - oporezivanje

Dokapitalizacija, razdoblje oporezivanju kod stečaja, osnovica poreza

Goodwill i negativni goodwill koji nastaje pri stjecanju poduzeća - oporezivanje

Otpis potraživanja od kupaca fizičkih osoba - porezni tretman

Darovanje za zdravstvene potrebe - nabava ortopedskih pomagala za određenog pacijenta

Kupnja stambenog prostora sredstvima namjenskog stambenog kredita - povećanje osobnog odbitka

Prodaja vlastitih dionica trgovačkog društva radnicima - porezni tretman

Troškovi smještaja za stranca - porezni tretman

Dio osobnog odbitka za održavanje postojećeg stambenog prostora u suvlašništvu

Porez na dohodak od imovine po osnovi otuđenja nekretnina stečene nasljeđivanjem

Naplata upravne pristojbe prisilnim putem

Utvrđivanje osnovice za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za osiguranika s osnove osiguranja - pomorac

Isplata dvije plaće u jednom mjesecu - oporezivanje

Isplata naknade za godišnji odmor s kamatama temeljem sudske presude

Isplata plaća i kamata zbog zakašnjenja po sudskim presudama - oporezivanje

Isplate naknada inozemnim poreznim obveznicima

HRVI - obračun plaće ugovorene u neto iznosu

Inozemna fizička osoba na radu u RH - oporezivanje dohotka

Inozemne fizičke osobe zaposlene u Hrvatskoj - oporezivanje dohotka

Otpremnina zbog tehnološkog viška - oporezivanje

Uzdržavani članovi obitelji - korištenje osobnog odbitka

Vrijednosni papiri - oporezivanje

Utvrđivanje dohotka od samostalnih djelatnosti na području posebne državne skrbi

Uračunavanje inozemnog poreza u tuzemni porez

Unos nekretnine u trgovačko društvo - oporezivanje

Uplate sredstva temeljem osiguranja - pravo na priznavanje rashoda pri oporezivanju

Ugošćenja poslovnih partnera i zaposlenika- oporezivanje

Dugotrajna imovina - utvrđivanje nabavne vrijednosti

Autorski honorari

Boravište odnosno prebivalište - oprezivanje

Darovanje nekretnine - oporezivanje dohotkom od imovine

Dio osobnog odbitka po osnovi kupnje i investicijskog održavanja stambenog prostora

Djelatnik zaposlen u inozemstvu - oporezivanje dohotka

Dodatak na mirovinu članovima hazu-a - oporezivanje

Dodjela i opcijska kupnja vlastitih dionica društva

Terenski dodatak u inozemstvu

Troškovi noćenja na službenom putovanju priznaju se u visini stvarnih izdataka cijene noćenja s doručkom

Troškovi službenih putovanja - isplate nezaposlenicima

Stručno usavršavanje zaposlenika

Samostalni umjetnici - priznavanje 25% neoporezivog dijela honorara

Smanjenje temeljnog kapitala i povrat ulagačima - oporezivanje

Razrez poreza na dohodak od poljoprivrede

Dohodak od samostalne djelatnosti - olakšice pri oporezivanju

Dohodak od samostalnog rada - isplata žiro račun/gotovina

Dividende iz inozemstva - oporezivanje

Iznajmljivanje stanova, soba, postelja putnicima i turistima

Mogućnost isplate autorskih honorara u gotovini

Nagrade (prigodne, godišnje) policijskim i ostalim službenicima utvrđene Pravilnikom o nagradama i priznanjima MUP-a - oporezivanje

Prodaja više od 3 nekretnina - oporezivanje

Promet nekretnina - oporezivanje

Priznavanje izdataka kod ostvarivanja dohotka od imovine

Prodaja nekretnine korištene za stanovanje - dokazivanje

Primjena članka 27. pravilnika o porezu na dohodak

Prisilna naplata - provođenje postupka

Prijava poreza na dohodak po pojedinim oblicima dohotka za 2002. godinu

Prebivalište i boravište na području brdsko planinskih područja - ostvarivanje prava na povećani osobni odbitak

Oporezivanje plovila temeljem ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu

Porez na kuće za odmor - utvrđivanje korisne površine

Čuvanje knjigovodstvenih isprava i dokumentacije

Postupanje po zahtjevu za obračun, zaduženje i naplatu javnih davanja po osnovi neto plaće isplaćene po sudskoj presudi

Poreza na nasljedstva i darove kada djeca daruju roditeljima

Porez na kuće za odmor - postupanje po prigovorima zbog neplaćanja upravnih pristojbi

Zastara obračuna i plaćanja poreza na dohodak

Vođenje računovodstva putem interneta

Utvrđivanje, nadzor i naplata doprinosa Hrvatskoj gospodarskoj komori

Sjedište poreznog obveznika

Provođenje postupka ovrhe pljenidbom i prodajom vlasničkih i vjerovničkih vrijednosnih papira (vrijednosnica) i udjela u kapitalu

Usluge ustupanja i korištenja softvera iz inozemstva

Ustanova za socijalnu skrb registrirana u trgovačkom sudu - Porezni status

Usluge smještaja i prehrane prognanika i izbjeglica

Usluge inozemnog poduzetnika - oporezivanje

Usluge iznajmljivanja satelitskog linka za prijenos signala

Usluge nastave za obuku pilota od strane inozemnog poduzetnika

Usluge organiziranja ispitivanja lijekova i medicicinskih proizvoda

Predujam za buduće isporuke koje plaća MOMSP

Prekomjerni kalo rastep kvar i lom (čl. 25. st. 4. P-PDV) - priznavanje

Povrat PDV-a stranim izlagačima

Povrat poreza inopoduzetnicima

Posrednička provizija kod konsignacijskog skladišta

Postupak likvidacije - status poreznog obveznika

Porezno oslobođenje za diplomatska i konzularna predstavništva

Poliklinika (zdravstvena djelatnost) - oslobođenje

PDV i porezne povlastice hrvatskih branitelja domovinskog rata i članova njihovih obitelji

Povrat poreza na dodanu vrijednost plaćenog pri uvozu automobila za invalidnu osobu

Osobni automobil, kombi vozila - nabava u udruzi invalida za potreb invalida

Organizirani boravak stranih turista - plaćanje kredit. karticom

Oslobađanje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost za nabavke undp-a

Oslobođenja PDV - bolnica za medicinsku rehabilitaciju

Osnivački ulozi u novsi i dobrima - oporezivanje

Oporezivanje i naplata PDV na ortopedska pomagala

Oporezivanje raspodjele zajedničkog prihoda

Oporezivanje usluga rent a cara ako se navedena usluga zaračunava u sklopu turističkog paket aranžmana

Opoziv isporuke i prodaja putem komisionara

Obveza čuvanja kopije računa

Obveza izdavanja računa za prodaju putem pokretnih prodavača (ambulantna prodaja)

Odbijanje stvarnih troškova tiska od porezne osnovice

Odbitak pretporeza kod nekretnina

Odbitak pretporeza -pravo na odbitak neformalnom obvezniku

Obeštećenje izgubljene šume i šumskog zemljišta

Obračun uvoznih davanja na opremu uvezenu uz povlasticu hrvatskog branitelja - naknadni obračun

Obrazovanje odraslih koje obavlja ustanova osnovana kapitalom društva

Naziv isporuke u računu za isporučena dobra

Naknade koje naplaćuju suci i sudski službenici - predmet oporezivanja

Naknadno umanjenje porezne osnovice zbog nepriznavanja računa

Naplata žetonima i evidentiranje u knjizi I-RA

Naknada za priključak na energetsku mrežu

Najam građevinskih strojeva iz inozemstva

Najam vozila kada je korisnik usluge najma u inozemstvu - oporezivanje

Porezne olakšice branitelja pri uvozu osobnog automobila za obavljanje autotaksi obrta

Nabava vatrogasne opreme - oslobođenje prema zakonu o vatrogastvu

Kupovina plovila putem leasinga - pravo na odbitak pretporeza

Likovne mape i kolaž-papir mape za osnovne škole

Memorandum o razumijevanju za 1998. godinu između Republike Hrvatske i Kraljevine Nizozemske

Otuđen, a zatim pronađen osobni automobi

Kamate po kreditu koje hrvatsko trgovačko društvo koje nije banka odobrava inozemnom korisniku - oporezivanje

Komunalne usluge

Kondenzirano mlijeko za proizvodnju konditorskih proizvoda

Kontrolna traka registar-blagajne - mora li sadržavati i podatke o izdavatelju računa

Izvoza putem zastupnika - oslobođenje PDV

Kamate na plasirana sredstva putem banaka - oporezivanje i ispostavljanje računa

Izdavanje računa R-1 za plaćene carinske pristojbe i PDV pri uvozu

Izgradnja kuće iz novčane potpore ministarstva hrvatskih branitelja iz domovinskog rata

Izmirenje poreznih obveza kod blokade žiro računa

Iznajmljivanje stambenog prostora stranim predstavnicma u poslovne svrhe

Izvoza i uvoza putem zastupnika - uputa o načinu obračunavanja PDV

Isporuka repromaterijala poljoprivrednicima

Nabava naftnih derivata za UNHCR

Isporuke dobara u slobodnu zonu - oporezivanje

Isporuke istih dobara uz različite popuste - oporezivanje

Isporuke u slobodnu zonu - uputa

Isporuke vrijednosnica i vođenje knjige dionica

Ispravak obveze PDV za nenaplaćena potrażivanja i prijave u stečajnu masu

Inozemni zračni prijevoznici -obračunani PDV

Im-pay usluga za plaćanje goriva mobilnim putem - ispostavljanje računa

Inopoduzetnici koji obavljaju pomorski, zračni i riječni prijevoz - povrat poreza

Hrvatska uprava za ceste - obveznik

Financijski leasing plovila - obveza obračunavanja i plaćanja PDV

Financiranje izgradnje i rekonstrukcije prometnica u gradu "n"

Graditeljske usluge - oporezivanje

Grissini - primjena porezne stope

Hostije - pravo na oporezivanje stopom 0%

Autoškole- oporeziva djelatnost

Besplatne karte - davanje određenim kategorijama stanovništva

Bonovi za mobitele - prodaja na kioscima

Carinska vrijednost softwarea, lincenija, tantijema i prava za umnožavanje, naputak, dostavlja se

Časopisi

Čuvanje dokumentacije za obračun poreza - na eletronskom mediju

Diplomati - oslobođenje od plaćanja PDV i trošarina

Donacija u humanitarne svrhe - naknade za telefonske pozive

Donacije iz sr njemačke i njenih posredničkih organizacija i plaćanje carine i poreza

Isporuke poduzeća u stečaju iz ostatka stečajne mase - oporezivanje

Mogu li strani državljani kod iznajmljivanja poslovnog prostora postati obveznici PDV-a

Isporuke dobara i usluga koje se financiraju sredstvima EZ

Obveza upisa u registar obveznika PDV-a

Raskid ugovora o zajednič;kom obavljanju odvjetničke djelatnosti

Usluge logopeda - Obveznik PDV

Ustupanje radnike drugom poslodavcu preko Agencija za privremeno zapošljavanje

Znanstveni časopisi - oporezivanje, može li stopom 0%

Istupanje nositelja obrta iz zajedničkog obrta - oporezivanje

Obveznik poreza na dodanu vrijednost

Odvjetničke usluge inozemnom predstavništvu - obveza obračunavanja PDV

Priznavanje popusta na prodaju vozila tijekom promotivne kampanje

Škola za obuku pilota - mjesto oporezivanja PDV i plaćanje posebnog poreza na naftne derivate

Troškovi usluga pri uvozu dobara - oporezivanje

Usluge odlaganja komunalnog otpada -obveza obračunavanja i plaćanja PDV

DVD izdanje - smatra li se knjigom

Koncesija za gradnju tržnice

Navođenje matičnog broja građana na računima koji se izdaju kupcima - fizičkim osobama

Oporezivanje izdanja knjige

Naknada štete u slučaju neizvršenja radova u ugovorenom roku

Usluge revizora, prevođenja i slične usluge - mjesto oporezivanja

Naknada za upisivanje oporuka u Hrvatski upisnik oporuka

Usluge rada u inozemstvu - oporezuju li se prema odredbama hrvatskog Zakona o porezu na dodanu vrijednost

Kupnja autorskih prava od nerezidenta radi prodaje tih prava u tuzemstvu i u inozemstvo - oporezivanje

Usluga programiranja za inozemnog poduzetnika - određivanje mjesta oporezivanja usluga

Podučavanje iz područja računalstva - porezni tretman

Naknada za korištenje kampa u godišnjem paušalnom iznosu - primjena poreznih stopa PDV

Isporuka vode inozemnom brodu u hrvatskoj luci

Iznajmljivanje poslovnog prostora od strane stranog državljanina - obveznik PDV

Prijevoz dobara privremeno uvezenih radi dorade i ponovnog izvoza

Prodaja prijevoznih karata u sredstvima javnog prijevoza - ispostavljanje računa

Obračun PDV-a prilikom isporuka sendviča kojima je protekao rok valjanosti

Pravo na odbitak pretporeza kod priređivanja igara na sreću u igračnicama i na automatima

Usluge logopeda - upis u registar poreznih obveznika

Znanstvena istraživanja u sklopu programa EU za razmjenu - oporezivanje

Carinska davanja, oporezivanje pdv-om i porezom po odbitku autorskih prava

Oporezivanje kombinirane usluge prijevoza

Tumačenje Pravilnika o ambalaži i ambalažnom otpadu

Novine i časopisi što se uvoze i prodaju u Republici Hrvatskoj - oporezivanje

Usluge prijenosa, ustupanja i korištenja autorskih prava, patenata, licencija, zaštitnog znakovlja i sličnih prava - obveza obraćunavanja i plaćanja poreza

Prodaja cigareta na prodajnim mjestima - obveza izdavanja računa

Usluge projektiranja, montaže i puštanja u rad

Usluge savjetovanja za inozemne naručitelje

Upravljanje vrijednosnim papirima - investicijski fondovi

Usluga vezane za nekretninu koja se nalazi u slobodnoj zoni i druge usluge (prijevoza, revizora, posredovanja i sl.)

Djelatnost u slobodnim zonama - oslobođenje fizičkih osoba od plaćanja PDV-a

Usluge gradskog stambenog poduzeća vlasnicima stambene zgrade

Usluge dječjih igraonica i tečajevi engleskog jezika

Rabljena motornih vozila - oporezivanje prometa

Usluge posredovanja u oglašavanju za inozemnog poduzetnika - obveza obračunavanja i plaćanja poreza na dodanu vrijednost

Psihologijsko savjetovalište - je li oslobođeno plaćanja pdv-a

Iznajmljivanje plovila (charter) - Oporezivanje porezom na dodanu vrijednost

Transferi sredstava u komunalnoj djelatnosti

Turistička usluga zaračunana stranoj turističkoj agenciji ili drugoj stranoj pravnoj osobi

Suradnja u području gospodarstva s Federacijom Bosne i Hercegovine

Uvoz i nabava kamp kućica i opreme za kampiranje - ostvarivanje poreznih olakšica

Primjena Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost

Znanstveni časopisi stranih izdavača - oslobođenje od plaćanja PDV-a i carine

Zakupodavac - obveznik PDV

Zavod za javno zdravstvo - obveznik PDV

Zdravstvene ustanove za rehabilitaciju

Uvoz znanstvenih časopisa

Vjerske zajednice - izgradnja objekta i povrat PDV

Smanjenje porezne obveze radi nemogućnosti naplate računa

Ratni vojni invalidi iz dr - uvoz automobila

Registracija vozila u sustavu PDV i posebnih poreza od 1. siječnja 1998.

Remitenda - utvrđivanje i oporezivanje

Repromaterijal - nabava za znanstveno istraživačke projekte za EZ

Provizija za isporučenu robu iz carinskog skladišta tipa "D" - oporezivanje

Pučko otvoreno učilište - oslobođenje od plaćanja PDV

Uvoz osobnih automobila i ostalih motornih vozila

Uvoz privatnih humanitarnih pošiljki

Prodaja vozila staro za novo/razmjena

Projekti međunarodne organizacije za migracije u Republici Hrvatskoj

Promiđbene poruke - oporezivanje

Prodaja automobila obrtnika koji nije u popisu (obrazac DI)

Prodaja kazeta putem automata - ispostavljanje računa

Prodaja na otvorenim prostorima - izdavanje računa

Prisilna naplata sudskih pristojbi - postupanje porezne uprave

Prijenos gospdarske cjeline - oporezivanje

Uvoz automobila za članove međunarodne promatračke misije

Uvoz dobara danih kao donacija znanstvenoj ustanovi

Uvoz dobara za potrebe vlastitog domaćinstva iz inozemstva koja se ne smatraju osobnom prtljagom

Uvoz licence za ministarstvo

Uvoz opreme uz oslobođenje carine

Povrat poreza prema zakonu o vatrogastvu

Povrat poreza veleposlanstvu strane zemlje

Utvrđivanje tržišne cijene procjenom

Upis vlasništva u zemljišnim knjigama

Stjecanje nekretnina na području Republike Hrvatske od stranog državljanina

Stjecanje nekretnine od strane vjerske zajednice - oslobođenje poreza

Prodaja stare nekretnine adaptirane tijekom veženja zakona o PDV - oporezivanje

Upravne pristojbe za sanitarnu suglasnost

Oslobođenje od plaćanja upravnih pristojba

Oslobođenje od plaćanja upravnih pristojbi za strane osobe

Procjena vrijednosti nekretnina temeljem zahtjeva jedinice lokalne samouprave

Primjena porezne olakšice pri stjecanju nekretnine ugovorom o dosmrtnom uzdržavanju

Posredovanje u prometu nekretnina preko agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama

Porez na promet nekretnina pri fiducijarnom stjecanju vlasništva nekretnina

Oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina zbog lošeg imovnog stanja

Nekretnina - stjecanje temeljem komasacije i arondacije

Nekretnina otuđena -porez na promet nekretnina i porez na dohodak

Nekretnina - stjecanje strane pravne osobe - oporezivanje

Nabava nekretnine za udrugu djece s posebnim potrebama plaćene iz donacija

Kupnja prve nekretnine za rješavanje stambenog pitanja - oslobođenje od poreza

Kupnja stana za rješavanje stambenog pitanja uz posjedovanje manje vikendice

Kupnja većeg stana uz prodaju manjeg stana koji nije udovoljavao stambenim porebama - oslobođenje

Doprinosi za obvezna osiguranja filmskih radnika

Doprinos iz dohotka članova predstavničkih i izvršnih tijela javne vlasti

Obračun doprinosa i poreza na dohodak prema isplati razlike plaće za 2002. godinu i izvješćivanje

Obveza posebnog doprinosa za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom

Doprinos za zdravstveno osiguranje inozemnog umirovljenika - utvrđivanje osnovice za obračun

Doprinosi za osiguranika koji ne ostvaruje naknadu plaće

Obveza osiguranja i obveza doprinosa za obvezna osiguranja za hrvatskog državljana zaposlenog u inozemstvu

Zamjena kave koje sadrže kavu (cappuccino baze) - uvoz

Uvoz sirupa za proizvodnju osvježavajućih bezalkoholnih pića, a kada uvoznik nije proizvođač

Ulje za loženje EL i LS - smije li se koristiti za pogon strujnih agregata

Strani duhanski proizvodi smješteni u konsignacijska skladišta - označavanje identifikacijskim markicama

Raskid kupoprodajnog ugovora - vraćanje plaćenog poreza

Proizvodnja naftnih derivata - oprezivanje posebnim porezom

Prigodni zlatni kovani novac i numizmatički kompleti koji glase na navčanu jedinicu

Posebni porez na etilni alkohol koji se koristi u proizvodnji tiskarskih boja - oporezivanje

Posebni porez na promet upotrebljavanih motornih vozila - pripajanje društva

Posebni porez na uvezeno vino iz Republike Slovenije

Porez na potrošnju - obračun i uplata, rokovi

Porez na cestovna motorna vozila za registriranu djelatnost

Plovila za lučku kapetaniju - uvoz za vlastite potrebe

Obilježavanja alkoholnih pića posebnim markicama u izvozu -izuzeća

Naknadni postupak obračuna posebnog poreza na uvezene osobne automobile

Nadzorne markice - uputa o postupanju prilikom mjesečnih izdavanja

Luksuzni proizvodi

Luksuzni proizvodi zatečeni na zalihi 31. listopada 1999. g. - oporezivanje (2)

Kalo i lom te količinski rabat piva

Duhanski proizvodi - stavljanje u promet bez markica

Alkohol - zalihe na dan 1.6.2000 u ljekarnama

Unos nekretnine u temeljni kapital - oslobođenje od poreza

Kupnja prve nekretnine za rješavanje stambenog pitanja

Ostvarivanje prava na oslobađanje od poreza na promet nekretnina

Obveza ovjere ugovora o prodaji nekretnine od strane javnog bilježnika

Alkoholna pića - prodaja iz konsignacijskog skladišta i povrat poreza

Aromatizirani sirup za pripremu negaziranog bezalkoholnog pića

Automobili, plovila i zrakoplovi

Brodovi za prijevoz putnika - oporezivanje

Cigarete - prodaja u maloprodaji uz popust za gotovinsko plaćanje

Dizelsko gorivo obojeno plavom bojom - prodaja

Posebni porez na promet rabljenih osobnih automobila, ostalih motornih vozila, plovila i zrakoplova kod statusne promjene

Prodaja osobnog automobia dobivenog u nagradnoj igri - oporezivanje

Davanje informacije o osobnom identifikacijskom broju

Dodjeljivanje osobnoga identifikacijskog broja stranim pravnim osobama

Obračun doprinosa za obvezna osiguranja na primitke po osnovi doživotne rente

Doprinos za obvezna osiguranja na primitke od imovine (najam poslovnog prostora)

Stipendije sportašima - doprinosi za obvezna osiguranja

Produženo mirovinsko osiguranje - utvrđivanje doprinosa

Primjena najviše osnovice za obračun i plaćanje doprinosa

Primanja inozemnih umirovljenika - doprinos za zdravstveno osiguranje

Primici od druge samostalne djelatnosti -doprinosi za obvezna osiguranja

Obvezno osiguranje učenika i studenata za vrijeme praktične nastave i prakse

Naplata komorskog doprinosa za 1998. godinu - naputak iii

Najviša mjesečna i najviša godišnja osnovica za doprinose

Tumačenje odredaba međudržavnih ugovora o socijalnom osiguranju

Upisnik o obavljanju ugostiteljskih usluga građana u domaćinstvu - porezni status osoba

Djelatnost priređivanja igara na sreću u casinima

Nagrađivanje najboljih tiskanih radova po ocjeni komisije

Nepodijeljene nagrade u nagradnim igrama

Isplata naknade troškova i nagrade zastupniku po službenoj dužnosti zbog podnijete ustavne tužbe

Namirivanje neplaćenih obveza po osnovi poreza i doprinosa nakon smrti obrtnika

Pojednostavnjeni postupak deklariranja na temelju komercijalnih isprava sukladno članku 88. stavku 1. točci b) Carinskog zakona

Pogodnosti pretplate

Pretplata Vam omogućava pristup slijedećim podacima:

Pretplatite se