Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
označi tražene riječi printaj stranicu

XXXVII Pž-429/07-3   R J E Š E N J E

  Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, po sucu pojedincu Marini Unger Juranić, u pravnoj stvari ovrhovoditelja IMO-EL d.o.o. Slavonski Brod, koga zastupa punomoćnik Mijo Kladarić, odvjetnik u Slavonskom Brodu, Đ. Pilara 28, protiv ovršenika Nikole Paljuca, vl. LOTOS, Trg I. Brlić Mažuranić, Slavonski Brod, koga zastupa punomoćnik Petar Krnić, odvjetnik u Slavonskom Brodu, Mažuranićeva br. 11, radi prisilne naplate tražbine u iznosu od 130.222,19 kn, odlučujući o ovršenikovoj žalbi protiv rješenja Trgovačkog suda u Slavonskom Brodu, poslovni broj Ovrv-1420/2005-21 od 2. siječnja 2006. godine i ovršenikovoj žalbi protiv rješenja Trgovačkog suda u Slavonskom Brodu, poslovni broj Ovrv-1420/2005-6 od 17. studenoga 2006. godine, 20. veljače 2007. godine  

r i j e š i o   j e   Ukidaju se rješenje Trgovačkog suda u Slavonskom Brodu, poslovni broj Ovrv-1420/2005-21 od 2. siječnja 2006. godine i rješenje Trgovačkog suda u Slavonskom Brodu, poslovni broj Ovrv-1420/2005-6 od 17. studenoga 2006. godine i predmet se vraća sudu prvog stupnja na ponovan postupak.    

Obrazloženje

  Pobijanim rješenjem Trgovačkog suda u Slavonskom Brodu, poslovni broj Ovrv-1420/2005-21 od 2. siječnja 2006. godine prvostupanjski sud je odbacio prijedlog ovršenika za povrat u prijašnje stanje zbog propuštanja roka za ulaganje prigovora protiv rješenja o ovrsi tog suda, zatim je pozvan ovršenik da u roku od osam dana uplati na depozitni račun Trgovačkog suda u Slavonskom Brodu iznos od 110.000,00 kn u svrhu jamčevine za odgodu ovrhe, te je upućen ovršenik da u roku od 15 dana od dana dostave prijepisa tog rješenja pokrene parnicu radi proglašenja ovrhe nedopuštenom.   Prema obrazloženju proizlazi da je sud na prijedlog ovrhovoditelja donio rješenje o ovrsi, koje je 3. listopada 2005. godine primila ovršenikova supruga, odnosno punoljetni član domaćinstva, a što je u skladu s čl. 142. i 141. Zakona o parničnom postupku. Podneskom je ovršenik predložio povrat u prijašnje stanje zbog propuštanja roka za ulaganje prigovora protiv rješenja o ovrsi od 27. rujna 2005. godine, a podredno ulaže žalbu protiv rješenja o ovrsi. Kako prijedlog za povrat u prijašnje stanje nije dopušten ako se propuštanje može pripisati bitnoj povredi postupka zbog koje se može izjaviti pravni lijek, isti prijedlog je sud prvog stupnja odbacio, s obzirom da ovršenik u prijedlogu navodi da je dostava rješenja o ovrsi bila nezakonita.   Prijedlog za odgodu ovrhe je na prijedlog ovrhovoditelja uvjetovan davanjem jamčevine sukladno čl. 61. Ovršnog zakona, dok je u pogledu prigovora da je dug ovrhovoditelja plaćen, ovršenik upućen da pokrene parnicu.   Protiv tog rješenja žalbu je podnio ovršenik zbog nepotpuno i nepravilno utvrđenog činjeničnog stanja, bitnih povreda odredaba parničnog i ovršnog postupka i nepravilne primjene materijalnog prava te predlaže da ovaj sud prvostupanjsko rješenje ukine i ponovi postupak.   U žalbi u bitnome ističe da ovršenik na temelju čl. 142. st. 1. ZPP-a ima pravo na osobnu dostavu prijepornog prvostupanjskog rješenja i to mu pravo nitko ne može oduzeti, a iz podataka u spisu je evidentno da nije pokušana osobna dostava ovršeniku, već Je izravno rješenje uručeno članu domaćinstva, pri čemu ni ta činjenica nije sigurna. Stoga je trebao sud prvog stupnja, po saznanju za ove činjenice, odrediti ponovnu dostavu rješenja o ovrsi.   Žalba je osnovana.   Ispitujući pobijano rješenje na temelju odredbe čl. 365.L532245 st. 2. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“ br. 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01 i 117/03; dalje: ZPP), a u vezi s odredbom čl. 19.L532247 st. 1. Ovršnog zakona („Narodne novine“ broj 57/96, 29/99 42/00 i 173/03; dalje: OZ), u granicama razloga navedenih u žalbi, ovaj žalbeni sud nalazi da je prvostupanjski sud pogrešno primijenio odredbu čl. 142. st. 1. ZPP-a, a što je bilo od utjecaja na donošenje pravilne i zakonite odluke.   Odredbama Ovršnog zakona (čl. 8.) propisan je način dostave strankama u postupku, pa je tako odredbom čl. 8. st. 1. OZ, propisano da se dostava pravnoj osobi koja je upisana u sudski ili drugi upisnik obavlja na adresu navedenu u prijedlogu. Sukladno navedenome, prvostupanjski je sud i dostavljao predmetno rješenje o ovrsi. Ovršni zakon, međutim, ne propisuje modalitete te dostave, pa se na temelju odredbe čl. 19. st. 1. OZ, na to pitanje primjenjuje odredba čl. 142. ZPP-a. Odredbom čl. 142. ZPP-a je između ostalog propisano da se tužba, platni nalog, presuda i rješenje protiv kojih je dopuštena posebna žalba te pravni lijek dostavljaju osobno stranci odnosno njezinu zakonskom zastupniku odnosno punomoćniku. Ako se osoba kojoj se pismeno mora osobno dostaviti ne zatekne tamo gdje se dostava ima obaviti, dostavljač će se obavijestiti kad bi i na kojem mjestu mogao tu osobu zateći i ostaviti joj kod odraslog člana domaćinstva pismenu obavijest da radi primanja pismena bude u određeni dan i sat u svom stanu odnosno na svome radnom mjestu. Ako i nakon toga dostavljač ne zatekne osobu kojoj se pismeno ima dostaviti, onda se tek može dostava obaviti predajom pismena kome od njezinih punoljetnih članova domaćinstva.   Slijedom navedenog, kako iz dostavnice za rješenje o ovrsi od 27. rujna 2005. godine, koja u preslici prileži spisu proizlazi da prilikom dostave tog rješenja nije poštivana odredba čl. 142. ZPP-a, sud prvog stupnja je pogrešno utvrdio da je dostava uredna, te da je nastupila pravomoćnost i ovršnost predmetnog rješenja o ovrsi.   Slijedom navedenog valjalo je na temelju odredbe čl. 380. t. 3. Zakona o parničnom postupku u vezi s čl. 19. Ovršnog zakona uvažiti žalbu ovršenika i ukinuti pobijano rješenje te predmet vratiti sudu prvog stupnja na ponovan postupak.   U nastavku postupka sud prvog stupnja će, podnesak ovršenika od 17. prosinca 2006. godine pod nazivom prijedlog i žalba uzeti kao prijedlog za ukidanje klauzule pravomoćnosti i ovršnosti, te će donijeti rješenje kojim se ukida klauzula pravomoćnosti i ovršnosti rješenja o ovrsi toga suda posl. br. Ovrv-1420/2005 od 27. rujna 2005. godine zbog neuredne dostave za ovršenika te će izvršiti dostavu nepravomoćnog rješenja o ovrsi ovršeniku i to putem njegovog punomoćnika.   Pobijanim rješenjem Trgovačkog suda u Slavonskom Brodu, poslovni broj Ovrv-1420/2005-6 od 17. studenoga 2006. godine određen je nastavak ovršnog postupka i to na temelju pravomoćnog i ovršnog rješenja o ovrsi toga suda posl. br. Ovrv-1420/2005 od 27. rujna 2005. godine, a u skladu s čl. 5. st. 3. OZ-a.   Protiv tog rješenja žalbu je podnio ovršenik, ističući da još uvijek nije zaprimio niti rješenje o ovrsi, zbog neuredne dostave, pa nije bilo mjesta donošenju odluke o nastavku ovrhe.   Žalba je osnovana.   Ispitujući pobijano rješenje na temelju odredbe čl. 365. st. 2. ZPP-a, a u vezi s odredbom čl. 19. st. 1. OZ-a, u granicama razloga navedenih u žalbi, ovaj žalbeni sud nalazi da je prvostupanjski sud pogrešno primijenio odredbu čl. 142. st. 1. ZPP-a, a što je bilo od utjecaja na donošenje pravilne i zakonite odluke. Naime, iz dostavnice za rješenje o ovrsi od 27. rujna 2005. godine, koja u preslici prileži spisu proizlazi da prilikom dostave tog rješenja nije poštivana odredba čl. 142. ZPP-a, stoga je sud prvog stupnja je pogrešno utvrdio da je dostava rješenja o ovrsi bila uredna, te da je nastupila pravomoćnost i ovršnost predmetnog rješenja o ovrsi.   Stoga je valjalo na temelju odredbe čl. 380. t. 3. ZPP-a u vezi s čl. 19. OZ-a uvažiti žalbu ovršenika i ukinuti pobijano rješenje o nastavku postupka, bez potrebe da se u ovom dijelu ponovno vraća predmet sudu prvog stupnja.   U Zagrebu 20. veljače 2007. godine   SUDAC MARINA UNGER-JURANIĆ, v.r.  
zatvori
3
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !