Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
označi tražene riječi printaj stranicu

IV Pž-4392/04-5   R J E Š E N J E

  Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, u vijeću sastavljenom od sudaca Alice Pelicarić, predsjednice vijeća, te Branke Stilinović-Petrović i Dubravke Matas, članova vijeća, u ovršnom postupku ovrhovoditelja DIONA d.d. u stečaju, Zagreb, protiv ovršenika ŽARKA ČULJAKA, kojeg zastupaju odvjetnici iz Odvjetničkog društva Eterović & Šunić, iz Zagreba, radi prisilnog ostvarenja novčane tražbine u iznosu od 31.941,45 kn, odlučujući o ovršenikovoj žalbi protiv rješenja Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj XLII Ovrv-2669/2000-8 od 19. veljače 2003. godine, u sjednici vijeća održanoj 24. travnja 2007. godine  

r i j e š i o   j e   Odbija se ovršenikova žalba kao neosnovana te se rješenje Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj XLII Ovrv-2669/2000-8 od 19. veljače 2003. godine potvrđuje.    

Obrazloženje

  Prvostupanjski sud je točkom I. izreke rješenja odbacio prijedlog ovršenika za povrat u prijašnje stanje kao nedopušten, a točkom II. izreke je prigovor ovršenika odbacio kao nepravovremen.   Prvostupanjski sud navodi da je 11. svibnja 2000. godine donio rješenje o ovrsi poslovni broj Ovrv-2669/2000 koju je pokušao dostaviti ovršeniku sukladno odredbi članka 8. Ovršnog zakona, ali kako ni nakon dva pokušaja dostava nije uspjela, dostavu je obavio isticanjem na oglasnu ploču suda. S obzirom na to da ovršenik nije u roku od 8 dana izjavio žalbu, rješenje je postalo pravomoćno 11. listopada 2000. godine, nakon čega je dostavljeno pravnoj osobi koja za ovršenika obavlja poslove platnog prometa.   Dana 30. listopada 2000. godine ovršenik je podnio prijedlog za povrat u prijašnje stanje tvrdeći da nikad nije primio rješenje o ovrsi. Kako se ovršenik u prijedlogu za povrat u prijašnje stanje pozvao na pravne razloge, zbog kojih se prema stavu prvostupanjskog suda ne može podnijeti prijedlog za povrat u prijašnje stanje, to je na temelju odredbe članka 121. stavak 1. ZPP-a u vezi s odredbom članka 19. OZ-a prijedlog odbacio kao nedopušten. Budući da je ovršenik podnio prigovor nepravovremeno, to je sud prigovor na temelju članka 158. stavak 1. i 2. ZPP-a kao nepravovremen odbacio.   Protiv prvostupanjskog rješenja je ovršenik podnio žalbu. U žalbi iznosi da je pobijano rješenje donijeto na temelju pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, te da je pogrešno primijenjeno materijalno pravo, a to iz razloga, jer žalitelj predmetno rješenje nije primio. Budući da sud prilikom odlučivanja nije uzeo u obzir sve relevantne činjenice, zbog čega je pogrešno i nepotpuno utvrdio činjenično stanje, predlaže da se rješenje ukine i predmet vrati na ponovno rješavanje.   Žalba ovršenika nije osnovana.   Ispitujući prvostupanjsko rješenje na temelju odredbe članka 365.L532713 Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“ broj 53/91, 91/92, 112/99 i 117/03, nastavno: ZPP) u vezi s odredbom članka 19.L532715 Ovršnog zakona („Narodne novine“ broj 57/96, 29/99, 173/03, 151/04, 88/05, dalje: OZ) ovaj sud nalazi da prvostupanjski sud u donošenju pobijanog rješenja nije počinio ni jednu bitnu povredu odredaba parničnog postupka iz članka 354. stavak 1. ZPP-a te da je na utvrđeno činjenično stanje pravilno primijenio materijalno pravo.   Nisu osnovani žalbeni navodi ovršenika kojima pobija toč. I. izreke pobijanog rješenja,kojim je prijedlog za povrat u prijašnje  stanje odbačen kao nedopušten.   Ako stranka propusti ročište i rok za poduzimanje kakve radnje u postupku i zbog toga izgubi pravo na poduzimanje te radnje, sud će toj stranci na njezin prijedlog dopustiti da naknadno obavi tu radnju (povrat u prijašnje stanje) ako ocijeni da postoje opravdani razlozi za propuštanje (čl. 117. st. 1. ZPP). Prema tome, stranka može tražiti povrat u prijašnje stanje iz razloga koji su bili na strani stranke, a radi kojih je stranka  propustila ročište ili rok za poduzimanje radnje. U konkretnom predmetu ovršenik traži povrat u prijašnje stanje iz razloga što rješenje o ovrsi nije nikad primio. Povrat u prijašnje stanje nije dopušten ako se propuštanje može pripisati bitnoj povredi postupka. Ako je u konkretnom predmetu došlo do eventualne  povrede u postupku dostave, dakle do bitne povrede postupka iz čl. 354. st. 2. t. 6. ZPP-a, tada je ovršenik imao pravo na podnošenje žalbe temeljem odredbe čl. 46.  st. 1. t. 6. OZ-a, a ne na podnošenje prijedloga za povrat u prijašnje stanje. Iz navedenih razloga je prvostupanjski sud pravilno postupio kad je prijedlog za povrat u prijašnje stanje kao nedopušten odbacio. Iz navedenih razloga je prvostupanjski sud pravilno postupio kad je utvrdio da je prigovor podnesen po isteku zakonskog roka od 8 dana te kad je isti kao nepravovremen odbacio, jer je utvrdio da je rješenje o ovrsi dostavljeno ovršeniku u skladu s odredbom čl. 8. OZ-a. Stoga je valjalo temeljem odredbe čl. 380. t. 2. ZPP-a u vezi s čl. 19. OZ-a riješiti kao u izreci.   U Zagrebu 24. travnja 2007. godine   PREDSJEDNICA VIJEĆA ALICA PELICARIĆ v.r.  
zatvori
3
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !