Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
označi tražene riječi printaj stranicu
86 20.8.2007 Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje fasader

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA

2680

Na temelju članka 39.L349745 stavka 5. Zakona o obrtu (»Narodne novine« br. 77/03., 90/96., 102/98., 64/01., 71/01. i 68/07), ministar gospodarstva, rada i poduzetništva, nakon prethodno pribavljena mišljenja Hrvatske obrtničke komore i uz suglasnost ministra znanosti, obrazovanja i športa, donosi

JEDINSTVENI NASTAVNI PLAN I OKVIRNI OBRAZOVNI PROGRAM ZA ZANIMANJE

FASADER

1. OSNOVNA OBILJEŽJA OBRAZOVNOGA PROGRAMA

Ciljevi

Stjecanje znanja, vještina, umijeća i navika koje će omogućiti učeniku da nakon završetka školovanja, uz minimalno vrijeme uvođenja u rad, obavlja poslove i zadatke iz djelokruga svog zanimanja.
Uključivanje u obrtničku izradu fasaderskih radova, ali i u industrijsku, serijsku proizvodnju na složenim gradilištima.
Stjecanje osnovnoga profesionalnog obrazovanja temeljem kojeg je moguće daljnje obrazovanje i usavršavanje u struci.

Zadaci

Usvojiti znanja o zaštiti na radu, o sigurnom kretanju na gradilištu, o očuvanju vlastitog zdravlja prilikom izvođenja poslova u raznim vremenskim prilikama i radnim uvjetima, o sigurnom radu na visini te o mjerama zaštite ljudi i okoliša.
Poznavati svojstva i primjenu materijala, alata, pribora i pomagala.
Steći osnovna znanja o građevinskim konstrukcijama i njihovim zadaćama.
Steći znanja o važnosti fasade u građevinskoj konstrukciji i njezinoj ulozi u građevinskom objektu.
Usvojiti znanja o različitim vrstama fasadnih sustava, građevinskim podlogama i važnosti odabira odgovarajućeg fasadnog sustava za pojedine podloge. Usvojiti spoznaju o važnosti sustavne gradnje.
Steći znanja o svim vrstama žbuka, njihovim svojstvima i načinima ugradnje pojedinih žbuka.
Steći znanje čitanja troškovnika, tehničkih prospekata raznih proizvođača materijala, smjernica za izvođenje pojedinih završnih radova u građevinarstvu.
Steći vještinu zidanja ravnih zidova fasadnom opekom.
Steći vještinu zidanja zakrivljenih zidova fasadnom opekom.
Steći vještinu zidanja odnosno izvedbe višeslojnih fasadnih zidova.
Steći vještinu žbukanja raznim vrstama žbuka kao i o važnosti naknadne njege žbuke nakon ugradnje. Steći osnovna znanja o žbukalicama, silosima i silomatima.
Usvojiti znanje i steći vještinu postavljanja izolacija.
Znati kako se priprema odnosno sanira podloga za fasadu na starijim zgradama.
Usvojiti znanja o različitim principima sanacija kapilarne vlage.
Naučiti osnovna načela estetike u graditeljstvu i upoznati osnovne arhitektonske stilove.
Usvojiti znanje o osnovnim likovnim elementima i načelima komponiranja tih elemenata u skladne cjeline.
Usvojiti znanje i ovladati vještinom nanošenja svih vrsta završno-dekorativnih slojeva koji se danas koriste u građevinarstvu za pročelja, te upoznati različite baze na kojima su izrađene i s tim u vezi njihova svojstva u primjeni, principe odabira, te njihove značajke. Upoznati pojam strukture, granulacije i nijanse kod završno--dekorativnih slojeva.
Steći znanja o važnosti vremenskih utjecaja kod izvođenja fasaderskih radova, te štete koje mogu nastati zbog vremenskih utjecaja kao i one koje mogu nastati zbog pogrešne ugradnje.
Naučiti rekonstruirati arhitektonske profile na pročeljima.
Usvojiti znanje o rekonstrukciji i sanaciji trodimenzionalnih uzoraka (dekoracija) na pročeljima.
Usvojiti znanja o montaži svih vrsta građevinskih skela.
Naučiti izračunati utrošak materijala, vrijeme izvođenja radova, te izradu troškovnika za pojedine fasaderske radove, usvojiti znanje pojma »norma sata«.
Ovladati radom na računalu s osnovama programa za pisanje, računanje i crtanje.
Razviti kod učenika osjećaj odgovornosti za racionalno korištenje materijala, energije i zaštitu okoliša.

Trajanje obrazovanja

3 godine.

Uvjeti za upis

Završena osnovna škola, liječnička potvrda o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova fasadera. Ugovor o naukovanju.

Mogućnost nastavka školovanja

Nakon završenog školovanja i tri godine radnog iskustva u zanimanju može se polagati majstorski ispit, čime se stječe zvanje majstor-fasader (Zakon o obrtu).
Učenici sa zavrenim obrazovanjem za obrtnička zanimanja mogu pod određenim uvjetima nastaviti školovanje u tehničkoj školi ili veleučilištu.

2. NASTAVNI PLAN

Naziv predmeta

Broj sati

Ukupni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

tjedno

 godišnje

Hrvatski jezik

3

105

3

105

3

96

306

Strani jezik

2

70

2

70

2

64

204

Povijest

2

70

-

-

-

-

70

Vjeronauk/etika

1

35

1

35

1

32

102

Tjelesna i zdravstvena kultura

1

35

1

35

1

32

102

Politika i gospodarstvo

-

-

2

70

 

 

70

Matematika u struci

2

70

2

70

2

64

204

Građevne konstrukcije

2,5

87

2

70

-

-

157

Osnove obojenja i izvedbe završno dekorativnih slojeva

-

-

 

 

2

64

64

Poznavanje nacrta

-

-

2

70

 

-

70

Otpornost građevina

-

-

-

-

2

64

64

Organizacija građenja

-

-

-

-

2

64

64

Osnove računalstva

1,5

53

-

-

-

-

53

Izborna nastava

1

35

1

35

1

 32

102

Tjelesna i zdravstvena kultura

 

 

 

 

 

 

 

Matematika u struci

 

 

 

 

 

 

 

Kultura stanovanja

 

 

 

 

 

 

 

Tehnologija građenja

 

 

 

 

 

 

 

Praktični dio

 

900

 

900

 

800

2600

Tehnologija struke

 

70

 

 

 

 

70

Tehnologija fasaderskih radova

 

 

 

70

 

64

134

Tehnološke vježbe

 

 

 

 

 

128

128

Praktična nastava

 

830

 

830

 

608

2268

Ukupno

16

1460

16

1460

16

1312

4232
 

NASTAVNI PLAN – OBJAŠNJENJE

A) Općeobrazovni dio
 

Naziv predmeta

Broj sati

Ukupni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

Hrvatski jezik

3

105

3

105

3

96

306

Strani jezik

2

70

2

70

2

64

204

Povijest

2

70

-

-

-

-

70

Vjeronauk/etika

1

35

1

35

1

32

102

Tjelesna i zdravstvena kultura

1

35

1

35

1

32

102

Politika i gospodarstvo

-

-

2

70

 

 

70

Ukupno

9

315

9

315

7

224

854

B) Stručno-teorijski dio
 

Naziv predmeta

Broj sati

Ukupni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

Matematika u struci

2

70

2

70

2

64

204

Građevne konstrukcije

2,5

87

2

70

-

-

157

Osnove obojenja i izvedbe završno-
-dekorativnih slojeva

-

-

 

 

2

64

64

Poznavanje nacrta

-

-

2

70

 

 

70

Otpornost građevina

-

-

-

-

2

64

64

Organizacija građenja

-

-

-

-

2

64

64

Osnove računalstva

1,5

53

-

-

-

-

53

Ukupno

6

210

6

210

8

256

676
 

C) Izborni dio
 

Naziv predmeta

Broj sati

Ukupni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

Matematika u struci

1

35

1

35

1

32

 

Tjelesna i zdravstvena kultura

1

35

1

35

1

32

 

Kultura stanovanja

-

-

1

35

-

-

 

Tehnologija građenja

1

35

1

35

1

32

 

Ukupno

1

35

1

35

1

32

102

*Škola ili učenik biraju jedan od ponuđenih predmeta
 

D) Praktični dio

Naziv predmeta

Broj sati

Ukupni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

godišnje

godišnje

godišnje

Praktična nastava u školi

340

270

320

930

Praktična nastava u školskoj radionici

 

 

 

 

 

 

 

 

– najviše sati*

270

200

128

598

Tehnologija struke**

70

 

 

70

Tehnološke vježbe

 

 

128

128

Tehnologija fasaderskih radova**

 

70

64

134

Praktična nastava u radnom procesu

– najmanje sati

 

 

 

 

 

 

 

 

560

630

480

1670

Ukupno

900

900

800

2600

* Svaka škola izrađuje izvedbeni program
** Okvirni sadržaj izvodi se dijelom s cijelim razredom, a dijelom u obliku vježbi po skupinama


Napomena: Program zaštite na radu u trajanju od 35 sati potrebno je ostvariti na početku nastavne godine u školi u sklopu praktične nastave (prvi tjedan praktične nastave). Program zaštite na radu obvezno je završiti standardiziranim testom o osnovama zaštite na radu i protupožarne zaštite, kako bi se učenici odgovorno uključili u proces rada kod poslodavaca u okolnostima povećanog broja izvora opasnosti, pridržavali se postupaka i mjera zaštite, a poslodavci bi imali vjerodostojan dokument u vidu potvrde o položenom testu i time dokaz o ispravnosti angažiranja naučnika i za eventualni nadzor inspekcije rada, zaštite na radu i protupožarne inspekcije.
Godišnji plan ostvarivanja praktične nastave i odnos sadržaja koji se ostvaruju u školskoj radionici ili na gradilištu zajedno utvrđuju (i prilagođavaju tijekom školske godine) škola i poslodavac. Ako škola nema zidarsko-fasadersku radionicu, praktična nastava se izvodi u suradnji s uvježbanim i vještim fasaderima na radilištima, tijekom fasaderske sezone, u licenciranoj fasaderskoj radionici ili graditeljskom poduzeću, s tim da se učeniku mora osigurati svladavanje cjelokupnog programa.
 

E) Ukupno nastave

 

Broj sati

Ukupno sati

1. razred

2. razred

3. razred

godišnje

godišnje

godišnje

A Općeobrazovni dio

315

315

224

854

B Stručno-teorijski dio

210

210

256

676

C Izborni dio

35

35

32

102

D Praktični dio

900

900

800

2600

Ukupno (A+B+C+D)

1460

1460

1312

4232
 

3. OBVEZNI NAČIN PROVJERAVANJA ZNANJA I UMIJEĆA
 

Predmeti strukovnog dijela programa

Obvezni način provjere i ocjenjivanja znanja i umijeća

Matematika u struci

Usmeno, pismeno.

Građevne konstrukcije

Usmeni odgovori, pisana provjera, pisani radovi, vježbe, domaći rad.

Elementi niskogradnje

Usmeni odgovori, pisana provjera, pisani radovi, vježbe, tehničko-tehnološka dokumentacija, domaći rad.

Poznavanje nacrta

Grafičke vježbe, usmeni odgovori, domaći rad.

Otpornost građevina

Usmeni odgovori, pisana provjera, pisani radovi, vježbe, domaći rad.

Organizacija građenja

Usmeni odgovori, pisana provjera, pisani radovi, vježbe, domaći rad.

Osnove računalstva

Usmena i pisana provjera, pisani radovi, vježbe, domaći rad.

Izborni predmet

Usmeno, pismeno, praktični rad (ovisi o vrsti izbornog predmeta).

Tehnologija struke

Tehnologija fasaderskih radova

Usmeni odgovori, pisana provjera, pisani radovi, vježbe, domaći rad.

Praktična nastava

Tehnološke vježbe

Praktični uradak mapa za izvođenje praktičnog dijela naukovanja.

Napomena: Tijekom druge godine obvezna je provedba kontrolnog ispita.
 

4. POTREBNA STRUČNA SPREMA NASTAVNIKA
 

Nastavni predmeti strukovnog dijela programa

Nastavnik

Izobrazba

Osnove računalstva

profesor računalstva

 

dipl. ekonomist smjer informatika ili kibernetika

 

prof. informatike i matematike

VSS

ing. informatike

 

dipl. ing. elektrotehnike – smjer računalstva, telekomunikacija

 

dipl ing. građevinarstva

VSS

dipl ing. arhitekture

VSS

Građevne konstrukcije

dipl. ing. arhitekture

VSS

dipl. ing. građevinarstva

Osnove obojenja i izvedbe završno-dekorativnih slojeva

dipl. ing. građevinarstva

dipl. ing. arhitekture

dipl. ing. kemijske tehnologije

ak. kipar

ak. slikar

VSS

Poznavanje nacrta

dipl. ing. arhitekture

VSS

dipl. ing. građevinarstva

Otpornosti građevina

dipl. ing. arhitekture

VSS

dipl. ing. građevinarstva

Organizacija građenja

dipl. ing. arhitekture

VSS

dipl. ing. građevinarstva

Izborna nastava struke

dipl. ing. arhitekture

VSS

dipl. ing. građevinarstva

Matematika u struci

prof. matematike

VSS

dipl. ing. matematike

prof. matematike i fizike

prof. matematike i informatike

prof. matematike i nacrtne geometrije

prof. matematike

dipl. ing. građevinarstva

dipl. ing. arhitekture

Tehnologija struke

Tehnologija fasaderskih radova

Tehnologija građenja

dipl. ing. arhitekture

VSS

dipl. ing. građevinarstva

VŠS

dipl. ing. kemijske tehnologije

VSS

ak. slikar

 

ak. kipar

VSS

nastavnik praktične nastave

SSS

Tehnološke vježbe

dipl. ing. arhitekture

dipl. ing. građevinarstva

dipl. ing. kemijske tehnologije

dipl. kipar

dipl. slikar

nastavnik praktične nastave – stručni učitelj majstor soboslikar-ličilac

VSS;

SSS

Praktična nastava u školi

dipl. ing. arhitekture

VSS

dipl. ing. građevinarstva

VŠS

dipl. ing. kemijske tehnologije

 

nastavnik praktične nastave – stručni učitelj

SSS

(suradnik u nastavi) majstor fasader (zidar)

 

Praktična nastava u radnom procesu

nastavnik praktične nastave

VSS

majstor-fasader

SSS

Osim navedenih nastavnika, nastavne predmete mogu izvoditi i drugi nastavnici prema Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško--psihološkoj izobrazbi nastavnika u srednjem školstvuL349747 (»Narodne novine« 1/96., 80/99.).

5. IZVOĐENJE PROGRAMA

5.1. Rad s učenicima u skupinama

Kod stručnih predmeta, tamo gdje to zahtijevaju nastavni sadržaji, učenici se moraju odvojiti u skupine.

5.2. Minimalni materijalni uvjeti za izvođenje programa

Prostor

Oprema

Nastavni predmet

Računalska učionica

15 računala s odgovarajućim programima za obradu teksta, LCD projektor, pisač, mogućnost pristupa internetu, programi za crtanje.

Osnove računalstva. Poznavanje nacrta. Tehnologija struke. Tehnologija fasaderskih radova. Tehnologija građenja. Organizacija građenja.
Osnove formulacije i izvedbe završno dekorativnih slojeva

Školska učionica

Klasična učionica s potrebnom tehničkom i crtaćom opremom (sredstvima i pomagalima).

Tehnologija struke.
Tehnologija fasaderskih radova.
Tehnologija građenja.
Građevne konstrukcije.
Osnove form. i izvedbe zav. dek. slojeva
Otpornost građevina.
Organizacija građevina.

Školska učionica

Učionica s potrebnom opremom.

Matematika u struci

Školska učionica

Ovisno o odabranoj vrsti izbornog predmeta.

Izborni predmet

Školska radionica

Radionica s potrebnim alatom i mehaniziranim sredstvima za rad (miješalice, pervibrator) strojevi za oblikovanje armature, kalupima za betoniranje, građom za izvedbu oplate, dovoljno opeke i drugih elemenata za zidanje, skelom, alatima i opremom za žbukanje (žbukalicama uz sav potreban pribor za žbukalicu) i alatima za izradu završnih slojeva i bojanje fasade. Radni prostor od 15 m2/po učeniku. Sanitarije, garderobe približno 2 m2 te skladišni prostor, unutrašnji i vanjski približno 7,0 m2 × broj učenika.

Praktična nastava
Tehnološke vježbe

6. NASTAVNI PROGRAM – KATALOG ZNANJA

6.1. Nastavni predmet: MATEMATIKA U STRUCI

Razred: prvi (1.)
            drugi (2.)
            treći (3.)
Broj sati tjedno/godišnje:  prvi: 2/70
                                        drugi: 2/70
                                        treći: 2/64

Ciljevi
Razumijevanje, matematičko modeliranje i rješavanje problema i procesa u prirodi, društvu, struci i radnom okolišu.
Uspješno uključivanje u nastavak školovanja (vertikalna prohodnost).

Zadaci
Usvojiti matematičke pojmove, simbole i znanja nužna za razumijevanje, matematičko modeliranje i rješavanje problema i procesa u prirodi, društvu, struci i radnom okolišu.
Usvojiti matematičke pojmove, simbole i znanja nužna za uspješno uključivanje u nastavak školovanja.
Razvijati logično mišljenje i sposobnosti (pravilnog rasuđivanja, preciznog formuliranja pojmova, računanja, grafičkog izražavanja, prostornog zora) kao preduvjete kreativnosti i snalažljivosti u novim situacijama.
Razvijanje pozitivne osobnosti učenika stjecanjem radnih navika te navika upornosti, točnosti i urednosti.
Matematičko opismenjivanje učenika kao važan dio opće pismenosti.

Didaktičko-metodičke napomene
Nastava matematike za trogodišnja zanimanja u JMO-u zasniva se na načelima: vertikalne prohodnosti, izbornosti, horizontalne prohodnosti i korelacije sa stručnim nastavnim predmetima.
Sadržaji izborne nastave matematike dijelom su nove nastavne cjeline, a dijelom nadopunjuju postojeće nastavne cjeline u nastavnom predmetu matematika, radi čega izvođenje nastave tih dvaju nastavnih predmeta mora biti sinkronizirano. O tomu se mora voditi računa pri izradi operativnih nastavnih programa za ta dva nastavna predmeta.
Nastavni sadržaji u matematici isti su za sva zanimanja (što omogućuje horizontalnu prohodnost), a diferencijacija sadržaja s obzirom na pojedino zanimanje (korelacija) ostvaruje se u svim nastavnim jedinicama izborom primjera za motivaciju i ilustraciju, a poglavito nastavnom jedinicom primjene.
U organizacijskom smislu, nastava matematike izvodi se po razrednom odjelu kao jedinstvenoj nastavnoj skupini, unatoč tome što se u razrednom odjelu nalazi više zanimanja; ta heterogenost razrednog odjela prevladava se balansiranjem diferenciranih stručnih sadržaja između zanimanja u tom razrednom odjelu.
Zbog povezanosti nastavnih sadržaja, uvjetovanosti dinamike njihova izvođenja i organizacijskog aspekta, nužna je suradnja između nastavnika koji predaju matematiku i izbornu nastavu na razini istog razreda (godine).
Radi izbora primijenjenih zadataka i prijenosa znanja, nužna i korisna je suradnja između nastavnika matematike i nastavnika stručnih predmeta, te konzultiranje stručne literature iz stručno--teorijskih područja.

1. RAZRED

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati (znanja, umijeća, vještine)

Nastavni sadržaji

Brojevi

Uvježbati osnovne računske operacije s brojevima i ovladati svojstvima računskih operacija.

Prirodni brojevi.

Cijeli brojevi.

Racionalni brojevi.

Realni brojevi.

Potencije i korijeni

Naučiti: izračunati vrijednost potencije pomoću džepnog računala; primijeniti pravila u računanju s potencijama; prevesti broj u standardni oblik; izračunati vrijednost korijena pomoću džepnog računala te uvježbati primjenu pravila u računanju s korijenima. Ilustrirati primjene potencija i korijena.

Pojam potencije. Izračunavanje vrijednosti potencije. Računanje s potencijama. Standardni zapis broja. Pojam korijena. Izračunavanje vrijednosti korijena. Računanje s korijenima. Primjene.

Polinomi

Upoznati primjere polinoma jedne i više varijabli. Uvježbati zbrajanje, oduzimanje i množenje polinoma jedne i više varijabli. Naučiti kvadrirati binom i kubirati binom.

Pojam polinoma.
Vrijednost polinoma u točki.
Zbrajanje, oduzimanje i množenjem polinoma.
Kvadrat binoma. Kub binoma.

Linearne jednadžbe

Naučiti riješiti: linearnu jednadžbu; jednadžbe koje se svode na linearnu; sustav linearnih jednadžbi s dvije nepoznanice. Uvježbati primjene linearnih jednadžbi i sustava linearnih jednadžbi u rješavanju problema stručne i praktične naravi. Uvježbati transformacije formula.

Pojam jednadžbe.
Linearna jednadžba.
Sustav linearnih jednadžbi.
Primjene.
Transformacije formula.

Postotni račun, kamatni račun

Naučiti: izračunati postotni iznos, postotak i osnovnu vrijednost. Uvježbati primjene postotnog računa u praktičnim primjerima i znati riješiti zadatke o jednostavnom kamatnom računu.

Postotni račun. Primjene.
Jednostavni kamatni račun.

Linearna funkcija

Primjerima linearnih funkcionalnih ovisnosti dviju veličina iz stručnoga i praktičnog konteksta, upoznati pojam funkcije i njezina grafa. Znati nacrtati graf linearne funkcije te ga kvalitativno i kvantitativno analizirati.

Pojam funkcije. Pojam grafa funkcije. Primjeri funkcija.
Linearna funkcija i njezin graf. Nul-točka linearne funkcije.
Tijek linearne funkcije.
Primjene.

Planimetrija

Uvježbati: pretvorbe mjera za duljinu i mjera za površinu; primjenjivati Pitagorin poučak; izračunati opseg i površinu trokuta, kvadrata, pravokutnika, romba, trapeza, kruga, dijelova kruga i pravilnog šesterokuta. Uvježbati izračunavanje opsega i površine kombiniranih likova praktične naravi. Uvježbati praktične primjene sličnosti.

Mjere za duljinu. Mjere za površinu. Pitagorin poučak. Trokut. Četverokuti. Kružnica i krug. Dijelovi kružnice i kruga. Pravilni poligoni. Kombinirani likovi. Sličnost trokuta.

Literatura
1. Boško Jagodić, Milivoj Miliša: Udžbenik za 1. razred industrijskih i obrtničkih škola, Birotehnika, Zagreb
2. Đurđica Salamon, Boško Šego: Matematika za 1. razred trogodišnjih strukovnih škola, Neodidacta, Zagreb
3. Sanja Varošanec: Matematika 1. – udžbenik i zbirka zadataka za 1. razred trogodišnjih strukovnih škola, Element, Zagreb
4. Olga Radun: Matematika 1. – zbirka zadataka za 1. razred stručnih škola, Školska knjiga, Zagreb

2. RAZRED

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati (znanja, umijeća, vještine)

Nastavni sadržaji

Kompleksni brojevi

Znati: određivati drugi korijen iz negativnog broja; potencije imaginarne jedinice; zbrajati, oduzimati, množiti, kvadrirati i dijeliti kompleksne brojeve.

Imaginarna jedinica. Kompleksni brojevi. Konjugirano-kompleksni brojevi. Računanje s kompleksnim brojevima.

Kvadratna jednadžba

Naučiti: rješavati nepotpunu i potpunu kvadratnu jednadžbu, te jednadžbe koje se svode na kvadratnu jednadžbu. Uvježbati rješavanje problema stručne i praktične naravi pomoću kvadratne jednadžbe.

Pojam kvadratne jednadžbe. Rješavanje kvadratne jednadžbe. Jednadžbe koje se svode na kvadratnu jednadžbu. Primjene.

Kvadratna funkcija

Upoznati primjere kvadratne funkcije. Naučiti: odrediti koordinate tjemena, nul-točke, skicirati graf kvadratne funkcije, opisati tijek funkcije, odrediti jednadžbu parabole zadane trima točkama ili sl. Uvježbati primjene kvadratne funkcije u rješavanju problema minimuma i maksimuma u zadatcima praktične naravi.

Pojam kvadratne funkcije. Graf kvadratne funkcije. Nul-točke. Tjeme. Minimum i maksimum. Primjene.

Eksponencijalna funkcija

Logaritamska funkcija

Ponoviti potencije. Znati: nacrtati graf eksponencijalne funkcije i opisati njezin tijek; definiciju logaritma, primjenu pravila za logaritmiranje, prijelaz na dekadski i prirodni logaritam, izračunavati vrijednost logaritma pomoću džepnog računala, nacrtati graf i opisati tijek logaritamske funkcije. Uvježbati primjenu logaritma u rješavanju eksponencijalnih jednadžbi.

Pojam eksponencijalne funkcije. Graf eksponencijalne funkcije. Pojam logaritma. Računanje s logaritmima. Određivanje vrijednosti logaritma. Graf logaritamske funkcije. Primjene.

Trigonometrija pravokutnog trokuta

Ponoviti Pitagorin poučak. Znati: zbrajati i oduzimati kutove u stupnjevima, minutama i sekundama; komplementarnost kutova; rješavati pravokutni trokut. Uvježbati primjene trigonometrije pravokutnog trokuta u planimetriji i u rješavanju problema stručne i praktične naravi.

Mjerenje kutova u stupnjevima. Pravokutni trokut. Definicije trigonometrijskih funkcija šiljastog kuta. Rješavanje pravokutnog trokuta. Primjene.

Stereometrija

Znati: pretvarati mjere za obujam, tekućine i masu; skicirati, izračunati oplošje i obujam kocke, kvadra, prizme, piramide, valjka, stošca i kugle. Uvježbati primjenu stereometrije u rješavanju problema oplošja, obujma i mase kombiniranih tijela koja se susreću u stručnom i praktičnom kontekstu.

Mjere za obujam. Mjere za tekućine. Mjere za masu. Kocka. Kvadar. Prizma. Piramida. Valjak. Stožac. Kugla. Kombinirana tijela. Primjene.

Literatura
1. Ivan Mrkonjić, Josip Ujević: Matematika za 2. razred industrijskih i obrtničkih škola – udžbenik i zbirka zadataka, Birotehnika, Zagreb
2. Đurđica Salamon, Boško Šego: Matematika za 2. razred trogodišnjih strukovnih škola, Neodidacta, Zagreb
3. Sanja Varošanec: Matematika 2. – udžbenik i zbirka zadataka za 2. razred trogodišnjih strukovnih škola, Element, Zagreb
4. Olga Radun: Zbirka zadataka iz matematike za 2. razred strukovnih škola, Element, Zagreb
 

3. RAZRED
 

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati (znanja, umijeća, vještine)

Nastavni sadržaji

Trigonometrija

Naučiti: orijentaciju kuta; prikazati na trigonometrijskoj kružnici vrijednosti trigonometrijskih funkcija zadanog kuta i obrnuto; riješiti kosokutni trokut. Uvježbati primjene opće trigonometrije u planimetriji, stereometriji i rješavanju problema stručne i praktične naravi.

Orijentacija kuta. Definicija trigonometrijskih funkcija kuta. Predznaci trigonometrijskih funkcija kuta. Određivanje vrijednosti trigonometrijskih funkcija zadanog kuta i obrnuto. Poučak o sinusima. Poučak o kosinusu. Rješavanje kosokutnog trokuta. Primjene trigonometrije.

Analitička geometrija ravnine

Naučiti izračunati duljinu dužine, polovište dužine i površinu trokuta u koordinatnom sustavu; odrediti eksplicitnu i implicitnu jednadžbu pravca zadanog dvjema točkama ili točkom i nagibom; ispitati incidenciju točke i pravca; primijeniti uvjet usporednosti i uvjet okomitosti pravaca; izračunati kut između pravaca; ispitati incidenciju točke i kružnice; odrediti jednadžbu kružnice prema zadanim uvjetima; odrediti sjecišta pravca i kružnice. Uvježbati primjene u planimetriji.

Dužina: duljina dužine. Polovište. Pravac: eksplicitna jednadžba pravca. Implicitna jednadžba pravca. Pravac zadan točkom i koeficijentom smjera. Pravac zadan dvjema točkama. Uvjet usporednosti pravaca. Uvjet okomitosti pravaca. Kut između pravaca. Kružnica: jednadžbe kružnice. Presjek pravca i kružnice.

Linearno

programiranje

Znati: prikazati skup rješenja sustava linearnih nejednadžbi s dvije nepoznanice; formulirati problem linearnog programiranja; riješiti problem linearnog programiranja. Odabirom primjera ilustrirati praktične primjene linearnog programiranja.

Linearne nejednadžbe. Formulacija problema linearnog programiranja. Rješenje problema linearnog programiranja.

Proporcionalnost

Uvježbati postavljanje i rješavanje razmjera, upravne i obrnute proporcionalnosti (pravila trojnog), računa diobe i računa smjese, kroz probleme stručne i praktične naravi.

Omjeri, razmjeri, upravna proporcionalnost. Obrnuta proporcionalnost. Račun diobe. Račun smjese.

Literatura
1. Ivica Gusić, Jelena Gusić: Matematika za 3. razred industrijskih i obrtničkih škola – udžbenik i zbirka zadataka, Birotehnika, Zagreb
2. Đurđica Salamon, Boško Šego: Matematika za 3. razred trogodišnjih strukovnih škola, Neodidacta, Zagreb
3. Sanja Varošanec: Matematika 3. – udžbenik i zbirka zadataka za 3. razred trogodišnjih strukovnih škola, Element, Zagreb
4. Vesna Erceg: Metoda gospodarskog računa, vježbenica za srednje škole, Element, Zagreb
Napomene
Pojedine nastavne cjeline ili nastavne jedinice koje nisu zastupljene u ovoj literaturi, nastavnik obrađuje koristeći drugu literaturu ili osobne didaktičke materijale.
Radi izrade primijenjenih zadataka, nastavnik konzultira literaturu iz stručnih nastavnih predmeta, Tehničku enciklopediju, matematičke časopise i odgovarajuću matematičku literaturu.

6.2. Nastavni predmet: GRAĐEVNE KONSTRUKCIJE:

Razred: prvi (1.)
            drugi (2.)
Broj sati tjedno/godišnje:  2,5/87
                                        2/70
Ciljevi
Usvajanje široko strukturiranih znanja o građevinskim elementima i njihovim sklopovima, njihovu materijalnu ustrojstvu i ponašanju, funkcionalnosti i položaju u građevini te načinu ugradnje. Posebno je važno uvježbati precizno očitavanje dimenzija i prostornog položaja na temelju nacrta iz tehničke dokumentacije te dobro analiziranje eventualnih zapreka u postupku izvedbe, pa je zato nužno naučiti dobro prikazati određeni sklop građevinskih elemenata u vidu grafičke izrade građevinskih nacrta.

1. RAZRED

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati (znanja, umijeća, vještine)

Nastavni sadržaji

Graditeljstvo

Steći orijentaciju o graditeljstvu kao osnovnoj djelatnosti društvene zajednice. Upoznati djelatnosti koje prate graditeljstvo. Upoznati značajke tradicionalnoga, unaprijeđenog i montažnog građenja. Upoznati elemente konstrukcija i načine njihova sklopa u cjelinu.

Grane graditeljstva. Nastajanje zgrade. Načini građenja. Sustavi građenja.

Osnove grafičkog prikaziva-nja

Ovladati grafomotoričkim vještinama i razviti sposobnosti prostorne percepcije. Navikavati učenike na urednost i preciznost u radu. Upoznati način kotiranja građevinskih crteža. svladati upotrebu mjerila u crtanju.

Tehnički crtež, oprema tehničkog crtanja.
Tehničko pismo, oznake materijala i konstrukcija.
1. VJEŽBA: Tehničko pismo.
Projiciranje predmeta – tlocrt, nacrt, bokocrt.
Projiciranje građevine – tlocrt, presjek, fasade.
2. VJEŽBA: Kotiranje u građevinskim nacrtima. Upotreba mjerila.

Tehnička dokumentacija

Upoznati i shvatiti potrebu postupne izrade tehničke dokumentacije. Upoznati osnovne odredbe iz zakona o građenju koji se odnose na mogućnost građenja. Upoznati vrste projekata i njihovu namjenu. Predočiti i svladati prenošenje vizije 3-dimenz. predmeta na ravninu crteža.

Prostorno i urbanističko planiranje. Propisi koji reguliraju građevinsko zahvaćanje u prostor. Građevinska dozvola. Postupnost u projektiranju. Vrste projekata. Gotovi projekti.
3. VJEŽBA: Presjek i tlocrt građev. jame s nanosnom skelom, prikazom terena i visinskim kotama.

Elementi građevina

Usvojiti osnovna znanja o elementima građevina i sklopu tih elemenata u funkcionalnu cjelinu. Upoznati materijale koje koristimo u izradi građevine. Uočiti značajke materijala i njihovu svrsishodnu primjenu.

Nosivi elementi: – materijali za izradu.
Nenosivi elementi (funkcionalni): materijali za izolacije, ispune, završnu obradu. Elementi ukruta zgrada.

Redoslijed radova u izgradnji

Naučiti redoslijed radova na građevini. Uočiti poziciju i važnost pojedinog zanimanja u procesu izgradnje.

Pripremni radovi. Grubi građevinski radovi. Građevinsko-obrtnički radovi. Završni radovi i instalacije.

Pripremni radovi na gradilištu

Shvatiti važnost dobre organizacije rada na gradilištu. Naučiti pripremne radove na gradilištu. Usvojiti definicije: građev. pravac, reg. pravac, nul-točka gradilišta.

Organizacija gradilišta kao proizvodnog pogona. Iskolčenje objekta, nanosna skela.

Zemljani radovi

Shvatiti važnost dobre organizacije rada na gradilištu. Naučiti pripremne radove na gradilištu. Usvojiti definicije: građevine. Pravac, reg. pravac, nul-točka gradilišta. Naučiti osnovne značajke zemljanih radova.

Kategorije tla. Mehanizacija za rad u tlu. Preoblikovanje zemljišta.
Vrste zemljanih radova:
– u niskogradnji,
– u visokogradnji.
Osiguranje iskopa.

Temeljenje

Upoznati geomehanička ispitivanja tla. Usvojiti pojam nosivost tla. Razumjeti ovisnost načina, temeljenja o značajkama tla. Upoznati materijale za izradu temelja. Naučiti osnovne vrste temelja. Naučiti svrhu temeljne kanalizacije i princip izrade drenaže.

Geomehanička ispitivanja.
Nosivost tla. Zadaća temelja.
Materijali za temelje, oplata temelja.
Vrste temelja: temeljne trake, temeljne stope, rešetke, ploče. Duboki temelji: piloti, kesoni. Temeljna kanalizacija i drenaža.
4. VJEŽBA: Temelji.

Hidroizolacija

Znati svrhu i način izrade hidroizolacije. Upoznati klasične i suvremene materijale za izradu HI.

Uočiti važnost kvalitetno izvedene hidroizolacije. Upoznati načine zaštite zgrada od podzemne vode.

Namjena i položaj u zgradi. Materijali za hidroizolaciju.
Izrada HI – horizontalne, – vertikalne.
Zaštita od potiska podzemne vode.
5. VJEŽBA

Zidovi

Znati namjenu i podjelu zidova. Upoznati materijale za izradu zidova. Upoznati osnovne vezove opeka u zidovima od ONF-a i blok-opeke. Upoznati način zidanja kamenih zidova. Upoznati način izrade monolitnih zidova i stupova.

Podjela zidova – prema položaju, nosivosti, načinu izrade.
Materijali za zidove. Zidovi od ONF-a.
Zidovi od blok-opeke.
Zidovi od kamena.
Monolitni zidovi – armiranje i oplate zidova. Stupovi od betona i armiranog betona.
6. VJEŽBA
 

2. RAZRED
 

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati (znanja, umijeća, vještine)

Nastavni sadržaji

Zidovi

Znati namjenu i izradu nadvoja. Znati namjenu i izradu AB serklaža. Upoznati način izrade zidova od suvremenih materijala i prednosti. Upoznati namjenu i izradu dimov. i ventilacijskih kanala.

Otvori u zidovima.

Ukruta zidova – serklaži.

Zidovi od prefabriciranih elemenata (siporeks, durisol, bet. blokovi). Kombinirani zidovi. Dimovodni i ventilacijski kanali.

1. VJEŽBA

Međuetažne konstrukcije – stropovi

Naučiti značajke i način izrade najčešće izvođenih stropova. Ponoviti značajke materijala za izradu stropova. Upoznati načine oslanjanja stropova. Upoznati vrste oplata za stropove. Upoznati način postavljanja armature stropa. Upoznati vrste polumontažnih i montažnih stropova. Naučiti dijelove i način izrade fert-stropa. Naučiti namjenu podova i upoznati materijale za izradu podova.

Namjena i sastavni dijelovi.
Monolitni stropovi:
– vrste, rasponi, načini oslanjanja,
– armiranje i oplata ravne AB ploče i ploče s gredama,
– tunelska oplata,
– povezivanje armature stropa s armaturom zida.
Polumontažni i montažni stropovi.
Fert, mont. dijelovi, izrada:
– stropovi od prefabriciranih elemenata.
– podupiranje polumont. i montažnih stropova.

 

 

Podovi – materijali i funkcija:
– slojevi poda,
– vrste podova.
2. VJEŽBA

Stubišta

Upoznati vrste i način izrade stubišta. Ponoviti materijale za izradu stubišta. Upoznati način proračuna dimenzija stubišta. Znati nabrojiti vrste i dijelove stubišta. Znati značajke monolitnoga, polumontažnoga i montažnog stubišta. Upoznati način izrade stubišta. Upoznati način izrade drvenih stubišta. Upoznati materijale za oblogu stubišta.

Dijelovi stubišta.
Oblikovanje stubišta.
Dimenzioniranje stubišta.
Podjela stubišta prema vrsti materijala i načinu izrade.
Izrada monolitnog stubišta:
– oplata, armiranje, betoniranje.
3. VJEŽBA
Izrada polumontažnog stubišta. Izrada montažnog stubišta. Drvena stubišta.
Oblaganje stubišta.

Krovišta

Upoznati osnovne vrste i značajke krovišta i krovnih pokrova. Znati dijelove krovišta. Upoznati osnovne tipove ravnih krovova i materijale za izradu. Upoznati sustave drvenih krovova i načine prenošenja opterećenja putem elemenata krova. Upoznati konstrukciju jednostavnih i složenih drvenih krovova. Upoznati materijale i izradu pokrova. Upoznati načine odvodnje krovne vode.

Funkcija i dijelovi krovišta.
Vrste krovova.
RAVNI KROVOVI:
– prohodni, neprohodni,
– slojevi i konstrukcija.
DRVENA KROVIŠTA:
– oblici i geometrija drvenih krovova,
– oblici drvene građe.
Konstrukcija jednostavnih drvenih krovova.
Konstrukcija složenih drvenih krovišta.
Krovni pokrovi – materijali i izrada pokrova. Odvodnja krovne vode. Uređenje potkrovlja.
4. VJEŽBA

Tradicionalno građenje

Upoznati materijale i posebnosti izrade konstrukcija u tradicijskoj gradnji.

Drveni zidovi.
Drveni stropovi.
Građenje kamenom.

 

Metodičke napomene
Ovaj prijedlog programa izrađen je tako da predmet građevne konstrukcije prati i nadopunjuje se sadržajima predmeta tehnologija struke, naročito u prvoj godini učenja, kako bi onaj učenik koji tu prekida, odnosno završava obrazovanje, stekao što šire znanje o konstrukcijama građevina.
Tijekom obrazovanja svakako je nužna suradnja nastavnika ovih predmeta, kako bi se izbjeglo višestruko nepotrebno ponavljanje istih informacija i da bi se sadržaji predmeta međusobno proširivali i upotpunjavali, a praktična nastava potvrdila primjenu stečenih znanja.
U predmetu građevne konstrukcije, u prvoj godini učenja, poseban je naglasak na svladavanju grafo-motoričkih vještina učenika i razvijanju prostorne percepcije. Također, učenik treba usvojiti znanja o strukturalnim elementima građevina koja mu omogućuju rad u struci. U drugoj godini učenja, usvajaju se znanja o sklapanju konstruktivnih elemenata u funkcionalnu cjelinu i stječu znanja potrebna za nastavak obrazovanja.
Predviđeno je 6 grafičkih vježbi u prvoj i 4 u drugoj godini učenja, a provjere znanja treba provesti u skladu s Pravilnikom o praćenju i ocjenjivanju i mogućnostima učenika.
Program realizirati uz pomoć udžbenika, stručnih časopisa, didaktičkih modela, prikazima građevinskih ostvarenja i obveznim posjetima gradilištima.
Literatura
1. Đ. Peulić: Konstruktivni elementi zgrada
2. B. Blagojević: Građevinske konstrukcije
3. T. Neidhardt: Građevne konstrukcije
 

6.3. Nastavni predmet: OSNOVE OBOJENJA I IZVEDBE ZAVRŠNO DEKORATIVNIH SLOJEVA

Razred: treći (3.)
Broj sati: tjedno/godišnje: 2/64

Ciljevi
Učenici trebaju usvojiti znanje o tehnologiji obrade i pripremi podloga za obojenje i ugradnju različitih vrsta plemenitih žbuka, o bojanju fasadnim bojama i navlačenju i strukturiranju fasadnih plemenitih žbuka i izvedbi dekoracije linijama, te o izvedbi i postavi dvodimenzionalnih šablona, rekonstrukciji plastičnih (trodimenzionalnih) uzoraka i izradi novih odljevaka trodimenzionalnog uzorka i postavi uzorka na pročelje.
Učenici trebaju steći znanja o formulaciji završno-dekorativnih slojeva, posebno o vezivima na bazi kojih su izrađeni, te u vezi s tim i njihovim svojstvima u primjeni i načinima ugradnje. Učenici trebaju steći osnovna znanja o tehnologiji proizvodnje završno-dekorativnih slojeva. Trebaju usvojiti pojam strukture, granulacije i nijanse. Znanje o odabiru pojedinog završnog sloja s obzirom na vrstu fasadnog sustava na koji se aplicira i klimatske prilike. Znanja o pigmentiranju završnog sloja i o refleksiji nijanse.
Trebaju naučiti da se istovjetnost nijanse jamči samo u okviru jedne proizvodne šarže. Moraju usvojiti pojmove vlago-zaštitnih karakteristika završnih slojeva (hidrofobnost i paropropusnost) i kako se one izražavaju, te važeće zahtjeve definirane normom. Učenici trebaju steći znanja o impregnacijama koje se koriste u fasaderstvu, te zaštiti podloga koje se ne žbukaju (fasadne opeke, kamena i sl.) kao i primjeni antigrafitnih impregnacija. Steći i usvojiti trebaju znanje o funkciji završno-dekorativnog sloja (prvo zaštitna, a tek potom estetska).
Osim znanja o tehničko-tehnološkim postupcima kod izrade završnog sloja fasade, učenici trebaju u ovom predmetu usvojiti znanje i steći osjećaj o osnovnim likovnim elementima i načelima komponiranja tih elemenata, te osnovna znanja o povijesnim i suvremenim likovnim obrascima (smjerovima). Znanja trebaju o toplim i hladnim nijansama, te povezanosti nijansa i emocija.
Usvajanjem znanja u ovom nastavnom predmetu učenici trebaju steći osjećaj za restauratorske poslove kod složenih graditeljskih zahvata na značajnim objektima graditeljske baštine.

Zadaci
Zadatak programa je da učenici usvoje znanja o poslovima koji se odnose na upotrebu pribora, alata i strojeva za izradu završnih slojeva fasade.
Učenici trebaju usvojiti znanje o ličilačkim materijalima koji se upotrebljavaju kod fasaderskih radova, te o različitim impregnacijama.
Usvojiti znanje o osnovnim likovnim elementima i načelima komponiranja tih elemenata u skladne cjeline.
Usvojiti znanje o povijesnim i suvremenim likovnim obrascima (smjerovima) u arhitekturi.
Usvojiti znanje o tehnologijama obrade i pripremanja podloga za apliciranje završno-dekorativnih slojeva, te znati svojstva i značajke rada s fasadnim bojama i plemenitim žbukama različitih baza.
Usvojiti znanje o linijskim dekoracijama i izradi povećanoga dekorativnog uzorka pomoću mreže.
Znati načine izrade i postave dvodimenzionalnih šablona i njihovu obradu na fasadi.
Usvojiti znanje o izradi elaborata za rekonstrukciju i sanaciju trodimenzionalnih uzoraka (dekoracija) na pročeljima.
Znati načine izrade odljevka (kalupa) za nove trodimenzionalne dekoracije na pročeljima te njihovu montažu na pročelja.
 

Nastavne cjeline

 Očekivani rezultati
(znanja, vještine i umijeća)

Sadržaj

Pribor, alati i strojevi za izradu završnih slojeva fasade

Naučiti funkcije, dijelove i vrste

alata i strojeva za mehaničku obradu podloga i nanošenje boja.

Strojevi i alati za mehaničku obradu podloga: brusni papiri, lopatice, strugači, brusilice, strojevi za pjeskarenje.
Alati i strojevi za nanošenje boja na podlogu: kistovi, četke, valjci i prskalice.
Strojevi za miješanje boja.

Ličilački materijali

Upoznati vrste, sastav i upotrebnu vrijednost ličilačkih materijala.

Vrste, porijeklo i upotrebna vrijednost pigmenata.
Vrste i kemizmi veziva i ostalih komponenti u bojama.
Pomoćni ličilački materijali:
a) dodaci bojama
b) materijali za mehaničku i kemijsku obradu podloga

Tehnologija obrade i priprema podloga za obojenje

Naučiti vrste i karakteristike podloga.

Spoznati važnost tehnološke pripreme podloga prije obojenja.

Vrste fasadnih podloga.
Postupci čišćenja podloga i fuga.
Postupci pripreme podloge i vrste materijala koje se koriste za tu namjenu. Mjerenje ravnine podloge prije aplikacije fasadnog sustava i važeće tolerancije.
Postupci impregniranja.
Obrada drvenih i metalnih podloga

Fasadne boje i dekorativne žbuke

Upoznati premaze i žbuke koje se koriste kao završni slojevi na fasadama.

Spoznati njihove kvalitativne karakteristike i upotrebnu vrijednost.

Proizvodna šarža i s tim u vezi nijansa.

Pojam veziva i različite vrste veziva: vapno/cement, polimeri, silikatna veziva, silikonska veziva.
Pojam disperzije, pojam smole. Tehnologija proizvodnje završnih slojeva: pojam fizikalnih mješavina, dispergiranja i močenja praškastih komponenata u vezivima. Pojam nijanse, strukture i granulacije. Ograničenja pri izboru s obzirom na fasadne sustave na koje se ugrađuju.
Ton-karte boja i žbuka, natur-mape s uzorcima. Završni slojevi koji su najpogodniji za primjenu na objektima kulturne spomeničke baštine. Sve vrste završnih slojeva obzirom na baze, strukture i granulacije koje se danas koriste i način njihove ugradnje i izvedbe. Važnost vremenskih utjecaja kod obrade završnih slojeva i moguće štete koje mogu nastati zbog loših vremenskih utjecaja, te načini njihovih sanacija.

Osnovni likovni elementi

Usvojiti osnove likovno-vizualne kulture.

Spoznati važnost pojedinih likovnih elemenata.

Linija, nijanse, površina, volumen, reljefni prostor.
Osnove linijske stilizacije.
Karakter linija.
Svjetlosne značajke nijanse, pojam refleksije, ali i način mjerenja pojedine nijanse sa svim numeričkim vrijednostima koje se pri tome dobivaju – kolorimetar. Utjecaj nijansi na emocije.
Simbolika i psihološko djelovanje nijansi.
Osnovne kombiniranja nijansi, struktura i granulacija i raščlanjivanje pročelja.

Načela komponiranja

Naučiti načela komponiranja likovnih elemenata u cjelini.

Kontrast, harmonija, ritam, ravnoteža, proporcija, dominacija, jedinstvo.
Suprotstavljanje kontrastnih likovnih elemenata u kompoziciji.
Komponiranje cjeline međusobnim usklađivanjem elemenata.
Komponiranje ravnomjernim pravilnim izmjenjivanjem elemenata.
Usklađivanje elemenata u simetričnoj, asimetričnoj i optičkoj ravnoteži.
Komponiranje cjeline u razmjeru zlatnog reza. Pojam zlatnog reza.
Komponiranje cjeline s dominantnim likovnim elementom.
Ujedinjavanje svih likovnih elemenata u cjelinu.

Povijesni stilski likovni obrasci

Naučiti osnovne povijesne odrednice i značajke pojedinih stilskih pravaca.

Obojene kompozicije po egipatskim i grčkim obrascima.
Karakteristični stilizirani elementi u srednjem vijeku, gotici, renesansi i baroku.
Klasicistička pročelja u današnjim gradovima
Secesijska stilizacija.

Suvremeni likovni obrasci

Upoznati suvremene načine stiliziranja, ukrašavanja i obojenja.

Slobodno stilizirane likovne kompozicije.
Obojeni prikazi fasada.
Programi koji omogućavaju kompjutorsku simulaciju i prijedloge fasada – prikaz.

 

6.4. Nastavni predmet: POZNAVANJE NACRTA

Razred: drugi (2.)
Broj sati, tjedno/godišnje: 2/70
Ciljevi
Nakon svladavanja programa učenici će biti sposobni razviti »prostorni zor« (viđenje u prostoru), te ga prepoznati (naći elemente tog viđenja) na nacrtima.
Zadaci
Očitati (razlikovati i uspoređivati) tehničku dokumentaciju s točnošću, određenom brzinom i s razumijevanjem na osnovi stečenih spoznaja vezanih za vrste i dimenzije građevinskog materijala, te konstruktivnih elemenata i njihovih karakteristika kao cjelina.
Naći vezu između tehničke dokumentacije (nacrta) i neposrednog obračuna radova prilikom njihove izvedbe bilo na praktičnoj nastavi ili na gradilištu.
Naći vezu između tehničke dokumentacije (nacrta) usporedno s razvijanjem tehnološko-izvoditeljskih sposobnosti i vještina na praktičnoj nastavi radova.
 

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati (znanje, vještine i umijeća)

Nastavni sadržaji

Uvod u osnovne geometrijske cjeline

Naučiti crtati jednostavne geometrijske likove, konstruirati krivulje.

Likovi
1. Kvadrat i paralelogram.
2. Trokut i višekut.
3. Kružnica i elipsa.

Ortogonalna projekcija

Uočiti pravila pri projiciranju točke i pravca na dvije i tri ravnine. Svladati određivanje iz projekcije njihova položaja u prostoru i obrnuto.

Projiciranje na dvije i tri ravnine.
Definiranje ravnina pomoću y, x, z, osi.
Projekcija točke.
Projekcija dužine i pravca. Projekcija likova. Projekcija tijela.

Prostorna projekcija

Uočiti pravila pri projiciranju tijela na ravnine projekcije. Svladati određivanje položaja u prostoru.

Prostorni prikaz geometrijskih tijela (aksonometrija, kosa projekcija, izometrija).

Osnove grafičkog prikazivanja

Shvatiti važnost mjerila, kota i kotiranja. Svladati crtanje u mjerilu i čitanje kota. Usvojiti pravila kotiranja.

Mjerilo
Kote i visinske kote (u tlocrtu i presjeku). Tlocrt.
Presjek.
Pročelje.

Projektna dokumentacija

Razumjeti značenje i redoslijed pojedinih nacrta.

Vrste nacrta.
Redoslijed nastajanja i crtanja nacrta.
Mjerila i primjena.

Izvedbeni nacrt

Upoznati se s nacrtima sadržanim u projektu i koje podatke o građevini sadrže. Znati koje podatke mogu očitati iz pojedinih tlocrta ili presjeka izvedbenog nacrta.
Uočiti važnost detaljnih nacrta i naučiti ih očitati.

Razrada izvedbenog projekta
Situacijski nacrt.
Tlocrt prizemlja.
Tlocrt temelja. Tlocrt krovišta. Presjeci.

Detaljni odnosno radionički nacrti

Shvatiti važnost detaljnih odnosno radioničkih nacrta za fasadersko zanimanje

Detalji profilacija na pročelju objekta.
Crtanje detalja u mj. 1:10
Crtanje radioničkog nacrta u mjerilu 1:1 kao podloge za izradu šablona i kalupa.
Koloristička obrada detalja

Metodičke napomene
Najvećim dijelom primjenjuje se metoda grafičkih radova, uz uvod koji se sastoji od objašnjenja i demonstracije na grafičkom primjeru. Vježbama, ponavljanjem i oponašanjem, razvija se prostorni zor učenika. Stječe se spoznaja o važnosti nacrta i sposobnosti njegova čitanja.

Obveze učenika
Učenik mora imati prijeko potreban pribor za crtanje. Zadatke mora izvoditi u predviđenom vremenu, te na način koji uključuje pedantnost, preciznost i točnost.
Literatura
1. Z. Vrkljan: Oprema građevnog nacrta
2. I. Kordiš: Izvedbeni nacrti
3. Đ. Peulić: Konstruktivni elementi zgrada I. i II.
4. T. Neidhard: Građevne konstrukcije I. i Završni radovi II.
5. Koludrović: Tehničko crtanje u slici
6. Mitag: Građevne konstrukcije
7. Lana Lipošinović: Udžbenik za graditeljske tehničke škole; Nacrtna geometrija
8. Knežević-Kordiš: Stambene i javne zgrade
9. Gotovi projekti
10. Prospekti i katalozi proizvođača
 

6.5. Nastavni predmet: OTPORNOST GRAĐEVINA

Razred: treći (3.)
Broj sati, tjedno/godišnje: 2/64

Ciljevi programa
Shvatiti težnju čovjeka – graditelja da stvori trajnu, sigurnu i lijepu građevinu.
Upoznati »ponašanje« građevnih materijala i njihovu svrsishodnu primjenu u izradi građevnih konstrukcija i eksploataciji. Upoznati zahtjeve koji se postavljaju na različite materijale te njihovu funkciju. Steći potrebna znanja o zvučno-izolacijskim materijalima.
 

Prvo polugodište

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati (znanje vještine i umijeća)

Nastavni sadržaji

Opterećenja

Stabilnost i ravnoteža

Sile

Ponoviti načine sklapanja nosivih elemenata u funkcionalnu cjelinu. Usvojiti pojam opterećenja nosača. Upoznati vrste opterećenja i razumjeti način djelovanja opterećenja na konstrukciju. Upoznati podjelu opterećenja prema načinu djelovanja na nosače kao i prema učestalosti pojavljivanja. Usvojiti pojmove stabilnost i ravnoteža građevine kao nepromjenjive geometrijske cjeline. Razumjeti prijenos opterećenja putem nosivih elemenata građevine. Usvojiti pojam sile kao posljedicu djelovanja različitih opterećenja na nosače.

Naučiti matematičke uvjete ravnoteže nosača i svakoga njegovog dijela. Usvojiti principe ravnoteže sila.

Sustav (sklop) nosivih elemenata u cjelinu. Pojam opterećenja na nosive elemente (vlastita težina, pokretno opterećenje potres…) i podjela: a) statička, dinamička b) osnovno, dodatno, izvanredno. Stabilnost i ravnoteža konstrukcije. Prijenos opterećenja putem konstrukcije – pojam i definicija sile. Uvjeti ravnoteže. Konstrukcije i princip ravnoteže sila.

Naprezanja

Shvatiti pojavu unutarnjih sila u nosaču, kao »odgovor« na uvjet ravnoteže svakog dijela nosača. Ponoviti i proširiti znanja o fizičko-mehaničkim karakteristikama pojedinih građevnih materijala i razumjeti »ponašanje« tih materijala. Usvojiti pojam naprezanja materijala. Razlikovati vrste naprezanja u materijalima. Znati izračunati reakcije nosača za najjednostavnije slučajeve opterećenja. Znati izračunati naprezanje materijala u drvenom nosaču, betonskom nosaču, temelju, temeljnoj površini (tlu).

Unutarnje (rezne) sile u nosivom elementu (nosaču). Fizičko-mehanička svojstva materijala – kamen, drvo. Beton, AB, tlo. Pojam naprezanja. Vrste naprezanja. Čvrstoća materijala. Zadaci: jednostavniji primjeri izračuna sila i naprezanja u nosačima (od elemenata krovne konstrukcije, stropa, zida – grede, stupa do temelja i temeljnog tla).

Drugo polugodište

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati (znanje vještine i umijeća)

Nastavni sadržaji

Toplinski tokovi u konstrukcijama

Naučiti pojam topline kao oblika kinetičke energije molekula. Naučiti pojam temperature kao fizikalno svojstvo tijela koje karakterizira njegovo toplotno stanje. Uočiti različite načine prenošenja topline kao što je radijacija, konvekcija, kondukcija. Uočiti da različiti materijali različito provode toplinu. Upoznati da vodljivost topline ovisi o gustoći materijala, veličini pora i količini vodene pare. Naučiti da koeficijent toplinske vodljivosti izražava sposobnosti prijenosa topline kondukcijom te da se eksperimentalno određuje za svaki materijal.

Naučiti da toplinski otpor konstrukcije ovisi o debljini pojedinih materijala te koeficijentu toplinske vodljivosti.

a) Toplinski tokovi u konstrukcijama:
– toplina i temperatura,
– prenošenje topline,
– vodljivost topline (vodiči i izolatori),
– koeficijent toplinske vodljivosti,
– toplinski otpor konstrukcije.
b) Primjer i rješenja za različite probleme u konstrukcijama.

Difuzni tokovi u konstrukcijama

Spoznati svojstvo kretanja molekula vodene pare. Uočiti utjecaje relativne vlažnosti zraka na psihofizičke funkcije čovjeka. Usvojiti uvjete kod kojih dolazi do kondenzacije. Naučiti podjelu difuznog toka na stacionaran i restacionaran. Naučiti da se prisutnost vodene pare u zraku karakterizira parcijalnim tlakom i tlakom zasićenja. Uočiti da različiti građevni materijali imaju različit difuzni otpor. Upoznati koeficijente difuznog otpora za pojedine građevne materijale. Ukazati da različiti građevni materijali imaju različite stupnjeve paropropusnosti.
Naučiti funkciju parne brane u konstrukciji, materijale za izvođenje te moguća mjesta ugradnje.

a) Difuzija vodene pare:
– relativna vlažnost,
– kondenzacija vodene pare,
– difuzni tok.
b) Tlakovi vodene pare:
– parcijalni tlak i tlak zasićenja.
c) Otpor difuziji vodene pare:
– koeficijent difuznog otpora,
– paropropusnost,
– parne brane.

Toplinska stabilnost

Spoznati značaj toplinske stabilnosti kao svojstvo konstrukcije da osigura stalnu temperaturu, bez obzira na temperaturne promjene. Uvidjeti mogućnost nastajanja šteta kada zbog temperaturnog rada dolazi do temperaturnih naprezanja. Uočiti svrhu dilatiranja i naučiti važnost primjene toplinske izolacije koja smanjuje temperaturni rad konstrukcije.
Toplisko i zvučno izolirajući materijali. Energetska kartica i izjava izvođača radova, u skladu s važećim Pravilnikom o toplinskom izoliranju i uštedi energije, kao dopuni Zakonu o gradnji.

a) Toplinska stabilnost:
– toplinsko prigušenje,
– fazni pomak.
b) Temperaturni rad i temperaturna naprezanja.
c) Dilatiranje.

Kemijska i fizikalna inkompatibilnost materijala

Značaj sustavne gradnje i poštivanje odabira materijala. Upoznati različite tehnološke postupke ugradnje.

a) Međusobno djelovanje različitih materijala kod:
– temelja, zidova, stropova, podova,
– unutarnjih i vanjskih žbuka i drugih fasadnih sustava,
– izoliranje objekta,
– pokrova.

Literatura
1. B. Behaim – Otpornost gradiva nosećih sklopova
2. M. Salvadori – Nosive konstrukcije u arhitekturi

6.6. Nastavni predmet: ORGANIZACIJA GRAĐENJA
Razred: 3. (treći)
Broj sati: 2/64
Ciljevi učenja predmeta
Stjecanje osnovnih znanja o organizaciji građenja objekta uz primjenu Zakona o gradnji, Zakona o zaštiti na radu te osposobljenost za samostalnu i uspješnu izradu dokaznice mjera i analiza cijena pojedinih radova na objektu, uz primjenu građevinskih normi, s naglaskom na fasaderske radove.
Obrazovni zadaci
Upoznati osnovne pojmove Zakona o gradnji, Zakona o zaštiti na radu i regulativu koja prati izvođenje građevine.
Usvojiti osnovna znanja o glavnim sudionicima u procesu izgradnje objekta te njihovim međusobnim obvezama.
Snalaziti se u investicijsko-tehničkoj dokumentaciji i njezinoj primjeni.
Uočiti važnost pribavljanja građevne, lokacijske i uporabne dozvole.
Usvojiti osnovna znanja o izboru izvoditelja radova, razviti sposobnosti pravilne tehničke organizacije gradilišta i važnosti vođenja potrebne tehničke dokumentacije na objektu te naplati izvedenih radova od investitora.
Razviti odgovornost o provođenju osobnih i gradilišnih mjera zaštite na radu pri građenju.
Razviti sposobnost samostalne uporabe i primjene građevinskih normi.
Usvojiti osnovna znanja o tehnologiji izvođenja i načinu obračuna građevinskih radova, uz primjenu građevinskih normi i mjera ZR, s naglaskom na fasaderske radove.
Razviti sposobnosti pravilnog izračunavanja jedinične cijene pozicije rada, s naglaskom na fasaderske radove.
Funkcionalni zadaci
Osposobiti učenike da primijene usvojena znanja u praksi.
Razviti sposobnost samostalnog rješavanja problema.
Navikavati učenike na uporabu računala i korištenje potrebnog softvera.
Ojačati znanja i vještine komuniciranja i stručnog izražavanja, te pregovaranja i ugovaranja posla.
Odgojni zadaci
Razvijati smisao za sistematičnost, preciznost, točnost, marljivost, urednost i savjesnost u radu. Naučiti da u stručnu organizaciju radilišta spada i odgovarajuće čuvanje i skladištenje nabavljenih materijala.
Razvijati kulturu rada i radnih navika.
Razvijati osjećaj osobne vrijednosti samopouzdanja i samoinicijativnosti u iskazivanju stručnoga i poslovnog djelovanja te osobnosti u poslovnom i društvenom okružju.
Poštivati stajališta i dokaze drugih.
Razvijati stavove zdravog načina življenja i očuvanja okoliša.
 

Nastavne cjeline

Očekivani rezultati (znanja, vještine i umijeća)

Sadržaj

Uvod

Definirati glavna svojstva graditeljstva, podjelu građevne djelatnosti i razlikovati osnovne pojmove Zakona o gradnji objekata u RH.

Glavne značajke graditeljstva.
Osnovni pojmovi Zakona o gradnji.

Sudionici u izgradnji objekta

Nabrojiti sudionike u izgradnji objekta te razlikovati i definirati njihova prava, obveze i odgovornost.

Investitor.
Projektant.
Revident.
Izvoditelj.
Nadzorni inženjer.

Investicijsko-tehnička dokumentacija

Razlikovati ulogu, sadržaj, označavanje i razloge kontrole i čuvanja investicijsko-tehničke dokumentacije.

Idejni projekt.
Glavni projekt.
Izvedbeni projekt.
Označivanje projekata.
Kontrola tehničke dokumentacije.

Građevna dozvola

Definirati razloge pribavljanja, nadležna državna tijela te postupak izdavanja lokacijske i građevne dozvole.

Državna tijela nadležna za izdavanje građevne i lokacijske dozvole.
Zahtjev i postupak izdavanja lokacijske i građevne dozvole.

Ustupanje građenja objekta

Razumjeti važnost te razlikovati postupke i potrebnu dokumentaciju kod izbora izvoditelja putem javnog natječaja ili putem prikupljanja ponuda, navesti ulogu, značaj i elemente ugovora o građenju.

Javni natječaj. Prikupljanje ponuda. Ugovor o građenju.

Tehnička organizacija gradilišta

Razumjeti ulogu pripremnih radova u procesu građenja objekta te nabrojiti i opisati osnovne pripremne radove na gradilištu i primijeniti to znanje kod izrade sheme gradilišta. Nabrojiti i opisati obveze i odgovornosti osoblja na gradilištu. Razlikovati, nabrojiti i opisati tehničku dokumentaciju objekta.
Shvatiti važnost uredne i dobro vođene dokumentacije na gradilištu.
Razlikovati, nabrojiti i opisati tehničku dokumentaciju objekta.
Čuvanje i skladištenje materijala za fasadne sustave i žbukanje unutarnjih zidnih površina.

Pripremni radovi. Shema gradilišta. Organizacija osoblja na gradilištu. Organizacija administracije na gradilištu.
Dokumentacija na gradilištu
Građevinski dnevnik, upisi izvoditelja, nadzornog inženjera, inspekcije
Građevinska knjiga.

Pregled i primopredaja radova

Navesti državna tijela i opisati postupke pribavljanja uporabne dozvole objekta i izvođenja primopredaje objekta.

Dozvola za uporabu i tehnički pregled objekta.

Obračun radova

Objasniti što je situacija, razloge izrade te navesti vrste i elemente situacije.

Privremene, obračunske i okončane situacije.

Troškovnik i predradnje prije izrade troškovnika za fasaderske radove

Razlikovati i definirati elemente dokaznice mjera, analize cijena i troškovnika te razumjeti važnost njihova točnog izračunavanja.

Dokaznica mjera. Analiza cijena. Troškovnik – vrste i elementi.
Predradnje potrebne prije izrade troškovnika fasaderskih radova
Snimak postojećeg stanja na objektima graditeljske baštine.

Obračun i normiranje radova

Čitanje GN i izračunavanje potrebnog materijala, radne snage i mehanizacije za jedinicu mjere, po vrstama radova te izrada dokaznica mjera za zidarske radove.

Građevinske norme. Primjena normi kod izračunavanja potrebnog materijala, radne snage i izrade analize cijena po vrstama. s posebnim naglaskom na radove koje izvodi fasader. Izrada dokaznica mjera za fasaderske radove.

Didaktički uvjeti izvođenja nastave
Prostorni i materijalni
Program se ostvaruje u klasičnoj učionici. Realizacija programa provodi se uobičajenim metodama. Poželjno je odvesti učenike na dobro organizirano gradilište.
Literatura
1. Zakon o gradnji
2. Zakon o zaštiti na radu
3. Građevinska regulativa
4. Prosječne norme u građevinarstvu
5. Standardna kalkulacija u IGH

6.7. Nastavni predmet: OSNOVE RAČUNALSTVA
Razred: prvi (1.)
Tjedni/godišnji broj sati: 1,5/53
Ciljevi
Stjecanje teorijskih i praktičnih znanja na računalu.
Zadaci
Upoznati učenike s radom računala i njegovim dijelovima.
Upoznati učenike s mogućnošću korištenja računala u svrhu izrade stručne dokumentacije.
Upoznati učenike s načinom korištenja interneta radi širenja znanja iz područja uslužne djelatnosti.
Stjecanje vještine rada u osnovnim računalnim programima.
Stvoriti naviku korištenja informatičke tehnologije u području praćenja dostignuća na polju graditeljstva.
Stvoriti naviku razmišljanja kako informatičke tehnologije koristiti i na ostalim područjima rada.
Upoznati učenike s programima za crtanje na računalu da uoče važnost tehnologije kod pripreme, praćenja i izvedbe građevinskih radova.
Upoznati učenike s programima za prezentaciju projekata.

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati (znanja, vještine i umijeća)

Nastavni sadržaji

Pojam informatike

Znati definirati informatiku i računalstvo.

Osnove informatike, podjela informacija, računalstva.

Građa računala

Usvojiti znanja o građi računala i povezati građu s praktičnim radom na računalu.

Funkcionalna shema računala, procesor, memorija, U/I uređaji, prikaz brojeva za memoriju, operacijski sustavi, Windows. Fizičko povezivanje dijelova računala, rad s tipkovnicom i mišem, obrada i ispis teksta.

Rad s računalom

Znati se koristiti računalom za pisanje teksta. Koristiti se naprednijim tehnikama u radu s tekstom i znati izrađivati i popunjavati tablice.

Rad s datotekama, izrada i uređivanje tablica, crtanje i umetanje objekata, program za formulare.

Programi za crtanje

Upoznati učenike s važnošću programa za crtanje i projektiranje u graditeljstvu.

Program za crtanje.

Internet

Znati koristiti se internetom.

Struka na internetu, svjetsko tržište proizvođača fasaderskih materijala, literatura i dizajn, korištenje pretraživača.

Literatura
1. Darko Grundler: Informatika I., za strukovne škole

6.8. IZBORNA NASTAVA

6.8.1. Izborni nastavni predmet: MATEMATIKA U STRUCI

Razred: prvi (1.)
            drugi (2.)
            treći (3.)
Broj sati tjedno/godišnje: prvi: 1/35
                                      drugi: 1/35
                                       treći: 1/32
Ciljevi
Nadopunjavanje i proširivanje znanja stečenih u nastavnom predmetu matematika radi uspješnog uključivanja u nastavak školovanja (vertikalna prohodnost).
Razumijevanje, matematičko modeliranje i rješavanje problema i procesa u prirodi, društvu struci i radnom okolišu.
Zadaci
Usvojiti matematičke pojmove, simbole i znanja nužna za uspješno uključivanje u nastavak školovanja.
Usvojiti matematičke pojmove, simbole i znanja nužna za razumijevanje, matematičko modeliranje i rješavanje problema i procesa u prirodi, društvu, struci i radnom okolišu.
Razvijati logično mišljenje i sposobnosti (pravilnog rasuđivanja, preciznog formuliranja pojmova, računanja, grafičkog izražavanja, prostornog zora) kao preduvjete kreativnosti i snalažljivosti u novim situacijama.
Razvijanje pozitivne osobnosti učenika stjecanjem radnih navika, te navika upornosti, točnosti i urednosti.
Didaktičko-metodičke napomene
Nastavni predmet izborna nastava – matematike u struci – formalno je neovisan o nastavnom predmetu matematika u struci u stručno teorijskom dijelu (zasebno se ocjenjuje i upisuje u svjedodžbu).
Međutim, u pogledu realizacije nastave u stručno-teorijskom dijelu i izborne nastave, postoji međuovisnost: sadržaji izborne nastave matematike dijelom su nove nastavne cjeline, a dijelom nadopunjuju postojeće nastavne cjeline u nastavnom predmetu matematika u struci, radi čega planiranje i izvođenje nastave tih dvaju nastavnih predmeta mora biti sinkronizirano. O tomu se mora voditi računa pri izradi operativnih nastavnih programa za ta dva nastavna predmeta.
U organizacijskom smislu, izborna nastava matematike izvodi se, s obzirom na pretpostavljeni manji interes, istodobno za sva zanimanja u dotičnoj školi, kao jedinstvenu nastavnu skupinu; ako je interes veći, formiraju se dvije ili više nastavnih skupina prema konkretnim organizacijskim uvjetima i srodnosti zanimanja.
Zbog povezanosti nastavnih sadržaja, uvjetovanosti dinamike njihova izvođenja i organizacijskoga gledišta, nužna je suradnja između nastavnika koji predaju matematiku u stručno-teorijskom dijelu i izbornu nastavu matematike na razini istog razreda.

PRVI RAZRED

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati (znanja, vještine i umijeća)

Nastavni sadržaji

Brojevi

Znati pravila djeljivosti s: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 100 i 25 i uvježbati ispitivanje djeljivosti broja. Znati rastaviti broj na proste faktore, odrediti najmanji zajednički višekratnik i najmanji zajednički djelitelj dvaju ili više brojeva. Naučiti opći oblik parnoga i neparnog broja.

Djeljivost. Višekratnici.
Parni i neparni brojevi.
Prosti i složeni brojevi.

Polinomski algebarski razlomci

Uvježbati primjene pravila za potenciranje. Naučiti dijeljenje polinoma jedne varijable

Uvježbati: faktorizacije razlike kvadrata, razlike kubova, zbroja kubova te jednostavnije faktorizacije polinoma i algebarskih izraza koje se temelje na izlučivanju zajedničkog faktora i uporabi formula; proširivanje i jednostavnije skraćivanje algebarskih razlomaka, te zbrajanje, oduzimanje, množenje i dijeljenje jednostavnijih algebarskih razlomaka.

Pravila za potenciranje.
Dijeljenje polinoma. Razlika kvadrata.
Razlika kubova. Zbroj kubova.
Faktorizacija polinoma.
Algebarski razlomci.

Linearne nejednadžbe

Znati skicirati interval na brojevnom pravcu.

Naučiti rješavati linearnu nejednadžbu s jednom nepoznanicom, te sustav linearnih nejednadžbi s jednom nepoznanicom.

Intervali. Linearne nejednadžbe. Sustav linearnih nejednadžbi.

Planimetrija

Znati osnovne konstrukcije: simetrale dužine, simetrale kuta, kutova 60°, 30°, 45°… konstrukcije trokuta, četiriju karakterističnih točaka trokuta, te osnovne konstrukcije kvadrata, pravokutnika, romba, trapeza, pravilnog šesterokuta, osmerokuta, peterokuta i deseterokuta.

Osnovne geometrijske konstrukcije. Konstrukcije trokuta. Konstrukcije likova.

DRUGI RAZRED

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati (znanja, vještine i umijeća)

Nastavni sadržaji

Apsolutna vrijednost realnog broja

Usvojiti definiciju apsolutne vrijednosti realnog broja. Naučiti riješiti osnovne jednadžbe i nejednadžbe s apsolutnim vrijednostima te prikazati skup rješenja na brojevnom pravcu.

Apsolutna vrijednost realnog broja.
Udaljenost točaka na brojevnom pravcu. Jednadžbe s apsolutnim vrijednostima.
Nejednadžbe s apsolutnim vrijednostima.

Kvadratna jednadžba

Kvadratna nejednadžba

Uvježbati jednostavnije primjene diskriminante kvadratne jednadžbe i Vieteovih formula. Znati: faktorizirati kvadratni trinom; riješiti jednostavnije kvadratne nejednadžbe i sustave nejednadžbi.

Diskriminanta kvadratne jednadžbe.
Vieteove formule. Faktorizacija kvadratnog trinoma. Kvadratne nejednadžbe.

Trigonometrija pravokutnog trokuta

Znati: pretvoriti stupnjeve u radijane i obrnuto; odrediti točne vrijednosti trigonometrijskih funkcija kutova 60°, 30° i 45°; izvesti osnovne trigonometrijske relacije; dokazati jednostavnije trigonometrijske identitete.

Mjerenje kutova u radijanima.
Točne vrijednosti trigonometrijskih funkcija kutova 60°, 30° i 45°. Osnovne trigonometrijske relacije.

Stereomertija

Naučiti: odnose između točaka, pravaca i ravnina; skicirati presjek kocke i tetraedra ravninom; odrediti probodište pravca i ravnine. Uvježbati: ortogonalnu projekciju, usporednost, okomitost, mimoilaznost pravaca, udaljenost usporednih pravaca, udaljenost usporednih ravnina, kut pravca i ravnine i kut dviju ravnina, na modelu kocke.

Točke, pravci i ravnine. Presjek pravca i ravnine. Usporednost i okomitost. Ortogonalna projekcija i udaljenost. Kut pravca i ravnine. Kut dviju ravnina.

TREĆI RAZRED

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati (znanja, vještine i umijeća)

Nastavni sadržaji

Trigonometrija

Naučiti: namatanje pravca na kružnicu; definicije trigonometrijskih funkcija broja; primijeniti periodičnost, parnost i neparnost; odrediti period jednostavnijih funkcija; ispitati parnost i neparnost jednostavnijih funkcija; primijeniti trigonometrijske formule; transformirati jednostavnije izraze i dokazati jednostavnije identitete; nacrtati grafove osnovnih trigonometrijskih funkcija i funkcije f(x) = A sin(?x+?); riješiti osnovne trigonometrijske jednadžbe.

Brojevna kružnica. Definicija trigonometrijskih funkcija broja. Periodičnost. Parnost i neparnost. Osnovne trigonometrijske formule. Adicijski teoremi. Trigonometrijske funkcije dvostrukog kuta i polovice kuta. Pretvaranje umnoška trigonometrijskih funkcija u zbroj i obrnuto. Grafovi trigonometrijskih funkcija. Trigonometrijske jednadžbe.

Vektori

Znati: definiciju vektora; jednakost vektora; grafičko zbrajanje i oduzimanje vektora i množenje vektora brojem; odrediti jedinični vektor, koordinate i duljinu vektora u koordinatnoj ravnini; riješiti jednostavnije zadatke o: podjeli dužine u zadanom omjeru, težištu trokuta, kolinearnosti, skalarnom umnošku vektora i kutu između vektora. Ilustrirati primjene vektora.

Pojam vektora. Zbrajanje vektora. Oduzimanje vektora. Množenje vektora brojem. Jedinični vektor. Kolinearnost vektora. Vektori u koordinatnom sustavu. Dijeljenje dužine u zadanom omjeru. Težište trokuta. Skalarni umnožak vektora. Kut između vektora. Primjene.

Literatura
Za svaki razred (1., 2. i 3.) koristi se isti udžbenik ili zbirka zadataka koja je odabrana u nastavnom predmetu matematika; za obradu nastavnih cjelina ili nastavnih jedinica koje nisu zastupljene u odabranom udžbeniku, koristiti drugu literaturu ili osobni didaktički materijal.

6.8.2. Izborni nastavni predmet: KULTURA STANOVANJA

Razred: drugi (2.)
Broj sati tjedno/god.: 1/35
Ciljevi
Usvojiti osnovne pojmove, znanja i vještine o uređivanju, održavanju i odnosu prema prostoru u kojem stanujemo.
Zadaci
Znati bitne principe uređenja i održavanja stambenog prostora.
Razvijati sposobnost sudjelovanja u uređenju i održavanju stambenog prostora u skladu s propisima i principima suvremenog razvoja.
Formirati pozitivne stavove prema životu s ukućanima, susjedima i članovima lokalne zajednice.

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati (znanja, vještine, umijeća)

Nastavni sadržaji

Uvod

Kultura stanovanja

Znati definirati kulturu stanovanja i moći nabrojiti tipove stambene izgradnje u urbanoj i ruralnoj sredini.

Kultura stanovanja – što je to?

Tipovi stambene izgradnje u urbanoj i ruralnoj sredini.

Uređivanje stambenog prostora

Moći nabrojiti potrebne prostorije u stanu s obzirom na uobičajene čovjekove aktivnosti, znati odrediti: potreban namještaj i opremu za svaku prostoriju, minimalne veličine pojedinih prostorija, funkcionalne veze pojedinih dijelova stana i cjeline. Moći nabrojiti tehnička/estetska rješenja koja bitno utječu na kvalitetu stanovanja i navesti primjere iz vlastitog života i/ili iz literature i časopisa. Biti sposoban odrediti detalje kojima se može prigodno oplemeniti stambeni prostor.

Analiza stambenog prostora (grupa za: dnevni boravak, gospodarstvo, spavanje i komunikacije).
Tehnička i estetska rješenja koja bitno utječu na kvalitetu stanovanja (toplinska i zvučna zaštita, kućne instalacije, pregrade, vrata, prozori, namještaj, boje, svjetlo, vrtno i sobno bilje...).

Održavanje stambenog prostora

Znati: koje manje kvarove u stanu možemo otkloniti sami i kome se obratiti za veće, kako razvrstati smeće u stanu i odložiti ga na ispravan način. Znati navesti: kome se obratiti prilikom uređenja/adaptacije stana, kako održavati red i čistoću u svojoj sobi/stanu, nove pristupe i tehnologije u projektiranju, izvedbi i održavanju stambenog prostora uz primjere iz života, literature, časopisa i prospekata.

Potrebni radovi u održavanju stambenog prostora. Održavanje kućnih instalacija. Rješenje smeća u kući/stanu. Održavanje reda i čistoće u stanu. Adaptacija kuće/stana. Hrvatska sunčana kuća. Nove tehnologije (zvučni zidovi, video zidovi, specijalni vodovi i instalacije, integriranje računalnih sustava). Utjecaji drugih kultura (feng shui...).

Odnos prema stambenom prostoru

Moći navesti kako naše navike i ponašanje pridonosi očuvanju stambenog prostora (u materijalnom smislu). Moći navesti kako ovladati vještinama suradnje, tolerancije i znati rješavati sukobe s ukućanima i susjedima.

Svojim ponašanjem pridonosimo očuvanju stambenog prostora (u materijalnom smislu).
Stavovima suradnje i tolerancije s ukućanima i susjedima pridonosimo kvaliteti i ljepoti stambenog prostora.

Napomena: Program bi se uglavnom provodio u obliku radionica u kojima bi se aktivnim sudjelovanjem učenika djelovalo na ostvarenje planiranog cilja i zadaća ovog predmeta.
Literatura
1. Stjepan Planić: Kultura stanovanja, »Revija«, Osijek, 1985.
2. Zdenko Strižić: O stanovanju – arhitektonsko projektiranje, reprint, Biblioteka Psefizma, Zagreb, 1996.
3. Andrija Mutnjaković: Znate li stanovati, Biblioteka: Kultura svakodnevnog života, Zagreb, 1966.
4. Knežević-Kordiš: Stambene i javne zgrade, Tehnička knjiga, Zagreb,
5. Knežević: Višestambene zgrade, Tehnička knjiga, Zagreb, 1984.
6. Johnny Grey,...: Dizajn stanovanja, Znanje, Zagreb, 2001.
7. Klaus Bayer: Suvremeno uređenje doma, Dušević&Kršovnik, Rijeka, 2003.
8. Dubravka Celebrini: Bonton – vodič lijepog ponašanja, Publika, Zagreb, 2003.
9. Simon Brown: Praktični feng shui, Mozaik knjiga, Zagreb, 2004.
10. Klaas T. Noordhuis: Vrt – veliki priručnik za cijelu godinu, Veble commerce, Zagreb, 1995.
11. Sanja Muzaferija: Sretni stanovi, Profil, Zagreb, 2004.
12. Stručni časopisi i revije: Oris, Arhitektura, Čovjek i prostor, GO 21, Ambijent, Dekor, Dom i vrt, Elle dekor i dr.

6.8.3. Izborni nastavni predmet: TEHNOLOGIJA GRAĐENJA

Razred:                             prvi (1.)
                                        drugi (2.)
                                        treći (3.)
Broj sati tjedno/godišnje:  prvi: 1/35
                                       drugi: 1/35
                                       treći: 1/32

Ciljevi i zadaće programa
U odnosu na dosadašnji plan i program strukovnih sadržaja, u kojem su vrlo šturo i nedostatno ponuđene samo neke opće značajke graditeljske djelatnosti, o veličanstvenim dostignućima graditeljskog stvaralaštva, bilo naslijeđenim, aktualnim ili budućim, općenito se niti ne govori. U okviru ovoga predmeta učenik će već u 1. razredu usvajati sve one spoznaje o veličini i značaju graditeljskog pothvata i stvaranja impresivnih zdanja, kulturološkom i gospodarskom značaju graditeljstva koje će ga potpuno opredijeliti za graditeljski poziv, činiti ga ponosnim i ispunjavati ga stvaralačkim mogućnostima svog zanimanja te trajnim interesom za svoju struku.
U drugom razredu, uz uobičajene sadržaje u tehnologiji zanimanja i praktičnoj nastavi, učenik upoznaje i one aktualne tehnologije u kojima će praktična znanja i vještine imati prilike ostvariti po zaposlenju i u iznimno složenim uvjetima i metodama građenja, ali koje mu objašnjavaju i otkrivaju veličinu stvaralačke dimenzije graditelja, te korisnost, značaj i ljepotu građevine koju ostavlja kao trag svog djelovanja i postojanja.
U trećem razredu učenik se susreće sa sadržajima koji nose u sebi najveću dimenziju: problema stručnosti i odgovornosti za kvalitetu ostvarenog posla. To odgojno gledište stručnog obrazovanja zanemareno je u temeljnom području graditeljskog djelovanja, a to su: obnova, sanacija, rekonstrukcija građevina. Ovo je prilika da tradicionalno vrlo traženim graditeljima damo mogućnost da nauče temeljne principe zaštite i održavanja naslijeđenog graditeljskog fonda, jer su ta umijeća gotovo zaboravljena, a pred nama je obnova i zaštita neizmjerno vrijednoga graditeljskog naslijeđa.

PRVI RAZRED

STRUKTURA I RAZVOJ TEHNOLOGIJE GRAĐENJA

Nastavne cjeline

Očekivani rezultati (znanja, vještine i umijeća)

Nastavni sadržaji

1. Što je graditeljstvo?

Usvojiti temeljne spoznaje o:
– suštini graditeljstva kao stvaralačkom području i čimbeniku razvoja,
– kulturološkom značenju graditeljskog čina i građevine kao značajnoga povijesnog artefakta,
– mogućem umjetničkom karakteru graditeljskih zdanja, ali i o mogućem ugrožavajućem djelovanju neprihvatljive izgradnje nametnute okolišu.

Osnovni pojmovi: djelatnost, tehnika, tehnologija.
Kulturološka uloga graditeljstva ukupnoga civilizacijskog razvoja.
Djelovanje izgrađenog okoliša na čovjekov život.

2. Područja graditeljstva

Naučiti osnovna područja graditeljske, struke i tipove objekata koje obuhvaćaju.

Visokogradnja – arhitektura.
Niskogradnja. Vodogradnja.

3. Specifičnosti graditeljske proizvodnje

Uočiti bitne značajke graditeljske proizvodnje i uvjeta u kojima se izvodi djelatnost. Naučiti resurse kojima mora raspolagati gradilište kao proizvodni pogon i raspored njihova optimalnog međudjelovanja u tijeku izvedbe građevine.

Veličina proizvoda.
Trajanje proizvodnje – izgradnje. Sudionici u izgradnji. Sredstva za rad putuju.
Gradilište kao pogon za proizvodnju.
Suvremenost i trajnost građevine. Vrijednost izgrađenog objekta.

4. Podjela radova i vremenski tijek izgradnje te korištenje objekta

Prepoznati ključne faze u građenju i značajke organizacije njihova izvođenja.

Pripremni radovi. Građevinski radovi.
Završni radovi. Opremanje objekta.
Korištenje objekta. Održavanje objekta.
Konzervacija i zaštita. Rušenje objekta.

5. Sustavi nosivog tijela građevine

Naučiti i razumjeti vrste i načine prijenosa opterećenja od vanjskih opterećenja do tla.

Masivni. Linijski. Skeletni. Ćelijasti. Viseći. Zategnuti – šatorasti. Pneumatski.

6. Razvoj graditeljskog umijeća

Upoznati i zapamtiti osnovne vrste građenja nosivog sustava te njihova kombiniranja u različitim epohama i podnebljima.

Uvidjeti od kolikog su značaja za izbor materijala i uobličavanje principa građenja u pojedinoj razvojnoj epohi bile društveno-razvojne okolnosti.

Uvježbavati govornu interpretaciju i skiciranje karakterističnih oblika arhitektonskim konstrukcijama.

Razvoj tektonskog sustava. Razvoj stereotomskog sustava. Kombiniranje sustava unutar nosivog tijela. Masivnost raznoga srednjeg vijeka. Raščlanjenost korpusa razvijenoga i kasnoga srednjeg vijeka. Odmjerenost i antropomorfnost arh. tijela u renesansi. Razigranost tijela u baroku i rokokou. Strogost i prezentnost klasicizma i historicizma. Moderna i suvremena arhitektura.

7. Suvremene tendencije u graditeljstvu

Upoznati se sa stremljenjima u suvremenoj arhitekturi i graditeljstvu.

Konstruktivizam.
Ekstatična arhitektura.
»Zelena« arhitektura.

8. Razvoj prostornog planiranja i graditeljstva

Upoznati se sa suvremenim tendencijama demografskoga i gospodarskog razvoja:
– rastom priobalnih područja,
– mogućnostima ruralnog razvoja,
– principima održivog razvoja.

Prostorni plan.
Donošenje prostornog plana.
Javni uvid i rasprave.
Urbani razvoj.
Urbanistički planovi.
Detaljni planovi. Građevna dozvola.

DRUGI RAZRED

AKTUALNE TEHNOLOGIJE U SUVREMENOM GRAĐENJU

Nastavne cjeline

Očekivani rezultati (znanja, vještine i umijeća)

Nastavni sadržaji

1. Ćelijasti sustavi

Upoznati tehnologiju izvedbe AB zidova i monolitnih međukatnih konstrukcija standardiziranih sustava oplata.

Trimo oplatni sustav.
Doka sustav.
Noe sustav.
Peri sustav.

2. Građenje tunelskom oplatom

Upoznati tehnologiju građenja zgrada, ćelijastoga i saćastoga konstruktivnog sustava tunelskom oplatom.

Shvatiti metodu betoniranja tunelskih cijevi zahvaljujući posebnim oplatama.

»Outinord« sustav tunelske oplate.
Tunelske oplate za izvedbu stijenki tunelskih cijevi.

3. Građenje kliznom oplatom

Shvatiti način izvedbe kliznom oplatom i ograničenja koja treba uvažavati.

Toranjske klizne oplate na komunikacijskim jezgrama poslovnih tornjeva, dimnjaka, silosa i sl.

4. Građenje betonom u podvodnim uvjetima

Shvatiti složenost izvedbe AB konstrukcija na dnu i obalama vodotoka jezera i mora. Razne vrste betona.

Izvedba AB radova na kesonskim komorama.

5. Osiguranje građ. jame od podzemnih voda

Upoznati metode zaprečivanja ulaska vode u široki iskop građ. jame. Upoznati gradnju kanala.

Betonske zavjese i ocjedni zastori na stranicama iskopa. Zagati. Upojni bunari.

6. Građenje konstrukcija srednjega i velikog raspona

Na primjerima, uz prezentacijski materijal (DVD), upoznati građevne principe i procese gradnje nosivog sustava velikog raspona.

Konstrukcije srednjeg i velikog raspona od AB.
Konstrukcije.

7. Tehnologija gradnje mostova

Upoznati se u najkraćim crtama s postupcima gradnje mostova.

Lučni mostovi.
Viseći mostovi.

TREĆI RAZRED

ZAŠTITA I OBNOVA GRADITELJSKE BAŠTINE

Nastavne cjeline

Očekivani rezultati (znanja, vještine i umijeća)

Nastavni sadržaji

1. Povijesna i graditeljska istraživanja

Upoznati se s temeljnom procedurom zaštite spomeničke baštine od istražnih radova, prikupljanje podataka, utvrđivanje mjera zaštite do restauracije ili revitalizacije prenamjenom i rekonstrukcijom objekta.

Snimanje i istraživanje. Povijesna studija. Arheološka i građevinsko tehnička istraživanja te vođenja sondi.
Dokumentiranje.
Utvrđivanje plana mjera i zaštite te korištenje objekta.

2. Sanacije

Ilustrirajući i ukazujući na primjere lošeg i dobrog rješenja sanacija, koncentrirati pozornost učenika na primjenu pravilnih metoda uklanjanja pogubnih okolnosti utjecaja vlage i statičke urušenosti i nestabilnosti.

Metode isušivanja objekta od utjecaja podzemne vlage. Uklanjanje utjecaja atmosferske vlage i pojam vodoodbojnosti.
Statička stabilnost objekta sprezanjem i potkonstrukcijom:
– u razini temelja,
– u razini međuetažnih konstrukcija,
– u uzdužnim i poprečnim serklažama.

3. Principi obnove rekonstrukcije i prenamjene objekata

Naučiti osnovne kriterije radi pravilnog izbora zahvata i funkcije objekta u obnovljenom izdanju.

Zahtjev ambijentalnog uklapanja i autentičnosti. Zahtjev funkcionalnog i konstruktivnog poboljšanja u smislu revitalizacije. Zahtjev i primjeri zahvata prenamjene objekta uz uvažavanje izbornih karakteristika objekta.

4. Zidarski i popravci na zidovima i stropovima

Na odgovarajućim primjerima ilustrativnim materijalom približiti učenicima metode rada na popravcima zidova i stropnim konstrukcijama, naročito ako su obogaćeni štukaturama.

Popravci na popucalim zidovima. Popravci na spojevima zidova i betonskih konstrukcija ili drugih vrsta nosivih elemenata. Rekonstrukcija drvenih i oplaćenih stropova. Obnova polumontažnih i svođenih međuetažnih konstrukcija.
Ojačanje drvenih stropnih konstrukcija.

5. Obnova žbuka

Naučiti metode sondiranja i uzimanja uzoraka radi izvedbe istovrijedne žbuke. Upoznati metode rada skidanja stare žbuke i popravke iste.
Postupci učvršćivanja žbuke mineralnim učvršćivačima, naročito u doticaju s eksponiranim ili apliciranim elementima (dimnjaci, limovi, vent. kanali).

Uzimanje uzoraka. Utvrđivanje kompatibilnosti rješenja prema sastavu podloge i parodifuznim svojstvima zida.
Završna obrada.

6. Obnova međuetažnih konstrukcija i podova

Na odgovarajućim primjerima naučiti o mogućim postupcima obnove, popravka ili zamjeni restitucije oštećenih dijelova međukatne konstrukcije ili podnih podloga ili podnih obloga. Upamtiti da upravo te vrste popravaka utječu na doživljaj kvalitetne sanacije zbog osjetljivosti na vibracije, upuštanje i habanje.

Rastavljanje poda i izbijanje nosivih elemenata uz obilježavanje elemenata. Ugradba nosivih elemenata. Ugradba poveznih elemenata. Ugradba ojačanja i zateznih prava u sprezanju stropne konstrukcije. Ugradba vatrootpornih ispuna šupljih i oplaćenih stropnih konstrukcija. Ugradnja pod konstrukcijama i koridora za prolaz instalacija.

7. a Zidarska obnova fasada i fasadnih štukatura i vijenaca (samo za zidare)

U posljednjoj cjelini na kraju školovanja na dobro izabranim primjerima upoznati se s uspješno saniranim konstrukcijama specifičnim za zanimanje – fasaderskim radovima kod zidara.

Skidanje stare i olabavljene žbukane fasade. Izrada kamene žbuke i profila stilizacije klesane fasade. Izrada profila vijenaca, lizena i kapitela. Štukaterski radovi na pročeljima.

7. b Obnova i rekonstrukcija serklažnih konstrukcija i AB – ukruta (samo armirači-betonirci)

– stabilizacijom i ukrutom konstruktivnog sustava kod armirača-betoniraca.

Izvedba specifičnih konstrukcija za sprezanje zatega i serklaža. Ulaganje armiranih elemenata u jačanju donje zone stubišnih zavojitih konstrukcija.

7. c Obnova i rekonstrukcija krovišta (samo tesari)

– s rekonstrukcijom krovišta i drvenih stubišta i stropova (kod tesara).

Rekonstrukcija i zaštita krovišta.

7. d Obnova i rekonstrukcija pokrova

– i rekonstrukcijom obloga odnosno pokrova (kod krovopokrivača-izolatera).

Rekonstrukcija građe klasičnih pokrova (šindra, crijep, lim, slama, kamen) ili zamjena odgovarajućim vrstama suvremenih materijala (staklo, sintetika, traka, premazi).

Metodičke upute za izvođenje predmeta
Nastavnici imaju obvezu da izlaganja učine zanimljivima ponajviše pravilnim odabirom ilustrativnih primjera i prezentacijskih materijala, a koji su značajni i s kulturološkoga i stručnoga gledišta.
U prvom razredu zadaće su usmjerene na pojačanje učenikove identifikacije u uzoru budućeg graditelja, pa mu osim zanimljivih sadržaja treba omogućiti da sam iznosi zapažanja i očituje se o metodama i tehnološkim postupcima. Treba ih upućivati na prikaze i praćenje građevinskih pothvata u stručnoj literaturi.
Sadržaje obrađivati u korelaciji s predmetima građevne konstrukcije, tehnologija struke u prvom razredu, građevnim konstrukcijama, tehnologijom zanimanja i elementima niskogradnje te naročito u trećem razredu s predmetima: otpornost građevina, organizacija građenja i tehnologija zanimanja, a obogatiti ih i stručnim razgledima značajnih objekata u izgradnji ili obnovi.

6.9. Nastavni predmet: TEHNOLOGIJA STRUKE

Razred: prvi (1.)
Broj sati tjedno/godišnje: 2/70

Ciljevi
Steći uvid u graditeljstvo i tijek izvođenja objekta te stjecanje znanja o organizaciji gradilišta, uporabi i očuvanju osnovnog pribora, alata strojeva, pripremnim radovima i iskopima kao i najčešćim zemljanim radovima, najjednostavnijem temeljenju, hidroizolaciji, temeljnoj kanalizaciji i drenaži, te o izvođenju jednostavnih zidova od opeke, betona i AB.

Zadaci
Steći znanja o nazivima, upotrebi i čuvanju pribora, alata i strojeva za sva graditeljska zanimanja.
Usvojiti znanja o pripremnim radovima, obilježavanju objekta na parceli i izvođenju nanosne skele.
Upoznati se s osnovama tesarskih radova, nazivima, pojmovima i osnovnim tesarskim vezovima.
Usvojiti znanja o zemljanim radovima (iskopima i osiguranju iskopa od urušavanja).
Usvojiti znanje o oplatama, njihovu montažu i demontažu te znati »očitati« prikaz oplata.
Usvojiti osnovna znanja o armiranju i betoniranju temelja.
Usvojiti znanja o izvedbi temeljne kanalizacije i drenaže zgrade.
Steći znanja o ulozi, vrstama materijala i izvedbi hidroizolacije.
Upoznati se s osnovama zidarskih radova, nazivima, pojmovima i pravilima zidanja.
Usvojiti znanje o vrstama i izvedbi oplate, armiranju i betoniranju jednostavnih betonskih i AB zidova i stupova.
Usvojiti znanja o nužnosti ukrute zidanih konstrukcija i rješenja otvora u zidovima.
Upoznati se s vrstama stropnih ploča, njihovim karakteristikama i izvedbom.

PRVI RAZRED

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati (znanje, vještine i umijeća)

Nastavni sadržaji

Uvod u graditeljstvo

Naučiti učenike fazama građenja objekta, upoznati ih s njihovim zanimanjem, organizacijom gradilišta te osnovne činjenice o sastavu i ponašanju osnovnih građevnih materijala.

Tijek realizacije građevine. Prikaz poslova svih zanimanja.
Organizacija gradilišta/radionice.
Osnovni građevni materijali.

Pribor, alat, strojevi

Usvojiti nazive, znati upotrebljavati pribor, alat, građev. strojeve i transportna sredstva. Naučiti ulogu i vrstu skela. Upoznati se s glavnim opasnostima i pravilima zaštite na radu kod upotrebe alata, strojeva i kod rada na skelama. Upotreba zaštitnog skelskog platna.
Ovladati znanjima potrebnim za rad sa žbukalicom, silosom i silomatom.

Pribor, alati i strojevi za zemljane radove. Zidarski pribor, alati i strojevi. Tesarski pribor alati i strojevi Armirački pribor, alati i strojevi. Transportna sredstva.
Skele i radni podovi.

Pripremni radovi na izgradnji objekta

Naučiti nazive i dimenzije drvene građe, nazive i uporabu veznih sredstava za drvo, načine izvedbe osnovnih tesarskih vezova. Usvojiti teorijsko znanje o slaganju više elemenata u istom pravcu te razne metode obilježavanja pravog kuta. Upoznati se s postupkom iskolčavanja i nanosnom skelom.

Osnove tesarskih radova. Označivanje pravca i pravog kuta. Iskolčavanje objekta.
Izrada, postava i rad nanosne skele.

Zemljani radovi

Steći znanje o oplatama, vrstama zemljanih radova, a detaljnije o iskopima.

Upoznati se s glavnim opasnostima i pravilima zaštite na radu kod zemljanih radova.

Oplate.
Zemljani radovi – detaljnije iskopi.
Oplata za podupiranje i razupiranje iskopa.

Izvedba temelja

Steći znanje o izradi i postavi oplata, armiranju i betoniranju trakastih temelja i temelja samaca.

Osnove armiračkih radova. Dubina temelja u raznim uvjetima, podbetoniranje temelja. Betoniranje trakastih temelja i temelja samaca (s izradom i postavom oplate i armiranjem). Demontaža oplate.

Temeljna kanalizacija i drenaža

Naučiti svrhu i princip postave kanalizacijske mreže, izradu i kontrolnog okna.

Temeljna kanalizacija. Dvorišni kanal temeljne kanalizacije. Kontrolna kanalizacijska okna. Drenaža objekta.

Hidroizolacija

Steći znanja o materijalima, postavi i izvedbi hidroizolacije. Upoznati se s glavnim opasnostima i pravilima zaštite na radu kod izvedbe HI.

Materijali za HI. Izvedba bitumenskih HI. Naknadno izvođenje HI.

Osnove zidanja

Steći znanje o nazivima osnovnih zidarskih pojmova, pravilima zidanja, vezovima jednostavnih zidova i stupova. Upoznati se s glavnim opasnostima i pravilima zaštite na radu kod zidanja.

Osnove zidarskih radova – zidarski pojmovi i pravila zidanja. Vrste i omjeri mortova, dimenzije cijelih i lomljenih komada opeke. Vez dužnjaka, vežnjaka, blok opekom NF i šupljim opek. blokovima jednostavnih zidova i stupova.

Nadvoji i ukrute građevine

Steći znanja o postavi i izvedbi nadvoja, veznih zidova i serklaža.

Nadvoji i ukrute:
– izvedba AB nadvoja,
– postava veznih zidova,
– izvedba vertikalnih serklaža,
– izvedba horizontalnih serklaža.

Betonski i AB zidovi i stupovi

Steći znanja o vrstama, izvedbi oplate, armiranju i betoniranju jednostavnih betonskih i AB zidova i stupova. Upoznati se s glavnim opasnostima i pravilima zaštite na radu kod AB radova.

Izvedba jednostavnih betonskih i AB zidova.
Izvedba jednostavnih betonskih i AB stupova.

Monolitne AB međukatne konstrukcije

Steći znanja o vrstama stropova prema materijalima, različitom presjeku, načinu oslanjanja i izvedbi, postavi oplate, podupiranju, armiranju, i betoniranju ravne AB ploče i ploče s gredama.

Podjela stropnih ploča. Izvedba monolitnih AB stropova. Izvedba polumontažnih AB stropova.

Metodičke napomene
Nastava se treba odvijati uglavnom metodama usmenog izlaganja i razgovora, demonstracija na modelima i vizualnim uređajima (video-projektor, DVD player), grafičkog prikazivanja i obogatiti posjetima gradilištima i prezentacijama predstavnika iz privrede.
Obveze učenika
Učenici trebaju bilježiti predavanja s pripadajućim grafičkim prikazima, koristiti raspoloživu literaturu i prospekte proizvođača građevnih materijala, redovito izrađivati domaće uratke te voditi bilješke i grafičke prikaze vježbi koje izvode na praktičnoj nastavi.
Preporučena literatura za nastavnike
1. Tatjana Neidhardt – Građevne konstrukcije
2. Otvoreno sveučilište – Zaštita na radu
3. N. Kacijan – Sigurnost pri građevinskim radovima
4. Đuro Peulić – Konstruktivni elementi zgrade – I., II.
5. Antić – Zidarski radovi
6. Krunić, Opsenica – Tehnologija zanimanja za zidare
7. Z. Sorić – Zidane konstrukcije
8. Marin Horvat– Građevni materijali
9. V. Marčelja – Beton i komponente
10. P. Krstulović – Svojstva i tehnologija betona
11. B. Behaim – Otpornost gradiva nosećih sklopova
12. B. Behaim – Armirani beton
13. Staničić – Prvodjelska tehnologija obrade
14. Prospekti aktualnih proizvođača građevnih materijala, videokasete, CD-i

6.10. Nastavni predmet: TEHNOLOGIJA FASADERSKIH RADOVA

Razred: drugi (2.)
Broj sati tjedno/godišnje: 2/70
Ciljevi
U drugoj godini školovanja učenik treba steći takva znanja, vještine, umijeća i navike koje će mu omogućiti da u većim graditeljskim tvrtkama sudjeluje u svim vrstama fasaderskih radova koji se izvode mokrim postupkom.
Učenik treba steći znanje i vještinu potrebnu da samostalno obavi kompletnu pripremu za žbukanje kao i žbukanje svim vrstama žbuka manjeg zida.
Učenik treba znati izvesti završnu obradu manjeg zida fasadnim opekama.
Učenik treba steći znanja o svim materijalima koji se koriste u završnim radovima u graditeljstvu, te znati razliku u pojmovima: mort, cementni špric, žbuka, ljepilo, završni sloj itd.
Zadaci
Usvojiti znanje o svojstvima i primjeni materijala, alata, pribora, pomagala i strojeva koji se primjenjuju kod svih vrsta žbukanja i kod svih vrsta fasaderskih radova.
Učenik mora steći znanja o: gipsanim žbukama zaglađenim ili zaribanim, vapneno-cementnim žbukama, toplinskim žbukama (perlitnim i stiropornim), laganim podložnim žbukama, čisto vapnenim žbukama, žbukama s trasom.
Učenik mora znati razlikovati pojmove: mort, žbuka, fasadno ljepilo, završno-dekorativni sloj.
Steći znanje o višeslojnim termoizolirajućim i ventilirajućim fasadama.
Učenik mora usvojiti sva znanja o kontaktnim toplinskim fasadnim sustavima, kao i izolacijskim pločama i zahtjevima koje se postavljaju na njih (organski i anorganski izolatori i njihova svojstva), te pojam koeficijenta toplinske provodljivosti i koeficijenta prolaza topline. Poseban naglasak se treba staviti na ovu vrstu fasadnih sustava, važnost izoliranja i uštede energije.
Usvojiti znanje o zidanju zidova od fasadne opeke u raznim zidarskim vezovima.
Steći znanje za montažu pričvršćenje i demontažu svih vrsta građevinskih skela – od željeza i aluminija kod fasaderskih radova.

TEHNOLOGIJA FASADERSKIH RADOVA, DRUGI RAZRED

Nastavne cjeline

Očekivani rezultati
(znanja, umijeća i vještine)

Sadržaj

Uvod u predmet

Uloga fasade ili pročelja na građevinskom objektu

Pribor, pomagala, alati i strojevi kod fasaderskih radova
Materijali u fasaderskim radovima

Definirati glavne značajke fasaderskog zanimanja.
Upoznati ulogu i značaj fasade ili pročelja u funkcionalnom, estetskom i urbanističkom smislu.
Znati zašto služe pojedini alati u ovom zanimanju, kako se radi sa žbukalicom, silosima i silomatima.
Nabrojiti glavna kemijska i fizikalna svojstva materijala kod fasaderskih radova.
Naučiti razliku među pojmovima: mort, cem. špric, žbuka, ljepilo itd.

Obrtnički radovi.
Završni radovi na građevinskom objektu.
Funkcionalna uloga fasade ili pročelja na građevinskom objektu.
Estetska i urbanistička uloga fasada.
Pribor i pomagala fasadera.
Ručni alati.
Električni strojevi.
Žbukalice.
Voda, cement, agregati.
Umjetni kamen.
Gipsane žbuke, toplinske žbuke, vapnene žbuke, vapneno cementne žbuke, žbuke sa trasom, baritne žbuke, osnovne sastavnice, završno dekorativne žbuke i boje, sokl žbuke, fasadna ljepila, impregnacije raznih vrsta, sanacijske žbuke i brtvila, razlika između na gradilištu miješanih žbuka (rizici) i gotovih žbuka.

Žbukanje

Naučiti redoslijed slojeva (ruku) kod žbukanja i njihovu ulogu.
Naučiti redoslijed svih radnji kod žbukanja ravnih dijelova zida.
Naučiti da cem. špric ne spada u sloj žbuke i da je to posebni materijal s posebnom sastavnicom.

Usvojiti pojam sustavne gradnje, važnost sušenja u pojedinim sustavima.
Procjena gotove površine.
Sve faze obrade kod pojedinih sustava i materijala.
Priprema podloge kod žbukanja.
Uvjeti kod unutarnjega i vanjskog žbukanja.
Uloga svakog sloja kod žbukanja i važnost sušenja svakog sloja.

Soklovi od umjetnog kamena, pranog kulira, mozaik žbuka, podložne žbuke za soklove

Steći znanje o sastavu pojedine vrste umjetnog kamena i pranoga kulira i umjetnoga kulira (»mozaik žbuke«).
Steći znanje o načinu nanošenja završne žbuke.

Njegovanje podložne žbuke.
Soklovi od umjetnoga kamena i pranoga kulira, načini završne obrade.
Završno dekorativne žbuke i njihova obrada.
Kombinacije od umjetnoga kamena, pranog kulira i raznih žbuka.
Spojevi i dilatacije na takvim pročeljima, dilatacijski profili E i V.
Važnost toplinskog izoliranja, način izvedbe svakog pojedinog sustava, završni slojevi u ovim sustavima, najčešće pogreške i sanacije, sustavna gradnja.

Zidanja fasadnom opekom

Ponoviti vrste fasadnih opeka.
Upoznati se s osnovnim zidarskim vezivima, s naglaskom na vizualnoj kvaliteti takve konstrukcije.

Mortovi za zidanje.
Pravilne mjere zidova.
Zidanje fasadnog zida od 12, 25, 38 cm i stupova od 51 cm i njihove kombinacije.

Višeslojne kontaktne termoizolirajuće i ventilirane fasade

Vrste i zahtjevi na ploče za toplinsku izolaciju: stiropor klasični bijeli i sivi stiropor poboljšanih svojstava, kamena vuna lamelirana i PTP ploča, pluto, stirodur, troslojne kombi ploče sa stiroporm i kamenom vunom ISO span podloge, Velox podloge, siporeks podloge i obrada svake od njih, ljepila i pričvrsnice – vrste i razlike i kriterij za odabir, tekstilno-staklena mrežica i zahtjevi za nju, izvedba pojedinih sustava, smjerice za izvođenje toplinskih sustava.

Moderni sustavi.
Višeslojne fasade.
Ventilirajuća pročelja, postava termo izolacije i obzidavanje opekom ili kamenom.
Fasade sa stiroporom
– pribor, alat i način izvedbe.
Fasade s vunenim pločama
– pribor, alat i način izvedbe.
Troslojne fasade
– pribor, alat i način izvedbe.
Smjernice za izvedbu toplinskih sustava.

Profili kod fasaderskih radova

Uzorci svakog od profila.
Nuždan pribor za žbukanje.

»Putzek« lajsne, sokl profil, okapni profili, dilatacijski V i E profil, priključna letvica za prozore, profili s integriranom mrežicom itd.

Fasadne skele

Shvatiti značaj dobre i sigurne postave skele kod fasaderskih radova.
Skelsko platno – nije samo reklama!

Cijevna fasadna skela.
Lake fasadne skele.

Razred: treći (3.)
Broj sati tjedno/godišnje 2/64
Ciljevi
U trećoj godini školovanja učenici trebaju steći znanje prijeko potrebno da samostalno realiziraju obrtničku izvedbu dijela pročelja svim vrstama fasadnih materijala na građevinama.
Trebaju steći potrebno znanje i ovladati vještinama potrebnim da samostalno obave jednostavne dekoraterske poslove prilikom obnove pročelja zgrada spomeničke vrijednosti.
Stjecanje znanja i preciznih vještina s kojima će moći sudjelovati kao pomoćnici u složenim restauratorskim poslovima na objektima spomeničke baštine.
Zadaci
Naučiti žbukati kose i zaobljene zidove, ravne i zakrivljene stropove.
Steći znanje o upotrebi strojeva za žbukanje te usvojiti znanje žbukanja ravnih, kosih i zaobljenih zidova, ravnih i zakrivljenih stropova pomoću strojeva za žbukanje.
Steći znanje o nanošenju svih vrsta završno-dekorativnih slojeva,
Naučiti izvesti toplinsko-izolirajuću višeslojnu fasadu.
Učenik treba upoznati i steći znanja o različitim fasadnim sustavima, sa svim vrstama žbuka i na koji način se one izvode, kao i na koje podloge.
Učenici trebaju usvojiti pojam niskoenergetske kuće pa sve do pasivne kuće.
Učenik treba steći znanja različitih načina obrade podložnih žbuka: zaglađivanje i zaribavanje, kao i sve faze obrade kod pojedinih žbuka, zatim izvedbe različitih struktura kod završnih žbuka: žljebasta, izgrebana (šerana), štokana, prana itd., kao i upoznati alate kojima se to izvodi. Treba naučiti razlikovati debeloslojne i tankoslojne žbuke kod završnih slojeva.
Učenici se trebaju upoznati sa smjernicama za izvođenje radova žbukanja, izvedbama toplinskih fasada i drugim, kao važećim autoritetom u žbukeraju i fasaderstvu.
Usvojiti znanje o izvedbi podnožja i vrstama materijala za podnožje. Steći znanja o korištenju profila kao obveznog pribora za žbukanje.
Naučiti važnost dobro pripremljene podloge za izvedbu fasada na modernim objektima.
Znati kako se priprema odnosno sanira podloga za fasadu na starijim zgradama.
Naučiti povezati znanje o toplinskim tokovima u konstrukcijama koji se uče u predmetu: otpornost građevine s fizičkom realizacijom pojedine vrsta fasade.
Usvojiti znanja potrebna za izradu svih vrsta fasada na kosim i zaobljenim pročeljima.
Naučiti pravila zidarskih vezova na složenim zidarskim konstrukcijama kao što su stupovi, lukovi i svodovi.
Naučiti izračunati utrošak svih vrsta materijala, alata i strojeva, vrijeme izvođenja te naučiti izradu troškovnika za sve vrste fasaderskih radova, upoznati pojam »norma sat«.
Naučiti osnovna načela estetike u graditeljstvu i upoznati osnovne arhitektonske stilove.
Naučiti snimiti arhitektonske profile na pročeljima zgrada spomeničke baštine.
Naučiti izradu šablona za arhitektonske profile i izvedbu takvih novih profila na pročeljima.

TEHNOLOGIJA FASADERSKIH RADOVA, TREĆI RAZRED

Nastavne cjeline

Očekivani rezultati (znanja, vještine i umijeća)

Sadržaj

Uvod u predmet

Upoznati osnovne teme koje će se raditi tokom školske godine.

Sadržaj predmeta.
Povezanost predmeta s vježbama u predmetu praktična nastava i praksa na gradilištu kod poslodavca.

Žbukanja složenih graditeljskih objekata

Shvatiti problematiku žbukanja većih površina na zgradama.
Uvidjeti potrebu za preciznom razmjerom, dobrim planiranjem i kvalitetnom izvedbom složenije građevine (obiteljskih kuća, pročelja u gradskim blokovima, poslovnih zgrada).

Razmjeravanje pročelja i određivanje osnovnih faza žbukanja.
Planiranje izvedbe i suradnja s ostalim izvoditeljima završnih radova.
Redoslijed žbukanja većih površina.

Podloge i priprema podloga za žbukanje

Steći znanje o podlogama za fasadu kod modernih zgrada.
Uvidjeti važnost sanacije podloga kod objekta graditeljske baštine i upoznati materijale koji se pri tome koriste.

Podloge na suvremenim graditeljskim materijalima.
Podloge i sanacije podloga na zidovima starih objekata.

Sanacije

Upoznati principe različitih pristupa sanaciji od prodora kapilarne vlage: mehanički, fizikalni, kemijski i elektroosmonski. Naučiti načine izvođenja svakog pojedinog pristupa.
Naučiti načine mjerenja vlage u zidovima.

Upoznati materijale kojima se provodi sanacija, posebno specijalne vrste žbuka za popravke i njihovo djelovanje, kao i cementna brtvila te načine primjene novih materijala.
Upoznati najznačajnije norme za ovo područje (WTA).

Obnova žbuke

Naučiti metode sondiraja i uzimanja uzoraka radi izvedbe istovrijedne žbuke. Upoznati metode rada skidanja stare žbuke i njezine popravke.
Shvatiti obvezu nanošenja sloja za izjednačavanje površina i nanošenja završnog sloja, u svrhu dobivanja ujednačene podloge po strukturi i upojnosti. Postupci učvršćivanja žbuke mineralnim učvršćivačima naročito u doticaju s eksponiranim ili apliciranim elementima (dimnjaci, limovi, ventilacijski kanali).
Izvedba nosača žbuke, premošćivanje drvenih dijelova u građevinskoj podlozi kod žbukanja.... Vlačne napetosti, načini armiranja i zahtjevi na materijale u kojima se ono može vršiti. Zahtjevi na tekstilno staklene mrežice za fasade, mrežice kojima se armira u gipsanim žbukama. Razlika u odnosu na PVC mrežice koje se ne smiju koristiti (E-modul).
Pukotine, vrste i uzroci nastanka. Sanacija. Mjerenje kretanja pukotina gipsanim markerima. Tolerancija dopuštene širine pukotina, mjerenje širine pukotina.

Uzimanje uzoraka. Utvrđivanje kompatibilnosti rješenja prema sastavu podloge i parodifuznim svojstvima zida.
Završna obrada.
Uzorci mrežica kojima se obavlja armiranje, pojam elastičnosti podložnih materijala i filmova završno dekorativnih boja.
Visokoelastične boje za sanaciju pukotina, pojam Tg kod veziva za ovakve boje. Boje s mikrovlaknima u svrhu armiranja.

Izvođenje svih vrsta fasada od umjetnoga kamena i plemenitih žbuka na složenim pročeljima

Steći predodžbu o složenosti izvedbe velikih fasada od svih vrsta plemenitih žbuka i njihove kombinacije.

Fasade od plemenitih žbuka.
Fasade od plastičnih žbuka.
Kombinacije s kamenim, keramičarskim i aluminijsko-staklenim pročeljima.

Zidanje i oblaganje fasadnom opekom složenih graditeljskih konstrukcija

Naučiti pravila zidanja kod složenih zidova.
Uočiti probleme koji se javljaju kod izvedbe složenih zidarskih konstrukcija.

Zidanje zidova složenoga pravocrtnoga i zaobljenoga tlocrtnog oblika.
Zidanje stupova raznih dimenzija i tlocrtnih oblika
(pravokutni, okrugli i eliptični).
Izrada i montaža oplate za lukove i svodove.

Osnove estetike u graditeljstvu

Upoznati važnost primjene stilskih elemenata u dekoraciji fasade.

Stilovi u arhitekturi (renesansa, barok, klasicizam, secesija).
Funkcionalna arhitektura.

 

6.11. Nastavni predmet: TEHNOLOŠKE VJEŽBE

Razred: treći (3.)
Broj sati tjedno/godišnje: 8/128
Jedan dan u tjednu kad su učenici na praksi kod poslodavca dolaze u školsku likovno-dekoratersku (štukatersku) radionicu na vježbu koja traje osam sati:
16 vježbi godišnje = ukupno 128 sati
Ciljevi
U trećoj godini školovanja u ovom predmetu cilj naukovanja je da učenik stekne znanje i svlada vještine i umijeća potrebna da nakon školovanja samostalno i uspješno obavlja poslove u zanimanju fasader.
Zadaci
Upoznati se s radom u likovno-dekoraterskoj radionici te ovladati vještinom upotrebe svog pribora, alata i strojeva koji se upotrebljavaju u izradi završnih slojeva fasade.
Ovladati znanjem i vještinama da učenik može samostalno izvoditi dekoraterske zadatke na ravnim dijelovima zida.
Usvojiti znanje i ovladati vještinom izrade trodimenzionalnih kalupa za arhitektonske ukrase, napraviti odljevak i postaviti ga na pročelje zgrade.
Naučiti principe sanacije podloga i ovladati vještinama prijeko potrebnim za pripremu podloga za sljedeću fazu radova.
Usvojiti znanje i ovladati vještinom bojanja pročelja svim fasadnim bojama.
Usvojiti znanje i ovladati vještinom izvedbe pročelja svim dekorativnim žbukama.
Usvojiti specifična znanja za izradu elaborata za sanaciju pročelja kao pripremu za fasaderske radove na pročeljima objekata graditeljske baštine.
Usvojiti znanja da kao pomoćnik sudjeluje u rekonstrukciji složenih pročelja zgrada graditeljske baštine.
Metodičke napomene
Predmet: tehnološke vježbe, usko je povezan s predmetom: osnove obojenja i izvedba završnih dekorativnih slojeva, te u didaktičkom, pedagoškom i tehnološkom pogledu čine jednu cjelinu. Ono što se nauči na teorijskom dijelu potrebno je u tehnološkim vježbama razraditi i ovladati potrebnim vještinama.

TEHNOLOŠKE VJEŽBE, TREĆI RAZRED

Nastavne cjeline

Očekivani rezultati (znanja, vještine i umijeća)

Sadržaj

Dekoracija izvedena linijama

Naučiti izvlačiti horizontalne i vertikalne linije pomoću kista i ravnala.

Izvlačenje horizontalnih i vertikalnih linija u mrežu, pomoću ravnala i kista.

Uvećavanje dekorativnog uzorka pomoću mreže

Spoznati načine uvećanja uzoraka pomoću mreže.

Izrada uvećanog crteža pomoću mreže u različitim omjerima.

Izrada procrtnice

Naučiti izraditi i prenijeti željenu dekoraciju na podlogu.

Izrada procrtnice, otiskivanje na fasadu i izvedba kistom i palicom.

Usvojiti znanje i ovladati vještinom bojanja pročelja svim fasadnim bojama

Naučiti pripremiti podlogu kod izvedbe fasadnim bojama.
Naučiti izvesti dio fasade u dva ili više tonova.

Izrada podloge.
Priprema alata i količine boje za bojanje zida.
Bojanje zida u dva ili više tonova.

Usvojiti znanje i ovladati vještinom izvedbe pročelja svim dekorativnim žbukama

Naučiti pripremiti podlogu kod izvedbe pročelja dekorativnim žbukama.
Naučiti izvesti dio fasade u dvije ili više vrsta dekorativnih žbuka.

Izrada podloge.
Priprema alata i količine dekorativne žbuke za završnu obradu pročelja.
Izvedba pročelja u dvije ili više vrsta dekorativnih žbuka.

Izrada šablone

Naučiti izraditi matricu od plastike i drveta.

Izrada plastične i drvene šablone.
Otiskivanje šablone četkom.
Prenošenje šablone na podlogu prskanjem airless prskalicom.
Prenošenje šablone i izvedba u zgrafito tehnici.

Izrada elaborata

Uočiti i spoznati važnost dokumentiranja zatečenog stanja na uzorcima.

Izrada foto-dokumenata i analiza materijala na zatečenom uzorku

Izrada uzoraka završnih slojeva na pročeljima zgrada graditeljske baštine i na zgradama nove arhitekture

Spoznati važnost izrade uzoraka fasadnih završnih slojeva prilikom obnove pročelja na objektima graditeljske baštine.
Naučiti izvesti uzorke za pročelja novih zgrada.

Završno-dekorativni slojevi, posebno pogodni za primjenu na zgradama koje su spomenici kulture: posebno silikatne žbuke i boje, silikonske žbuke i boje, završni slojevi na vapnenoj osnovi.
Naučiti da napravljeni uzorak treba skinuti s pročelja odmah nakon odabira!

Rekonstrukcija plastičkog uzorka

Naučiti metode rekonstruiranja oštećenih uzoraka.
Naučiti metode uzimanja otisaka na uzorcima.

Nadogradnja oštećenih uzoraka glinom i gipsom.
Izrada gumenih otisaka i kalupa.

Izrada plastičkih odljevaka

Naučiti postupke lijevanja gipsanih i poliesterskih plastičkih uzoraka.

Izrada kalupa za odljevke.
Izrada odljevaka od gipsa i poliestera.
Izrada armiranih odljevaka.

 

6.12. Nastavni predmet: PRAKTIČNA NASTAVA

Ciljevi
Opći cilj je stjecanje znanja, vještina i navika koje će omogućiti polazniku da nakon školovanja samostalno obavlja osnovne poslove i radne zadaće u svom zanimanju.
Zadaci
Usvojiti znanja o sigurnosti i zaštiti na radu.
Upoznati organizaciju rada na gradilištu i radionicama.
Poznavati svojstava i primjene materijala, alata, pribora i pomagala.
Stjecanje osnovnih znanja o građevinskim konstrukcijama i njihovim zadaćama.
Upoznati značaj pripremnih radova za početak rada gradilišta.
Upoznati zemljane radova i spoznati važnost temeljenja zgrade.
Svladati osnovne vještine za polaganje kanalizacije i hidroizolacije.
Upoznati i usvojiti vještine zidanja i žbukanja.
Upoznati i usvojiti vještine žbukanja.
Upoznati i usvojiti vještine armiranja i betoniranja.
Znati izraditi oplatu.
Postavljanje izolacija.
Računske osnove za izračunavanje utroška materijala, vremena izvođenja radova, te izradbu predračuna za pojedine zidarske radove.
Osvijestiti i poticati ulogu fizičke snage i kondicije kod obavljanja zidarskih radova.
Osvijestiti važnost i značaj uloge zidarskog zanimanja u složenom procesu vođenja radova tijekom nastajanja građevine.
Razviti sposobnost vizualizacije zadanog crteža (dvodimenzionalni prikaz) u trodimenzionalnu sliku u svijesti (prostorni zor) kao i obrnuti proces.
Razviti psihomotorne sposobnosti i koordinaciju pokreta pri obavljanju zadataka.
Osposobiti za brzo shvaćanje problema i uspješno pronalaženje rješenja.
Razviti osjećaj odgovornosti pri samostalnom djelovanjem i potrebu za timskim radom.
Upoznati i svladati vještinu rada s tesarskim priborom, alatima i strojevima.
Razviti i uvježbati osjećaj za potrebnu količinu materijala i vremena za izvedbu određene konstrukcije.
 

PRVI RAZRED

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati
(znanja, vještine, umijeća)

Nastavni sadržaji

Zaštita na radu

Usvojiti osnovna znanja o glavnim opasnostima na radu, pravila i način zaštite od njih te pružanje prve pomoći. Izvršiti provjeru znanja za rad na siguran način.

Zakon i propisi o zaštiti na radu. Prava i obveze izvoditelja građevinskih radova. Izvori opasnosti pri zidarskim radovima. Zaštitne mjere. Pružanje prve pomoći. Provjera znanja za rad na siguran način.

Organizacija rada u školskoj radionici i na gradilištu

Upoznati radne prostore i kućni red školskih radionica te organizaciju rada na gradilištu.

Upoznavanje radnih prostora i kućnog reda u školskim radionicama. Organizacija rada na gradilištu (shema gradilišta). Pripremni radovi prije građenja (razgrađivanje starih objekata, rušenje stabala, izrada ograde, montaža privremenih objekata, skidanje humusa).

Alati i pribor

Usvojiti znanja i vještine pravilne uporabe i čuvanja ručnih alata, pribora i pomagala za zidare, tesare i armirače.

Uporaba pribora za mjerenje i obilježavanje. Uporaba ručnoga zidarskog alata i njegovo održavanje. Prenošenje linije vodoravnice i određivanje vertikale zida. Uporaba ručnoga tesarskog alata, njegovo održavanje i oštrenje. Izrada priručne skele (drveni stupovi), radnih stolova i šablona. Uporaba ručnih alata za sječenje, savijanje i spajanje armature.

Pripremni radovi

Usvojiti vještine potrebne za obilježavanje temelja na tlu i izradu nanosne skele. Steći brzinu, preciznost i samostalnost u radu.

Označivanje pravca na tlu. Određivanje pravog kuta priručnim sredstvima i geodetskim instrumentom. Prenošenje dimenzija iz nacrta na drvene elemente. Izrada elemenata nanosne skele. Prenošenje dimenzija nacrta s nacrta na nanosnu skelu. Obilježavanje temelja na tlu.

Zemljani radovi i temeljenje

Usvojiti vještine iskopa temelja, podupiranja i razupiranja građevne jame, izrade oplate temelja, izrade i ugrađivanje betona te rastavljanje i čišćenje oplate.

Ručni iskop trakastih temelja. Ručni iskop temelja samaca. Podupiranje i razupiranje građevne jame i trakastih temelja. Izrada jednostrane i dvostrane oplate temelja i nadtemeljnog zida. Ispravljanje, sječenje, savijanje i nastavljanje armature temelja. Priprema betona i betoniranje temelja i nadtemeljnog zida. Rastavljanje i čišćenje oplata.

Izrada kanalizacije i drenaže

Usvojiti vještine potrebne za izvođenje horizontalne kanalizacije ispod objekta i vanjske kanalizacije. Steći brzinu, preciznost i samostalnost u radu.

Iskop kanala u padu i revizijskog okna. Postavljanje kanalizacijskih i drenažnih cijevi od betona, kamenštine i PVC-a. Izrada oplate revizijskog okna. Sječenje, savijanje i nastavljanje armature. Betoniranje revizijskog okna.

Hidroizolacije

Usvojiti vještine potrebne za izradu horizontalne hidroizolacije temelja, betonske podloge te vertikalne hidroizolacije podrumskih zidova. Steći brzinu, preciznost i samostalnost u radu.

Priprema podloge za hidroizolaciju. Izrada horizontalne hidroizolacije temelja i betonske podloge. Izrada vertikalne hidroizolacije podrumskog zida.

Osnove zidanja

Usvajanje vještina potrebnih za izradu morta i zidanje zidova opekom normalnog formata. Steći brzinu, preciznost i samostalnost u radu.

Ručna i strojna izrada morta. Obilježavanje i nalaganje ravnih zidova od opeke NF. Zidanje ravnog početka i završetka zida debljine 7 cm.
Zidanje ravnog početka i završetka zida debljine 12 cm.
Zidanje ravnog početka i završetka zida debljine 25 cm.
Zidanje ravnog početka i završetka zida debljine 38 cm. Zidanje opekarskim blokovima.

Betonski i AB zidovi i stupovi

Usvajanje vještina potrebnih za izradu, montažu, skidanje i održavanje oplate zidova i stupova, ugradnju armature te ugradnju i njegu betona. Steći brzinu, preciznost i samostalnost u radu.

Izrada jednostrane i dvostrane daščane oplate zida, priprema i sastavljanje montažnih oplata za zidove (Peri, Noe, Doka). Priprema i ugradnja armature prema tehničkoj dokumentaciji. Betoniranje betonskih i AB zidova. Izrada daščane oplate stupova različitih presjeka. Priprema i sastavljanje montažnih oplata stupova. Betoniranje AB stupova različitih presjeka. Rastavljanje, čišćenje i pospremanje oplate zidova i stupova. Njega betona.

Nadvoji i ukrute građevine

Usvajanje vještina potrebnih za izradu, montažu, skidanje i održavanje oplate AB nadvoja, horizontalnih i vertikalnih serklaža, ugradnju armature, ugradnju i njegu betona te ugradnju montažnih nadvoja. Steći brzinu, preciznost i samostalnost u radu.

Izrada i montaža oplate, AB nadvoja, horizontalnih i vertikalnih serklaža. Izrada i ugradnja armature za AB nadvoje, horizontalne i vertikalne serklaže. Izrada i ugradnja betona u AB nadvoje, horizontalne i vertikalne serklaže. Rastavljanje čišćenje i pospremanje oplate nadvoja, Njega betona. Ugradnja montažnih nadvoja.

Monolitne AB međukatne konstrukcije

Usvajanje vještina potrebnih za izradu monolitnih međukatnih konstrukcija. Steći brzinu, preciznost i samostalnost u radu.

Izrada skele i daščane oplate za monolitnu AB ploču. Sastavljanje montažne oplate za monolitnu AB ploču. Priprema i ugradnja armature za monolitnu AB ploču prema tehničkoj dokumentaciji na radilištu. Betoniranje AB ploče.
 

Razred: drugi (2.)

Ciljevi
Naglasak obrazovanja u ovom predmetu je prvenstveno stjecanje vještine kod obavljanja svih zadataka koji su definirani u predmetu tehnologija fasaderskih radova.
Učenik treba tijekom druge godine školovanja u ovom predmetu steći takve vještine i umijeće koje će mu omogućiti da u većim graditeljskim tvrtkama sudjeluje u svim vrstama fasaderskih radova koji se izvode mokrim postupkom.
Učenik treba steći takvu vještinu da samostalno obavlja kompletnu pripremu za žbukanje, izvede žbukanje svim vrstama žbuka i napravi završnu obradu manjeg zida fasadnim opekama.

Zadaci
Usvojiti znanje o svojstvima i primjeni materijala te svladati vještinu upotrebe svih alata, pribora, pomagala i strojeva koji se primjenjuju kod svih vrsta žbukanja i kod svih vrsta fasaderskih radova.
Steći osnovna znanja o važnosti fasade u građevinskoj konstrukciji i njezinoj ulozi u građevinskom objektu.
Upoznati i steći vještinu o žbukanju na ravnim površinama, ali i načine i mogućnosti izravnavanja neravnih podloga, kao i važeće tolerancije ravnine za neobrađene i završene zidove prema normi HRN DIN 18 202.
Usvojiti vještinu izvedbe dijela fasade od žbuke, umjetnoga kamena, mozaik žbuke i drugih plemenitih žbuka.
Upoznati i usvojiti vještinu izvedbe višeslojnih termoizolirajućih i ventilirajućih fasada.
Usvojiti vještinu o zidanju zidova od fasadne opeke u raznim zidarskim vezovima.
Usvojiti vještinu potrebnu za montažu pričvršćenje i demontažu svih vrsta građevinskih skela od željeza i aluminija kod fasaderskih radova.

DRUGI RAZRED

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati (znanja, vještine, umijeća)

Nastavni sadržaji

Organizacija rada u radionici i redoslijed radova na gradilištu

Usvojiti znanje o glavnim specifičnostima fasaderskog zanimanja

Obrtnički radovi.
Završni radovi na građevinskom objektu.
Specifičnosti fasaderskog zanimanja.

Pribor, pomagala, alati i strojevi kod fasaderskih radova

Usvojiti vještinu upotrebe pomagala, alata i strojeva u ovom zanimanju.

Upotreba pribora i pomagala fasadera.
Upotreba ručnih alata.
Upotreba električnih strojeva.

Materijali u fasaderskim radovima

Nabrojiti glavna kemijska i fizikalna svojstva materijala kod fasaderskih radova.

Nabrojiti potrebna vremena sušenja za pojedine materijale i moguće minimalne i maksimalne debljine nanošenja. Nabrojiti vrste završnih slojeva, te objasniti pojam nijanse, strukture i granulacije.

Ručno pripremiti mješavinu vode, cementa i agregati za žbuku, umjetni kamen, dekorativne žbuke.

Žbukanje

Usvojiti vještinu i znati izvesti sve slojeve kod žbukanja te znati njihovu ulogu.
Usvojiti vještinu izvedbe svih potrebnih radnji kod žbukanja ravnih dijelova zida.

Priprema podloge kod žbukanja.
Razlika između unutarnjega i vanjskog žbukanja.
Izvedba svakog sloja kod žbukanja i važnost sušenja.
Njegovanje završnog sloja žbuke.

Podnožja pročelja (sokli) od umjetnoga kamena, kulira, mozaik žbuke

Steći znanje o sastavu svih vrsta žbuka.
Usvojiti vještinu nanošenja svih vrsta završnih žbuka.

Izvedba podnožja pročelja (sokla) i cijelih pročelja od umjetnog kamena, načini završne obrade.
Izvedba dekorativnih žbuka, završna obrada. Izrada kombinacija raznih žbuka, izvedba spojeva raznih materijala i dilatacije.

Zidanja fasadnom opekom

Znati upotrebljavati sve vrste fasadnih opeka.
Svladati vještinu zidanja osnovnih zidarskih vezova s naglaskom na vizualnoj kvaliteti takve konstrukcije.

Ručna i strojna izvedba mortova za zidanje.
Pravilne mjere zidova.
Izrada odnosno zidanje fasadnog zida od 12, 25, 38 centimetara i njihove kombinacije.

Višeslojne termoizolirajuće i ventilirane fasade

Znati izvesti bilo koji od toplinskih fasadnih sustava po svim fazama obrade.
Znati krivulju toplinske provodljivosti materijala te ulogu svakog sloja u sendvič konstrukcijama.

Izvesti višeslojne fasade.
Ventilirajuća pročelja, postava termo-izolacije i obzidavanje opekom.

Fasadne skele

Shvatiti značaj dobre i sigurne postave skele kod fasaderskih radova.

Cijevna fasadna skela.
Lake fasadne skele.

 

Razred: treći (3.)

Ciljevi
U trećoj godini školovanja učenici bi trebali u potpunosti svladati vještinu prijeko potrebnu da samostalno izvode obrtničku izvedbu dijela pročelja sa svim vrstama fasaderskih opeka i materijala na građevinama.
Učenici bi trebali naučiti svoju ulogu u zajedničkom (timskom) radu prilikom svih faza fasaderskih radova, a naročito prilikom grupnog napora tijekom izrade završnog sloja žbuke pročelja.
Trebali bi steći potrebno znanje i potpuno ovladati vještinama nužnim da samostalno obave jednostavne dekoraterske (štukaterske) poslove prilikom obnove pročelja zgrada spomeničke vrijednosti.
Stjecanje znanja i preciznih vještina s kojima će moći sudjelovati kao pomoćnici u složenim restauratorskim poslovima na objektima spomeničke baštine.

Zadaci
U potpunosti svladati vještinu žbukanja kosih i zaobljenih zidova, ravnih i zakrivljenih stropova.
Usvojiti vještinu upotrebe strojeva za žbukanje te vještinu žbukanja ravnih, kosih i zaobljenih zidova, ravnih i zakrivljenih stropova pomoću strojeva za žbukanje.
Znati izvesti dobro pripremljenu podlogu za izvedbu fasada na modernim objektima.
Znati izvesti saniranje podloge za fasade na starijim zgradama.
Usvojiti vještinu potrebnu za izradu svih vrsta fasada na kosim i zaobljenim pročeljima.
Znati pravila zidarskih vezova na složenim zidarskim konstrukcijama kao što su stupovi, lukovi i svodovi te takve složene konstrukcije izvesti.
Naučiti osnovna načela estetike u graditeljstvu i upoznati osnovne arhitektonske stilove.
Usvojiti vještinu snimanja arhitektonskih profila na pročeljima zgrada spomeničke baštine.
Znati samostalno izraditi tesarsko-stolarsku šablonu za arhitektonske profile, izrezati je u limu, prikovati na drvenu konstrukciju i zidarski izvesti takav novi arhitektonski profil na pročelju.
Naučiti osnove vizualne estetike.
Usvojiti vještinu snimanja jednostavnih dekoracija (štukatura) na pročeljima zgrada.
Znati samostalno izvesti sve potrebno za izradu kalupa za jednostavne dekoracije, izraditi takav ornament i montirati ga na pročelje zgrade.
Usvojiti vještinu samostalnog popravljanja jednostavne arhitektonske profilacije i ornamenta.
Znati izvesti završni sloj fasade svim vrstama fasadnih boja.

TREĆI RAZRED

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati (znanja, vještine, umijeća)

Nastavni sadržaji

Uvod u predmet

Upoznati osnovne teme odnosno vježbe koje će se realizirati u školskoj zidarsko-fasaderskoj i likovno-dekoraterskoj radionici koje će se raditi tijekom školske godine.

Sadržaj predmeta
Povezanost vježbi u školskoj zidarsko-fasaderskoj i likovno-dekoraterskoj radionici i praksom na gradilištu kod poslodavca.

Žbukanja složenih graditeljskih objekata

Usvojiti vještinu žbukanja većih površina na zgradama.
Znati precizno razmjeriti po horizontali i vertikali zidove složenijih građevina (obiteljskih kuća, pročelja u gradskim blokovima, poslovnih zgrada).
Znati problematiku prethodnih radova i znati rješenja kod nepravilnosti kod ostalih sudionika u izgradnji građevine.

Razmjeravanje pročelja po vertikali.
Razmjeravanje pročelja po horizontali, utvrđivanje postojećeg stanja i eventualnih nepravilnosti na dosad izvedenim radovima.
Određivanje osnovnih faza žbukanja.
Planiranje izvedbe i suradnja s ostalim izvoditeljima završnih radova.
Redoslijed žbukanja većih površina.

Podloge i sanacija odnosno priprema podloga za žbukanje

Znati izvesti podlogu za fasadu kod modernih zgrada.
Znati izvesti hidroizolaciju temeljnih zidova i zidova prizemlja u zgradama graditeljske baštine.
Znati izvesti zidarsku sanaciju podloge kod objekta graditeljske baštine.

Podloge na suvremenim graditeljskim materijalima.
Problematika sanacije temeljnih zidova i zidova prizemlja koji su izvedeni bez hidroizolacije.
Podloge i sanacije podloga na zidovima starih objekata.

Izvođenje svih vrsta fasada od umjetnoga kamena i dekorativnih žbuka na složenim pročeljima.

Steći i dobro uvježbati vještinu izvedbe velikih zidnih platna od svih vrsta dekorativnih žbuka i njihove kombinacije.

Fasade s dekorativnim žbukama.
Kombinacije s kamenim, keramičarskim i metalnim pročeljima.

Zidanje i oblaganje fasadnom opekom složenih graditeljskih konstrukcija.

Znati pravila zidarskih vezova kod zidanja složenih zidova.
Znati rješavati probleme koji se javljaju kod izvedbe složenih zidarskih konstrukcija.
Usvojiti vještinu zidanja velikih površina od fasadnih opeka.
Usvojiti vještinu međusobne koordinacije u većoj skupini zidara kod izvedbe složenih graditeljskih konstrukcija.

Zidanje zidova složenoga pravocrtnoga i zaobljenoga tlocrtnog oblika.
Zidanje stupova raznih dimenzija i tlocrtnih oblika (pravokutni, okrugli i eliptični).
Izrada i montaža oplate za lukove i svodove.

Metodičke napomene
Svrha praktične nastave u prvoj godini obrazovanja je stjecanje osnovnih znanja, vještina i navika na radu s različitim materijalima, alatima strojevima i uređajima, te radnih postupaka koji su zajednički za sva osnovna graditeljska zanimanja. U drugom i trećem razredu stječu se specifična fasaderska znanja i vještine. Radovi se izvode na jednostavnim radnim vježbama i jednostavnim alatima i uređajima. Praktična nastava je predmet isključivo praktične naravi te svakom praktičnom radu i vježbi trebaju prethoditi potrebna teorijska tehničko-tehnološka objašnjenja u primjerenom obujmu.
Posebnu pozornost treba obratiti sadržajima zaštite pri radu koji su dani i obrađeni kao posebna cjelina na početku rada u radionici, i na njih se valja vraćati u svakoj konkretnoj vrsti posla, u kojoj se javlja potrebna mjera zaštite.
Sama organizacija i realizacija praktične nastave ima ključan utjecaj na uspješno ostvarenje postavljenih zadataka i ciljeva nastave ovog predmeta i pretpostavlja opremljenost radionice, dobru organizaciju i pripremu pojedinih vježbi i da svakom učeniku osigura posebno i potpuno opremljeno radno mjesto s nastavnom opremom.
Praktičnu nastavu najpovoljnije je ostvariti u blokovima po tjedan dana, kada se naizmjenično provodi tjedan teorijske nastave i tjedan praktične nastave. Škola može organizirati i neki drugi oblik realizacije teorijske i praktične nastave, ako to može dati očekivane rezultate. Dio praktične nastave izvodi se u školskoj radionici, a drugi dio u radnom procesu – na gradilištu.
Učenici u radu na praktičnoj nastavi kod obrtnika ili u trgovačkom društvu sudjeluju u konkretnom proizvodnom ili uslužnom procesu i uče one sadržaje koje nameće određena usluga i radi toga se ne može uvijek poštivati programirani redoslijed predviđenih sadržaja. Pritom je zadaća realizatora programa da učeniku na početku radnog zadatka pruži stručno-teorijska objašnjenja koja su neposredno vezana za izradu zadatka.
Školski nastavnik koji organizira, izvodi ili prati ostvarenje programa, dužan je voditi brigu da svi učenici najkasnije do kraja školske godine prođu sve programske sadržaje. Također je obveza nastavnika stručno-teorijskih predmeta, značajnih za stjecanje zanimanja, da sudjeluju u izradi i praćenju ostvarenja programa pratične nastave.
Svaki radni zadatak treba imati naziv cjeline, cilj, znanja i radne navike koje se stječu uvježbavanjem na praktičnoj nastavi. Radni zadatak obuhvaća pripremne radove, potreban materijal, sredstva za rad, načine izrade, radne uvjete, propise, zaštitne mjere i ekološke zahtjeve.
Praćenje rada učenika i vrednovanje rezultata rada ima posebnu važnost i izvedbenim programom treba utvrditi način praćenja rada učenika i njegovo ocjenjivanje. Prilikom izrade izvedbenog programa potrebno je za svaku vježbu navesti i sljedeće:
– cilj vježbe, proizvod ili usluga,
– osnovne i pomoćne materijale,
– sredstva za rad (alati, strojevi i uređaji),
– načini izvođenja (organizacija, tehničke i tehnološke upute),
– potrebne mjere zaštite na radu i zaštite okoliša,
– načine vrednovanja rada učenika, stečena znanja, vještine i navike u praktičnom radu.

Obveze učenika
Svaki učenik dužan je za praktičnu nastavu imati i održavati sljedeći pribor i opremu:
– propisani dnevnik rada (mapa praktičnog dijela naukovanja),
– odobrenu literaturu iz praktične nastave za fasaderske radove,
– pribor za crtanje (olovka, gumica, dva trokuta, šestar, kalkulator i dr.),
– radno odijelo, cipele, kapa i radne rukavice,
– vođenje mape praktičnog dijela naukovanja.
Obvezan je pristupiti usmenom, pismenom i praktičnom provjeravanju znanja i vještina iz praktične nastave.
Literatura koja se preporučuje
Za sada ne postoji neposredna stručna literatura kojom bi se mogli korisno pomoći i učenici i nastavnici, već samo posredna tekstualna pomagala:
1. Tehnički katalozi građevnih materijala,
2. Prospekti proizvođača građevnih materijala, kao i web-stranice,
3. N. Kacian: Osnove zaštite na radu, IPRPZ, 1994.
4. Radna mapa za naukovanje

7. ISPITNI KATALOG ZA POMOĆNIČKI/ZAVRŠNI ISPIT ZA ZANIMANJE FASADER

Svrha pomoćničkog ispita je dokazivanje ispitanika da je stekao vještine i stručno-teorijska znanja, utvrđena nastavnim planom i programom za zanimanje fasader nužna za obavljanje poslova u tom zanimanju.
Pomoćnički ispit se sastoji iz praktičnoga i teorijskog dijela.

PRAKTIČNI DIO POMOĆNIČKOG ISPITA

Za praktični dio ispita zadaje se, u skladu s nastavnim planom praktičnog dijela naukovanja, praktična zadaća (uradak i radne probe) iz područja:
1. Zaštita na radu i ekološki zahtjevi
2. Poznavanje pribora, alata i strojeva
3. Zidanje zidova debljine 12, 25 i 38 cm opekom nf
4. Žbukanje zida gipsanom i vapneno-cementnom žbukom
5. Žbukanje stropa gipsanom i vapneno-cementnom žbukom
6. Zidanje zidova fasadnim opekom
7. Zidanje stupova i svodova fasadnom opekom
8. Zidanje zavojitih fasadnih zidova
9. Termo izolirajuća fasada izvedena toplinskom žbukom
10. Žbukanje ravnih i zavojitih pročelja
11. Izrada pranoga kulira na pročelju zgrade
12. Ventilirajuća fasada, završni sloj s fasadnom opekom
13. Izrada završno-dekorativnog sloja od pastozne i vapneno-cementne žbuke u raznim strukturama
14. Izrada fasade od mozaik-žbuke
15. Sanacija arhitektonskih profila na objektu povijesne baštine
16. Izrada novoga arhitektonskog profila prema postojećem profilu
17. Izvedba toplinskoga fasadnog sustava sa stiroporom u cijelosti po svim fazama obrade
18. Sanacija zidova zgrada graditeljske baštine od vlage, principi i žbukanje sanacijskim žbukama
19. Sanacija i zidarska obrada arhitektonskih profila na objektu graditeljske baštine
20. Izrada novoga arhitektonskog profila prema postojećem profilu
21. Popravci žbuke na starim pročeljima i renoviranje u cijelosti
22. Montaža i pričvršćenje svih vrsta fasadnih skela
23. Izvedba dekorativnog uzorka, povećanje, postava na fasadu i likovna obrada
24. Izvedba šablone za trodimenzionalne uzorke, izrada uzorka i postava na pročelje
25. Slikarska obrada ukrasnih elemenata na pročeljima starih zgrada
26. Izvedba fasadnim bojama pročelja novih zgrada
27. Izvedba plastičnih kalupa za štukaturu, izrada i postava odljevka te likovna obrada
28. Izvedba elaborata s fotodokumentacijom.
Ispitaniku se iz navedenih područja zadaje izrada jednog uratka i izvođenje jedne do tri radne probe tijekom izrade uratka. Prije nego se pristupi izradi uratka, ispitna komisija treba odobriti tehnološko-tehničku dokumentaciju potrebnu za izradu uratka. Ona treba sadržavati tehnički opis uratka, crtež uratka u ortogonalnim projekcijama u mjerilu, sastavnicu, predviđeni utrošak materijala, radioničke nacrte karakterističnih detalja, opis redoslijeda operacija, fotodokumentaciju postojećeg stanja, tonsku kartu boja.

POMOĆNIČKI URADAK

VRSTA URATKA

OPIS URATKA

Zidanje zida fasadnom opekom

Uradak mora sadržavati pravokutni sudar, a dio zida treba u tlocrtu biti zakrivljen. Zid mora biti precizno i pravilo izveden po svim pravilima zidarskih vezova.
Dio opeka, koje će se ugraditi u zavojiti zid, treba tako ručno i strojno obraditi da se na licu zida vide pravilni vezovi.

Žbukanje zida

Zadani zid treba u jednom dijelu treba biti u tlocrtu zakrivljen. Treba obaviti sve potrebne predradnje da se samo grubo i fino žbukanje dobro odvija. Zidani zid treba ožbukati grubo i fino te pripremiti za završnu izvedbu fasadnom bojom.

Izrada fasade od dekorativnih žbuka u raznim završnim izvedbama

Prije izvedbe završnog sloja žbuke ispitanik je obvezan izvršiti provjeru podloge te ako treba izvršiti sve potrebne predradnje za sanaciju podloge.
Potrebno je razmjeriti i provjeriti horizontalne i vertikalne dimenzije zidova. Sama izrada dijela fasade treba biti u najmanje tri završna izvedbe.

Izrada fasade od akrilatne i silikatne žbuke u raznim završnim izvedbama

Za ovaj pomoćnički uradak vrijede isti zahtjevi kao i za prethodni. Provjera i eventualna zidarska sanacija podloge, razmjera i računska provjera horizontalnih i vertikalnih dimenzija pročelja zgrade. Također treba obaviti izvedbu fasade u najmanje tri završne izvedbe.

Izvedba obojenja fasade s karakterističnim dominantnim uzorkom

Kompletno izvođenje dekorativnog obojenja fasade s dominantnim uzorkom.
Procjena stanja podloge.
Poznavati tehnologiju izvođenja obojenja.

Izrada novoga arhitektonskog profila prema postojećem profilu

Ovaj pomoćnički uradak bi se trebao napraviti na pročelju zgrade povijesne baštine.
Uradak treba obuhvatiti snimak postojećega oštećenoga arhitektonskog profila, stolarsko-tesarsku izradu drvene šablone i eventualno limarsko okivanje.
Ispitanik treba napraviti zidarsku obradu novoga arhitektonskog profila.

RADNA PROBA

VRSTA RADNE PROBE

OPIS RADNE PROBE

Ručno miješanje žbuke

Ocjenjuje se sastav žbuke, omjer komponenata i miješanje.

Žbukanje

Postupak nanošenja žbuke – upotreba ravnalice i gladilice.

Montaža fasadne skele

Ako se pomoćnički uradak izvodi na visini, ispitanik montira i pričvršćuje dio potrebne fasadne skele.

Priprema izrade završnog sloja fasade

Ispitanik mora pokazati vještinu baratanja vodenom vagom kod prenošenja vag-risa.

Pri izradi praktične zadaće ispitanik (naučnik) mora se pridržavati propisanih mjera zaštite na radu i zaštite okoliša te ostalih uvjeta koje odredi komisija.
Ispitanik mora ispitnoj komisiji priložiti mapu praktičnog naukovanja za sve godine obrazovanja iz koje je vidljivo da je uspješno svladao ovaj dio naukovanja.

STRUČNO-TEORIJSKI DIO POMOĆNIČKOG ISPITA

Stručno-teorijski dio pomoćničkog ispita obuhvaća teorijska znanja nužna za obavljanje praktičnih postupaka u zanimanju i koja su propisana nastavnim planom i programom za teorijski dio naukovanja.
Nastavna područja (teme i cjeline iz predmeta struke)
1. Pripremni radovi na gradilištu
2. Organizacija rada kod fasaderskih radova
3. Građevinski radovi koji prethode fasaderskim
4. Materijali za fasaderske radove
5. Zidovi
6. Stropovi
7. Stupovi
8. Lukovi i svodovi
9. Ustrojstvo građenja i sudionici u građenju
10. Vrste građevinskih objekata
11. Hidroizolacija – važnost zaštite objekta od vlage i vode
12. Zidanje zidova – opća pravila zidanja
13. Sirovina i način priprave te uporaba žbuke (morta)
14. Betonski i armirano-betonski zidovi
15. Žbukanje–unutrašnje i vanjsko
16. Ugrađivanja građevinskih elementa
17. Potrebe i načini izvedbe toplinske i zvučne izolacije
18. Višeslojne fasade
19. Priprema podloga na pročeljima starijih i novih zgrada
20. Skele za fasaderske radove
21. Arhitektonska plastika na zgradama graditeljske baštine
22. Stilsko-povijesna razdoblja
23. Podjela boja, njihova funkcionalna i simbolička vrijednost
24. Osnove tehničkog crtanja
25. Vrste nacrta i njihov sadržaj
26. Označavanje materijala, konstrukcija i opreme
27. Glavni nacrt
28. Izvedbeni nacrt i njegova uporaba na gradilištu
29. Detaljni odnosno radionički nacrti pojedinih zidarskih i fasaderskih konstrukcija
30. Troškovnik za fasaderske radove
31. Dokaznica mjera
32. Izračunavanje cijene rada – analiza cijena

Standardizirani ocjenjivački list

I. PRAKTIČNI DIO ISPITA

Radnje obavljene u okviru praktične zadaće

Broj bodova

Izrada dokumentacije za uradak*

 0 – 20

Korištenje zaštitnih sredstava i naprava

 0 – 5

Spretnost rukovanja alatima i napravama

0 – 10

Koncentracija i izdržljivost

0 – 10

Brzina i preciznost (točnost)

 0 – 5

Kakvoća izrađene radne probe

0 – 10

Točnost dimenzija i obrade prema planu

0 – 20

Kakvoća izrađenog uratka

0 – 20

UKUPNO BODOVA

100

Bodovna lista

Postotak (%) bodova

Ocjena

92 – 100

Odličan (5)

81 – 91

Vrlo dobar (4)

67 – 80

Dobar (3)

50 – 66

Dovoljan (2)

0 – 49

Nedovoljan (1)

II. STRUČNO-TEORIJSKI DIO

Stručno-teorijski dio ispita je u pisanom obliku, a sastoji se od pitanja i zadaća koje postavlja ispitna komisija. Za zanimanja za koja postoji katalog ispitnih pitanja i zadataka za pomoćničke ispite, koristi se taj katalog.
Ocjena se utvrđuje prema ovoj ljestvici:

Bodovna lista

Postotak (%) bodova

Ocjena

90 – 100

Odličan (5)

80 – 89

Vrlo dobar (4)

70 – 79

Dobar (3)

60 – 69

Dovoljan (2)

Manje od 30

Nedovoljan (1)

Ispitanik koji postigne od 30 do 59 posto (%) bodova upućuje se na usmeni ispit.
Na usmenom ispitu u pravilu se provjeravaju znanja iz onih područja iz kojih naučnik nije pokazao dostatna znanja na pismenom dijelu ispita.
Ovaj nastavni plan i program stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. rujna 2007.

Klasa: 311-01/05-01/327
Urbroj: 526-12-03/1-07-12
Zagreb, 9. srpnja 2007.

Ministar
Branko Vukelić, v. r.
 

zatvori
- fasader
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !