Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
označi tražene riječi printaj stranicu
112 13.8.2004 Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje klesar

ministar gospodarstva, rada i poduzetništva

2149

Na temelju članka 44.L267000 stavka 5. Zakona o obrtu („Narodne novine“, br. 49/03. – pročišćeni tekst), ministar gospodarstva, rada i poduzetništva, nakon prethodno pribavljena mišljenja Hrvatske obrtničke komore i uz suglasnost ministra znanosti, obrazovanja i športa, donosi

 

JEDINSTVENI NASTAVNI PLAN I OKVIRNI OBRAZOVNI
PROGRAM ZA ZANIMANJE

KLESAR

 

1. OSNOVNA OBILJEŽJA OBRAZOVNOGA PROGRAMA

  

Cilj: Stjecanje znanja, vještina i navika koje će omogućiti obavljanje poslova u zanimanju klesar.

 

Zadaci:

Usvojiti važnost organizacije rada i racionalnog korištenja energije

Upoznati i uputiti učenike u zaštitu na radu, čuvanje zdravlja i zdrave čovjekova okoliša

Upoznati osnovna svojstva, dobivanje i primjenu kamena

Razlikovati vrste stijena prema svojstvima i prema geološkom postanku

Osposobiti učenika da mogu izabrati materijal prema zahtjevu tehničkog crteža

Znati i razumjeti čitati i primijeniti tehnički crtež u izradi klesanaca

Moći izraditi jednostavne tehničke crteže

Moći u jednostavnom obliku koristiti računalo

Upoznati i znati primijeniti ručne alate za obradu kamena

Upoznati i znati primijeniti ručne električne i pneumatske alate za obradu kamena

Upoznati i znati primijeniti strojeve za branje i obradu kamena

Upoznati se s načinima horizontalne i vertikalne montaže kamena

Moći sastaviti jednostavnu dokaznicu mjera i jednostavnu ponudu

Znati i moći koristiti stručnu literaturu

Osposobiti se za cjeloživotno obrazovanje

 

Trajanje obrazovanja: 3 godine

 

Uvjeti za upis: završena osnovna škola, liječnička svjedodžba, provjera sposobnosti, ugovor.

Uvjeti za napredovanje:

- prijelaz u viši razred: pozitivna ocjena iz svih predmeta,

- završavanje obrazovanja: završni ispit;

- mogućnost nastavka školovanja :

a) polaganje razlika u četverogodišnjoj tehničkoj školi,

b) nastavak školovanja u dvogodišnjoj Višoj obrtničkoj školi.

 

2.      NASTAVNI PLAN

 
 

Naziv predmeta

Broj sati

 

Ukupni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

Hrvatski jezik

3

105

3

105

3

96

306

Strani jezik

2

70

2

70

2

64

204

Povijest

2

70

-

-

-

-

70

Vjeronauk/etika

1

35

1

35

1

32

102

Tjelesna i zdravstvena kultura

1

35

1

35

1

32

102

Politika i gospodarstvo

-

-

2

70

-

-

70

Osnove računalstva

2

70

-

-

-

-

70

Matematika u struci

2

70

1

35

1

32

137

Tehničko crtanje

2

70

-

-

-

-

70

Građevni materijali

1(2)

35

-

-

-

-

35

Tehnologija obrade kamena

-

-

1(1)

35

1(1)

32

67

Klesarske konstrukcije

1(3)

35

1(3)

35

2

64

134

Petrografija

-

-

2

70

-

-

70

Poznavanje nacrta

-

-

-

-

2

64

64

Građevne konstrukcije

-

-

2

70

-

-

70

Organizacija i obračun radova

-

-

-

-

2

64

64

Izborna nastava

-

-

1

35

1

32

67

Tjelesna i zdravstvena kultura

Strukovni predmeti

Matematika u struci

       

Praktična nastava

 

900

 

900

 

800

2600

Praktična nastava u školi

s vježbama

- Tehnologija obrade kamena

- Građevinski materijali

- Klesarske konstrukcije

- Zaštita na radu

Praktična nastava u radnom procesu

  

360

      

540

    

270

      

630

  

160

      

640

   

Ukupno

17

1495

17

1460

16

1344

4299

 


2. NASTAVNI PLAN - OBRAZLOŽENJE

A)   Općeobrazovni dio

 

Naziv predmeta

Broj sati

Ukupni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

Hrvatski jezik

3

105

3

105

3

96

306

Strani jezik

2

70

2

70

2

64

204

Povijest

2

70

-

-

-

-

70

Vjeronauk/etika

1

35

1

35

1

32

102

Tjelesna i zdravstvena kultura

1

35

1

35

1

32

102

Politika i gospodarstvo

-

-

2

70

-

-

70

Ukupno

9

315

9

315

7

224

854

 

B) Stručno- teorijski dio s izbornom nastavom

 

Naziv predmeta

Broj sati

Ukupni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

Osnove računalstva

2

70

-

-

-

-

70

Matematika u struci

2

70

1

35

1

32

137

Tehničko crtanje

2

70

  

-

-

70

Građevinski materijali

1(2)

35

  

-

-

35

Tehnologija obrade kamena

-

-

1(1)

35

1(1)

32

67

Klesarske konstrukcije

1(3)

35

1(3)

35

2

64

134

Petrografija

-

-

2

70

-

-

70

Matematika, izborna nastava

  

1

35

1

32

67

Poznavanje nacrta

-

-

-

-

2

64

64

Građevne konstrukcije

  

2

70

-

-

70

Organizacija i obračun radova

-

-

-

-

2

64

64

Ukupno

8

280

8

280

9

288

848

 

1(1) - Sadržaji Tehnologije obrade kamena u drugoj i trećoj godini mogu se izvoditi jedan sat kao teorijska nastava te 4 sata mjesečno u tvrtki koja raspolaže sa strojevima koji su obrađeni u teorijskoj nastavi.

1(2) - Sadržaji Građevinskih materijala u prvoj godini su jedinstveni program i mogu se izvoditi zajedno u učionici i praktikumu ili školskoj radionici ,okvirno po jedan sat.

1(3)- Sadržaji Klesarskih konstrukcija u prvoj i drugoj godini su jedinstveni program i mogu se izvoditi zajedno u učionici i praktikumu odnosno školskoj radionici, okvirno po jedan sat.

 

IZBORNI DIO

U izbornom dijelu programa učenici mogu birati između nastave tjelesne i zdravstvene kulture, matematike u struci i stručnih predmeta.

Sadržaji izbornog dijela programa u stručnom području mogu biti već programirani sadržaji nastavnih programa s povećanim fondom sati. Škole mogu odabrati dio iz ponuđenih sadržaja ili predložiti Zavodu za unapređivanje školstva sadržaje po vlastitom izboru koji su u funkciji zanimanja za koje se učenik obrazuje.

Za izborne sadržaje iz matematike u struci u 2. i 3. razredu mogu se ponuditi sadržaji uže vezani uz stručne predmete, zastupljeni s 1 satom po tjednu.

Za sadržaje izbornog programa iz tjelesne i zdravstvene kulture preporuča se učenicima ponuditi jedan od izbornih športova (košarka, odbojka, rukomet ili nogomet).

 

C) Praktični dio

 

Naziv predmeta

Broj sati

Ukupni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

godišnje

godišnje

godišnje

Praktična nastava u školi s vježbama

Nastava u školi – tehnološke vježbe1

- Tehnologija obrade

kamena

- Građevinski materijali

- Klesarske konstrukcije

 

360

 

290

   

35

35

 

270

 

235

  

35

   

160

 

128

  

32

   

790

- Praktična nastava u radnom procesu – najmanje sati

540

 

630

 

640

 

1810

 

Ukupno

900

900

800

2600

U okviru praktične nastave u školi realiziraju se sadržaji zaštite na radu s najviše 35 sati.

 

D) Ukupno nastave

 
 

Broj sati

Ukupni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

godišnje

godišnje

godišnje

Općeobrazovni dio

315

280

256

851

Stručno-teorijski dio s izbornom nastavom

280

280

288

848

Praktični dio s tehnološkim vježbama

900

900

800

2600

Ukupno A)+B)+C)

1495

1460

1344

4299

 

3. OBVEZNI NAČIN PROVJERAVANJA ZNANJA I UMIJEĆA

 

Predmeti strukovnoga dijela programa

Obvezni načini provjere i ocjenjivanja znanja i umijeća

Osnove računarstva

Pismeno, usmeno, praktični rad

Matematika u struci

Usmeno, pismeno

Tehničko crtanje

Pismeno, praktični rad

Građevinski materijali

Usmeno, pismeno

Tehnologija obrade kamena

Usmeno, pismeno, praktični rad

Klesarske konstrukcije

Usmeno, pismeno, praktični rad

Petrografija

Usmeno, pismeno, praktični rad

Građevinske konstrukcije

Usmeno, pismeno, praktični rad

Poznavanje nacrta

Usmeno, pismeno, praktični rad

Organizacija i obračun radova

Usmeno, pismeno, praktični rad

Praktična nastava

Usmeno, pismeno, praktični rad

Izborna nastava stručnih predmeta

Usmeno, pismeno, praktični rad

 

4.     POTREBNA STRUČNA SPREMA NASTAVNIKA

 

Nastavni predmeti strukovnoga dijela programa

Nastavnik

Izobrazba

Osnove računalstva

profesor računalstva, dipl. ing. Graditeljstva,

dipl. ing. strojarstva

prof. PTO

VSS

Matematika u struci

peofesor matematike

dipl. ing. matematike

dipl. ing. građevine

dipl. ing. strojarstva

prof. PTO

VSS

Tehničko crtanje

dipl. ing. graditeljstva

dipl. ing. strojarstva

prof. PTO

dipl. ing. arhitekture

VSS

Građevinski materijali

dipl. ing. graditeljstva

dipl. ing. arhitekture

VSS

Tehnologija obrade kamena

dipl. ing. strojarstva

dipl. ing. graditeljstva

dipl. ing. rudarstva

VSS

Klesarske konstrukcije

dipl. ing. graditeljstva

dipl. ing. arhitekture

VSS

Petrografija

dipl. ing. rudarstva

dipl. ing. geologije

prof. zemljopisa

dipl. ing. zemljopisa

VSS

Građevinske konstrukcije

dipl. ing. graditeljstva

dipl. ing. arhitekture

VSS

Poznavanje nacrta

dipl. ing. graditeljstva

dipl. ing. arhitekture

VSS

Organizacija i obračun radova

dipl. ing. graditeljstva

dipl. ing. arhitekture

VSS

Izborni dio, stručni predmeti

dipl. ing. graditeljstva

dipl. ing. arhitekture

dipl. ing. strojarstva

prof. matematike

VSS

Praktikum nastave tehnologije

Praktikum nastave građevinskih materijala

dipl. ing. strojarstva

dipl. ing. graditeljstva

VSS

Praktična nastava

dipl. ing. graditeljstva

akademski kipar

dipl. konzervator, restaurator

nastavnik praktične nastave-stručni učitelj, suradnik u nastavi, majstor

 

VSS, VŠS, SSS

  

5. IZVOĐENJE PROGRAMA

5.1. Rad s učenicima u skupinama - dijeljenje razrednog odjela u skupine i sudjelovanje suradnika u nastavi (minimalni standard)

 

Nastavni predmet

Razred

Nastavnik

Broj sati

Broj učenika

Osnove računalstva

1.

profesor

2 sata

18 sati zajedno

35 sati u 2 skupine

 

25 učenika

do 15 učenika

Matematika u struci

1.,2.,i 3.

profesor

1.       razred-2 sata zajedno

2.       razred-1 sat zajedno

3.       razred-1 sat zajedno

25 učenika

  

25 učenika

  

25 učenika

Tehničko crtanje

1.

profesor

1. razred 2 sata zajedno

25 učenika

Građevinski materijali

1.

profesor

dipl. ing.

1. razred

35 sati zajedno

35 sati u dvije skupine

 
 

25 učenika

do 15 učenika

Tehnologija obrade kamena

2. i 3. razred

profesor

dipl. ing.

2. razred

35 sati zajedno

35 sati u dvije skupine

3. razred

32 sata zajedno

32 sata u dvije skupine

 

25 učenika

 

do 15 učenika

 

25 učenika

 

do 15 učenika

Klesarske konstrukcije

1.,2. i 3. razred

profesor

dipl. ing.

 1. razred

35 sati zajedno

35 sati u 2 skupine

 1. razred

35 sati zajedno

35 sati u 2 skupine

3.razred

32 sata zajedno

32 sata u 2 skupine

 

25 učenika

do 15 učenika

 

25 učenika

do 15 učenika

 

25 učenika

do 15 učenika

Petrografija

2.razred

profesor

dipl. ing.

2.razred

35 sati zajedno

35 sati u 2 skupine

 

25 učenika

do 15 učenika

Građevinske konstrukcije

 

2.razred

profesor

dipl. ing

2.razred

35 sati zajedno

35 sati u 2 skupine

 

25 učenika

do 15 učenika

Poznavanje nacrta

3.razred

profesor

dipl. ing.

3.razred

62 sata zajedno

 

25 učenika

Organizacija i obračun radova

3.razred

profesor

dipl. ing.

 1. razred

32 sata zajedno

32 sata u 2 skupine

 

25 učenika

do 15 učenika

Izborna nastava matematika

2. i 3. razred

profesor

dipl. ing.

2.razred

35 sati zajedno

3.razred

32 sata zajedno

 

25 učenika

 

25 učenika

Izborna nastava TZK

2. i 3. razred

profesor

 

2.razred

35 sati zajedno

3.razred

32 sata zajedno

 

25 učenika

 

25 učenika

Praktična nastava

1.,2. i 3. razred

profesor

nastavnik praktične nastave

suradnik u nastavi

majstor

1.razred 900 sati

2.razred 900 sati

3. razred 800 sati

školske radionice

5-8 učenika u grupi

gospodarske radionice-izvodi se pedagoška pomoć i nadzor

 

5.2. Minimalni materijalni uvjeti za izvođenje programa

 

Prostor

Oprema

Nastavni predmeti

Računalna učionica

Standardna oprema 1 + 16 (min. 1+8) računala

Osnove računalstva

Stručni predmeti

Klasična učionica + praktikum za vježbe iz tehnologije, građevinskih materijala i klesarskih konstrukcija

Klasična učionica s ormarima, 1 radno mjesto s PC + LCD. Školska radionica za ručnu i strojnu obradu, praktikum za montažu

Građevinski materijali

Klesarske konstrukcije

Tehnologija obrade kamena

Klasična učionica

Klasična učionica s ormarima, PC + LCD, grafoskop, epidijaskop, TV + video

Tehničko crtanje

Petrografija

Matematika u struci

Organizacija i obračun radova

Poznavanje nacrta

Građevinske konstrukcije

Školska radionica za ručnu obradu kamena

Prema standardu s 50 radnih mjesta. Kompleti ručnih kovanih alata, ručnih električnih alata, ručnih pneumatskih alata (kompresor min. 1,5 m3)

Praktična nastava u školi

Školska radionica za strojnu obradu kamena

Prema standardu za 10 radnih mjesta - minimalno stroj za rad u jednoj osi (npr. „monolama”), stroj za rad u dvije osi (npr. „mostna freza”), stroj za rad u tri osi ( npr. „CNC glodalica”)

Praktična nastava u školi

 


6. NASTAVNI PROGRAM - KATALOG ZNANJA

 

Nastavni programi za predmete općeobrazovnog dijela programa, izuzev predmeta etika i tjelesna i zdravstvena kultura objavljeni su u Glasniku ministarstva prosvjete i športa, posebno izdanje broj 11., lipanj 1997. Nastavni program za predmet etika objavljen je u Prosvjetnom vjesniku Ministarstva prosvjete i športa, broj 1 od 11. ožujka 2003.

 

6.1. Nastavni predmet: Matematika u struci

 

Razred: prvi (1.)

drugi (2.)

treći (3.)

Tjedni fond sati: 1. razred 2 sata ( 70 sati)

2. razred 1 sat ( 35 sati)

3. razred 1 sat ( 32 sata)

Cilj: Stjecanje novih znanja iz matematike koja će se moći primijeniti u struci i zanimanju.

 

Zadaci:

Ponoviti znanja i uvježbati vještinu računanja, potenciranja i korjenovanja.

Usvojiti znanje o jednadžbama prvog stupnja i linearnim odnosima veličina.

Usvojiti osnovna znanja o veličinama i njihovim jedinicama kao i njihovim pretvorbama.

Usvojiti osnovna znanja o proračunima dužina, kutova, površina, volumena, oplošja i masa likova i tijela.

Usvojiti osnovna znanja o algebarskim operacijama i moći izračunati jednostavne zadatka.

Usvojiti osnovna znanja o kvadratnim jednadžbama i moći izračunati jednostavne zadatke.

Usvojiti osnovna znanja o pravilu trojnom, postotnom i kamatnom računu i moći izračunati jednostavne zadatke.

Usvojiti osnovna znanja o trigonometriji i moći izračunati zadatke s primjenom u praksi.

Usvojiti osnovna znanja o troškovima i moći izračunati jednostavnu kalkulaciju.

Znati i moći primijeniti osnovna matematička znanja u zanimanju klesar.

 

Literatura:

1.      Matošević M.: Stručni račun 1, Priručnik i zadaci u naukovanju, »UM» d.o.o

Nova Gradiška

 

Matematika u struci - prva godina:

Cilj i zadaci nastavnih područja

 

Br. Nastavno područje Cilj (znanja i umijeća) Sadržaj

1. Osnovne matematičke Ponoviti znanja i vježbati Vrste brojeva

operacije vještinu računanja Zbrajanje i oduzimanje

Množenje i dijeljenje

Osnovne računske

operacije s razlomcima

2. Potenciranje Znati i umjeti računati Pojam potencije

s potencijama Zbrajanje i oduzimanje potencija

Množenje i dijeljenje

Potencija

Potenciranje potencija

3. Korjenovanje Znati i umjeti računati Pojam korjenovanja

s korijenima Računske operacije

4. Jednadžbe i linearni Znati i umjeti računati Općenito o jednadžbama

odnos veličina s linearnim jednadžbama Ekvivalentne jednadžbe

s jednom nepoznanicom Linearne jednadžbe s

jednom nepoznanicom

Upoznati odnose među Omjeri i razmjeri, prosto

veličinama pravilo trojno

Postotni račun

Razmjeri sličnosti Sličnost trokuta,

u trokutu odnos stranica u trokutu

odnos stranica za 30,45 i 60

Upoznati vektorske veličine Pojam vektorske veličine

Zbroj vektora, množenje

Vektora s brojem

Prikazati linearnu nezavisnost Koordinatni sustav

Jednadžba pravca

5. Veličine i jedinice Naučiti osnovne veličine Veličine

Znati pretvoriti jedinice Pretvorba jedinice

6. Proračuni dužina i kutova Znati i umjeti proračunati Proračuni podjele dužine

podjelu dužina i kutova Proračuni opsega kruga

i njegovih dijelova

Proračuni razvijene dužine

Pravokutni trokut

Pitagorin poučak

7, Proračuni površina Znati i umjeti proračunati Proračuni površina:

volumena, oplošja i mase površinu, volumen ravni likovi

oplošje i masu likova krug, dijelovi kruga

i tijela elipsa

Proračuni volumena i

Oplošja tijela:

Kocka, kvadar, piramida

Valjak, stožac, kugla

Proračuni mase i težine

  

Matematika u struci - druga (2.) godina
Cilj i zadaci nastavnih područja:

R.br. Nastavno područje Cilj (znanje i umijeće) Sadržaj

 

1. Algebarske operacije Upoznati opće brojeve, Kvadrat i kub binoma

računanje s njima rastavljanje na faktore

algebarski razlomci

 

2. Kvadratne jednadžbe Znati riješiti korijene Rješenje kvadratne

kvadratne jednadžbe jednadžbe, graf funkcije

korijen negativnog broja

 

3. Trigonometrijske funkcije Znati primijeniti Jedinična kružnica

trigonometrijske funkcije Trigonometrijske funkcije

Primjena trigonometrije

Pravokutni i kosokutni

trokut, mjerenje kutova

 

4. Pravilo trojno Znati primijeniti Jednostavno pravilo trojno

pravilo trojno Složeno pravilo trojno

5. Postotni i kamatni račun Znati primijeniti Pojam postotnog računa

postotni i kamatni račun Pojam kamatnog računa

   

Matematika u struci - treća (3.) godina

Cilj i zadaci nastavnog područja:

  

R.br. Nastavno područje Cilj (znanje i umjeće) Sadržaj

 

1. Izračun troškova Upoznati troškove i Materijalni troškovi,

njihovo izračunavanje vrijeme izrade, troškovi

izrade, cijena proizvoda

ili usluga, izračun norme

 

2. Kalkulacije Moći obračunati Izrada predračuna

kalkulaciju za jednostavni posao

 

3. Proračuni u struci Praktično primijeniti znanje Izrada zadataka iz

i zanimanju Priprema za završni ispit struke i zanimanja

  

6.2. Nastavni predmet: Osnove računalstva

 

Razred: prvi (1.)

Tjedni fond sati: 2 sata tjedno

 

Cilj: Osposobiti učenika za samostalno korištenje računala kao osnovnog alata u poslovanju.

 

Zadaci: Naučiti učenika da se koristi mišem i tipkovnicom

Upoznati učenika s principima korištenja tekst-procesora i tabličnih kalkulatora

Upoznati učenika s korištenjem baze podataka i interneta

Upoznati učenika s osnovnim pomagalima u programima za crtanje

 

Cilj i zadaci nastavnih područja

 

Br. Nastavno područje Cilj (znanja i umijeća) Sadržaj

 

1. Upoznavanje s računalom Osnove korištenja Windowsa, Crtanje (MS Paint)

Služenje mišom Igranje «Solitaire»

2. Služenje tipkovnicom Služenje tipkovnicom Prepisivanje teksta

3. Oblikovanje teksta Služenje alatima za oblikovanje Izrada dopisa

teksta

4. Tablični kalkulator Izrada tabličnog proračuna Izrada kalkulacije

materijala i rada

5. Tablični kalkulator kao Korištenje sredstava za unošenje Izrada baze podataka

baza podataka i analizu podataka u tekst procesoru

6. Tekst procesor kao Povezivanje tekst procesora Izrada cirkularnih pisama

baze podataka i baze podataka

7. Baze podataka Unošenje, pretraživanje i Rad s nekom bazom

ispis podataka podataka

8. Služenje pomoćnim Korištenje pomoćnih sredstava Crtanje (MS Draw)

sredstvima za crtanje za crtanje (grid, object snap,layers, AUTOCAD

blokovi)

9. Internet i e-mail Korištenje interneta Programi za internet

i e-mail

 

Metodičke pripreme:

Svu nastavu izvoditi kao praktični rad u računalnoj učionici.

 

Obveza učenika:

Izraditi predviđene vježbe u sklopu nastave.

 

6.3. Nastavni predmet: Tehničko crtanje

 

Razred: prvi (1.)

 

Tjedni (ukupni) fond sati: dva sata ( 70 sati)

Cilj: Stjecanje osnovnog znanja iz tehničkog crtanja koja će omogućiti obavljanje poslova u zanimanju klesar.

 

Zadaci:

Znati i razumjeti čitati i primijeniti tehnički crtež.

Moći izraditi jednostavne tehničke crteže.

Znati i moći koristiti stručnu literaturu.

Osposobiti se za cjeloživotno učenje.

 

Literatura: 1. Koludrović Č. Koludrović-Harbić I. Koludrović R.:

Tehničko crtanje u slici s kompjutorskim aplikacijama

Čiril Koludrović, Rijeka, priručnik

2.       Žunar M.: Tehničko crtanje, Pučko otvoreno učilište, Zagreb, udžbenik

3.Knežević-Kordiš: Oprema građevinskih nacrta, gotovi projekti

 

Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom

 

Red. Nastavno područje Broj sati

br.

1. Uvod u tehničko crtanje 2

2. Standardi u tehničkom crtanju 8

3. Osnovne geometrijske konstrukcije 2

4. Konstrukcija kružnih prijelaza 4

5. Pismeni ispit 2

6. I. GRAFIČKI RAD 2

7. Pravokutno i ortogonalno projiciranje 3

8. Predočavanje predmeta 8

9. Pismeni ispit 2

10. II. GRAFIČKI RAD 2

11. Ortogonalna i kosa projekcija

jednostavnog modela 4

12. Pismeni ispit 2

13. Presjeci 6

14. III. GRAFIČKI RAD 2

15. Pismeni ispit 2

16. Tehničko crtanje u građevinarstvu 10

17. IV. GRAFIČKI RAD 2

18. V. GRAFIČKI RAD 2

19. VI. GRAFIČKI RAD 2

20. ZAVRŠNI ISPIT ZNANJA 3

 

Tehničko crtanje- prvi razred

 

R. br. Cilj ( znanje i umijeće) Sadržaj

 

1. Upoznati se s važnošću Uvod u tehničko crtanje

tehničkog crtanja Važnost tehničkog crtanja u

Upoznati se s priborom suvremenom grafičkom komuniciranju

za tehničko crtanje

 

2. Upoznati se sa standardima Osnovno o standardima

u tehničkom crtanju Vrste crta

Mjerila općenito

Mjerila u građevinskim nacrtima

Formati papira

Kotiranje crteža

Tehničko pismo

3. Upoznati učenika s osnovnim Osnovne geometrijske konstrukcije

geometrijskim konstrukcijama

 

4. Upoznati učenika s konstruiranjem Konstrukcija kružnih prijelaza

kružnih prijelaza

 

5. Upoznati učenika s pravokutnim Projiciranje na jednu ravninu

ili ortogonalnim projiciranjem Projiciranje na jednu ravninu

Projiciranje na dvije i tri ravnine

Smjer poglede i ravnine projekcija

 

6. Upoznati učenike s prostornim Prostorno predočavanje

predočavanjem predmeta Perspektiva: perspektiva s jednim,

dva ili tri nedogleda

Kosa projekcija

Dimetrija

Izometrija

Prizmatično tijelo u izometriji i

njegove ortogonalne projekcije

Analiza vidljivosti točaka,bridova

i ploha-tabelarni prikaz

 

7. Upoznati učenike s ortogonalnom Ortogonalna i kosa projekcija

i kosom projekcijom jednostavnog jednostavnog modela s približno

modela 20-30 točaka

Konstrukcija kružnog valjka u

izometriji na osnovi nacrta

Konstruiranje valjkastog detalja

u tri karakteristična položaja u

izometriji

Konstrukcija kružnog prstena u

izometriji

Konus u izometriji

Složeno tijelo u izometriji

Na osnovi nacrta nacrtati tijelo u

prostoru

Skiciranje

 

8. Upoznati učenike s presjecima Vrste presjeka i označavanje presjeka

Puni presjek

Polovični presjek

Djelomični presjek

Presjek trostrane prizme

Presjek kvadra

Presjek valjkaste čahure

Presjek kružnog valjka

 

9. Upoznati učenike s tehničkim Mjerila u građevinskim nacrtima

crtanjem u građevinarstvu Oznake materijala i konstrukcija

Upoznati učenike s jednostavnim u građevinskim nacrtima

građevinskim nacrtima Detalj tlocrta M 1 : 50

Tlocrt stambenog objekta M 1 : 50

Pročelje stambenog objekta M 1 : 50

Presjek stambenog objekta M 1 : 50

  

6.4. Nastavni predmet: Građevni materijali

 

Razred: prvi (1.)

 

Tjedni (ukupni) fond sati: jedan sat ( 35 sati)

 

Cilj: Stjecanje znanja iz građevinskih materijala koja će omogućiti obavljanje poslova u zanimanju klesar.

 

Zadaci: Upoznati učenike s osnovnom građevinskim materijalima koji se rabe

pri gradnji građevinskih objekata

Upoznati učenike s postankom, načinom proizvodnje, pripremom i primjenom

građevinskog materijala te fizikalnim, fizikalno-kemijskim i mehaničkim svojstvima

Upoznati učenike s načinom ispitivanja svojstava materijala

Znati i moći koristiti stručnu literaturu

Osposobiti se za cjeloživotno školovanje

 

Provjera postignuća rada učenika

- Znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i

pismenim ispitivanjem sadržaja kao i izradom praktičnih radova

- Vještine: primjena znanja korištenjem literature

- Zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja

  

Literatura: Crnković, Šarić : Građenje prirodnim kamenom,IGH Zagreb

Marin Horvat, prof.: Građevni materijali, Graditeljsko-geodetska škola Osijek

Beslač: Materijali u graditeljstvu, Školska knjiga, Zagreb

Marčelja: Beton i komponente, Tehnička knjiga ,Zagreb

  

Građevni materijali

Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom

 

R. br. Nastavno područje Broj sati

 

1. Kamen 5

2. Veziva 5

3. Mort 2

4. Opekarski proizvodi 3

5. Beton 5

6. Bitumen 2

7. Drvo 4

8. Čelik 4

9. Staklo 2

10. Boje i premazi 3

 

Građevni materijali - prvi (1.) razred, 35 sati

 

R.br. Nastavno područje Cilj (znanja i umijeća) Sadržaj

 

1. Kamen Upoznati se s vrstama , Kamen kao građevinski materijal

nastankom i svojstvima Eruptivne stijene

kamena Taložne stijene

Izmijenjene stijene

Vrste kamena s obzirom na obradu

Svojstva stijena

Trajnost i zaštita kamena

Komercijalna podjela

građevinskog kamena

 

2. Veziva Upoznati učenike s vrstama Veziva-vrste i podjela

građevinskih veziva Cement

Upoznati učenike sa svojstvima Vrste cementa

cementa i vapna Svojstva cementa

Vapno, vrste vapna

Gips

 

3. Mort Upoznati učenike s vrstama Izrada i uporaba morta

i načinom izrade morta Vrste morta

 

4. Opekarski Upoznati učenike s vrstama Proizvodnja opeke

proizvodi opeka i crijepa Vrste opeke

Crijep

Keramički proizvodi

5. Beton Upoznati učenike s vrstama Komponente betona

i pripremom betona vjeti agregata za običan beton

Vrste betona

Čvrstoća betona

Armirani beton

Prednapregnuti beton

Laki beton

 

6. Bitumen Upoznati učenike s vrstama Proizvodnja i uporaba bitumena

i svojstvima bitumena Hladni premazi

Asfalt-beton

 

7. Drvo Upoznati učenike sa svojstvima Drvo kao građevinski materijal

drva kao građevinskog materijalaSastav i vrste drva

Podjela drva prema obradi

Proizvodi od rezane građe

Greške drva

Vezna sredstva

Svojstva drva

Trajnost i zaštita drva

 

8. Čelik Upoznati učenika sa svojstvima Proizvodnja željeza

i vrstama čelika Proizvodnja čelika

Obrada čelika

Svojstva čelika

Proizvodi od čelika

Zaštita čelika

Primjena ostalih metala

u graditeljstvu

 

9. Staklo Upoznati učenike s načinom Proizvodnja stakla

proizvodnje i vrstama stakla Prerada stakla

Vrste i elementi od stakla

 

10. Boje i premazi Upoznati učenike s vrstama Vrste boja i premaza

boja i premaza

  

6.5. Nastavni predmet: KLESARSKE KONSTRUKCIJE

 

Razred: prvi (1.), drugi (2.) i treći (3.)

 

Tjedni (ukupni) fond sati: prvi razred jedan sat ( 35 sati)

drugi razred jedan sat ( 35 sati)

treći razred dva sata ( 64 sata)

 

Cilj: Stjecanje znanja iz klesarskih konstrukcija koja će omogućiti obavljanje poslova u

zanimanju klesar.

 

Zadaci: Ovladati s osnovnim karakteristikama klesarskih konstrukcija

Znati povezati zakonitosti iz klesarskih konstrukcija s znanjem i vještinama

iz tehničkog crtanja i građevinskih materijala

Znati i moći primijeniti zakonitosti klesarskih konstrukcija pri izradi i montaži

klesanaca

Znati i moći koristiti stručnu literaturu

Osposobiti se za cjeloživotno obrazovanje

 

Provjera postignuća rada:

 

- Znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim

ispitivanjem sadržaja kao i izradom programa

- Vještine: primjena znanja korištenjem literature te ranije stečenog znanja iz tehničkog crtanja

i nacrtne geometrije

- Zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja

 

Literatura: Crnković,Šarić: Građenje prirodnim kamenom, IGH Zagreb

Đ. Peului: Građevinske konstrukcije I. i II.,Tehnička knjiga, Zagreb

Granić: Građevinske konstrukcije

M.Potočnjak: Osnove tehničke obrade kamena

  

Klesarske konstrukcije

Pregled nastavnih sadržaja s vremenskim rasporedom:

 

R.br.

Nastavno područje

Broj sati po obrazovnim godinama

Ukupno

I.

II.

III.

1.

Zidovi u kamenu

7

  

7

2.

Stupovi od kamena

7

  

7

3.

Lukovi i okviri od kamena

10

  

10

4.

Kamene obloge

11

  

11

  

35

  

35

5.

Kamena stepeništa

 

24

 

24

6.

Grobnice

 

11

 

11

   

35

 

35

7.

Profilirani kameni lukovi

  

5

5

8.

Kameni vijenci

  

8

8

9.

Složene kamene fasade

  

51

51

    

64

64

 

Ukupno

   

134

 

Klesarske konstrukcije

 

R. br. Nastavno područje Cilj (znanja i umijeća) Sadržaj

 

1. Zidovi u kamenu Usvojiti pojmove Zidovi od kamena-vrste i podjela

Razlikovati vrste zidova Zidovi od lomljenog kamena

Zidovi od klesanaca

Vrste i način ugradbe klesanaca

Mješoviti zidovi

2. Stupovi od kamena Razlikovati vrste stupova Stupovi od kamena

 

3. Lukovi i okviri od kamena Razlikovati jednostavne Lukovi od kamena

lukove od kamena Ravni luk

Znati napraviti specifikaciju Segmentni luk

Polukružni luk

Okviri od kamena

Klupica

Geometrijska konstrukcija ostalih

lukova

Profilirani okviri od kamena

4. Kamene obloge Razlikovati vrste obloga Horizontalne vanjske obloge

Znati napraviti specifikaciju Horizontalne unutarnje obloge

Obloga zidova-mokri postupak

Suha obloga zidova

Sidra za suhu oblogu

 

5. Kamena stepeništa Razlikovati vrste stepeništa Stepeništa-vrste i podjela

Moći izračunati stepenište Proračun stepeništa

Znati napraviti specifikaciju Jednokrako monolitno stepenište

Dvokrako monolitno stepenište

Jednokrako obložno stepenište

Dvokrako obložno stepenište

Zavojna stepeništa

Usklađivanje ravnih i klinastih

Stepenica

Polukružno stepenište

Kružno stepenište

Ugradba klinastih stepenica

 

6. Grobnice Moći i znati nacrtati Jednostavne grobnice

grobnicu Složene grobnice

Znati napraviti specifikaciju Detalji grobnica

Kamena poklopnica

  

7, Profilirani kameni lukovi Znati nacrtati profile Profilirani lukovi

 

8. Kameni vijenci Znati nacrtati vijenac Međukatni vijenac

Moći napraviti specifikaciju Krovni vijenac

Znati napraviti ponudu Arhitrav

Vijenci na povijesnim građevinama

 

9. Složene kamene fasade Znati i moći napraviti Bifora

složenu kamenu fasadu Trifora

Moći napraviti specifikaciju Geometrijska konstrukcija bifore

s ponudom Složene fasade od kamena

Stup – polustup

Baza – polubaza

Kapitel – polukapitel

Arkade lukova

Kamene ograde

Detalji kamenih ograda

Svodovi

Kupole

  

6.6. Nastavni predmet: Petrografija

 

Razred: drugi (2.)

Tjedni (ukupni) fond sati : dva sata (70 sati)

 

Cilj: Stjecanje znanja iz predmeta Petrografija omogućit će obavljanje poslova za zanimanje klesar.

 

Zadaci : Upoznati učenike s osnovnim i pomoćnim materijalima zanimanja

Omogućiti učenicima razumijevanje primjene materijala prema namjeni

Znati i moći povezati teoretska i praktična znanja

Upoznati načela održavanja i zaštite kamena

Znati i moći koristiti stručnu literaturu

Osposobiti se za cjeloživotno obrazovanje

 

Provjera postignuća rada učenika:

 

-          znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja

-          vještine: primjena znanja korištenjem stručne literature

-          zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnog sadržaja

 

Literatura: Kamergran: Petrografija

Šestanović: Geologija

 

Petrografija

Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom

 

R.br. Nastavno područje Broj sati

 

1. Uvod u petrografiju 4

2. Minerali i stijene 9

3. Svojstva stijena 14

4. Otpornost i raspadanje kamena 19

5. Branje i primjena kamena 24

Ukupno: 70

 

Petrografija


Cilj i zadaci nastavnog područja

 

R. br. Nastavno područje Cilj (znanja i umijeća) Sadržaj

 

1. Uvod u petrografiju Upoznati učenike s Uvod

pojmovima Opće značenje petrografije

Građa zemlje

Geološka razdoblja zemljine

Prošlosti

2. Minerali i stijene Upoznati učenike s Minerali i stijene

vrstama stijena graditelji litosfere

Podjela stijena-

Karakteristika podjele

Magmatske stijene - podjela

Sedimentalne stijene - podjela

Metamorfne stijene - podjela

Inženjerska klasifikacija stijena

3. Svojstva stijena Upoznati učenike sa Struktura i tekstura

svojstvima stijena Tehnička svojstva stijena

Ispucalost stijena

Boja i gustoća stijena

Poroznost i tvrdoća stijena

Voda u čvrstim stijenama -

prirodna vlažnost i

sposobnost upijanja vode

Sposobnost upijanja vode -

kapilarnost, higroskopnost

Poroznost stijena

Toplotna provodljivost, spec.

toplina, toplotno širenje

Toplotno širenje i otpornost

prema vatri

Čvrstoća na pritisak i savijanje

Čvrstoća na udar, smicanje i habanje

Plastičnost i dinamično svojstvo

kamena

4. Raspadanje i otpornost Upoznati učenike s Kemijsko vremensko raspadanje-

kamena uzročnicima oštećenja uzročnici

kamena Vidovi kemijskog raspadanja

Uzročnici fizičkog vremenskog

raspadanja

Mehanizmi razarajućeg djelovanja

vode

Djelovanje biljaka na kamen

Djelovanje životinja

Utjecaj klime na kamen

Otpornost prema bušenju i

djelovanju eksploziva

Otpornost prema klesanju i rezanju

Otpornost prema drobljenju i

sposobnost poliranja

Lomljeni, drobljeni i mljeveni kamen

 

5. Branje i primjena kamena Upoznati učenike s Industrijski rezani kamen

načinom branja i Udarni postupak površinske obrade

obrade i primjene Abrazivni postupak površinske

kamena obrade

Primjena kamena kroz povijest na

teritoriji Republike Hrvatska

Kamen kao građevinski materijal

Kamen kao sirovina za

proizvodnju građ. materijala

Vapno, gips, portland

Cement, hidraulično vapno

Termoizolacijski materijal

Primjena kamena u industriji

Magmatske stijene- primjena

Sedimentalne stijene – primjena

Metamorfne stijene – primjena

Primjena nevezanih stijena

Zaštita ugrađenog kamena

Kemijska sredstva zaštite

Tradicionalna sredstva

Vježbe na terenu

 

6.7. Nastavni predmet: Građevinske konstrukcije

 

Razred: drugi (2.)

 

Tjedni (ukupni) fond sati: dva sata ( 70 sati)

 

Cilj: Stjecanje osnovnih znanja iz građevinskih konstrukcija koja će omogućiti

obavljanje poslova u zanimanju klesar.

 

Zadaci : Upoznati učenike s osnovnim postulatima građevinskih konstrukcija

Povezati zakonitosti građevinskih konstrukcija s znanjem stečenim

iz predmeta Tehničko crtanje i Građevinski materijali

Razlikovati objekte niskogradnje i visokogradnje

Razlikovati vrste građevinskih konstrukcija

Upoznati se s elementima građevinskih konstrukcija

Znati i moći koristiti stručnu literaturu

Osposobiti se za cleloživotno obrazovanje

 

Provjera postignuća rada učenika

 

- Znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim

i pismenim ispitivanjem sadržaja

- Vještine: primjena znanja korištenjem literature

- Zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja

 

Literatura: D. Peulić: Građevinske konstrukcije I. i II., Tehnička knjiga, Zagreb

Granić: Građevinske konstrukcije

  

Građevinske konstrukcije

Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom

 

R. br. Nastavno područje Br. sati

1. Građevinska tehnika 2

2. Građevinski objekti 8

3. Građevinske konstrukcije i elementi 38

4. Metalne konstrukcije 8

5. Drvne konstrukcije 14

Ukupno 70

 

Cilj i zadaća nastavnog područja

Građevinske konstrukcije

R. br. Nastavno područje Cilj (znanja i umijeća) Sadržaj

1. Građevinska tehnika Upoznati učenike s građ. Građevinska tehnika

tehnikom

2. Građevinski objekti Upoznati učenike s vrstama Objekti visokogradnje

građevinskih objekata Objekti niskogradnje

Prometnice, ceste, željeznice

Naročito opterećene konstrukcije

- mostovi, brane, tuneli

Hidrograđevni objekti

 

3. Građevinske konstrukcije Upoznati učenike s vrstama Temelji: vrste, dimenzioniranje

i elementi i elementima građevinskih armiranje, zaštita od vlage

konstrukcija Zidovi: vrste i funkcija

Upoznati učenike s vrstama -zidovi od opeke

zidova -zidovi od betona

-zidovi od betonskih blokova

Upoznati učenike s vrstama -zidovi od kamena

s vrstama stupova Stupovi, vrste i funkcija

-kameni stupova

-betonski i AB stupovi

Upoznati učenike s vrstama Nosači-funkcija

nosača -vrste nosača

-AB nosači

-prednapregnuti nosači

Upoznati učenike s vrstama Serklaži:

i funkcijom serklaža -lukovi

-nadvoji

Upoznati učenike s vrstama Međukatne konstrukcije:

i funkcijom međukatnih -vrste i funkcija

konstrukcija -monolitne međuk. konstrukcije

-polumontažne međuk. konstrukcije

-montažne međuk. konstrukcije

 

3. Metalne konstrukcije Upoznati učenike s vrstama Svojstva čelika

metalnih konstrukcija Vezna sredstva

Spojevi

Vrsta čeličnih konstrukcija

 

4. Drvene konstrukcije Upoznati učenike s vrstama Svojstva drva

drvenih konstrukcija Spojna sredstva

Spojevi

Vrste drvenih konstrukcija

Zaštita drva

  

6.8. Nastavni predmet: TEHNOLOGIJA OBRADE KAMENA

Razred: drugi (2.) i treći (3.)

 

Tjedni (ukupni) broj sati: jedan sat ( 35 sati)

Jedan sat ( 32 sata)

 

Cilj: Stjecanje znanja iz tehnologije obrade kamena koja će omogućiti obavljanje

poslova u zanimanju klesar.

 

Zadaci: Upoznati učenike s tehnologijom branja i obrade kamena

Upoznati učenike sa strojevima za branje kamena u kamenolomu

Upoznati učenike sa strojevima za obradu kamena

Upoznati učenike s mjerama zaštite na radu pri korištenju strojeva

Znati i moći koristiti stručnu literaturu

Osposobiti se za cjeloživotno školovanje

Provjera postignuća rada učenika:

 

- znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim

i pismenim ispitivanjem sadržaja

- vještine: primjena znanja korištenjem literature

- zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja

 

Tehnologija obrade kamena

Pregled nastavnih sadržaja s vremenskim rasporedom

 

R. br. Nastavno područje Drugi (2.) razr. Treći razr. (3.) Ukupno

 

1. Općenito o strojevima 2 2

2. Energija i oblici energije 4 4

3, Materijali i elementi strojeva 9 9

4. Elementi klipnog mehanizma 2 2

5. Elementi za protok i regulaciju protoka 3 3

6. Strojevi u kamenolomu 15 15

7. Strojevi za obradu kamena 5 5

8. Primarni strojevi-piljenje blokova 14 14

9. Sekundarni strojevi-precizna obrada 2 2

10. Strojevi za obradu površine 3 3

11. Strojevi za obradu proizvoda 2 2

12. Pomoćni strojevi i uređaja 6 6

Ukupno 35 32 67

 

Cilj i zadaća nastavnog područja

Tehnologija obrade kamena

 

R.br. Nastavno područje Cilj ( znanje i umijeće) Sadržaj

 

1. Općenito o strojevima Upoznati učenike sa Općenito o strojevima

strojevima za branje

i obradu kamena

2. Energija i oblici energije Upoznati učenike s Izvori i vrste energije

izvorima i vrstama Mehanička energija

energije Toplinska energija

Kemijska energija

3. Materijali i elementi Upoznati učenike s Općenito o materijalima

strojeva materijalima Elementi za spajanje

Čvrste razdvojive veze

Upoznati učenike s - klinovi

Elementima strojeva - prstenasti uskočnici

“segerovi prsteni”

- vijci

Čvrste nerazdvojive veze:

- zakovice

- zavarivanje

- lemljenje

- lijepljenje

Elementi za kružno gibanje

prijenos snage:

-osovine i vratila

- trenje i podmazivanje

- ležajevi

- spojke

- tarni prijenos

- prijenos snage zupčanicima

- remenski prijenos

- prijenos snage lancima

- čelična sajla

4. Elementi klipnog mehanizma Upoznati učenike s Elementi klipnog mehanizma

elementima klipnog

mehanizma

5. Elementi za protok i Upoznati učenike s Elementi za protok i regulaciju

regulaciju protoka elementima za protok protoka:

i regulaciju protoka - cijevi

- ventili

6. Strojevi u kamenolomu Upoznati učenike sa Strojevi za branje kamena

strojevima za branje Strojevi za bušenje i odvaljivanje

kamena - pneumatski čekić

Znati funkcije strojeva - hidraulična sonda

a branje kamena - hidraulički odvaljivač

- pneumatski jastuci

Žične pile:

- klasična žična pila

- dijamantna žična pila

Sjekačica

Dijamantna kružna pila

Vađenje plamenom

Strojevi pomoćnih djelatnosti

u kamenolomu:

- kompresori

- dizalice

- vitla

- teška mehanizacija

7. Način obrade kamena Upoznati učenike s vrstama Način obrade kamena:

strojne obrade kamena - udarna obrada

- termička obrada

- abrazivna obrada

- obrada kamena ručnim alatima

- pneumatski alati

- dijamantni alati

 

8. Strojevi za obradu Upoznati učenike sa strojevima Zahtjevi koji se postavljaju

kamena za obradu kamena u proizvodnji kamena

Znati funkciju strojeva za Podjela strojeva za obradu

obradu kamena kamena

Tehnološke sheme obrade AG

Kamena

Udarna obrada

Alati za izravnavanje i

oblikovanje ploča-ručni

Prijenosni i stabilni strojevi

za završnu udarnu obradu

Termička obrada, termorezač

Termički čekić

9. Primarni strojevi- Upoznati učenike sa strojevima Abrazivna obrada kamena

piljenje blokova a raspiljivanje blokova - općenito

Znati funkciju strojeva Piljenje blokova-općenito

za raspiljivanje Gateri-općenito

Gateri s krivocrtnim gibanjem

radnog okvira

Sistem dovođenja abrazivne

pulpe

Čelične pile-radna tijela gatera

Gateri s pravocrtnim gibanjem

radnog okvira

- gateri kojima je radni smjer

podizanje kolica s blokom

- gateri kod kojih je radni okvir

postavljen vertikalno

Dijamantne pile-radna tijela

gatera s pravocrtnim gibanjem

radnog okvira

Dijamantni segmenti reznih

alata za obradu AG kamena

Granulacija dijamanata

Marka dijamanata

Vezivo

Uređaja za napinjanje i

razdvajanje pila na gaterima

trojevi s jednom plosnatom

pilom-«monolama»

Strojevi s dijamantnom

kružnom pilom

Strojevi s više diskova

Kružna pila-disk-radno tijelo

stroja s dijamantnom kružnom

pilom

Montaža diska

Strojevi s elastičnim radnim

tijelima

Dijamantna žica-radno tijelo

pile

10. Sekundarni strojevi- Upoznati učenike sa strojevima Dijamantne kružne pile

precizna obrada za sekundarnu obradu - portalne pile

- ploča - mostne pile

- klesanaca - konzolne pile

Strojevi za raspilavanje

- portalni

- mostni

- konzolni

11. Strojevi za obradu Upoznati učenike sa strojevima Brusne trake

površine za obradu površine Polirke

Ostala obrada površina

12. Strojevi za obradu Upoznati učenike sa strojevima Obrada rubova

proizvoda za finalnu doradu Izrada utora i žljebova

 

13. Pomoćni strojevi Upoznati učenike sa strojevima Opskrba tehnološkom vodom

i uređaji i uređajima koji su vezani uz Unutarnji i vanjski transport

obradu kamena Priprema i transport zraka

Opskrba električnom

energijom

Tehnološki procesi u

proizvodnji kamenih ploča

   

6.9. Nastavni predmet: Organizacija i obračun radova

 

Razred: treći (3.)

 

Tjedni (ukupni) fond sati: dva sata ( 64 sata)

Cilj: Stjecanje znanja iz predmeta Organizacija i obračun radova koja će

omogućiti obavljanje poslova u zanimanju klesar.

 

Zadaci: - upoznati učenike s organizacijom gradilišta

-          upoznati učenike s organizacijom rada na gradilištu

-          upoznati učenike s načinim izračuna radova

-          znati i moći napraviti jednostavnu ponudu

-          znati i moći koristiti stručnu literaturu

-          osposobiti se za cjeloživotno obrazovanje

 

Provjera postignuća rada učenika:

-          znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja kao i izradom programa

-          vještine: primjena znanja korištenjem literature

-          zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja

Literatura: Crnković, Šarić: Građenje prirodnim kamenom, IGH, Zagreb

 

Organizacija i obračun radova

Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom

 

R. br. Nastavno područje Broj sati

 

1. Sudionici u gradnji objekta 6

2. Tehnička dokumentacija 5

3. Ustupanje građenja objekta 6

4. Organizacijska shema gradilišta

i projektiranje organizacije 3

5. Organizacija upravljanja na gradilištu,

naplata radova 8

6. Praćenje gradnje objekta- 2

7. Tehnički prijam objekta 5

8. Organizacija kamenarskih radova 5

9. Obračun radova po vrstama normiranja

u graditeljstvu 16

10. Izrada tehničke dokumentacije 8

 

Ukupno: 64

 

Cilj i zadaća nastavnih sadržaja

Organizacija i obračun radova

R.br. Nastavno područje Cilj (znanja i umijeća) Sadržaj

 

1. Sudionici u gradnji objekta Upoznati učenike sa Investitor

sudionicima u gradnji Projektant

objekta Izvoditelj

Nadzorna tijela

Ovlašteni revident

2. Tehnička dokumentacija Upoznati učenike s vrstama Vrste tehničke dokumentacije

i sadržajem tehničke Sadržaj tehničke dokumentacije

dokumentacije Izrada tehničke dokumentacije

 

3. Ustupanje građenja objekta Upoznati učenike sa Ugovor o gradnji

sadržajem ugovora o Pripremni radovi

gradnji -opis

Upoznati učenike s - izgradnja građevinske skele

vrstama pripremnih - organizacija

radova - zaštitne mjere

 

4. Organizacijska shema Upoznati učenike s Organizacijska shema gradilišta

gradilišta i projektiranje organizacijskom shemom Projektiranje organizacije

organizacije gradilišta

 

5. Organizacija upravljanja Upoznati učenike s Organizacija upravljanja na

na gradilištu, naplata radova organizacijom upravljanja gradilištu, naplata radova

i naplatom radova -organizacija osoblja

-tehnička dokumentacija na

gradilištu

 

6. Praćenje gradnje objekta Upoznati učenike sa službama Praćenje gradnje objekta

koje prate gradnju objekta - nadzor

- inspekcijske službe

 

7. Tehnički prijem objekta Upoznati učenike s pojmom Tehnički prijem objekta

tehničkog prijema objekta

 

8. Organizacija kamenarskih Upoznati učenike s Organizacija kamenarskih

radova organizacijom kamenarskih radova

radova na gradilištu - pripremni radovi

- izrada građevinske skele

- organizacija izvođenja

- zaštitne mjere na gradilištu

 

9. Obračun radova po Upoznati učenike s normiranjem Obračun radova po vrstama

vrstama normiranja radova i analizom cijena normiranja u graditeljstvu:

u graditeljstvu Upoznati učenike s pojmom primjena normi

i izradom troškovnika čitanje normi

- izrada pomoćne analize cijena

- izrada glavne analize cijena

- izrada dokaznice mjera

- sastavljanje cjenika radne

snage i materijala

- utvrđivanje potrebitih stavki

troškovnika

- izrada troškovnika

- izrada operativnog plana

objekta u obliku gantograma

 

10. Izrada tehničke Upoznati učenike sa sadržajem Izrada tehničke dokumentacije

dokumentacije i izradom tehničke dokumentacije- tehnički opis

- idejno rješenje

- palirski nacrt

- detalji

- projekti zanatskih radova

- projekti instalacija

- troškovnik

- dokaznica mjera

  

6.10. Nastavni predmet: Poznavanje nacrta

 

Razred: treći (3.)

 

Tjedni (ukupni) fond sati: dva sata ( 64 sata)

 

Cilj: Stjecanje znanja iz predmeta Poznavanje nacrta koja će omogućiti obavljanje

poslova u zanimanju klesar.

 

Zadaci: - znati i moći čitati nacrt

- znati i moći nacrtati nacrt jednostavnog objekta

- znati i moći nacrtati klesarski detalj

- znati koristiti stručnu literaturu

- osposobiti se za cjeloživotno učenje

Provjera postignuća rada učenika:

 

- znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja kao i izradom programa

- vještine: primjena znanja korištenjem literature

- zalaganje: sudjelovanje učenika u savladavanju nastavnih sadržaja

 

Literatura: Crnković, Šarić: Građenje prirodnim kamenom, IGH, Zagreb

Potočnjak: Osnove tehničke obrade kamena

 

Poznavanje nacrta

Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom

 

R. br. Nastavno područje Broj sati

 

1. Presjeci geometrijskih tijela 9

2. Kosa projekcija 19

3. Ortogonalna aksonometrija 22

4. Centralna projekcija 14

Ukupno: 64

 

Cilj i zadaci nastavnih područja

Poznavanje nacrta

R. br. Nastavno područje Cilj ( znanja i umijeća) Sadržaj

 

1. Presjeci geometrijskih tijela Znati konstruirati elipsu Konstrukcija elipse

Znati nacrtati presjek Nacrt kamenog stupa

kamenog stupa Presjeci stupa

 

2. Kosa projekcija Znati nacrtati kameni luk Nacrt kamenog luka

Presjek luka

Prostorna slika luka

Detalji luka

Znati nacrtati kameni Nacrt krovnog vijenca

krovni vijenac Prostorna slika krovnog

vijenca

 

3. Ortogonalna aksonometrija Znati nacrtati nacrt kamene Nacrt kamene klupice

klupice Prostorna slika klupice

Znati nacrtati nacrt Nacrt polubaze stupa

polubaze stupa Prostorna slika polubaze

 

4. Centralna projekcija Znati nacrtati nacrt okvira Nacrt okvira

grobnice Perspektivna slika okvira

Detalji okvira

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IZBORNA NASTAVA

MATEMATIKA U STRUCI

 

Razred: drugi (2.)

Tjedni (ukupni) fond sati: 2 razred 1 sat (35 sati)

Cilj:

Utvrđivanje osnovnih znanja o trigonometriji, pravilu trojnom, postotnom i kamatnom računu primjenjujući ih u struci i zanimanju.

Zadaci:

Utvrđivanje osnovnih znanja o trigonometriji, osposobiti za izračun jednostavnih zadataka primjenjujući ih u praksi. Utvrđivanje osnovna znanja o pravilu trojnom, postotnom i kamatnom računu te moći izračunati jednostavne zadatke. Znati i moći koristiti se stručnom literaturom . Osposobiti za cjeloživotno školovanje.

Provjera postignuća rada učenika:

-znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja te izradom praktičnih radova;

-vještine: primjena znanja korištenjem literature;

-zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.

Literatura za učenike i nastavnike:

1. Matošević M.: Stručni račun 1, priručnik i zadaci u naukovanju, «UM» d.o.o. Nova Gradiška

2. CD – Datenbank Metalltechnik CD s formulama i tablicama za interaktivno učenje

Napomena: vježbe je moguće izvoditi na dva načina:

1.       klasičnim računanjem

2.       radom na računalu primjenjujući korisnički program

 

Izborna nastava – Matematika u struci – druga (2.) godina

Cilj i zadaci nastavnih područja

 

R. br. Nastavno područje Cilj (znanja i umijeća) Sadržaj

1 2 3 4

 

1. Trigonometrijske funkcije Utvrditi primjenu Jedinična kružnica trigonometrijske funkcije Trigonometrijske funkcije

Primjena trigonometrije

Pravokutni i kosokutni trokut

Mjerenje kuta.

2. Pravilo trojno Utvrditi primjenu Jednostavno pravilo trojno.

Pravila trojnog Složeno pravilo trojno

 

3. Postotni i kamatni račun Utvrditi primjenu Pojam postotnog računa.

Postotnoga i kamatnogračuna Pojam kamatnog računa

  

Nastavni predmet: Izborna nastava – Matematika u struci

 

Razred: treći (3.)

Tjedni (ukupni) fond sati: 3. razred 1 sat (32 sata)

 

Cilj:

Utvrđivanje osnovnih znanja iz matematike, mehanike i elemenata strojeva s primjenom u struci i zanimanju.

 

Zadaci:

Znati i moći primijeniti osnovna matematička znanja u zanimanju. Utvrditi osnovna znanja o troškovima i moći izračunati jednostavnu kalkulaciju. Znati i moći koristiti se stručnom literaturom. Osposobiti za cjeloživotno školovanje.

Provjera postignuća rada učenika:

- znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja, kao i izradom praktičnih radova;

- vještine: primjena znanja korištenjem literature;

- zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.

Literatura za učenike i nastavnike:

1. Matošević M.: Stručni račun 1, priručnik i zadaci u naukovanju, «UM» d.o.o. Nova Gradiška

2. CD – Datenbankm Metalltechnik: CD s formulama i tablicama za interaktivno učenje

 

Napomena: vježbe je moguće izvoditi na dva načina:

1.       klasičnim računanjem

2.       radom na računalu primjenjujući korisničke programe

 

Izborna nastava – Matematika u struci - treća godina (3.)

Cilj i zadaci nastavnih područja

 

R. br. Nastavno područje Cilj (znanja i umijeća) Sadržaj

1 2 3 4

1. Proračuni u struci i zanimanju Praktična primjena znanja Izrada zadataka iz struke i zanimanja.

2. Izračun troškova Poznavanje troškova i njihovo Materijalni troškovi vrijeme izrade,

izračunavanje ukupni troškovi izrade, cijena proizvoda

ili usluge, izračun norme.

3. Kalkulacija Obračun posla i zarade Izrada predračuna-ponude za jednostavniji

posao

 

PRAKTIČNA NASTAVA

 

NASTAVNI PREDMET: Tehnološke vježbe

- Građevni materijali

- Klesarske konstrukcije

- Tehnologija obrade kamena

- Zaštita na radu

 

a)      Zaštita na radu

Razred: prvi (1.)

Tjedni (ukupni) fond sati: ukupno 35 sati realizirati u prvom mjesecu rada škole

 

Cilj: Osposobiti učenike za siguran rad u školskoj radionici

Zadaci: Upoznati ulogu i značaj zaštite na radu

Upoznati izvore mogućih opasnosti i mjere zaštite

Priviknuti se uporabi osobnih zaštitnih sredstava

Upoznati se s a sigurnim načinom transporta i rukovanja kamenom

Upoznati se sa sigurnim korištenjem alata i pribora za obradu kamena

Znati pružiti osnovnu prvu pomoć

Znati koristiti sredstva za zaštitu i gašenje požara

 

Provjera postignuća rada učenika

 

- znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim, pismenim i

praktičnim ispitivanjem sadržaja

- vještine: primjena znanja korištenjem literature i praktična primjena znanja tijekom vježbi

- zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja

 

Literatura: Jozo Valentić: Priručnik zaštite na radu za obrazovanje i praksu

 

Zaštita na radu

Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom

R.br. Nastavno područje Broj sati

 

1. Osnove zaštite na radu 3

2. Izvori opasnosti i mjere zaštite 9

3. Osobna zaštitna sredstva 3

4. Radna okolina 2

5. Sigurnost u transportu i rukovanje

materijalom-kamenom 2

6. Sigurnost pri radu alatom i priborom

(za obradu kamena) 5

7. Pušenje i alkohol 1

8. Prva pomoć 6

9. Zaštita od požara 4

 

Ciljevi i zadaci nastavnih područja: Zaštita na radu

 

R. br. Nastavno područje Cilj (znanja i umijeća) Sadržaj

1 2 3 4

 

1. Osnove zaštite na radu Upoznati učenika s ulogom Uloga i značaj zaštite na radu

i značajem zaštite na radu Statistika nezgoda

Nezgode i profesionalna oboljenja

Inspekcija rada i provođenje mjera

zaštite na radu

Poslovi u posebnim uvjeti rada

 

2. Izvori opasnosti i mjere Upoznati učenike s mogućim Mehanički izvori opasnosti

zaštite izvorima opasnosti -od rotirajućih dijelova

Upoznati učenike s mjerama -od dijelova koji se kreću

zaštite pravocrtno

-od stršećih i oštrih predmeta

-od uklještenja

Opasnosti od električne struje

-djelovanje električne struje

na ljudski organizam

-čimbenici kod udara električne struje

-opasnosti i mjere zaštite kod

električne struje

-upute za siguran rad s električnim

trošilima

Opasnosti pri kretanju

-radne površine i prostori

-rad na većim visinama

 

Opasnosti od štetnih plinova i

kiselina

Opasnosti od buke i vibracija

 

3. Osobna zaštitna sredstva Upoznati učenike s vrstama Osobna zaštitna sredstva:

zaštitnih sredstava -glave, očiju, lica

Naučiti učenike koristiti -sredstva za zaštitu sluha i dišnih

sredstva za zaštitu organa

-sredstva za zaštitu ruku, nogu i

trupa

-sredstva za zaštitu pri radu na

visini

4. Radna okolina Upoznati učenike s Mikroklimatski uvjeti

Karakteristikama radne okoline Svijetlost i vid

 

5. Sigurnost u transportu Upoznati učenike sa sigurnim Priprema za siguran transport

i rukovanju kamenom transportom i rukovanjem -prihvat, utovar i istovar tereta

kamenom -pokreti i položaj tijela pri radu

i transportu

 

6. Sigurnost pri radu Upoznati učenike sa sigurnim Sigurnost pri radu klesarskim

alatom i priborom radom klesarskim alatom i alatima

(za obradu kamena) priborom Rad s bušilicom, bušaćim čekićem

i ručnom brusilicom (frezom)

Rad s pneumatskim alatima

 

7. Pušenje i alkohol Upoznati učenike s opasnošću Opasnosti od pušenja

od alkohola i pušenja Opasnosti od konzumacije alkohola

 

8. Prva pomoć Upoznati učenike s vrstama Prva pomoć-

pružanja prve pomoći -oživljavanje

-zaustavljanje krvarenja

-povreda oka

-odstranjivanje stranog tijela iz oka

 

9. Zaštita od požara Upoznati učenike s uzrocima Uzroci nastajanja požara

nastajanja požara te s načinom Vrsta protupožarnih aparata

gašenja istih Gašenje požara

 

Tehnološke vježbe - Građevinski materijali

 

Razred: prvi (1.)

Tjedni (ukupni) fond sati: jedan sat ( 35 sati)

 

Cilj: Stjecanje osnovnih znanja i vještina koja će omogućiti lakše obavljanje poslova klesara

Zadaci:

Upoznati učenike s vrstama i karakteristikama građevinskog materijala

Znati pripremiti različite vrste betona i mortova

Upoznati sredstva za zaštitu kamena, drva i željeza

Znati koristiti stručnu literaturu

Osposobiti se za cjeloživotno obrazovanje

 

Provjera postignuća rada učenika:

 

- znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem

- vještine: pravilno rukovanje alatom i priborom, praktične vježbe, primjena stručne literature

- zalaganje: sudjelovanje učenika u vježbama

 

Literatura: Marin Horvat: Građevni materijali

 

Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom

 

R. br. Nastavno područje Broj sati

 

1. Građevni materijali - vrste i podjela 2

2. Kamen 3

3. Glina 1

4. Veziva 5

5. Mort 4

6. Beton 6

7. Ugljikovodični materijali 2

8. Drvo 4

9. Kovine i slitine 4

10. Staklo 1

11. Plastične mase 1

12. Boje i lakovi 2

Ukupno 35

 

Cilj i zadaci nastavnog područja: Građevinski materijali

 

R. br. Nastavno područje Cilj (znanja i umijeća) Sadržaj

1 2 3 4

1. Građevni materijali Upoznati učenike s vrstama Građevni materijali

građevnih materijala

 

2. Kamen Upoznati učenike s vrstama Kamen kao građevni materijal

kamena kao građevnog Vrste stijena

materijala

 

3. Glina Upoznati učenike s vrstama Vrste opeke

opekarskih proizvoda Crijep

Keramičke pločice

 

4. Veziva Upoznati učenike s vrstama Cement

građevnih veziva Vapno

Gips

 

5. Mort Upoznati učenike s vrstama Mort

morta Žbuka

 

6. Beton Upoznati učenika sa sastavom Sastav betona

i vrstama betona Vrste betona

Laki beton

Armirani beton

Prednapregnuti beton

 

7. Ugljikovodični materijal Upoznati učenike s vrstama Bitumen i katran

i primjenom ugljikovodičnih Bitumenski i katranski proizvodi

materijala Asfalt

 

8. Drvo Upoznati učenike s vrstama Drvo kao građevni materijal

i primjenom drva kao Vrste drva

građevnog materijala Svojstva i greške drva

Zaštita drva

Tehnička podjela drva

Industrijski drveni materijal

 

9. Kovine i slitine Upoznati učenike s vrstama Proizvodi od željeza

i primjenom željeza i čelika Proizvodi od čelika

u graditeljstvu Zaštita željeza i čelika

Uporaba ostalih kovina i

slitina u graditeljstvu

 

10. Staklo Upoznati učenike s primjenom Obrada stakla

stakla u graditeljstvu Vrste stakla

 

11. Plastične mase Upoznati učenike s uporabom Vrste i podjela plastičnih masa

plastike u graditeljstvu Uporaba plastičnih masa

 

12. Boje i lakovi Upoznati učenike s vrstama Vrste i podjela boja

i uporabom boja i lakova u Premazi

graditeljstvu

  

Tehnološke vježbe - Tehnologija obrade kamena

 

Razred: drugi (2.) i treći (3.)

Tjedni (ukupni ) fond sati: jedan sat ( 35 sati) drugi razred

jedan sat (32 sata) treći razred

Izvodi se u bloku od 4 sata jedanput mjesečno u tvrtki koja raspolaže odgovarajućim

strojevima.

Cilj: Stjecanje novih znanja i vještina iz klesarskih konstrukcija koja će omogućiti obavljanje poslova klesara.

Zadaci: Znati i razumjeti čitati i primijeniti tehnički crtež pri izradi programa

Cilj: Stjecanje osnovnih znanja i umijeća o strojevima za branje i obradu kamena

 

Zadaci: Upoznati strojeve za branje i obradu kamena « in situ»

Znati svojstva i karakteristike navedenih strojeva

Znati pokrenuti iste strojeve

Znati i moći izvesti jednostavnije operacije s istim strojevima

Znati koristiti stručnu literaturu

Osposobiti se za cjeloživotno obrazovanje

 

Provjera postignuća rada učenika

 

-          Znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja i vježbi ocjenjuje se usmenim ispitivanjem sadržaja i vježbi

-          Vještine: pravilno rukovanje strojevima pravilno izvođenje operacija korištenje stručne literature

- Zalaganje: sudjelovanje učenika u vježbama

 

Literatura: Crnković, Šarić: Građenje prirodnim kamenom, IGH, Zagreb

 

Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom: Tehnologija obrade kamena

 

R. br. Nastavno područje Br. sati Drugi (2.) razr. Treći (3.) razr.

 

1. Energija i oblici energije 1

2. Materijali i elementi strojeva 2

3. Elementi klipnog mehanizma 1

4. Elementi za protok i regulaciju protoka 1

5. Strojevi u kamenolomu -

-strojevi za branje kamena-sonda 8

-žična pila 8

- podsjekačica 8

-pneumatski čekić 1

-pneumatski jastuci 1

-dizalice, vitla 1

-teška mehanizacija 1

6. Vrsta obrade kamena 2

Ukupno 35

 

7.       Primarni strojevi

– raspiljivanje-

– gateri 4

– monolama 2

– dijamantfil 2

– renđer 2

– tajabloki 2

8.       Sekundarni strojevi-precizna obrada-

– portalne kružne pile 2

– konzolne kružne pile 2

– mostne kružne pile 2

– polirke-zglobne 4

– kombinirani stroj za marmete 4

– traka za obradu velikih ploča 4

– stroj za obradu rubova 2

Ukupno 32

Ukupno 35 + 32 = 67

 

Tehnološke vježbe - Klesarske konstrukcije

 

Razerd: prvi (1.)

drugi (2.)

Tjedni (ukupni) fond sati: 1. razred 1 sat tjedno (35 sati)

2. razred 1 sat tjedno (35 sati)

 

Cilj: Stjecanje osnovnih znanja i vještina iz klesarskih konstrukcija koja će omogućiti obavljanje poslove klesara.

Zadaci: Znati i razumjeti čitati i primijeniti tehnički crtež pri izradi programa

Znati primijeniti zakonitosti klesarskih konstrukcija u praksi

Znati i moći koristiti stručnu literaturu

Osposobiti se za cjeloživotno učenje

Provjera postignuća rada učenika:

Grafički radovi prve godine - izrada i usmena analiza

Zidovi, lukovi

Prvi program-analiza

Profilirani okviri

Vertikalne i horizontalne obloge

Drugi program-analiza

Grafički radovi druge godine-izrada i usmena analiza

Stepeništa-proračun

Jednokrako monolitno, dvokrako monolitno

Treći program-analiza

Obložna stepeništa

Četvrti program-analiza

Kružna i polukružna stepeništa

Peti program-analiza

Grobnice

Šesti program-analiza

Literatura: Crnković, Šarić: Građenje prirodnim kamenom, IGH, Zagreb

  

Klesarske konstrukcije :

Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom

Broj sati

R. br. Nastavno područje 1. razr. 2. razr. Ukupno

 

1. Zidovi od kamena 2 2

2 Stupovi od kamena 1 1

3. Lukovi od kamena 4 4

4. Izrada prvog programa 7 7

5. Okviri od kamena 1 1

6. Klupica 1 1

7. Profilirani okviri 2 2

8. Horizontalne obloge 2 2

9. Vertikalne obloge 2 2

10. Suha obloge zidova 6 6

11. Izrada drugog programa 7 7

 

12. Stepeništa – monolitna 3 3

13. Izrada trećeg programa 4 4

14. Stepeništa – obložna 3 3

15. Izrada četvrtog programa 4 4

16. Zavojna stepeništa 6 6

17. Izrada petog programa 4 4

18. Grobnice 6 6

19. Izrada šestog programa 5 5

 

Ukupno: 35 35 70

  

Cilj i zadaci nastavnog područja: Klesarske konstrukcije

 

R. br. Nastavno područje Cilj (znanja i umijeća) Sadržaj

1 2 3 4

 

1. Zidovi od kamena Upoznati učenike s vrstama Zidovi od kamena-vrste

zidova od kamena Zidovi od lomljenog kamena

Zidovi od klesanaca

Ugradba klesanaca

Mješoviti zidovi

2. Stupovi od kamena Upoznati učenike s vrstama Stupovi od kamena

stupova od kamena

3. Lukovi od kamena Upoznati učenike s vrstama Lukovi od kamena

lukova od kamena -ravni luk

-segmentni luk

-polukružni luk

Izrada prvog programa

 

4. Okviri od kamena Upoznati učenike s vrstama Okviri od kamena

okvira od kamena

 

5. Klupica Upoznati učenike s vrstama Klupica

klupica

6. Profilirani okviri Upoznati učenike s vrstama Profilirani okviri od kamena

profila na okvirima Geometrijske konstrukcije ostalih lukova

 

7. Horizontalne obloge Upoznati učenike s vrstama Horizontalne obloge

obloga -vanjske

-unutrašnje

8. Obloga zidova Upoznati učenike s vrstama Vertikalna obloga

vertikalne obloge zidova - mokra

-suha

Sidra za suhu oblogu

 

Izrada drugog programa

 

9. Stepeništa Upoznati učenike s vrstama Monolitna stepeništa

i proračunom stepeništa -proračun stepeništa

-jednokrako monolitno

-dvokrako monolitno

Izrada trećeg programa

 

10. Obložna stepeništa Upoznati učenike s vrstama Obložna stepeništa

obložnih stepeništa -jednokrako

-dvokrako

Izrada četvrtog programa

 

11. Zavojna stepeništa Upoznati učenike s vrstama Zavojna stepeništa

zavojnih stepeništa Usklađivanje zavojnih i klinastih

stepeništa

Polukružno stepenište

Kružno stepenište

Izrada petog programa

 

12. Grobnice Upoznati učenike s vrsta Kamene poklopnice

grobnica Jednostavne grobnice

Složene grobnice

Detalji grobnice

Izrada šestog programa

 

Praktični dio obrazovanja-naukovanje

 

Okvirni programi praktičnog dijela osnova su za izradu izvedbenog i operativnog programa.

Praktični dio izvodi se u školskim radionicama obrtničke škole te kod obrtnika ili u odgovarajućoj industriji kamena.

Nastavni proces treba organizacijski i programski postaviti tako da daje optimalne obrazovne i odgojne učinke.

Svaka škola izrađuje u suradnji s obrtnicima i poduzećima model prema zadanom cilju, a u izvedbenim i operativnim programima definira konkretne radne i proizvodne zadatke, te vježbe u kojima će se ostvariti sadržaj programa. Godišnji fond sati praktične nastave podijeljen je u tri dijela. Prvi dio izvodi se isključivo u odgovarajuće opremljenoj školskoj radionici. Drugi dio praktične nastave izvodi se po izboru učenika u licenciranoj (dobro opremljenoj) školskoj radionici ili u obrtničkoj odnosno industrijskoj (dobro opremljenoj) radionici. Treći dio praktične nastave izvodi se u obrtničkoj, odnosno, industrijskoj radionici na strojevima za branje i obradu kamena.

Mora se definirati praćenje ostvarivanja sadržaja programa kao i ocjenjivanje rada učenika prema propisanim uputama nadležnih ministarstava. Ocjenjivanje i praćenje učenika u obrtničkim, odnosno, industrijskim radionicama izvodi majstor klesar odnosno predradnik u industrijskoj radionici u suradnji s nastavnikom klesarstva zaduženim za praćenje učeničke prakse. Konačna ocjena praktične nastave izvodi se iz ocjene rada u školskoj radionici te ocjene rada u obrtničkoj, odnosno, industrijskoj radionici. Ocjenjuju se minimalno tri elementa: kreativnost, vještina i zalaganje.

  

Prva godina zanimanja: Praktična nastava

 

R.br. Nastavno područje Sadržaj programa - cilj (znanja i vještine)

1 2 3

 

1. Obrazovanje za zanimanje Objasniti značenje ugovora o obrazovanju-

naukovanju

2. Ustroj i organizacija obrazovnog Upoznati ustroj, zadaće i osnovne funkcije

pogona pogona za obrazovanje:

-školske radionice

-obrtničke radionice

-pogona poduzeća

-gradilišta i sličnih objekata

3. Radno pravo, Zaštita na radu Navesti bitne dijelove ugovora o obrazovanju-

naukovanju

Objasniti zadaće zaštite na radu

Navesti bitne odredbe Zakona o zaštiti na radu

koje vrijede za obrazovni pogon

4. Sigurnost na radu, Zaštita okoliša Primijeniti strukovne propise o zaštiti na radu

Racionalno korištenje energije Opisati načine ponašanja pri nesreći na radu

i uvoditi mjere prve pomoći

Navesti bitne propise za sprječavanje požara

te upoznati protupožarne aparate i sredstva

Upozoriti na opasnost koje uzrokuju pare, plinovi

lako zapaljivi materijali i električna struja

Navesti moguće onečišćivače okoliša koji su

uvjetovani radnim mjestom

Navesti vrste energije koje se koriste u pogonu

i načine racionalne uporabe

Navesti vrste energije koje se koriste u pogonu

i načine racionalne uporabe energije u

strukovnom području rada

5. Planiranje i priprema rada Osigurati tok tehnološkog postupka rad

uvažavajući pismeni ili usmeni plan i pripremu

6. Ručni alati Upoznati učenike s ručnim alatom za obradu

kamena

Znati naziv i funkciju pojedinih alata

Spremanje i održavanje alata

7. Mjerni pribor Upoznati učenike s mjernim priborom potrebnim

za klesarsku obradu

Znati funkciju mjernog pribora

8. Rukovanje alatom Ispravno i sigurno kretanje s alatom

Pravilni stav pri radu s pojedinim alatima

Privikavanje na rad kod obrade ravne plohe

9. Uočavanje pravca slojevitosti kamena Podešavanje neobrađenog kamena po

zadanim mjerama

10. Izrada ravne plohe grubim alatima Piket- znati način uporabe

Špica- znati način uporabe

Zubatka- znati način uporabe

11. Gruba obrada ivica Znati obraditi ivicu (rub) finom zubatkom

12. Fina obrada plohe Martelina- znati način uporabe

Bućarda- znati način uporabe

13. Obrada ivica (rubova) na dlijeto Upoznati i znati rad s dlijetom

14. Obrada jednostavnih klesanaca Znati što su to klesanci

Znati redoslijed uporabe alata

Prilaz na lice- znati i moći obraditi sve bočne

plohe grubim i finim alatima

Znati pripremiti plohe za brušenje i poliranje

Znati primijeniti različite tehnike obrade na

arhitektonskim detaljima fasade

-obrada rustiko

-obrada punta piket

-obrad zubatkom (žgrafun)

-obrada grubom i finom zubatkom

-obrada martelinom

-obrada bućardom

Znati isklesati:

klesance fasade

jednostavni stup

pragove

stepenice
vijence

15. Rad u obrtničkoj radionici Upoznati se s organizacijom rada radionice

ili industrijskoj radionici Znati primijeniti odredbe Zakona o zaštiti na radu

za obradu kamena Znati i moći primijeniti znanja i vještine stečene

u školskoj radionici

Steći radne navike s obzorom na osmosatno radno

vrijeme

Upoznati se s funkcijom rada malih ručnih

električnih i pneumatskih strojeva :

freze, bušilice, brusilice, štemalice i sl.

Znati i moći voditi dnevnik rada u radionici

 

16. Izrada jednostavnih profiliranih Znati i moći izraditi jednostavni profilirani klesanac

klesanaca -prijelaz profila na lice

-profili- pravokutni

-konveksni

-konkavni

17. Ručno brušenje i poliranje Znati upotrijebiti odgovarajuće alate i pribore

za brušenje

Razlikovati brusove po finoći zrna

Znati napraviti pripremu za poliranje

Znati polirati i ravnu i zaobljenu površinu

Znati zaštititi polirane površine

18. Horizontalna obloga Znati postaviti različite vrste podova i stepenica

i vanjskih i unutrašnjih

Znati očistiti završene obloge

Znati fugirati završene obloge

Upoznati način zaštite i održavanja obloženih

površina

19. Izbor i priprema materijala Rad na potrebitoj dokumentaciji- Znati napraviti

jednostavni nacrt- Znati i razumjeti zadani nacrt

Znati naručiti materijal po zadanoj dokumentaciji

Moći preuzeti materijal

Znati i moći izvršiti izmjere potrebitog materijala

20. Izrada šablona Upoznati se s potrebnim alatom za izradu šablona

Znati napraviti šablonu:

-šablona od papira

-šablona od lima

-šablona od žice

Znati primijeniti šablone kod izrade kamenih

elemenata

21. Izrada jednostavnih profiliranih Znati izraditi ravni profil

klesanaca Znati izraditi konkavni profil

Znati izraditi konveksni profil

22. Izrada uglova kod jednostavnih Znati izraditi ugao jednostavnog profila

profila

23. Izrada profila pneumatskim Znati koristiti pneumatske alate:

pneumatsko dlijeto

pneumatski škic

pneumatske turbine

za izradu profila

24. Ručno brušenje i poliranje Znati upotrijebiti različite brusove za brušenje

profiliranih klesanaca profiliranih površina

Znati ručno ispolirati profilirane površine

25. Strojno brušenje i poliranje Znati upotrijebiti ručne brusilice za

profiliranih klesanaca brušenje profiliranih površina

 

26. Rad u obrtničkoj radionici Znati i moći primijeniti znanje i vještine stečeno

ili industrijskoj radionici u školskoj radionici

za branje i obradu kamena Upoznati način rada i karakteristike strojeva u

kamenolomu-žična pila

-sonda

-podsjekačica

-bageri

-utovarivači

 

27. Izrada složenih profiliranih Znati isklesati složeni

klesanaca profilirani klesanac

28. Izrada uglova profiliranih Znati isklesati otvoreni ugao

uglova klesanaca ugao profiliranog klesanca

Znati isklesati zatvoreni ugao

profiliranog klesanca

29. Izrada rozetnih oblika u kamenu Znati nacrtati jednostavniju rozetu

Znati napraviti odgovarajuće šablone

Znati isklesati jednostavniju rozetu

30. Izrada stupova i stupića Znati nacrtati jednostavniji stup

Znati nacrtati jednostavniju kamenu ogradu

Znati napraviti odgovarajuće šablone

Znati isklesati profilirani stupić

-ručno

-strojno

Znati isklesati kameni stup

-brušeni

-štokani-martelina, gradina

Znati isklesati kameni stup s entazisom

i kanekurama

31. Izrada profiliranih baza Znati isklesati kamenu bazu

i kapitela Znati isklesati kamenu polubazu

Znati isklesati jednostavni kapitel

Znati isklesati jednostavni polukapitel

32. Izrada jonskih i korintskih Znati isklesati jonski kapitel

kapitela Znati isklesati korintski kapitel

33. Graviranje slova u kamenu Znati nacrtati raster slova na kamenoj ploči

Znati isklesati slova na kamenoj ploči

-udubljena

-rišaltana-ispupčena

34. Ornamentika u kamenu Znati prenijeti sliku ornamenta na kamen

Znati isklesati ornament

35. Punktiranje u kamenu Znati tehniku punktiranja

 

36. Rad u obrtničkoj radionici Znati i moći primijeniti znanje i vještine

ili industrijskoj radionici stečeno u školskoj radionici

za obradu kamena Upoznati način rada i karakteristike strojeva

za obradu kamena:

- gateri

-monolame

-dijamantfil

-tajabloki

-freze-konzolne

-mostne

-polirke

-rad na širokoj liniji za brušenje i poliranje

-rad na liniji za proizvodnju marmeta

-rad na ostalim strojevima

37. Rad u obrtničkoj radionici Znati ugrađivati kamen-montažerski radovi

ili industrijskoj radionici -vertikalna ugradba kamena

koja se bavi montažom -viseća horizontalna obloga u kamenu

-viseća vertikalna obloga u kamenu

-obloga otvora u zidu

Suha vertikalna obloga

Obloga zidnim panelima u kamenu

 

7. ISPITNI KATALOG – POMOĆNIČKI/ZAVRŠNI ISPIT

 

Cilj završnog ispita je da ispitanik dokaže da je stekao vještine i stručno-teorijska znanja utvrđena nastavnim planom i programom nužna za obavljanje poslova u zanimanju.

Stručni dio završnog ispita sastoji se od praktičnog i stručno-teorijskog dijela kojima se provjeravaju usvojenost znanja i umijeća potrebna za obavljanje poslova zanimanja klesar. Praktični dio ispita utemeljen je na praktičnom dijelu programa .Sadržaji teorijskog dijela utvrđuju se iz odgovarajućih predmeta. Ispitnim katalogom navode se po predmetima osnovne ispitne zadaće koje se na ispitu provjeravaju, način provjere te daje tablični pregled sadržaja iz kojih se obavlja provjera znanja i umijeća koja učenik treba pokazati i nastavnih i radnih sredstava kojima se učenik može služiti i pomoću kojih se znanja provjeravaju.

 

Praktični dio završnog ispita

 

Provjera postignutih znanja, vještina i navika u praktičnom dijelu završnog ispita provodi se:

1.      IZRADOM ISPITNOG URATKA

Pri izradi praktičnog uratka ispitanik se mora pridržavati propisanih mjera zaštite na radu i zaštite okoliša te ostalih uvjeta koje mu zada ispitna komisija.

Praktični dio ispita ocjenjuje se temeljem rezultata vrednovanja postupaka tijekom izrade praktične zadaće. Listu vrednovanja utvrđuje ispitna komisija na način da se svaki postupak boduje.

Postupci koji se vrednuju i način bodovanja:

 

a) Samostalnost u planiranju tijeka rada i izrade uratka 0 – 10

b) Utrošeno vrijeme za planiranje i izradu 0 – 20

c) Redoslijed i ispravnost postupka u rukovanju alatima 0 – 20

d) Kvaliteta i točnost izrade 0 – 20

e) Estetski izgled uratka 0 – 10

f) Primjena mjera za rad na siguran način 0 – 15

g) Pridržavanje propisa o zaštiti okoliša 0 – 10

h) Racionalna uporaba energije 0 – 10

i) Točnost mjernih rezultata 0 – 15

j) Izrada ispitne dokumentacije i interpretacija mjernih rezultata 0 – 10

k) Uporaba tehničko-tehnološke dokumentacije 0 –10

  

Konačna ocjena utvrđuje se za funkcionalno ispravan uradak, odnosno, ispitno mjerenje temeljem bodovne liste:

 

BODOVNA LISTA

 

% ostvarenih bodova

ocjena

92 - 100% bodova

Odličan ( 5 )

81 - 91% bodova

Vrlo dobar ( 4 )

67 - 80% bodova

Dobar ( 3 )

50 - 66% bodova

Dovoljan ( 2 )

0 - 49% bodova

Nedovoljan ( 1 )

 

Stručno-teorijski dio ispita

 

Stručno-teorijski dio završnog ispita polaže se pismeno, odnosno usmeno. Ispitanik koji je postigao više od 60 % mogućih bodova, položio je stručno-teorijski dio završnog ispita. Ispitanik koji je postigao 30 – 60 % mogućih bodova ima pravo polagati usmeni ispit. Ako ispitanik ne zadovolji na usmenom ispitu upućuje se na popravni ispit iz stručno-teorijskog dijela ispita u idućem ispitnom roku. Ispitanik koji na pismenom dijelu ispita postigne manje od 30 % mogućih bodova, upućuje se na popravni ispit.

Stručno-teorijski dio ispita obuhvaća znanja nužna za obavljanje praktičnih radnji u zanimanju koja su propisana nastavnim planom i programom za stručno-teorijski dio naukovanja. Pitanja i zadaci trebaju obuhvatiti sljedeće razine znanja i sposobnosti:

-          osnovne pojmove i definicije;

-          građu, spajanje, djelovanje, izračunavanje;

-          analizu djelovanja na temelju zadanih uvjeta

-          sintezu, vrednovanje i prijedlog novih i zamjenskih rješenja.

 

Poželjno je da svaka od ovih razina znanja sudjeluje s 20 – 30 % ukupnog broja bodova.

Na pismenoj provjeri stručno-teorijskih znanja pitanja i zadaci trebaju u najvećoj mjeri biti objektivnog tipa: učenik treba računati, crtati sheme, pročitati podatke iz sheme ili tablica, uvidjeti pogreške, izvesti zaključke iz zadanih podataka, nabrojiti sastavne dijelove i dr. Treba izbjegavati pitanja esejskog tipa poput opisivanja nekog posla. Ako postoji potreba za opisivanjem nekog posla ili struja, onda je najbolje i takva pitanja pretvoriti u pitanja objektivnog tipa tako da se sugerira nabrajanje po stavkama: materijala, redoslijed operacija, potrebnog alata i pribora. To se postiže na taj način da se prostor za odgovore oblikuje u tablicu. Time se učeniku olakšava da bolje pokaže stvarna znanja, postiže se veća preglednost odgovora i objektivnost ocjenjivanja.

Općenito treba nastojati da pitanja i zadaci sadrže tablice, sheme, skice i crteže na kojima učenik treba pronaći, obraditi i interpretirati podatke. Crteži i fotografije su dobrodošli i onda kada se od učenika traži da opiše građu nekog stroja ili uređaja ili nabroji njegove dijelove. Tada se na ilustraciji mogu označiti pozicije brojevima ili slovima što olakšava snalaženje učenika i poboljšava komunikaciju učenika i ocjenjivača. Od učenika također treba tražiti grafičko izražavanje: crtanje shema i skica. Ako treba provjeriti znanje spajanja, shema ili skica može biti djelomično nacrtana, a spajanje treba izvršiti učenik. Time se pomaže učeniku da organizira prostor za crtanje ,štedi se vrijeme, a provjerava se bitno.

Za rješavanje pitanja i zadaća ispitanik ima na raspolaganju četiri sata uz uporabu dopuštenog pribora za pisanje, brisanje, crtanje i računanje te priručnika i ostalih pisanih materijala. Ocjenjivanje se obavlja po ovoj ljestvici:

BODOVNA LISTA

 

% ostvarenih bodova

ocjena

90 - 100% bodova

odličan ( 5 )

80 - 89% bodova

vrlo dobar ( 4 )

70 - 79% bodova

dobar ( 3 )

61 - 69% bodova

dovoljan ( 2 )

30 - 60% bodova

pravo polaganja usmenog ispita

0 – 29% bodova

nedovoljan ( 1 )

 

Na usmenom ispitu u pravilu se provjeravaju znanja iz onih područja iz kojih učenik nije pokazao dostatna znanja na pismenom dijelu ispita. I u ovom dijelu ispita treba što više koristiti sheme, crteže, fotografije, primjere projekata, tablice i kataloge proizvođača opreme i materijala itd. Zato je poželjno da se usmeni ispit održava u specijaliziranoj učionici gdje su dostupna sva navedena sredstva.

 

7.1. Nastavni predmet: Hrvatski jezik

Ispitni cilj: Ispit pismenog izražavanja

Način provjere znanja i umijeća: Tematska zadaća - pismeno

 

7.2. Nastavni predmet: Petrografija

Ispitni cilj: Znati i moći primijeniti znanja stečena iz predmeta Petrografija u zanimanju klesar.

Način provjere znanja i umijeća: Pismeni i usmeni ispit

 

7.3. Nastavni predmet: Tehnologija obrade kamena

Ispitni cilj: Znati i moći primijeniti znanja stečena iz predmeta Trhnologija obrade kamena u zanimanju klesar.

Način provjere znanja i umijeća: Pismeni i usmeni ispit, 40 sati rada na strojevima te rezanje klesanca za završni ispit

 

7.4. Nastavni predmet: Klesarske konstrukcije

Ispitni cilj: Znati i moći primijeniti znanja stečena iz predmeta Klesarske konstrukcije u zanimanju klesar.

Način provjere znanja i umijeća: Crtanje programa po odabranom ispitnom pitanju s dokaznicom mjera, usmena obrana.

 

7.5. Nastavni predmet: Praktična nastava

Ispitni cilj: Znati i moći primijeniti znanja stečena iz predmeta Praktična nastava u zanimanju klesar.

Način provjere znanja i umijeća: Izrada klesanca u školskoj radionici kao detalja iz zadanog ispitnog programa, a u ograničenom vremenu od najviše 40 sati.

 

Znanja i umijeća koja se provjeravaju i ocjenjuju na završnom/pomoćničkom ispitu:

 

Sadržaj

Znanja

Nastavna i radna sredstva

Petrografija

Standardizirana pitanja

Uzorci

Geološke karte

Tehnologija obrade kamena

Standardizirana pitanja

Fotografije strojeva

Modeli

Klesarske konstrukcije

Standardizirana pitanja

Projekti

Gotovi klesanci

Praktični dio

Vještine:

Standardizirane -

-radne probe

-praktični uradak

Tehnička dokumentacija

Strojevi

Alati

 

Za praktični rad zadaju se uradci u skladu s nastavnim planom iz područja:

 

1. Zaštita na radu i zaštita okoliša

2. Postavljanje radne skele

3. Primjena i ugradba klesanaca i ploča

4. Oblikovanje kamenih klesanaca i ploča

5. Obrada kamenih površina

6. Uočavanje slojevitosti kamena

7. Obrada jednostavnih profiliranih klesanaca

8. Izrada i upotreba šablona

9. Izrada složenih klesanaca

10. Izrada složenih profiliranih klesanaca

11. Strojna obrada kamena ručnim električnim i pneumatskim alatima

12. Brušenje i poliranje ravnih površina, rubova i profila

13. Izrada raznih tipova slova

14     Izrada ornamenata u kamenu

 

Za stručno-teorijski dio ispita zadaju se pitanja u skladu s nastavnim planom iz područja:

Petrografija

-minerali

-utjecaj leda i vjetra na kamen

-utjecaj klime na stijene

-erozija stijena

-fizičke osobine minerala

-čvrstoća kamena na habanje, pritisak, savijanje i udarac

-oblik, veličina i unutarnja građa zemlje

-minerali graditelji stijena

-magmatske stijene

-metamorfne stijene

-sedimentne stijene

Tehnologija obrade kamena

-          dijamantne kružne pile s horizontalnim i vertikalnim diskom

-          osnovna namjena i glavni dijelovi stroja za obradu rubova

-          elektromotorno ručno vitlo

-          vrste gatera s obzirom na alat koji koriste

-          kompresori- vrste, princip rada

-          gateri- redoslijed obrade u liniji

-          dijamantni disk i dijamantne krune

-          trafostanice u opskrbi električnom energijom

-          brusne trake

Klesarske konstrukcije

-          kružno stepenište

-          segmentni luk u kamenu

-          kamene ograde

-          horizontalna obloga

-          ravni luk u kamenu

-          međukatni vijenac

-          stupovi od kamena

-          krovni vijenac

-          zidovi od kamena

 

Ovaj nastavni plan i program stupa na snagu danom objave u „Narodnim novinama“, a primjenjuje se od 1. rujna 2004. godine

Klasa:133-02/04-02/7

Ur. Broj: 526-12/04-52

Zagreb, 1. srpnja 2004.

Ministar

Branko Vukelić, v.r.

 
zatvori
- klesar –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !