Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
- mehaničar poljoprivredne mehanizacije – (“Narodne novine”, XX/04,)
označi tražene riječi printaj stranicu
112 13.8.2004 Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje mehaničar poljoprivredne mehanizacije

ministar gospodarstva, rada i poduzetništva

2158

Na temelju članka 44.L267036 stavka 5. Zakona o obrtu („Narodne novine“ , br. 49/03. – pročišćeni tekst), ministar gospodarstva, rada i poduzetništva, nakon prethodno pribavljena mišljenja Hrvatske obrtničke komore i uz suglasnost ministra znanosti, obrazovanja i športa, donosi

  

JEDINSTVENI NASTAVNI PLAN I OKVIRNI OBRAZOVNI

PROGRAM ZA ZANIMANJE

 

MEHANIČAR POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE


1. OSNOVNA OBILJEŽJA OBRAZOVNOGA PROGRAMA

 Cilj:

Stjecanje znanja, vještina i navika koji će omogućiti obavljanje poslova u zanimanju:

-mehaničar poljoprivredne mehanizacije.

 

 Zadaci

Usvojiti spoznaju o važnosti organizacije rada i racionalnog korištenja energije.

Spoznati važnost rada na siguran način i primijeniti pravila zaštitite na radu u očuvanju zdravlja i čovjekova okoliša.

Upoznati osnovna svojstva i primjenu tehničkih materijala ugrađenih u motornim vozilima i poljoprivrednim

strojevima i uređajima.

Znati izabrati materijal prema zahtjevu tehničkog crteža.

Znati samostalno koristiti računala u struci.

Znati čitati i primijeniti tehnička uputa u obliku crteža, shema i simboličkih prikaza.

Znati izraditi jednostavne tehničke crteže.

Znati primijeniti mjerenja u praksi.

Upoznati postupke ručne, strojne i toplinske obrade te postupke spajanja i obradu plastičnom deformacijom.

Upoznati ponašanje materijala prema koroziji i primijeniti najvažnije postupke površinske zaštite.

Znati odabrati, zamijeniti, pravilno ugraditi i osigurati elemente strojeva i uređaja.

Razviti svijest o važnosti redovitog održavanja motornih vozila i poljoprivrednih strojevima i uređajima,

svrsishodnost raspolaganja tehničkim podacima i postupcima održavanja koje je propisao proizvođač motornog vozila .

Upoznati pojedine sklopove motornih vozila, i poljoprivrednih strojeva i uređaja kao funkcionalne cjeline .

Razumjeti principe rada osnovnih sklopova (sustava ) motornih vozila, te poljoprivrednih strojeva i uređaja .

Steći osnovne spoznaje o motorima s unutarnjim izgaranjem (Ottovi: četverotaktni i dvotaktni, Dieselovi, motori s prisilnim punjenjem cilindra) i shvatiti njihove osobitosti .

Upoznati vrste, svojstva i primjenu goriva za motore s unutarnjim izgaranjem .

Znati ulogu sustava prijenosa snage (transmisije) i upoznati različite izvedbe .

Razumjeti principe rada dijelova transmisije :spojki, mjenjača, diferencijala ,..

Upoznati principe rada pneumatskih i hidrauličkih komponenti i sklopova.

Usvojiti osnovna znanja o kočnim sustavima , sustavima za upravljanje vozilom i poljoprivrednim strojem .

Upoznati električne uređaje ugrađene u motorna vozila i naučiti osnovne principe njihovog rada .

Upoznati različite elektroničke upravljačke i regulacijske sustave na motornim vozilima, poljoprivrednim strojevima i uređajima.

Razumjeti djelovanje elektroničkih sustava kao cjeline i elemenata (senzora , upravljačke jedinice, izvršnika).

Znati koristiti ispitne i mjerne uređaje za kontrolu ispravnosti sklopova i sustava na vozilima .

Upoznati alate, načelo rada i postupke rastavljanja i sastavljanja dijelova i sklopova vozila, poljoprivrednih strojeva i uređaja.

Razviti sposobnost utvrđivanja neispravnosti na poljoprivrednom stroju i uređaju.

Znati i umjeti demontirati, ugraditi i provjeriti ispravnost sklopova i sustava na poljoprivrednom stroju i uređaju.

Znati izabrati i primijeniti alate i postupke utvrđivanja nedostataka i njihova otklanjanja u popravci na poljoprivrednom stroju i uređaju.

Znati izabrati alate, izvesti postupak demontaže motora, utvrditi ispravnost dijelova, zamijeniti neispravne dijelove i izvršiti montažu.

Znati izabrati alate, izvesti postupak demontaže sklopova i uređaja (transmisija, kočni sustav, upravljački sustav, ovjes, …), utvrditi ispravnost dijelova, zamijeniti neispravne dijelove i izvršiti montažu i kontrolu ispravnosti.

Upoznati uređaje i alate za ispitivanje, odrediti postupak ispitivanja pojedinog sustava, izvršiti ispitivanje i otkloniti uzroke nastanka kvara

Znati izabrati alate, izvesti postupak stavljanja u pogon dijelova, skupina ili sustava na vozilima, strojevima, aparatima i uređajima za poljoprivredu, šumarstvo, vrtlarstvo, graditeljstvo i komunalije, te nakon stavljanja u pogon izvršiti kontrolu i ispitivanje rada sustava

Znati koristeći servisnu knjižicu, izvršiti servis određenog vozila i pripremu za tehnički pregled.

Znati i moći izraditi troškovnik i izračunati kalkulaciju.

Spoznati vlastite mogućnosti i dosege u okvirima zanimanja .

Razviti sposobnost komunikacije sa suradnicima, korisnicima usluga i društvom u cjelini.

Osposobiti se za daljnje unapređenje, samoobrazovanje i cjeloživotno obrazovanje.

Znati i moći koristiti stručnu literaturu.

 

 Trajanje obrazovanja: 3 godine

 Uvjeti za upis: završena osnovna škola, liječnička svjedodžba, provjera sposobnosti i ugovor s obrtnikom.

 

2. NASTAVNI PLAN

 
  

Naziv predmeta

Broj sati

Ukupni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

Hrvatski jezik

3

105

3

105

3

96

306

Strani jezik

2

70

2

70

2

64

204

Povijest

2

70

-

-

-

-

70

Vjeronauk/Etika

1

35

1

35

1

32

102

Tjelesna i zdravstvena kultura

1

35

1

35

1

32

102

Politika i gospodarstvo

-

-

2

70

-

-

70

Osnove računalstva

1,5

52

-

-

-

-

52

Matematika u struci

2

70

1

35

1

32

137

Tehničko crtanje

1,5

52

  

-

-

52

Osnove tehničke mehanike

-

-

2

70

-

-

70

Osnove tehničkih materijala

1

35

-

-

-

-

35

Elementi strojeva

-

-

2

70

-

-

70

Osnove automatizacije

    

1

32

32

Osnove elektrotehnike i elektronike

    

1

32

32

Tehnike motornih vozila

    

1

32

32

Poljoprivredni strojevi i uređaji

    

2

64

64

Izborna nastava

1

35

2

70

2

64

169

Tjelesna i zdravstvena kultura

Strukovni predmeti

Matematika u struci

       

Praktična nastava

 

900

 

900

 

800

2600

Praktična nastava u školi

- Tehnologija obrade i montaže

- Tehnologija održavanja vozila

- Tehnika motornih vozila

- Poljoprivredni strojevi i uređaji

Praktična nastava u školi

s vježbama

Praktična nastava u

radnom procesu

 

340

          

560

 

270

          

630

 

160

          

640

 

Ukupno

16

1459

16

1460

15

1280

4199

 

Napomena :

Nastavni predmeti, Tehnike motornih vozila i Poljoprivredni strojevi i uređaji u trećem razredu izvode se u stručno teorijskom dijelu i dijelom u praktičnoj nastavi..

Praktična nastava (objašnjenje)

U okviru godišnjeg fonda sati nalaze se i vježbe iz tehnologija koje su sadržajno u suglasju s praktičnom nastavom, što je vidljivo u tablicama NASTAVNI PLAN (OBJAŠNJENJE).

 

2. NASTAVNI PLAN - OBJAŠNJENJE

A)   Općeobrazovni dio

 

Naziv predmeta

Broj sati

Ukupni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

Hrvatski jezik

3

105

3

105

3

96

306

Strani jezik

2

70

2

70

2

64

204

Povijest

2

70

-

-

-

-

70

Vjeronauk/Etika

1

35

1

35

1

32

102

Tjelesna i zdravstvena kultura

1

35

1

35

1

32

102

Politika i gospodarstvo

-

-

2

70

-

-

70

Ukupno

9

315

9

315

7

224

854

 

B)   Stručno- teorijski dio s izbornom nastavom

  

Naziv predmeta

Broj sati

Ukupni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

Osnove računalstva*

1,5

52

0

0

0

0

52

Matematika u struci

2

70

1

35

1

32

137

Tehničko crtanje *

1,5

52

0

0

0

0

52

Osnove tehničke mehanike

0

0

2

70

0

0

70

Osnove tehničkih materijala

1

35

0

0

0

0

35

Elementi strojeva

0

0

2

70

0

0

70

Osnove automatizacije2)

0

0

0

0

1

32

32

Osnovi elektrotehnike i elektronike

0

0

0

0

1

32

32

Tehnike motornih vozila

0

0

0

0

1

32

32

Poljoprivredni strojevi i uređaji

0

0

0

0

2

64

64

Izborni dio 1)

Strukovni predmeti Računalstvo

Matematika u struci

Tjelesna i zdravstvena kultura

 

1

35

2

70

2

64

169

Ukupno

7

244

7

245

8

256

745

 

* Okvirni sadržaj izvodi se 0,5 sati s cijelim razredom (teorijski dio), 1 sat u skupinama

** Okvirni sadržaj izvodi se 1 sat s cijelim razredom (teorijski dio), 1 sat u skupinama

1) Izborni sadržaji izvode se prema uvjetima škole i interesu učenik.

Prioritet dati u strukovnim sadržajima:1.razred: Osnove tehničkih materijala ili računalstvo, 1 sat

2.razred: Poljoprivredni strojevi i uređaji, 2 sata

3.razred: Tehnologija održavanja strojeva i vozila, 1 sat

2) Okvirni sadržaj izvodi se u obliku vježbi po skupinama

 

C)  Praktični dio

 

Naziv predmeta

Broj sati

Ukupni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

godišnje

godišnje

godišnje

Praktična nastava u školi

s vježbama :

 

340

 

270

 

160

 

770

Praktična nastava u

školskoj radionici

najviše sati 4)

  

270

  

165

  

64

  

Tehnologija obrade i montaže**

 

70

     

Tehnike motornih vozila

 

35

32

 

Tehnologija održavanja vozila 2)

 

35

32

 

Poljoprivredni strojevi i uređaji

-

35

32

 

Praktična nastava u

radnom procesu –

najmanje sati

  

560

  

630

  

640

  

1830

Ukupno

900

900

800

2600

 

** Okvirni sadržaj izvodi se 1 sat s cijelim razredom (teorijski dio), 1 sat u skupinama

2) Okvirni sadržaj izvodi se u obliku vježbi po skupinama

4) – Svaka škola izrađuje izvedbeni program

 

D)  Ukupno nastave

 
 

Broj sati

Ukupni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

godišnje

godišnje

godišnje

Općeobrazovni dio

315

315

224

854

Stručno- teorijski dio s izbornom nastavom

244

245

256

745

Praktični dio

900

900

800

2600

Ukupno A)+B)+C)

1459

1460

1280

4199

  

3. OBVEZNI NAČIN PROVJERAVANJA ZNANJA I UMIJEĆA

 

Predmeti strukovnoga dijela programa

Obvezni načini provjere i ocjenjivanja znanja i umijeća

Osnove računalstva

pismeno, usmeno, praktični rad

Matematika u struci

usmeno, pismeno

Tehničko crtanje

pismeno, praktični rad

Osnove tehničke mehanike

usmeno, pismeno

Tehnologija obrade i montaže

usmeno, pismeno, praktični rad

Osnove tehničkih materijala

usmeno, pismen, praktični rad

Elementi strojeva

usmeno, pismeno, praktični rad

Tehnologija održavanja strojeva i vozila

usmeno, pismeno, praktični rad

Osnove automatizacije

usmeno, pismeno, praktični rad

Osnove elektrotehnike i elektronike

usmeno, pismeno

Tehnike motornih vozila

usmeno, pismeno, praktični rad

Poljoprivredni strojevi i uređaji

usmeno, pismeno, praktični rad

Praktična nastava

praktični rad, tehničko – tehnološka dokumentacija

Izborna nastava stručnih predmeta

usmeno, pismeno, praktični rad

                          

4. POTREBNA STRUČNA SPREMA NASTAVNIKA

 

Nastavni predmeti strukovnoga dijela programa

Nastavnik

Izobrazba

Osnove računalstva

dipl. ing. strojarstva, profesor strojarskih predmeta, dipl. ing. brodogradnje, profesor računalstva, dipl. ing. elektrotehnike, profesor elektro predmeta, profesor PTO-a

VSS

Matematika u struci

profesor matematike, profesor strojarskih predmeta, prof. matematike i fizike, dipl. ing. strojarstva, dipl. ing. brodogradnje, profesor PTO-a

VSS

Tehničko crtanje

dipl. ing. strojarstva, profesor strojarskih predmeta, dipl. ing. brodogradnje, profesor PTO-a

VSS

Osnove tehničke mehanike

dipl. ing. strojarstva, profesor strojarskih predmeta, dipl. ing. brodogradnje, *profesor PTO-a, dipl. ing. metalurgije

VSS

Tehnologija obrade i montaže

dipl. ing. strojarstva, profesor strojarskih predmeta, dipl. ing. brodogradnje, profesor PTO-a

VSS

Osnove tehničkih materijala

dipl. ing. strojarstva, profesor strojarskih predmeta, dipl. ing. brodogradnje, *profesor PTO-a, dipl. ing. metalurgije

VSS

Elementi strojeva

dipl. ing. strojarstva, profesor strojarskih predmeta, dipl. ing. brodogradnje, *profesor PTO-a, dipl. ing. metalurgije

VSS

Tehnologija održavanja strojeva i vozila

dipl. ing. strojarstva, profesor strojarskih predmeta

VSS

Osnove automatizacije

dipl. ing. strojarstva, profesor strojarskih predmeta, dipl. ing. brodogradnje, *profesor PTO-a

VSS

Osnovi elektronike i elektrotehnike

dipl. ing. elektrotehnike, profesor elektro predmeta

VSS

Tehnike motornih vozila

dipl. ing. strojarstva, profesor strojarskih predmeta

VSS

Poljoprivredni strojevi i uređaji

dipl. ing. strojarstva, profesor strojarskih predmeta, dipl. ing. brodogradnje, *profesor PTO-a

VSS

Izborni dio, stručni predmeti

dipl. ing. strojarstva, profesor strojarskih predmeta, dipl. ing. brodogradnje, *profesor PTO-a

VSS

Praktična nastava

dipl. ing. strojarstva, profesor strojarskih predmeta, dipl. ing. brodogradnje, *profesor PTO-a ,nastavnik praktične nastave - stručni učitelj, /suradnik u nastavi/ majstor

VSS, VŠS

SSS

 

*Profesor PTO-a, pod uvjetom da ima završenu srednju stručnu spremu strojarske ili brodograditeljske struke.

Osim navedenih nastavnika nastavne predmete mogu izvoditi i drugi nastavnici prema pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu,L267038 NN 1/96.

 

5. IZVOĐENJE PROGRAMA

 5.1. Rad s učenicima u skupinama - dijeljenje razrednog odjela u skupine i sudjelovanje suradnika u nastavi (minimalni standard)

 

Nastavni predmet

Razred

Nastavnik

Broj sati

Broj učenika

Osnove računalstva

1.

profesor

1. razr. 1,5 sati

17 sati - zajedno

35 sati - 2 skupine

 

30 učenika

15 učenika

Matematika u struci

1. 2. i 3.

profesor

1. razr. - 2 sata

70 sati -zajedno

2. razr. - 1 sat

35 sati -zajedno

3 .razr. - 1 sat

32 sata - zajedno

 

30 učenika

 

30 učenika

 

30 učenika

Tehničko crtanje

1.

profesor

1. razr. 1,5 sati

17 sati - zajedno

35 sati - 2 skupine

 

30 učenika

15 učenika

Osnove tehničke mehanike

2.

profesor

2. razr. - 2 sata

18 sati – zajedno

17 sati - 2 skupine

 

30 učenika

15 učenika

Tehnologija obrade i montaže

1.

profesor,

nastavnik PN,

suradnik,

majstor

1 sat

35 sati – zajedno

1 sat

35 sati - 2 skupine

 

30 učenika

 

15 učenika

Elementi strojeva

2.

profesor

2. razr. - 2 sata

70 sati -zajedno

 

30 učenika

Tehnologija održavanja strojeva i vozila

2. i 3.

profesor

2.razr.- 1 sat

35 sati - 2 skupine

3. razr. - 1 sat

32 sata - 2 skupine

 

15 učenika

 

15 učenika

Osnove automatizacije

3.

profesor

 

1 sat

32 sata - 2 skupine

 

15 učenika

Osnovi elektrotehnike i elektronike

3.

profesor

1.razr.- 1 sat

32 sata - zajedno

 

30 učenika

Tehnike motornih vozila

2. i 3.

profesor

2.razr.- 1 sat

35 sati - zajedno

3.razr.- 2 sata

64 sata - zajedno

 

30 učenika

 

30 učenika

Poljoprivredni strojevi i uređaji

2. i 3.

profesor

2.razr.- 1 sata

35 sati - zajedno

3.razr.- 3 sata

96 sati - zajedno

 

30 učenika

 

30 učenika

Praktična nastava

1., 2., 3.

profesor,

nastavnik PN,

suradnik,

majstor

1. g. 830 sati

2. g. 795 sati

3. g. 736 sati

Školske radionice

8 -16 učenika.

Gospodarske radionice -izvodi se pedagoška pomoć i nadzor

Izborna nastava stručnih predmeta

1., 2., 3.

profesor

  
 

Napomena: sadržaji vježbi u pravilu u grupama od 15 učenika

 

5.2. Minimalni materijalni uvjeti za izvođenje programa

 

Prostor

Oprema

Nastavni predmeti

Računalna učionica

Standardna oprema 1 + 16 radnih mjesta

Osnove računalstva

Tehničko crtanje

Stručni predmeti

Klasična učionica

 

Klasična učionica (1 + 32 mjesta)

1 radno mjesto s PC + LCD, grafoskop

 

Matematika u struci

Osnove tehničke mehanike

Tehničko crtanje

Osnove tehničkih materijala

Elementi strojeva

Osnove elektrotehnike i elektronike

Tehnike motornih vozila

Poljoprivredni strojevi i uređaji

Klasična učionica +

praktikum

Klasična učionica s ormarima

1 radno mjesto s PC + LCD, grafoskop/

Školska radionica za ručnu, strojnu obradu,

i spajanje i montažu

Tehnologija obrade i montaže

 

Praktikum za

Osnove automatizacije

1 radno mjesto s PC + LCD, grafoskop

+ 8 radnih mjesta sa standardnom opremom za pneumatsko i hidrauličko upravljanje, senzoriku, robotiku i drugo

 

Osnove automatizacije

Specijalizirana učionica

(60 m2)

Učionica (1 + 30 mjesta) s staklenim vitrinama

i prostorom za nastavna sredstva i pomagala.

1 radno mjesto s PC + LCD projektorom (CD), grafoskop (komplet grafofolija).

Didaktička sredstva:

- tehničko didaktički modeli, didaktički modeli iz originalnih dijelova i sklopova, plakati, katalozi, časopisi i prospekti.

 

Tehnike motornih vozila

Praktikum za

Tehnologiju održavanja vozila

1 radno mjesto s PC + LCD, grafoskop

+ 8 - 10 radnih mjesta s opremom za održavanje vozila i minimalno jedno suvremeno vozilo i test uređaj za dijagnostiku istog proizvođača kao i vozilo i jedan univerzalni test uređaj na primjer BOSCH i uređaj za analizu ispušnih plinova (EKO TEST)

Tehnologija održavanja vozila

Izborni stručni predmeti

Školska radionica

za ručnu obradu i montažu

Prema standardu za 16 radnih mjesta

Praktična nastava

u školskim radionicama

Školska radionica

za strojnu obradu

Prema standardu za 8 - 10 radnih mjesta

Praktična nastava

u školskim radionicama

    

6. NASTAVNI PROGRAM - KATALOG ZNANJA

 

Općeobrazovni dio obrazovanja – naukovanja

Nastavni programi za predmete općeobrazovnog dijela programa, izuzev predmeta Etika i Tjelesna i zdravstvena kultura, objavljeni su u glasniku Ministarstva prosvjete i športa, posebno izdanje od 11. lipnja 1997. Nastavni program za predmet Etika objavljen je u Prosvjetnom vjesniku Ministarstva prosvjete i športa, br. 1. od 11. ožujka 2003. Nastavni program Tjelesne i zdravstvene kulture objavljen je uL267039 "Narodnim novinama", br. 136. od 28. kolovoza 2003.

 

6.1.Praktični dio obrazovanja – naukovanja

 

Okvirni programi praktičnog dijela osnova su za izradu izvedbenoga i operativnog programa.

Praktični dio izvodi se kod obrtnika i u školskim radionicama obrtničke škole.

Nastavni proces treba organizacijski i programski postaviti tako da daje optimalne obrazovne i odgojne učinke.

Svaka škola izrađuje u suradnji s obrtnicima i poduzećima model prema zadanom cilju, a u izvedbenim i operativnim programima definira konkretne radne i proizvodne zadatke te vježbe u kojima će se ostvariti sadržaj programa.

Mora se definirati praćenje ostvarivanja sadržaja programa kao i ocjenjivanje rada učenika prema propisanim uputama nadležnih ministarstava.

  

Praktična nastava – 1. godina; mehaničar poljoprivredne mehanizacije

 

Br.

Nastavno područje

Sadržaj programa - Cilj (znanja i vještine)

1.

 

Obrazovanje za zanimanje

Radno pravo

Objasniti značenje ugovora o obrazovanju - naukovanju

Navesti bitne dijelove ugovora o obrazovanju - naukovanju

2.

    

Ustrojstvo i organizacija obrazovnih pogona

    

Upoznati ustrojstvo, zadaće i osnovne funkcije pogona za obrazovanje:

- školske radionice

- obrtničke radionice

- pogone poduzeća

- gradilišta i slične objekte

3.

 

Zaštita na radu

 

Objasniti zadaće pogonske zaštite na radu.

Navesti bitne odredbe iz Zakona o zaštiti na radu koje vrijede za obrazovni pogon

4.

          

Sigurnost na radu, zaštita okoliša i

racionalno korištenje energije

         

Primijeniti strukovne propise o zaštiti na radu.

Opisati načine ponašanja pri nesreći na radu i uvoditi mjere

prve pomoći

Navesti bitne propise za sprječavanje požara, te upoznati

protupožarne aparate i sredstava.

Upozoriti na opasnosti koje uzrokuju pare, plinovi, lako zapaljivi

materijali i električna struja.

Navesti moguće onečišćivače okoliša koji su uvjetovani

radnim mjestom.

Navesti vrste energije koje se koriste u pogonu i načine

racionalne uporabe energije u strukovnom području rada.

5.

       

Planiranje i priprema rada

       

Osigurati tijek tehnološkog postupka rada uvažavajući pismeni ili

usmeni plan i pripremu.

Pripremiti prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji:

- materijal predmeta obrade

- alate, pribor, uređaje i strojeve

- sredstva za osobnu zaštitu na radu

Pripremiti radno mjesto s obzirom na radni nalog.

Kontrolirati i ocjenjivati rezultat rada.

6.

     

Tehničko crtanje;

- čitanje, primjena i izrada

tehničko-tehnološke dokumentacije

   

Čitati i primijenti jednostavne oznake s tehničkih crteža, uputa,

kataloga, tablica, dijagrama.

Znati i umjeti skicirati jednostavni radionički crtež.

Upoznati osnove normativa i standardizacije.

Razumjeti oznake s jednostavnih tehničkih crteža:

- projekcije i kote, tolerancije dimenzija, oznake kvalitete obrade, tol. položaja i oblika

7.

     

Mjerenje i kontrola

     

Znati i umjeti i izmjeriti dužine:

metrom, pomičnim mjerilom, mikrometrom, komparatorom.

Znati i umjeti mjeriti i kontrolirati jednostrukim mjerilima:

etalonima, kalibrima, račvama, šablonskim mjerilima.

Znati i umjeti mjeriti i kontrolirati kutove: kutnicima i univerzalnim kutomjerima.

8.

           

Ručna obrada

           

Znati i umjeti:

- ocrtati i obilježiti predmet obrade prije narednih

operacija

- izvesti sječenje materijala sjekačima

- piliti limove, cijevi i profile ručnim pilama

- turpijati ravne površine i oblike

- izraditi vanjski i unutarnji navoj

- rezati limove ručnim i stolnim škarama

- ručno ravnati limove

- ručno i strojno savijati limove pod kutom i kružno

- previti lim

- probiti lim probijačem

Znati ručno iskovati jednostavni oblik.

9.

          

Obrada spajanjem

          

Znati i umjeti:

- ispitati stanje površina i dijelova koje treba spajati

- spojiti i osigurati spoj s pomoću vijak, matica i

elemenata za osiguranje protiv odvijanja prema redoslijedu spajanja

- spojiti elemente s pomoću klinova i zatika

- spojiti limove ručnim zakivanjem

- izvršiti spajanje limova mekim lemljenjem

- izvršiti spajanje limova plinskim zavarivanjem

- izvršiti spajanje limova lijepljenjem

- izvoditi osnovne postupke spajanja i montaže u

struci i zanimanju

- elektrolučno zavarivati limove i profile

10.

  

Lijevanje

  

Upoznati i usvojiti osnovne pojmove lijevanja:

- lijevanje u pješčane kalupe

- lijevanje u metalne kalupe

11.

  

Korozija i površinska zaštita

  

Upoznati i usvojiti osnovne pojmove o koroziji i površinskoj zaštiti:

- znati i umjeti pripremiti metalne dijelove za zaštitu od korozije

- znati i umjeti izvršiti zaštitu predmeta od korozije

12.

                            

Strojna obrada

                            

Bušenje

Prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji pripremiti bušilicu

materijal predmeta obrade, alate za izradu provrta, pomoćna sredstva

- umjeti pravilno stegnuti predmet obrade i alat

- znati odrediti brzinu rezanja, broj okretaja i posmak alata

- umjeti bušiti prema zahtjevu crteža na traženu točnost i

kvalitetu obrade

- pridržavati se propisa zaštite na radu

Brušenje i oštrenje alata

Znati pravilno oštriti alate:

- sjekač, crtaća igla, točkalo

- svrdlo, tokarski nož

Znati i umjeti brusiti ravne i okrugle površine.

Tokarenje

Prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji pripremiti tokarilicu,materijal predmeta obrade, alate za tokarenje, pomoćna sredstva.

- umjeti pravilno stegnuti predmet obrade i alate

- znati odrediti potreban broj okretaja i posmak alata

- umjeti tokariti jednostavne dijelove prema zahtjevu

crteža na traženoj točnost i kvalitetu obrade

- pridržavati se propisa zaštite na radu

Glodanje

Prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji pripremiti glodalicu, materijal predmeta obrade, alate za glodanje, pomoćna sredstva.

- umjeti pravilno stegnuti predmet obrade i alate

- znati odrediti potrebni broj okretaja i posmak alata

- umjeti glodati jednostavne dijelove prema zahtjevu crteža na traženu točnost i kvalitetu obrade

- pridržavati se propisa zaštite na radu

  

Praktična nastava – 2. godina; zanimanja: mehaničar poljoprivredne mehanizacije

 

Br.

Nastavno područje

Sadržaj programa - Cilj (znanja i vještine)

1.

    

Zaštita na radu

    

Zadaća zaštite na radu u radionicama i pogonima

Upoznati zakonske propise

Izvori opasnosti i mjere zaštite

Primjena zaštitnih sredstava za siguran rad

Usvajati tijekom cijelog naukovanja

2.

          

Planiranje i priprema radnog procesa

          

Odrediti postupak rada prema usmenim i pismenim podlogama.

Procijeniti opseg rada i potrebnih kadrova

Utvrditi redoslijed operacija održavanja

Izabrati sredstva za podmazivanje, hlađenje i hidraulička

ulja prema svojstvima i namjeni.

Izabrati materijale prema svojstvima i namjeni

Izabrati i pripremiti alate i instrumente za ispitivanje i mjerenje

Izabrati i osigurati poluproizvode, standardne dijelove i

rezervne dijelove prema tehničkoj dokumentaciji

Pripremiti radno mjesto

Kontrolirati i vrednovati rezultate rada

3.

       

Čitanje, primjena i izradba

tehničke dokumentacije

      

Čitati i primjenjivati tehničku dokumentaciju, upute za

održavanje, ispitivanje, utvrđivanje pogrešaka, rastavljanje,

sastavljanje i podešavanje raznih sklopova i sustava

Čitati i primjenjivati oznake i simbole

Raspoznavati vrste poljoprivrednih strojeva i uređaja te vršiti izbor rezervnih dijelova

Primjenjivati zakonske propise cestovnog prometa

Izrada ispitnih i mjernih protokola

Usvajati tijekom cijelog naukovanja

4.

   

Ispitivanje i mjerenja

   

Mjeriti i ispitati odstupanje položaja i oblika pomoćnim mjerilom i mjernom urom

Vidna kontrola zavarenih spojeva

Ispitati nepropusnost karoserija i sklopova vozila i poljoprivrednih strojeva

Usvajati tijekom cijelog naukovanja

5.

           

Spajanje

           

Napraviti spojeve s vijcima prema predlošku s obzirom na točnost

položaja, redoslijed, zakretni moment, nagib, stupnjeva nagiba

i osiguranje

Napraviti spojeve utiskivanjem i rastezanjem

Napraviti priključne i utične spojeve

Napraviti pokretne cijevne i gumene spojeve s obzirom na transportne

medije, pritisak i temperaturu

Pripremiti površine za sljepljivanje

Odabrati ljepilo prema materijalu i zahtjevima za lijepljenje spojeva

Lijepiti dijelove iz različitih materijala s obzirom na zahtjeve kvalitete

Stvarati stezne spojeve prešanjem i proširivanjem

Zavarivanje elektrodom (MIG, MAG, TIG)

6.

           

Održavanje dijelova

           

Obradba površina:

- pripremiti površine metalnih proizvoda ili dijelova

- za zaštitu od korozije

- izbor sredstava za zaštitu od korozije

Nanijeti sredstvo za zaštitu od korozije na pripremljene površine

Upotreba sredstava za hlađenje i podmazivanje

Uporaba pogonskog goriva

Kontrolirati i ispitati funkcije

- ispitati elemente za spajanje

- ispitati dijelove na mehanička oštećenja trošenja

- ispitati funkciju električnih dijelova, vodova i osigurača

- ispitati električne vodove C 69 s obzirom na izolaciju

7.

        

Održavanje vozila, strojeva, aparata

i uređaja za poljoprivredu, šumarstvo,

vrtlarstvo, graditeljstvo i komunalije

      

Kontrolirati ulje motora i mjenjača, sredstvo za

podmazivanje, hlađenje i rashlađivanje prema uputama

Ispitati baterije

Podmazati i konzervirati dijelove vozila, strojeva, aparata i uređaja

Kontrolirati, čistiti i redovito mijenjati filtre, sito i separatore

Kontrolirati mehaničke spojeve

Kontrolirati električne dijelove i vodove

Podesiti kut, rad, pritisak i frekvenciju okretaja i moment nagiba

Kontrolirati, dopuniti i mijenjati ulje u kočnicama i hidraulici

8.

             

Demontaža (rastavljanje) i

montaža (sastavljanje) dijelova, skupina i sustava

na vozilima, strojevima, aparatima i uređajima

za poljoprivredu, šumarstvo, vrtlarstvo

i komunalije

         

Demontaža (rastavljanje):

- rastaviti dijelove skupine i sustava s obzirom na funkcije

i prema uputama ispitati njihovu ponovnu upotrebljivost

- rastaviti skupine i dijelove, očistiti ih i spremiti pripravne

za montažu

Priprema za montažu:

- predati skupine dijelova prema uputama za montažu i oznakama montažnih procesa, ispitati dijelova obzirom na ispravnost

- ispitati dijelove i skupine glede funkcionalne ugradnje

- odabrati materijale za brtvljenje

Montaža:

- podesiti dijelove, skupine i sustave s obzirom na toleranciju (dosjeda)

- ispitati pojedine funkcije u procesu montaže

- zabrtviti dijelove i skupine s odgovarajućim brtvilima

- napraviti cijevne, gumene i kabelske spojeve

  

Praktična nastava – 3. godina; zanimanje: mehaničar poljoprivredne mehanizacije

 

Br.

Nastavno područje

Sadržaj programa - Cilj (znanja i vještine)

1.

     

Elektrotehnika i elektronika

     

Čitati planove spajanje i priključivanja

Mjeriti istosmjerni napon, struju i otpore u serijskom i paralelnom spoju

Razlikovati električne i elektroničke elemente i skupine te opisati funkcije

Mjerenjem ispitati električne i elektroničke elemente ili skupine u osnovnim spojevima

Pripremiti električne vodove i priključna mjesta

Spojiti električne vodove prema shemi spajanja

2.

   

Hidraulika i pneumatika

   

Čitati i skicirati sheme spajanja

Mjeriti, ispitivati i podešavati pritisak u hidrauličkim i pneumatskim sustavima.

Napraviti, priključiti i ispitati hidrauličke i pneumatske spojeve prema uputama, crtežima i shemama spajanja.

Ustanoviti pogrešku u radu pneumatskog i hidrauličkog sustava.

Rastaviti i sastaviti hidrauličke i pneumatske dijelove i skupine i otkloniti kvar.

3.

                

Ispitivanje, podešavanje i priključivanje

mehaničkih hidrauličkih, pneumatskih,

električnih i elektroničkih sustava i uređaja

              

Pripremiti inspekciju (pregled) s obzirom na pogonske

i sigurnosno tehničke propise

Ispitati dijelove nosila, strojeva, aparata i uređaja

obzirom na trošenje i oštećenja i ocijeniti njihovu

funkcionalnost

Kontrolirati funkciju skupina i sustava s obzirom na ispuštanje plinova i buka

Kontrolirati sigurnosne uređaje i osigurati njihovu funkciju

Ispitati i podesiti doziranje uređaja za zaštitu bilja i gnojenje s obzirom na zaštitu okoliša

Ispitati i podesiti mehaničke uređaje

Ispitati ležajeve (prenapregnutost, bočnu zračnost i moment trenja)

Odrediti pritisak kompresije i usporediti sa zadanom vrijednosti

Ispitati uređaj ubrizgavanja na Dieselovu motoru i podesiti ga

Ispitati funkciju, upravljanje, temperaturu, pritisak, položaj i broj okretaja

Ispitati brtvljenje hidrauličkih i pneumatskih skupina i sustava

Ispitati i podesiti sustave kočnica

Mjeriti i namjestiti trag

Staviti u pogon strojeve, aparate i uređaje

4.

 

Ispitati ispušne plinove i uređaje za smanjenje ispušnih štetnih tvari

 

Odrediti stvarnu vrijednost sastava ispušnih plinova i usporediti ih sa zadanim vrijednostima

Sastav štetnih ispušnih tvari namjestiti na zadanu vrijednost

5.

           

Stavljanje u pogon dijelova, skupina i

sustava na vozilima, strojevima, aparatima

i uređajima za poljoprivredu, šumarstvo,

vrtlarstvo, graditeljstvo i komunalije

        

Izmjeriti i staviti u pogon stalne dijelove i skupine

Demontirati i montirati dijelove pomoću dizalica i

uređaja za montažu s obzirom na stavljanje u pogon

Staviti motor u pogon

Staviti u pogon:

- sustave za hlađenje, zračenje i grijanje

- pomoćne uređaje

- rasplinjač i uređaj za uštrcavanje

- uređaje za osvjetljivanje, upozoravanje, signalnih uređaja, električnih i elektroničkih uređaja

- uređaje i sustave za prijenos snage

- generator i uređaj za polazak

- vozni agregat

Montirati kotače i gume

6.

      

Instaliranje uređaja za rad na polju, dvorištima ili unutrašnjosti zgrade

      

Podesiti i ispitati mjesto za postavljanje i učvršćivanje uređaja

Spojiti i priključiti vodove

Ugraditi armature i opskrbne tehničke uređaje

Dopremiti zaštitne uređaje

Ispitati i podesiti dijelove uređaja (armature, mjerne, regulacijske, sigurnosne i transportne)

Ispitati i staviti u pogon uređaje prema tehničkim uputama i uvjetima

Odrediti pogonske podatke kod stavljanja u pogon, usporediti sa zadanim vrijednostima i podesiti ih na stvarne vrijednosti

7.

        

Ispitivanje električnih priključaka

        

Ispitivanje strujnih priključke na vanjskim i unutrašnjim uređajima

- učvrstiti električne priključke

- ispitati električna trošila

- ispitati električne dijelove (osigurače, kontaktne utičnice, kabelske spojke, zaštitne prekidače)

- ispitati zaletni moment elektromotora

Ispitati područje malog napona na vozilima, strojevima i aparatima:

- ispitivati električne vodove i izmjeriti napon, otpor i jačinu struje

- ispitati tokove napona

- ispitati električne i elektroničke komponente (elektroniku motora, sigurnosnu, kontrolnu i upravljačku elektroniku)

8.

    

Opremanje i izmjena opreme s dodatnim

dijelovima i uređajima

   

Uskladiti i ugraditi dijelove forme lima i profila

Napraviti dijelove lima i profila prema crtežima i

osobnim skicama, naročito za okvir vozila i pokrov

Odrediti pribor i uređaje prema tehničkim nacrtima za tipove vozila i strojeva

Ugraditi pribor i dodatne uređaje i ispitati funkciju

9.

    

Ocjena šteta na vozilima, strojevima i

aparatima i uređajima za poljoprivredu,

šumarstvo, graditeljstvo i komunalije

  

Ispitati i propisati štete na vozilima, strojevima, aparatima

i uređajima na temelju podataka od kupca

Utvrditi štete na vozilima, strojevima, aparatima i uređajima

na temelju pregleda i kontrole buke, te

sastavljanje zapisnika

10.

  

Kontrola provedenih radova

  

Kontrola održavanje i montažnih radova s obzirom na prometnu i pogonsku sigurnost vozila, strojeva, aparata i uređaja

Uočiti i zapisnički konstatirati (utvrditi) štete na graničnim dijelovima i skupinama kod održavanja

Pripremiti vozila, strojeve, aparate i uređaje za predaju kupcima - vlasnicima

 

2 - Stručno-teorijski dio obrazovanja

 1.     Tehnologija obrade i montaže (1. razr.)

2.     Tehnologija održavanja strojeva i vozila (2. razr.)

3.     Tehnologija održavanja strojeva i vozila (3. razr.)

1.1. Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom

R. br. Nastavno područje Broj sati po obrazovnim godinama

Opći stručni sadržaji I. II. III. Ukupno

  Tehnologija obrade i montaže (70 sati)

1. Mjerenja i kontrola 15 – – 15

2. Osnove proizvodne tehnike 35 – – 35

3. Osnove strojeva i uređaja 10 – – 10

4. Toplinska obrada 10 – – 10

Tehnologija održavanja strojeva i vozila (67 sati)

1. Održavanje i popravak motora SUI – 35 – 35

2. Održavanje i popravak spojke 4 4

3. Održavanje i popravak mjenjača – – 4 4

4. Održavanje i popravak diferencijala – – 4 4

5. Održavanje i popravak ovjesa, kotača i guma – – 4 4

6. Održavanje i popravak sustava za kočenje – – 4 4

7. Održavanje i popravak sustava za upravljanje – – 4 4

8. Održavanje i popravak dodatnih uređaja – –

poljoprivrednih strojeva 8 8

Posebni stručni sadržaji

UKUPNO SATI 70 35 32 137

 

6.2. Nastavni predmet: Tehnologija obrade i montaže

Razred: prvi (1.)

tjedni (ukupni) fond sati: 2 sata (70 sati);

Cilj: Stjecanje osnovnih znanja, vještina i navika koji će omogućiti obavljanje poslova u zanimanju:

mehaničar poljoprivredne mehanizacije.

 

Zadaci

Usvojiti važnost organizacije rada i racionalnog korištenja energije.

Upoznati i uputiti učenike o zaštiti na radu, čuvanju zdravlja i zdrava čovjekova okoliša.

Upoznati osnovna svojstva, dobivanje i primjenu najvažnijih tehničkih materijala.

Naučiti pojedine postupke obrade i montaže.

Upoznati principe rada, alata i strojeva s tehničko-tehnološkog stajališta.

Znati i umjeti po potrebi sami odabrati određeni postupak obrade materijala i montaže dijelova.

Steći potrebna znanja za samoobrazovanje i usavršavanje u struci i zanimanju.

 

Provjera postignuća rada učenika:

- znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja (zadaci objektivnog tipa);

- vještine: primjena znanja korištenjem literature, pravilno rukovanje alatom i pravilno izvođenje pojedinih operacija;

- zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.

 

Udžbenici za učenike i nastavnike:

 

Literatura odobrena od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske, i :

Matošević M.: Tehnologija obrade i montaže, udžbenik za prvi razred strojarske struke

Matošević M.: Tehnologija obrade i montaže, metodički priručnik za nastavnike

Matošević M.: Tehnologija obrade i montaže, zbirka grafofolija u boji

Hiti I., Nikolić G.: Ručne obrade metala (udžbenik praktične nastave), Zrinski, Čakovec, 1997.

Nikolić G., Hiti I.: Tehnike spajanja (udžbenik praktične nastave), Tipex, Zagreb, 1998.

Delač A. i Vlaić Z.: Metodičke vježbe - Tehnologija obrade i montaže

Delač A. i Vlaić Z.: Metodičke vježbe - Tehnologija obrade i montaže, priručnik za nastavnike

Mapa za praktičnu nastavu.

 

Tehnologija obrade i montaže - Prva godina: mehaničar poljoprivredne mehanizacije

Cilj i zadaci nastavnih područja

Br. Nastavno područje Cilj (znanja i umijeća) Sadržaj

1 2 3 4

1. Mjerenje i kontrola Usvojiti i primijeniti Mjerenje duljina:

znanja i vještine u praksi. Mjerenje pomičnim mjerilom

Mjerenje mikrometrom.

Mjerenje komparatorom i

jednostrukim mjerilima

Mjerenje kutova

univerzalnim kutomjerom

Tolerancije i dosjedi

2. Osnove proizvodne Upoznati načela rada, Postupci ručne obrade

tehnike alate i postupke pojedinih odvajanjem čestica:

obrada - osnove mjerenja i kontrole

- ocrtavanje i obilježavanje

- osnovni kutovi reznog alata

- sječenje

- piljenje

- turpijanje

- grecanje

- izrada navoja.

Postupci obrade lima:

- rezanje lima

- ravnanje lima

- savijanje lima

- probijanje lima

- previjanje lima. Kovanje i prešanje.

Valjanje, vučenje, istiskivanje

Lijevanje

Upoznati postupke spajanja Spajanje razdvojivim vezama:

- spajanje vijcima i maticama

- spajanje zaticima i svornjacima

- spajanje klinovima

- spajanje spojkama.

Spajanje nerazdvojivim vezama:

- spajanje zakivanjem

- spajanje lemljenjem

- spajanje zavarivanjem

- spajanje lijepljenjem.

Upoznati načela rada, Postupci strojne obrade

alate i postupke Osnove teorije rezanja:

pojedinih strojnih Bušenje

obrada Tokarenje

Glodanje

Brušenje

Štancanje

Ostali postupci strojne obrade.

3. Osnove strojeva Razlikovati pojedine strojeve Podjela strojeva

i uređaja za pretvorbu energije, - pogonski strojevi

materijala i informacija - radni strojevi

- strojevi s elektroničkom

obradom podataka

- proizvodna postrojenja

2. Toplinska obrada Usvojiti i primijeniti znanja i Osnove toplinske obrade

vještine u praksi. Žarenje

Kaljenje

Popuštanje i poboljšanje

Cementiranje i nitriranje

Peći za toplinsku obradu

  

6.3. Nastavni predmet: Tehnologija održavanja strojeva i vozila

Razred: drugi (2.) /mehaničar poljoprivrednih vozila

 Tjedni (ukupni) fond sati: 1 sat (35 sati) 

Cilj: Stjecanje osnovnih znanja, vještina i navika koji će omogućiti obavljanje poslova u zanimanju: - mehaničar poljoprivrednih vozila.

 

Zadaci

Usvojiti spoznaju o važnosti organizacije rada i racionalnog korištenja energije.

Upoznati i uputiti učenike o zaštiti na radu, čuvanju zdravlja i zdrava čovjekova okoliša.

Upoznati glavne dijelove mjernih alata, načela i pravila rada.

Znati primijeniti mjerenja u praksi.

Usvojiti pojmove i procese kod motora s unutarnjim izgaranjem.

Znati dijelove automobila i njihovu ulogu u cjelini sklopa vozilo.

Znati izabrati i primijeniti alate i postupke utvrđivanja nedostataka i njihova otklanjanja u popravci vozila.

Moći izabrati i primijeniti alate i postupke utvrđivanja nedostataka i njihova otklanjanja u popravci vozila.

Znati izabrati alate, izvesti postupak demontaže motora, utvrditi ispravnost dijelova, zamijeniti neispravne dijelove i izvršiti montažu.

Steći potrebna znanja za samoobrazovanje i usavršavanje u struci i zanimanju.

 

Provjera postignuća rada učenika:

- znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja (zadaci objektivnog tipa);

- vještine: primjena znanja korištenjem literature i pravilno rukovanje alatom i pravilno izvođenje pojedinih operacija;

- zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.

 

Literatura za učenike i nastavnike

Literatura odobrena od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske, i :

Tehnika motornih vozila, licencirani prijevod njemačkog udžbenika grupe autora , HOK i Pučko otvoreno učilište, Zagreb, 2004 .

B. Švara : Elektroničko ubrizgavanje i paljenje kod Ottova motora ,knjiga i radni udžbenik, Otvoreno sveučilište, Zagreb 1994.

Delač A. i Vlaić Z.: Metodičke vježbe – Motori s unutarnjim izgaranjem

Delač A. i Vlaić Z.: Metodičke vježbe - Motori s unutarnjim izgaranjem, priručnik za nastavnike

Mapa za praktičnu nastavu.

 

Tehnologija održavanja strojeva i vozila

Područje rada: Održavanje i popravak strojeva i vozila; zanimanja: mehaničar poljoprivrednih vozila

 Cilj i zadaci nastavnih područja

Br.

Nastavno područje

Cilj (znanja i umijeća)

Sadržaj

1

2

3

4

1.

Održavanje i popravak motora SUI

Usvojiti i primijeniti znanja i vještine u praksi održavanja motora s unutarnjim izgaranjem.

 

Zadaci pripreme rada održavanja

Održavanje motora SUI

Utvrđivanje kvarova

Izbor alata i uređaja za popravak

Preventivni pregledi

Plansko i preventivno održavanje

Dokumentacija održavanja

Radionice održavanja – autoservisi

OTTOV MOTOR

Blok motora, materijali, izrada

Cilindri motora, košuljice

Mjerenje istrošenosti cilindara

Klipovi motora

Klipni prsteni

Klipnjače

Čahure i ležaji

Koljenasto vratilo

Glava motora

Razvodni mehanizam

Bregasto vratilo

Ventili

SUSTAVI ZA NAPAJANJE GORIVOM OTTOVA – MOTORA

Uloga sustava, vrste i glavni dijelovi

Spremnik goriva, cjevovodi, pročistač goriva

Mehanička crpka za gorivo, pročistač zraka

Uloga i glavni dijelovi rasplinjača, način rada jednostavnog rasplinjača

Uređaj za korekciju sustava smjese, uređaj praznog hoda

Uređaj za punu snagu, uređaj za naglo ubrzanje

Uređaj za početni rad motora

K – jetronic sustav

KE – jetronic sustav

L – jetronic sustav, motronic sustav

SUSTAVI ZA PALJENJE SMJESE KOD OTTOVA – MOTORA

Zadatak i vrste sustava

Indukcijsko paljenje

Tranzitorsko paljenje

Kondenzatorsko i elektronsko paljenje

Ponavljanje gradiva

DieselOVI motori

WankelOVI motori

Dvotaktni motori

 

6.4. Nastavni predmet: Tehnologija održavanja strojeva i vozila

 

Razred: treći (3.)/ mehaničar poljoprivredne mehanizacije

Tjedni (ukupni) fond sati: 1 sat (32 sata) 

Cilj: Stjecanje osnovnih znanja, vještina i navika koji će omogućiti obavljanje poslova u zanimanju: - mehaničar poljoprivredne mehanizacije.

 

Zadaci

Usvojiti važnost organizacije rada i racionalnog korištenja energije.

Upoznati i uputiti učenike o zaštiti na radu, čuvanju zdravlja i zdrava čovjekova okoliša.

Usvojiti pojmove i procese kod motora s unutarnjim izgaranjem.

Znati dijelove automobila i njihovu ulogu u cjelini sklopa vozilo.

Upoznati alate, princip rada i postupke rastavljanja i sastavljanja dijelova i sklopova vozila

Znati izabrati i primijeniti alate i postupke utvrđivanja nedostataka i njihova otklanjanja u popravci vozila.

Znati izabrati alate, izvesti postupak demontaže motora, utvrditi ispravnost dijelova, zamijeniti neispravne dijelove i izvršiti montažu.

Znati izabrati alate, izvesti postupak demontaže transmisije, utvrditi ispravnost dijelova, zamijeniti neispravne dijelove i izvršiti montažu.

Znati izabrati alate, izvesti postupak demontaže upravljačkog sustava, utvrditi ispravnost dijelova, zamijeniti neispravne dijelove i izvršiti montažu.

Znati izabrati alate, izvesti postupak demontaže sustava za kočenje, utvrditi ispravnost dijelova, zamijeniti neispravne dijelove i izvršiti montažu

Znati izabrati alate, izvesti postupak demontaže sustava za paljenje i ubrizgavanje, utvrditi ispravnost dijelova, zamijeniti neispravne dijelove i izvršiti montažu.

Znati izabrati alate, izvesti postupak demontaže ovjesa, utvrditi ispravnost dijelova, zamijeniti neispravne dijelove i izvršiti montažu.

Znati izabrati alate i pribor za podešavanje kuta paljenja i namjestiti kut paljenja .

Znati test uređajem dijagnosticirati kvarove na vozilu

Znati izabrati uređaje i alate za ispitivanje, odrediti postupak ispitivanja pojedinog sustava, izvršiti ispitivanje i otkloniti uzroke nastanka kvara

Znati koristeći servisnu knjižicu, izvršiti servis određenog vozila i pripremu za tehnički pregled

Znati i umjeti koristiti stručnu literaturu.

Osposobiti učenike za cjeloživotno školovanje.

 

Provjera postignuća rada učenika:

- znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja (zadaci objektivnog tipa);

- vještine: primjena znanja korištenjem literature i pravilno rukovanje alatom i pravilno izvođenje pojedinih operacija;

- zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.

 

Literatura za učenike i nastavnike

Literatura odobrena od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske, i :

Tehnika motornih vozila, licencirani prijevod njemačkog udžbenika grupe autora , HOK i Pučko otvoreno učilište, Zagreb, 2004 .

B. Švara : Elektroničko ubrizgavanje i paljenje kod Ottova motora knjiga i radni udžbenik, Otvoreno sveučilište, Zagreb, 1994.

Delač A. i Vlaić Z.: Metodičke vježbe – Vozila i vozna sredstva

Delač A. i Vlaić Z.: Metodičke vježbe - Vozila i vozna sredstva, priručnik za nastavnike

Mapa za praktičnu nastavu.

 

Tehnologija održavanja strojeva i vozila - treća godina: mehaničar poljoprivrednih vozila

 Cilj i zadaci nastavnih područja

 

Br.

Nastavno područje

Cilj (znanja i umijeća)

Sadržaj

1

2

3

4

1.

Održavanje i popravak spojke

Usvojiti i primijeniti znanja i vještine u praksi.

Upoznati najvažnije postupke rastavljanja i sastavljanja spojke.

Upoznati važnost i primjenu pojedinih elemenata spojke.

 

Mehanička tarna spojka:

-         dijelovi

-         rastavljanje

-         utvrđivanje nedostataka

-         zamjena dijelova

-         sastavljanje

-         održavanje

Hidrodinamička spojka:

-         dijelovi

-         utvrđivanje nedostataka

-         zamjena dijelova

-         održavanje

2.

Održavanje i popravak mjenjača

Usvojiti i primijeniti znanja i vještine u praksi.

Upoznati najvažnije postupke rastavljanja i sastavljanja mjenjača.

Upoznati važnost i primjenu pojedinih elemenata mjenjača.

 

Sinkroni mjenjači:

-         dijelovi

-         rastavljanje

-         utvrđivanje nedostataka

-         zamjena dijelova

-         sastavljanje

-         održavanje

Automatski mjenjači:

-         dijelovi

-         utvrđivanje nedostataka

-         zamjena dijelova

-         održavanje

3.

Održavanje i popravak diferencijala

Usvojiti i primijeniti znanja i vještine u praksi.

Upoznati najvažnije postupke rastavljanja i sastavljanja diferencijala.

Upoznati važnost i primjenu pojedinih elemenata diferencijala.

 

Diferencijal:

-         dijelovi

-         rastavljanje

-         utvrđivanje nedostataka

-         zamjena dijelova

-         sastavljanje

-         održavanje

4.

Održavanje i popravak ovjesa kotača i guma

Usvojiti i primijeniti znanja i vještine u praksi.

Upoznati najvažnije postupke rastavljanja i sastavljanja ovjesa, demontaže i montaže kotača i guma.

Upoznati važnost i primjenu pojedinih elemenata ovjesa, kotača i guma.

 

Ovjes:

-         dijelovi

-         rastavljanje

-         utvrđivanje nedostataka

-         zamjena dijelova

-         sastavljanje

-         održavanje

Kotači

-         demontaža

-         montaža

-         održavanje

Gume

-         demontaža

-         montaža

-         održavanje

5.

Održavanje i popravak sustava za kočenje

Usvojiti i primijeniti znanja i vještine u praksi.

Upoznati najvažnije postupke rastavljanja i sastavljanja sustava za kočenje i njihovo održavanje.

Upoznati važnost i primjenu pojedinih elemenata sustava za kočenje.

 

Mehaničke kočnice:

-         dijelovi

-         rastavljanje

-         utvrđivanje nedostataka

-         zamjena dijelova

-         sastavljanje

-         održavanje

Hidrauličke kočnice:

-         dijelovi

-         rastavljanje

-         utvrđivanje nedostataka

-         zamjena dijelova

-         sastavljanje

-         održavanje

Zračne kočnice:

-         dijelovi

-         rastavljanje

-         utvrđivanje nedostataka

-         zamjena dijelova

-         sastavljanje

-         održavanje

ABS:

-         dijelovi

-         rastavljanje

-         utvrđivanje nedostataka

-         zamjena dijelova

-         sastavljanje

-         održavanje

6.

Održavanje i popravak sustava za upravljanje

Usvojiti i primijeniti znanja i vještine u praksi.

Upoznati najvažnije postupke rastavljanja i sastavljanja sustava za upravljanje i njegovo održavanje.

Upoznati važnost i primjenu pojedinih elemenata sustava za upravljanje.

 

Mehanički upravljački uređaji:

-         dijelovi

-         rastavljanje

-         utvrđivanje nedostataka

-         zamjena dijelova

-         sastavljanje

-         održavanje

Servo upravljači uređaji:

-         dijelovi

-         rastavljanje

-         utvrđivanje nedostataka

-         zamjena dijelova

-         sastavljanje

-         održavanje

7.

Održavanje i popravak dodatnih uređaja poljoprivrednih vozila

Usvojiti i primijeniti znanja i vještine u praksi.

Upoznati najvažnije postupke rastavljanja i sastavljanja dodatnih uređaja poljoprivrednih strojeva.

Upoznati važnost i primjenu pojedinih uređaja poljoprivrednih vozila.

Dodatni uređaji na poljoprivrednim strojevima:

-         dijelovi

-         rastavljanje

-         utvrđivanje nedostataka

-         zamjena dijelova

-         sastavljanje

-         održavanje

  

6.5. Nastavni predmet: Matematika u struci

 Razred: Prvi (1.)

Drugi (2.)

Treći (3.)

Tjedni (ukupni) fond sati: 1. razred 2 sata (70 sati)

2. razred 1 sat (35 sati)

3. razred 1 sat (32 sati)

Cilj: Stjecanje osnovnih znanja iz matematike koja će se moći primijeniti u struci i zanimanju.

 

Zadaci

Utvrditi znanja i uvježbati vještinu računanja, potenciranja i korjenovanja.

Usvojiti znanja o jednadžbama prvog stupnja i linearnim odnosima veličina.

Usvojiti osnovna znanja o veličinama i njihovim jedinicama kao i njihovim pretvorbama.

Usvojiti osnovna znanja o proračunima dužina, kutova, površina, volumena, oplošja i masa likova i tijela.

Usvojiti osnovna znanja o algebarskim operacijama i moći izračunati jednostavne zadatke.

Usvojiti osnovna znanja o kvadratnoj jednadžbi i moći izračunati jednostavne zadatke.

Usvojiti osnovna znanja o pravilu trojnom, postotnom i kamatnom računu i moći izračunati jednostavne zadatke.

Usvojiti osnovna znanja o trigonometriji i moći izračunati jednostavne zadatke s primjenom u praksi.

Usvojiti osnovna znanja o troškovima i moći izračunati jednostavnu kalkulaciju.

Znati i moći primijeniti osnovna matematička znanja u zanimanju mehaničar poljoprivredne mehanizacije.

Literatura za učenike i nastavnike:

Literatura odobrena od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske, i :

1. Matošević M.: Stručni račun 1, Priručnik i zadaci u naukovanju, “UM” d.o.o., Nova Gradiška

 

Matematika u struci

1. Pregled nastavnih područja

Red. Nastavno područje

br.

1. Osnovne matematičke operacije

2.                  Potenciranje

3.                  Korjenovanje

4. Jednadžbe prvog stupnja

5. Veličine i jedinice

6. Proračuni dužine i kutova

7. Proračuni površine, volumena i mase

8. Algebarske operacije

9. Kvadratna jednadžba

10. Osnove trigonometrije

11. Pravilo trojno

12. Postotni i kamatni račun

13.              Proračuni u zanimanju

14. Osnovni proračuni troškova

15.  Izrada kalkulacija u zanimanju

 

Matematika u struci: Prva godina: mehaničar poljoprivredne mehanizacije

Cilj i zadaci nastavnih područja

Red. Nastavno područje Cilj (znanja i umijeća) Sadržaj

br.

1 2 3 4

1. Osnovne matematičke Ponoviti znanja i uvježbati Vrste brojeva.

operacije vještinu računanja. Zbrajanje i oduzimanje.

Množenje i dijeljenje.

Osnovne računske operacije s razlomcima.

2. Potenciranje Znati i umjeti računati Pojam potencije.

s potencijama. Zbrajanje i oduzimanje

potencija.

Množenje i dijeljenje

potencija.

Potenciranje potencija.

3. Korjenovanje Znati i umjeti računati Pojam korjenovanja.

s korijenima. Računske operacije.

4. Jednadžbe Znati i umjeti računati Općenito o jednadžbama.

i linearni odnos veličina s linearnim jednadžbama Ekvivalentne jednadžbe.

s jednom nepoznanicom. Linearne jednadžbe s jednom nepoznanicom.

Upoznati odnose Omjeri i razmjeri, prosto

među veličinama. pravilo trojno, postotni račun.

Razumjeti sličnost Sličnost trokuta,

u trokutu. odnos stranica u trokutu,

odnos stranica za 30°, 45° i 60°.

Upoznati vektorske veličine. Pojam vektorske veličine,

zbroj vektora, množenje

vektora s brojem.

Prikazati linearne zavisnosti Koordinatni sustav,

jednadžba pravca.

5. Veličine i jedinice Naučiti osnovne veličine. Veličine.

Znati pretvoriti jedinice. Pretvorba jedinica.

6. Proračuni dužina Znati i umjeti proračunati Proračuni podjele dužine.

i kutova podjelu dužine i kutova. Proračuni opsega kruga i njegovih dijelova.

Proračuni razvijene dužine. Pravokutni trokut - Pitagorin poučak.

Trigonometrijske funkcije pravokutnog trokuta.

7. Proračuni površina, Znati i umjeti proračunati Proračuni površina:

volumena, oplošja i mase površinu, volumen, ravni likovi,

oplošje i masu likova i tijela. krug, dijelovi kruga, elipsa

Proračuni volumena i

oplošja tijela:

kocka, kvadar, piramida

valjak, stožac, kugla.

Proračuni mase i težine.

 

Matematika u struci: Druga godina: mehaničar poljoprivredne mehanizacije

Cilj i zadaci nastavnih područja

Red. Nastavno područje Cilj (znanja i umijeća) Sadržaj

br.

1 2 3 4

1. Algebarske operacije Upoznati opće brojeve, Kvadrat i kub binoma i

računanje s njima rastavljanje na faktore,

algebarski razlomci.

2. Kvadratna jednadžba Znati riješiti korijene Rješenja kvadratne

kvadratne jednadžbe. jednadžbe, graf funkcije,

korijen negativnog broja.

3. Trigonometrijske funkcije Znati primijeniti Jedinična kružnica.

trigonometrijske funkcije. Trigonometrijske funkcije.

Primjena trigonometrije.

Pravokutni i kosokutni

trokut.

Mjerenje kuta.

4. Pravilo trojno Znati primijeniti Jednostavno pravilo trojno.

pravilno trojno. Složeno pravilo trojno.

5. Postotni i kamatni račun Znati primijeniti Pojam postotnog računa.

postotni i kamatni račun. Pojam kamatnog računa.

 

Matematika u struci: Treća godina: mehaničar poljoprivredne mehanizacije

Cilj i zadaci nastavnih područja

Red. Nastavno područje Cilj (znanja i umijeća) Sadržaj

br.

1 2 3 4

1. Izračun troškova Poznavanje troškova i Materijalni troškovi,

njihovo izračunavanje vrijeme izrade, ukupni

troškovi izrade, cijena

proizvoda ili usluge,

izračun norme.

2. Kalkulacija Obračun posla i zarade Izrada predračuna za

jednostavniji posao.

3. Proračuni u struci Praktična primjena znanja Izrada zadataka iz

i zanimanju Priprema za završni ispit struke i zanimanja.

  

6.6. Nastavni predmet: Osnove računalstva

 

Razred: prvi (1.)

Tjedni (ukupni) fond sati: 1. razred 1,5 sat (52 sata, 0,5 sati sa cijelim razredom zajedno, 1 sat u skupinama)

Cilj: Osposobiti učenika za samostalno korištenje računala kao osnovnog alata u poslovanju.

 

Zadaci

Znati se koristi mišem i tipkovnicom.

Znati principe korištenja tekst procesora i tabličnih kalkulatora.

Moći izraditi dopise i cirkularna pisma.

Znati i moći se koristiti bazama podataka i Internetom.

Znati i moći se koristiti osnovnim pomagalima u programima za crtanje

 

Cilj i zadaci nastavnih područja

 

Br.

Nastavno područje

Cilj (znanja i umijeća)

Sadržaj

1

2

3

4

1.

Upoznavanje s računalom

Osnove korištenja Windowsa, služenje mišem

Crtanje (MS Paint), igranje Solitaire

2.

Služenje tastaturom

Služenje tastaturom

Prepisivanje teksta

3.

Oblikovanje teksta

Služenje alatima za oblikovanje teksta

Izrada dopisa

4.

Tablični kalkulator

Izrada tabličnog proračuna

Izrada kalkulacije materijala i rada

5.

Tablični kalkulator kao baza podataka

Korištenje sredstava za unošenje i analizu podataka

Izrada baze podataka u tekst procesoru

6.

Tekst procesor kao baza podataka

Povezivanje tekst procesora i baze podataka

Izrada cirkularnih pisama

7.

Baze podataka

Unošenje, pretraživanje i ispis podataka

Rad s nekom bazom podataka

8.

Služenje pomoćnim sredstvima za crtanje

Korištenje pomoćnih sredstava za crtanje (grid, object snap, layers, blokovi)

Crtanje (MS Draw)

9.

Internet i e-mail

Korištenje Interneta

Programi za Internet i e-mail

 

 Metodičke napomene

Svu nastavu izvoditi kao praktični rad u računalnoj učionici.

Obveze učenika: Izraditi predviđene vježbe u sklopu nastave.

 

 6.7. Nastavni predmet: Tehničko crtanje

Razred: prvi (1.)

Tjedni (ukupni) fond sati: 1. razred 1,5 sat (52 sata, 0,5 sati sa cijelim razredom zajedno, 1 sat u skupinama).

Cilj: Stjecanje osnovnih znanja iz tehničkog crtanja koja će omogućiti obavljanje poslova u zanimanju: mehaničar poljoprivredne mehanizacije.

Zadaci

Znati i razumjeti čitati i primijeniti tehnički crtež u izradi dijelova, sklopova ili proizvoda.

Znati izraditi jednostavne tehničke crteža.

Znati i moći izraditi crteže i sheme sklopova i sustava u zanimanju za koje se školuje.

Znati i moći koristiti stručnu literaturu.

Osposobiti za cjeloživotno školovanje.

 

Provjera postignuća rada učenika

Grafički radovi prve godine: izrada i usmena analiza rada

1 – Standardi u tehničkom crtanju

2 - Kotirani prikaz predmeta u izometriji

3 - Kotirani ortogonalni prikaz tijela

4 - Izrada radioničkog crteža

Grafički radovi druge godine: izrada i usmena analiza rada

1 – Konstrukcija krivulje

2 – Konstrukcija presjeka valjka i crtanje mreže

3 – Konstrukcija elementa stroja (vijak, zupčanik...)

4 - Izrada radioničkog crteža iz sklopnog crteža u toleranciji i kvaliteti obrade.

Literatura za učenike i nastavnike:

Literatura odobrena od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske, i :

1. Koludrović Ć., Koludrović-Harbić I., Koludrović R.: Tehničko crtanje u slici s kompjutorskim aplikacijama, Ćiril Koludrović, Birotehnika Zagreb – priručnik

2. Žunar M.: Tehničko crtanje, Pučko otvoreno učilište, Zagreb - udžbenik

Tehničko crtanje

 1. Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom

R. br. Nastavno područje Broj sati

 

1. Standardi za tehničko crtanje 2

2. Prostorno prikazivanje i kotiranje 4

3. Pravokutno projiciranje i kotiranje 4

4. Presjeci 4

5. Tolerancije, znakovi obrade 4

6. Pojednostavljeno i shematsko crtanje 4

7. Izrada radioničkog crteža 5

8. Presjeci geometrijskih tijela i razvijanje plašteva 5

9. AutoCAD 20

UKUPNO SATI 52

 

2.1. Cilj i zadaci nastavnih područja

 Tehničko crtanje (1. godina = 52 sata)

Br.

Nastavno područje

Cilj (znanja i umijeća)

Sadržaj

1

2

3

4

1.

Vrste crteža i standardi u tehničkom crtanju

Upoznati učenike s vrstama crteža i standardima i propisima

izrade tehničke dokumentacije.

Vrste crteža.

Standardi u tehničkom crtanju:

- crte

- formati crteža

- mjerila

- zaglavlja i sastavnice.

2.

Prostorno prikazivanje i kotiranje

Znati prikazati predmete i jednostavnije sklopove u prostornim projekcijama.

Znati kotirati predmete i jednostavnije sklopove u prostornim projekcijama.

Pojam prostornog prikazivanja.

Prikazivanje predmeta u

izometriji i kotiranje.

Prikazivanje predmeta u

dimetriji i kotiranje.

Prikazivanje predmeta u

kosoj projekciji i kotiranje.

3.

Pravokutno projiciranje i kotiranje

Znati prikazati predmete i jednostavnije sklopove u ortogonalnoj projekciji.

Znati kotirati predmete i jednostavnije sklopove u ortogonalnoj projekciji.

Znati skicirati predmete i jednostavnije sklopove u ortogonalnoj projekciji.

Osnovni pojmovi iz nacrtne geometrije:

oktanti, ravnine, projekcije.

Nacrt, tlocrt, bokocrt.

Skiciranje ortogonalnih projekcija.

4.

Presjeci

Znati nacrtati presjeke jednostavnih dijelova.

Puni presjeci.

Predočavanje presjeka šrafurom.

5.

Tolerancije,

znakovi kvalitete obrade

Upoznati važnost tolerancija i znakova kvalitete obrade na tehničkim crtežima.

Znati izabrati tolerancije iz tablica.

Proračunati tolerancije provrta i osovine.

Prepoznati znakove kvalitete obrade na tehničkom crtežu.

Dužinske tolerancije.

ISO sustav tolerancija.

Dosjedi.

Postupci obrade i označavanje hrapavosti.

Stupnjevi i razredi površinske hrapavosti.

6.

Pojednostavljeno crtanje i kotiranje

Znati pojednostavljeno nacrtati i kotirati standardne dijelove.

Pojednostavljenja pri crtanju i kotiranju provrta, upuštenja i navoja.

Pojednostavljenja pri crtanju i kotiranju standardnih dijelova.

7.

Izrada radioničkog crteža

Znati i umjeti nacrtati i čitati prave radioničke crteže jednostavnih strojnih dijelova.

 

Vježba:

Izrada radioničkog crteža.

8.

Presjeci geometrijskih tijela i razvijanje plašteva

Znati nacrtati presjeke osnovnih geometrijskih tijela.

Znati razviti plašteve presjeka osnovnih geometrijskih tijela.

Presjek valjka i razvijanje plašta.

Presjek stošca i razvijanje plašta.

Presjek kugle i razvijanje plašta.

Presjek prizme i razvijanje plašta.

Presjek piramide i razvijanje

plašta.

3.

AutoCAD

Znati i umjeti izraditi jednostavne crteže u AutoCAD-u

 

Osnove AutoCAD-a:

-         otvaranje crteža

-         korištenje naredbi

-         zadavanje koordinata

-         postavljanje parametara crteža

Crtanje u dvije dimenzije:

-         crtanje jednostavnih linija

-         crtanje krivulja

-         uređivanje crteža s alatima

-         kreiranje teksta

-         crtanje kota

-         iscrtavanje i ispis

 
 

Metodička napomena

Svu nastavu AutoCAD-a izvoditi u kabinetu računalstva na programu AutoCAD 2000 ili novijem.

 

 6.8. Nastavni predmet: Osnove tehničkih materijala

Razred: prvi (1.)

Tjedni (ukupni) fond sati: 1 sat (35 sati)

Cilj: Stjecanje osnovnih znanja o tehničkim materijalima koja će omogućiti obavljanje poslova u zanimanju mehaničar poljoprivredne mehanizacije.

 

Zadaci

Upoznati vrste, osnovna svojstva, dobivanje i primjenu najvažnijih tehničkih materijala.

Osposobiti učenika da može izabrati određeni materijal prema zahtjevu tehničkog crteža, prema standardima i

trgovačkim oznakama.

Osposobiti učenika za samostalno korištenje literaturom i drugim izvorima podataka o području tehničkih

materijala.

Steći potrebna znanja za samoobrazovanje i usavršavanje u struci i zanimanju.

Provjera postignuća rada učenika:

- znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja (zadaci objektivnog tipa);

- vještine: primjena znanja korištenjem literature i pravilno rukovanje alatom i pravilno izvođenje pojedinih operacija;

- zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.

 

Literatura za učenike i nastavnike:

Literatura odobrena od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske, i :

 

3.F. Toufar: Tehnički materijali 1, Školska knjiga, Zagreb, 1993.

4.D. Hrgović: Tehnički materijali 2, Školska knjiga, Zagreb, 1993.

 

Nastavni predmet: Osnove tehničkih materijala 

Cilj i zadaci nastavnih područja

Br.

Nastavno područje

Cilj (znanja i umijeća)

Sadržaj

1

2

3

4

1.

Uvod

Upoznati najvažnije tehničke materijale u praksi.

Usvojiti znanja o osnovnim svojstvima tehničkih materijala.

Usvojiti osnovna znanja o metalografiji.

 

Značenje tehničkih materijala.

Podjela tehničkih materijala.

Osnovna svojstva tehničkih materijala.

Osnove metalografije:

- osnovni pojmovi

- kristalografija i kristalizacija

- dijagrami stanja

2.

Sirovo željezo

- dobivanje

Usvojiti osnovna znanja

o sirovom željezu.

Dobivanje sirovog željeza:

- željezne rude, talionički dodaci i koks

- visoka peć i procesi u visokoj peći

- proizvodi visoke peći

3.

Prerada sirovog željeza u lijevano željezo

 

Usvojiti osnovna znanja

o preradi sirovog željeza u lijevano željezo.

Prerada sirovog željeza:

- sivi lijev; lijevano željezo s lamelarnim grafitom

- žilavi (nodularni) lijev

- tvrdi lijev

- kovkasti (temper) lijev

- čelični lijev

4.

Prerada sirovog željeza u čelik.

Usvojiti osnovna znanja

o preradi sirovog željeza u čelik.

Postupci dobivanja čelika:

- Bessemerov i Thomasov postupak – konvertori.

- Siemens Martenov postupak.

- Postupak dobivanja čelika s upuhivanjem kisika.

- Elektro postupak dobivanja čelika.

5.

Vrste, konstrukcijskog čelika ili vrste alatnog čelika

Osposobiti i izabrati određeni materijal prema zahtjevu tehničkog

crteža, prema standardima i trgovačkim oznakama.

Osposobiti učenika na samostalno korištenje literature i drugih izvora

podataka iz područja o tehničkim materijalima.

Podjela čelika.

Konstrukcijski čelik.

Alatni čelik.

Označavanje čelika prema standardima.

Označavanje lijevanog željeza prema standardima.

6.

Obojeni metali i njihove legure.

Usvojiti osnovna znanja o podjeli, svojstvima i primjeni najvažnijih obojenih metala i njihovih legura.

Osposobiti izabrati određeni materijal prema zahtjevu tehničkog crteža, prema standardima i trgovačkim oznakama.

Osposobiti učenika na samostalno korištenje literature i drugih izvora

podataka iz područja tehničkim materijalima.

Vrste obojenih metala i njihovih legura.

Teški obojeni metali.

Legure teških obojenih metala.

Laki metali.

Legure lakih metala.

7.

Sinterirani materijali

Usvojiti osnovna znanja o podjeli, postupku izrade, svojstvima i primjeni najvažnijih sinteriranih materijala.

Postupak izrade.

Sinterirani željezni materijali.

Sinterirani obojeni metali.

Tvrdi metali.

Oksidno keramički rezni materijali.

8.

Nemetali

Usvojiti osnovna znanja o podjeli, svojstvima i primjeni najvažnijih nemetala.

Vrste nemetala.

Plastične mase.

Drvo, guma, koža, tekstil.

Staklo, porculan, azbest.

9.

Goriva i maziva

Usvojiti osnovna znanja o podjeli, svojstvima i primjeni najvažnijih goriva i maziva.

Goriva.

Maziva.

  

6.9. Nastavni predmet: Osnove tehničke mehanike

Razred: drugi (2.)

Tjedni (ukupni) fond sati: 2. razred 2 sata (70 sati)

Cilj: Stjecanje znanja iz osnova tehničke mehanike koja će omogućiti obavljanje poslova u zanimanju: mehaničar poljoprivredne mehanizacije.

Zadaci

Upoznati zadatke i zakone tehničke mehanike.

Ovladati osnovnim pojmovima statike krutih tijela.

Znati riješiti jednostavne zadatke iz osnova statike krutih tijela.

Znati riješiti jednostavne zadatke iz područja ravnoteže punih jednostavnijih nosača.

Znati riješiti jednostavne zadatke iz područja trenja.

Znati riješiti jednostavne zadatke iz područja čvrstoće, a primijenjeno na elementima strojeva.

Znati riješiti jednostavne zadatke iz kinematike, a primijenjeno u elementima strojeva i tehnologiji zanimanja.

Znati riješiti jednostavne zadatke iz dinamike, a primijenjeno u elementima strojeva i tehnologiji zanimanja.

Znati i umjeti koristiti stručnu literaturu.

Osposobiti učenike za cjeloživotno školovanje.

Provjera postignuća rada učenika:

- znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja, kao i izradom praktičnih radova;

- vještine: primjena znanja korištenjem literature;

- zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.

Literatura za učenike i nastavnike:

1.      Špiranec V.: Tehnička mehanika, ŠK, Zagreb

2.      Kruz V.: Tehnička mehanika, ŠK, Zagreb

 

Osnove tehničke mehanike

1. Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom

R. br. Nastavno područje Broj sati

1. Uvod u mehaniku 5

2. Statika krutog tijela

- sustavi sila u ravnini 12

- ravnoteža ravnih punih nosača 8

- određivanje težišta 5

3. Trenje 5

4. Osnove čvrstoće 15

5. Osnove kinematike 10

6. Osnove dinamike 10

UKUPNO SATI 70

 

2.1. Cilj i zadaci nastavnih područja

Osnove tehničke mehanike (2. godina = 70 sati)

Br.

Nastavno područje

Cilj (znanja i umijeća)

Sadržaj

1

2

3

4

1.

Uvod u mehaniku

Usvojiti pojmove veličina i jedinica u mehanici.

Naučiti pojam, zadatke i podjelu mehanike.

Naučiti osnovne zakone mehanike.

Veličine i jedinice u mehanici.

Pojam, zadaci i podjela mehanike.

Osnovni zakoni mehanike.

2.

Statika krutog tijela

Usvojiti opće pojmove statike.

Upoznati osnovne elemente jednostavnih statičkih konstrukcija.

Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz osnova statike krutih tijela.

Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz područja ravnoteže punih jednostavnijih nosača.

 

Opći pojmovi

Podjela statike.

Zakoni statike.

Sila kao vektor.

Veze i njihove reakcije.

Statički sustavi sila.

Statički momenti sila.

Sustavi sila u ravnini

Sile djeluju na jednu točku:

- sastavljanje sila metodom plana sila

- rastavljanje sile u dvije

komponente

- ravnoteža sila

- metoda projekcija

- analitički uvjeti ravnoteže

- statički određeni zadaci.

Sile djeluju na krutu ploču:

- statički moment sile

- Varignonov teorem

- spreg sila

Grafostatika:

- metoda plana sila

- metoda Verižnog poligona

-sastavljanje sila raznog pravca

- grafički uvjeti ravnoteže.

Analitičko i grafičko razmatranje ravnoteže sila u ravnini:

- rješavanje jednostavnijih

zadataka sila reakcija

(analitički i grafički).

Ravnoteža ravnih punih nosača

Pojam, vrste, statički određeni i neodređeni nosači.

Određivanje momenata

savijanja

– grafički i analitički.

Određivanje poprečnih i

uzdužnih sila

– grafički i analitički.

Rješavanje zadataka na:

- nosačima s dva oslonca

- konzoli

- kontinuirano opterećenim

nosačima.

3.

Trenje

Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz područja trenja.

 

Pojam, vrste i uloga trenja u praksi.

Trenje klizanja.

Trenje valjanja.

Rješavanje zadataka na primjerima iz prakse (trenje na kosini, vijku, klinu, ležaju).

4.

Osnove čvrstoće

Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz područja čvrstoće, a primijenjeno na elementima strojeva.

Vrste naprezanja i opterećenja.

Naprezanje na vlak.

Naprezanje na tlak.

Naprezanje na savijanje.

Naprezanje na odrez.

Naprezanje na uvijanje.

Naprezanje na izvijanje.

Rješavanje zadataka na primjerima iz elementa strojeva.

5.

Osnove kinematike

Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz kinematike, a primijenjeno u elementima strojeva i tehnologiji zanimanja.

 

Pojam i zadatak kinematike.

Jednoliko pravocrtno gibanje.

Jednoliko kružno gibanje.

Jednoliko ubrzano i usporeno gibanje.

Srednja brzina.

Slobodni pad i hitac uvis.

Rješavanje zadataka na primjerima iz elemenata strojeva i tehnologije zanimanja.

6.

Osnove dinamike

Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz dinamike, a primijenjeno u elementima strojeva i tehnologiji zanimanja.

 

Pojam i zadatak dinamike.

Mehanički rad.

Mehanička energija.

Mehanička snaga.

Mehanički stupanj iskoristivosti.

Količina gibanja.

Centrifugalna i centripetalna sila.

Rješavanje zadataka na primjerima iz elemenata strojeva i tehnologije zanimanja.

 

  

6.10. Nastavni predmet: Elementi strojeva

 

Razred: drugi (2.)

 Tjedni (ukupni) fond sati: 2. razred; 2 sata (70 sati)

Cilj:

Stjecanje znanja elemenata strojeva koja će omogućiti obavljanje poslova u zanimanju:

mehaničar poljoprivredne mehanizacije.

Zadaci

Upoznati vrste elemenata strojeva.

Upoznati vrste materijala za izradu elemenata, postupke izrade, ugradnju u podsklopove

i sklopove i održavanje u radu.

Znati i moći dimenzionirati osnovne elemente strojeva.

Znati i moći služiti se standardima i stručnom literaturom koja obrađuje elemente strojeva.

Razviti osjećaj za točnost, urednost, sustavnost u području izrade, ugradnje i održavanja

elemenata strojeva.

Osposobiti učenike za cjeloživotno školovanje.

 

Provjera postignuća rada učenika:

- znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja, kao i izradom praktičnih radova;

- vještine; primjena znanja korištenjem literature;

- zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.

 

Literatura za učenike i nastavnike:

Literatura odobrena od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske, i :

 

1. Eduard Hercigonja: "Strojni elementi 1", Školska knjiga, 2001.
2. Eduard Hercigonja: "Elementi strojeva", Školska knjiga, 2001.

  

Elementi strojeva

 

1. Pregled nastavnih područja

R. br. Nastavno područje

1. Uvod u elemente strojeva

2. Tolerancije i dosjedi strojnih dijelova

3. Elementi za nerastavljivo spajanje

4. Elementi za rastavljivo spajanje

5. Elementi za kružno i pravocrtno gibanje i prijenos snage

6.                  Elementi i uređaji za podmazivanje

7.                  Elementi za brtvljenje

8.                  Elementi za protok i regulaciju

9.                  Finomehanički elementi

10.              Osnove mehanizama

 

2.1. Cilj i zadaci nastavnih područja

 

Elementi strojeva (2. godina = 70 sati)

Br.

Nastavno područje

Cilj (znanja i umijeća)

Sadržaj

1

2

3

4

1.

Uvod u elemente strojeva

Upoznati vrste, zadatak i važnost elemenata strojeva.

Podjela elemenata strojeva.

Standardizacija elemenata strojeva.

2.

Tolerancije i dosjedi strojnih dijelova

 

Upoznati važnost tolerancija u strojogradnji.

Znati se služiti standardnim

tolerancijama iz tablica.

Znati izračunati osnovne elemente tolerancija.

Pojam i značenje tolerancija.

Tolerancije dužina.

ISO sustav tolerancija.

Pojam i vrste dosjeda.

Tolerancije oblika.

Označavanje tolerancija na crtežu.

3.

Elementi za nerastavljivo spajanje

Upoznati vrste, važnost, materijal, izvedbu, područje primjene.

Znati izabrati i dimenzionirati

standardni element.

Zakovice i zakovični spojevi.

Lemovi i lemljeni spojevi.

Zavari i zavareni spojevi.

Lijepljeni spojevi.

Utisnuti spojevi.

Porubljeni spojevi.

Preklopljeni spojevi.

4.

Elementi za rastavljivo spajanje

Upoznati vrste, važnost, materijal, izvedbu, područje primjene.

Znati izabrati i dimenzionirati

standardni element.

Vijci, matice, osiguranje protiv odvijanja.

Zatici i svornjaci.

Opruge i gibnjevi.

Klinovi i pera.

Spojke.

Stezni spojevi.

Spojevi s glavinama.

5.

Elementi za kružno i pravocrtno gibanje i prijenos snage

Upoznati vrste, važnost, materijal, izvedbu, područje primjene.

Znati izabrati i dimenzionirati

standardni element.

Osovine i vratila.

Ležaji.

Tarni prijenos, tarenice.

Remeni prijenos, remeni i remenice.

Zupčani prijenos, zupčanici.

Lančani prijenos, lančanici i lanci.

Užetni prijenos.

6.

Elementi i uređaji za podmazivanje

Upoznati vrste, važnost, materijal, izvedbu, područje primjene.

Znati izabrati standardni element.

Zadatak podmazivanja.

Načini podmazivanja.

Elementi za podmazivanje.

7.

Elementi za brtvljenje

Upoznati vrste, važnost, materijal, izvedbu, područje primjene.

Znati izabrati i dimenzionirati

standardni element.

Zadatak brtvljenja.

Vrste brtvi.

Način ugradnje brtvi.

8.

Elementi za protok i regulaciju

Upoznati vrste, važnost, materijal, izvedbu, područje primjene.

Znati dimenzionirati standardni element.

Cijevi i cijevni elementi.

Ventili.

Slavine.

Zasuni.

9.

Finomehanički elementi

Upoznati osnove finomehaničkih elemenata:

vrste, važnost, materijal, izvedbu,

područje primjene.

 

Vijčani, polužni i krivuljni elementi.

Otpornici.

Uklopnici, prekidači, zapinjače, uskočnice.

Regulatori.

Logički sklopovi

10.

Osnove mehanizama

Upoznati osnove mehanizama.

Princip rada mehanizma.

Dijelovi jednostavnog mehanizma.

  

 6.11. Nastavni predmet: Osnove automatizacije

Razred: treći (3.)

Tjedni (ukupni) fond sati: 3. razred 1 sat (32 sata) –u skupinama (praktikum)

16 sata – Pneumatski i elektropneumatski sustavi

8 sati – Hidraulički sustavi

8 sati - Osnove robotike

Cilj: Osposobiti učenika za izradu i održavanje jednostavnih pneumatskih i hidrauličkih sustava.

Zadaci

Upoznati elemente pneumatskih, elektropneumatskih i hidrauličkih sustava.

Znati izabrati i sastaviti jednostavne pneumatske, elektropneumatske i hidrauličke sustave.

Upoznati osnove robotike.

Provjera postignuća rada učenika:

- znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja kao i izradom praktičnih radova;

- vještine: primjena znanja korištenjem literature i pravilno elementima pneumatskih i hidrauličkih sustava;

- zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja

 

Literatura za učenike i nastavnike:

Literatura odobrena od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske, i :

Nikolić G.: Pneumatika (III . izdanje), Školske novine, Zagreb 2002.

Nikolić G.: Novaković J.: Hidraulika (III. izdanje), Školske novine, Zagreb 1998.

Nikolić G.: Pneumatika i elektropneumatika, Radni listovi za vježbe, Tipex, Zagreb 1998.

Nikolić G.:Metodičko-didaktički priručnik Pneumatika i elektropneumatika, Školske novine, Zagreb 1998.

Nikolić G.: Upravljanje (II. izdanje), Školske novine, Zagreb 2003.

Šurina T., Crneković M.: Industrijski roboti, Školska knjiga, Zagreb 1990.

Božičević J.: "Temelji automatike 1. dio ", Školska knjiga, Zagreb 2001.  

 

Praktikum: Osnove automatizacije

 1. Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom

R. br. Nastavno područje

III. Ukupno

1. Pneumatski i elektropneumatski sustavi 16 16

Izrada jednostavnih pneumatskih i elektropneumatskih sustava.

2. Hidraulički sustavi 8 8

Izrada jednostavnih hidrauličkih sustava.

3. Osnove robotike 8 8

Upoznavanje jednostavnih robota.

UKUPNO SATI 32 32

 

2. Cilj i zadaci nastavnih područja

Praktikum: Osnove automatizacije

Br.

Nastavno područje

Cilj (znanja i umijeća)

Sadržaj

1

2

3

4

1.

Pneumatski sustavi

    

Znati i moći ugraditi jednostavne pneumatske i elektropneumatske sustave.

Vježbe:

V1; Izravno upravljanje

V2; Neizravno upravljanje

V3; Upravljanje I – funkcijom

V4; Upravljanje ILI - funkcijom

V5; Memorijsko upravljanje

cilindrom (samodržanje)

V6; Ugradnja jednosmjernoprigušnog i brzoispusnog ventila

V7; Upravljanje ovisno o tlaku

V8; Upravljanje ovisno o vremenu

V9; Elektro-pneumatsko upravljanje

2.

Hidraulički sustavi

Znati i moći ugraditi jednostavne hidrauličke sustave.

V1; Hidraulička preša

V2; Vježba iz prakse

3.

Osnove robotike

 

Upoznati građu, osnovni princip i primjenu robota.

Građa robota.

Princip rada.

Primjena robota.

 

 6.12. Nastavni predmet: Osnove elektrotehnike i elektronike

 

Razred: treći (3.)

 Tjedni (ukupni) fond sati: 1 sat (32 sata)

Cilj:

Stjecanje osnovnih znanja o elektrotehnici i elektronici koja će omogućiti obavljanje poslova u zanimanju mehaničar poljoprivredne mehanizacije.

 

Zadaci

Objasniti pojmove o osnovnim električnim veličinama i navesti za njih mjerne jedinice.

Znati izmjeriti napon, struju i otpor.

Znati navesti opasnosti od električne struje i primijeniti mjere za rad na siguran način.

Znati navesti nazive, raspored i funkciju izvoda elektroničkih komponenata (diode, tranzistori, tiristori, operacijska pojačala, digitalni sklopovi)

Znati objasniti značenje pojmova karakterističnih parametara poluvodičkih elektroničkih komponenata i njihovu praktičnu važnost

Poznavati osnovna teorijska i praktičnih znanja o senzorima i mjerenjima neelektričnih veličina

Osposobiti učenika za samostalno korištenje literaturom i drugim izvorima podataka o području elektrotehnike i

elektronike.

Steći potrebna znanja za samoobrazovanje i usavršavanje u struci i zanimanju.

 

Provjera postignuća rada učenika:

- znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja (zadaci objektivnog tipa);

- vještine: primjena znanja korištenjem literature i pravilno rukovanje alatom i pravilno izvođenje pojedinih operacija;

- zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.

 

Nastavni predmet: Osnove elektrotehnike i elektronike

Cilj i zadaci nastavnih područja

Br.

Nastavno područje

Cilj (znanja i umijeća)

Sadržaj

1

2

3

4

1.

Električni strujni krug

Usvojiti značenje pojmova električni naboj, električni napon, struja i otpor.

Znati međusobnu ovisnost napona, struje i otpora u električnom strujnom krugu.

Izračunati struju, pad napona i otpor.

Opisati opasnosti od električne struje za osobe.

Primijeniti propise i mjere zaštite za sprječavanje nezgoda od strujnog udara.

Znati izmjeriti struju i napon u istosmjernim strujnom krugu ampermetrom/voltmetrom i univerzalnim instrumentom.

Opisati faktore koji utječu na električni otpor vodiča.

Izračunati otpor vodiča.

Opisati ovisnost električnog otpora o temperaturi, svjetlosti i naponu i navesti primjere primjene.

Građa materije, električni naboj, napon, struja i otpor.

Ohmov zakon.

Grafičko prikazivanje međusobne ovisnosti električnih veličina.

Djelovanje električne struje.
Prolaz struje kroz čovječje tijelo.

Propisi i mjere zaštite od strujnog udara.
Instrumenti za mjerenje napona i struje i otpora.

Električni otpor vodiča.

Utjecaj temperature, svjetlosti i napona na električni otpor.

2

Analogni elektronički sklopovi

Objasniti djelovanje elektroničkih elemenata i njihove strujno-naponske karakteristike.
Objasniti pojmove karakterističnih parametara pojedinih elemenata.
Iz tvorničkih podataka izvaditi karakteristične iznose dopuštenih vrijednosti za pojedine elemente.

Opisati osnovne primjene elektroničkih elemenata.

  

Poluvodičke diode (ispravljačke, Zenerove).
Ispravljački spojevi, glađenje ispravljenog napona.
Elementi s otporom ovisnim o električnom naponu, magnetskom polju i mehaničkom naprezanju.
Bipolarni tranzistor, osnovni spojevi pojačala, sklopka, upravljivi otpor, zaštita od prevelikih napona.
Utjecaj temperature na svojstva poluvodičkih elemenata.

3.

Mjerenja u elektrotehnici

Opisati dijelove i načelo rada analognih instrumenata za mjerenje napona, struje i otpora.

Opisati načelo izvedbe i rada digitalnog univerzalnog instrumenta.

Primijeniti postupke mjerenja napona i struje.
Opisati načela postupaka i izvedbi mjernih instrumenata za mjerenje otpora, induktiviteta i kapaciteta.

Primijeniti postupke mjerenja otpora, kapaciteta i induktiviteta.
Opisati dijelove i načelo rada električnoga brojila.

Spojiti električno brojilo i izmjeriti utrošenu električnu energiju.

Opisati načelo rada vatmetra.

Spojiti vatmetar i izmjeriti električnu i snagu.

Nacrtati osnovne sheme spajanja instrumenata za mjerenje utroška električne energije i snage.

Opisati principijelnu građu osciloskopa i izvesti mjerenja napona i frekvencije na jednostavnim sklopovima.

 

Uvod u mjernu tehniku.

Građa i djelovanje analognih mjernih instrumenata (instrument sa zakretnim svitkom i pomičnim željezom).

 

Proširenje mjernog područja.

Digitalni univerzalni instrument.

Mjerenje napona i struje.

Mjerenje otpora, mjerni mostovi.

Mjerenje kapacitivnosti i induktivnosti.
Instrumenti za mjerenje električnog rada i snage.
Osciloskop i mjerni prikaz.
Mjerenja osciloskopom. 

 

  6.13. Nastavni predmet: Tehnike motornih vozila

  

Razred :drugi (2.) i treći (3.)

Tjedni ( ukupni ) fond sati : 2 . razred: 1 sat (35 sati )

3. razred: 2 sata ( 64 sata )

 

Cilj: Stjecanje osnovnih znanja o motornim vozilima te razvijanje vještina i navika koje će omogućiti kvalitetno izvođenje poslova u zanimanju mehaničar poljoprivredne mehanizacije.

Zadaci

Osvijestiti nužnost primjene propisanih postupaka zaštite na radu i očuvanja zdrava čovjekova okoliša.

Razumjeti važnost pravilne organizacije rada i racionalnog korištenja energije.

Razviti svijest o važnosti redovitog održavanja motornih vozila.

Integrirati prethodno usvojena znanja pri učenju novih sadržaja .

Upoznati pojedine sklopove motornih vozila i motorno vozilo kao funkcionalnu cjelinu ..

Razumjeti principe rada osnovnih sklopova (sustava ) motornih vozila .

Upoznati različite izvedbe sklopova ( sustava ) motornog vozila i uočiti njihove osobitosti .

Pronalaziti i prepoznati sklopove (sustave ) i njihove komponente ugrađene u motornom vozilu .

Steći osnovne spoznaje o motorima s unutarnjim izgaranjem (Ottovi: četverotaktni i dvotaktni, Dieselovi, motori s prisilnim punjenjem cilindra, Wankelovi) i shvatiti njihove osobitosti .

Upoznati vrste i svojstva goriva za motore s unutarnjim izgaranjem .

Znati ulogu sustava prijenosa snage (transmisije) i upoznati različite izvedbe .

Upoznati građu dijelova transmisije: spojki, mjenjača ,diferencijala ,...Upoznati postupke demontaže i ugradnje.

Usvojiti osnovna znanja o kočnim sustavima, sustavima za upravljanje vozilom i sustavima ovješenja kotača .

Upoznati električne uređaje ugrađene u motorna vozila i ovladati postupcima njihove demontaže i ugradnje.

Upoznati različite elektroničke upravljačke i regulacijske sustave na motornim vozilima .

Razumjeti djelovanje elektroničkih sustava kao cjeline i elemenata sustava (senzora, upravljačke jedinice, izvršnika).

Primjenjivati usvojena pravila u radovima na motornim vozilima u tehnološkim vježbama i praktičnoj nastavi.

Spoznati vlastite mogućnosti i dosege u okvirima zanimanja.

Usvojiti osnovna znanja potrebna za daljnje unapređenje i samoobrazovanje .

 

Provjera postignuća učenika: (praćenje i ocjenjivanje)

- Znanje: Usvojenost i razumijevanje nastavnih sadržaja utvrđuje se usmenom i pismenom provjerom .

Usmena provjera znanja provodi se kontinuirano .

Pismena provjera izvodi se pomoću zadataka objektivnog tipa, na kraju nastavnih područja i pri

kraju nastavne godine .

- Vještine: Primjena znanja korištenjem propisane literature, pravilan redoslijed izvođenja operacija , točnost

izvođenja i ispravnost rukovanjem alata i uređaja .

- Zalaganje: Sudjelovanje učenika pri obradi i uvježbavanju nastavnih sadržaja .

 

Literatura za učenike i nastavnike

Literatura odobrena od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske, i :

Tehnika motornih vozila, licencirani prijevod njemačkog udžbenika grupe autora , HOK i Pučko otvoreno učilište , Zagreb, 2004 .

B.Švara : Elektroničko ubrizgavanje i paljenje kod Ottova motora, knjiga i radni udžbenik, Otvoreno sveučilište, Zagreb, 1994.

Delač A. i Vlaić Z.: Metodičke vježbe – Motori s unutarnjim izgaranjem

Delač A. i Vlaić Z.: Metodičke vježbe - Motori s unutarnjim izgaranjem, priručnik za nastavnike

Mapa za praktičnu nastavu.

 

Tehnike motornih vozila –treći razred (3.)

Ciljevi, zadaci i sadržaji nastavnih područja

Br.

Nastavno područje

Cilj (znanja i umijeća)

Sadržaj

1

2

3

4

1.

Četverotaktni oto- motor

Razumjeti četverotaktni oto- proces

  

Usvojiti osobitosti oto- motora i vrednovati ih

  

Upoznati klipni mehanizam motora i razumjeti njegovo djelovanje

Prepoznavati različite izvedbe motora i uočiti njihove osobitosti.

Procijeniti stanje motora

 

Shvatiti funkciju razvodnog mehanizma motora

    

Steći spoznaje o gorivima i vrstama gorive smjese.

  

Objasniti sustave i djelovanje uređaja za pripremu gorive smjese

       

Tumačiti postupke za smanjivanje štetnih sastojaka u ispušnim plinovima

  

Uočiti značaj pravilno izvedenog ispušnog sustava

 

Upoznati sustav podmazivanja motora i pravilno izabrati motorno ulje

 

Razjasniti funkciju hlađenja motora

  

Upoznati sustav klimatizacije unutrašnjosti vozila

 

Objasniti građu i djelovanje sustava za paljenje

Fizikalne i kemijske osnove oto- procesa

Princip rada

Radni dijagram procesa-pV

Stupanj (omjer ) kompresije

Okretni moment, snaga i brzookretnost motora

Karakteristika motora (dijagram )

Klipovi i klipni prstenovi

Klipnjača, koljenasto vratilo (radilica) i klizni ležajevi

Zamašnjak i uravnoteženje motora

Blok i glava motora

Izvedbe cilindara motora

Dimenzionalna kontrola

Kontrole ispravnosti

Upravljački(razvodni) dijagram

Lančani i remenski prijenos

Dijelovi razvodnog mehanizma

Viševentilske izvedbe

Zračnost ventila

Usklađivanje rada motora

Vrste i svojstva benzina

Plinovita goriva

Vrste gorive smjese, omjer goriva i zraka, omjer zraka (lambda)

Priprema gorive smjese

Izvedbe s rasplinjačem

Djelovanje rasplinjača u različitim režimima rada motora

Podešavanje rada u praznom hodu

Indirektni sustavi ubrizgavanja benzina

Direktno ubrizgavanje (GDI)

Djelovanje i prepoznavanje elemenata sustava ubrizgavanja

Štetni sastojci ispušnih plinova

Postupci smanjivanja emisije štetnih produkata izgaranja

Djelovanje katalizatora i lambda sonde

Ispušni sustavi

Pravilan izbor komponenti

 

Podmazivanje motora

Dijelovi sustava za podmazivanje

Pravila održavanja sustava

Vrste i svojstva motornih ulja

Sustavi hlađenja motora tekućinom

Regulacija temperature motora

Zračno hlađenje

Ventilacija, grijanje i kondicioniranje zraka

 

Sustavi za paljenje gorive smjese

Stvaranje i razvođenje visokog napona

Udešavanje kuta paljenja

2.

Dvotaktni oto-motor

Upoznati specifičnosti dvotaktnih motora

Radni proces i dijagram upravljanja (razvođenja)

Konstrukcija motora ,ispiranje i podmazivanje motora

Izvedba sustava paljenja smjese

Specifičnosti motorkotača

3.

Dizel-motor

Razumjeti radni proces dizel- motora

Upoznati konstrukciju i osobitosti dizel-motora

  

Shvatiti djelovanje sustava za pripremu gorive smjese

        

Razumjeti rad motora s prednabijanjem i upoznati turbopunjače

Princip rada dizel- motora

Radni proces, pV-dijagram

Konstrukcija i osobitosti dizel- motora usporedba s oto- motorom

Izvedbe motora (direktno ubrizgavanje pretkomore...)

Vrste i svojstva goriva

Djelovanje sustava za dovod goriva

Visokotlačne pumpe (linijske, razvodne ...), pročistači goriva, brizgaljke

Namještanje rada motora

Elektronička regulacija rada motora (EDC)

 

Princip rada motora s prednabijanjem

Turbopunjači i druge vrste punjača

Hlađenje zraka i regulacija punjenja

  

4.

                       

Prijenos okretnog momenta (snage) motora - transmisija

Predočiti tok snage od motora do pogonskih kotača

 

Upoznati vrste i principe rada spojki

  

Objasniti građu i rad mjenjača

   

Predočiti djelovanje automatskih mjenjača

  

Shvatiti djelovanje diferencijala

  

Upoznati zglobne prijenosnike

 

Objasniti pogon na sve kotače

 

Naučiti ispravno odabirat ulja za zupčaste prijenosnike

 

Funkcija i dijelovi transmisije

Prijenosni omjer

Vrste pogona vozila

Zadaci spojke

Tarna tanjurasta spojka

Automatske spojke: centrifugalna, hidrodinamička i elektromagnetska

Zadaci i vrste mjenjača

Tok i promjena okretnog momenta

Sinkronizirani mjenjači, sinkroni

Stupnjevani planetarni mjenjač

Hidrauličko i elektrohidrauličko upravljanje

Kontinuirani mjenjač, remenski

Građa i vrste diferencijala

Djelovanje diferencijala

Diferencijali s blokadom

Kardanska vratila, poluvratila, zglobovi

Povremeni i permanentni pogon

Izvedbe 4WD pogona

Hipoidna ulja ,sintetička ulja

ATF ulja

 

5.

  
 

Vozni sklop vozila

 

Predočiti oscilacije vozila i kotača

Uočavati osobitosti različitih izvedbi ovjesa kotača i funkciju elemenata ovjesa

    

Uskladiti izbor pneumatika s namjenom vozila

 

Upoznati građu i djelovanje sustava upravljanja vozilom

  

Razumjeti značaj sustava za sigurnost vožnje

 

Osciliranje vozila i kotača, ovješene i neovješene mase

Zavisni i nezavisn (pojedinačni)

ovjes

Elastični oslonci(opruge),udobnost i stabilnost

Vodilice kotača, amortizeri, ...

Pneumatski, hidropneumatski i hidroaktivni sustavi ovjesa

Kotači i pneumatici (gume), svojstva, označavanje, izbor

Uravnoteženje kotača

Geometrija kotača, trag, nagib,...

Izvedbe upravljačkih prijenosnika

Servoupravljači, hidraulički, elektrohidraulički, električni,....

Propisi o stanju guma, upravljačkog mehanizma, amortizera, geometrije,.....

 

6.

              
 

Kočni sustavi

              
 

Razjasniti zakonske propise

Upoznati i razumjeti djelovanje hidrauličkog kočnog sustava

     

Upoznati i razumjeti djelovanje pneumatskog kočnog sustava

     
 

EEZ-smjernice, ECE pravilnici

Fizikalne osnove, izvedbe i dijelovi hidrauličkog kočnog sustava

Kočna tekućina, pojačavanje i regulacija sile kočenja

ABS

Ispitivanje kočnica

Osnove pneumatike, djelovanje pneumatskih kočnica

Kočni uređaji vučnog i priključnog vozila, simboli

Shema dvovodne dvokružne izvedbe teretnog vozila

Usporivači (retarderi)

 

7.

   

Karoserija vozila

Upoznati građu karoserije i okvira vozila

     

Ovladati postupcima procjene štete i popravka karoserije

 

Karoserija i okvir vozila, samonosiva karoserija, okvir motorkotača

Sigurnost i konstrukcija vozila

Materijali za izradu, zaštita od korozije, lakiranje vozila

Spajanje dijelova karoserije

Procjena štete, izmjere karoserije

Popravci karoserije, ravnanje, rastezni i mjerni stolovi

8.

      

Električni uređaji vozila

Usvojiti osnovna znanja i razvijati osnovne vještine u radu s električnim uređajima

Osnove elektrotehnike

Izvori električnog napona, akumulator, dinamo, alternator

Potrošači električne energije: - -elektromotori, elektropokretač,...

Osvjetljenje i signalizacija vozila

Mjere sigurnosti pri radu

9.

Elektronički upravljački i regulacijski sustavi

Upoznati elektroničke sustave vozila. Razumjeti djelovanje sustava kao cjeline i pojedinih komponenti u sustavu

          

Osnove upravljanja i regulacije

Elektronički sustav: senzori, upravljačka jedinica, izvršnici

Djelovanje elektroničkih sustava za: ubrizgavanje i paljenje kod oto- otora (Jetronic, elektroničko paljenje, Motronic) , regulaciju rada dizel- motora (EDC, PDE, Common Rail), protiv blokiranja kotača(ABS, ASR,....), poboljšanje stabilnosti i udobnosti, automatsku blokadu diferencijala ( ESP) ,.......

NAPOMENA: U svim nastavnim cjelinama obrađuju se i uvježbavaju osnovna pravila i postupci kontrole ispravnosti, održavanja, servisiranja i tijekom popravka.

  6.14. Nastavni predmet: Poljoprivredni strojevi i uređaji

 

Razred: drugi (2.) i treći (3.)/ mehaničar poljoprivrednih vozila

 Tjedni (ukupni) fond sati: 2. razred; 1 sat (35 sati)

3. razred; 3 sata (96 sati)

 

Cilj:

Stjecanje osnovnih znanja, vještina i navika koji će omogućiti obavljanje poslova u zanimanju: - mehaničar poljoprivrednih vozila.

 

Zadaci

Usvojiti spoznaju o važnosti organizacije rada i racionalnog korištenja energije.

Upoznati i uputiti učenike o zaštiti na radu, čuvanju zdravlja i zdrava čovjekova okoliša.

Znati izabrati alate, izvesti postupak demontaže motora, utvrditi ispravnost dijelova, zamijeniti neispravne dijelove i izvršiti montažu.

Znati izabrati alate, izvesti postupak demontaže sklopova i uređaja (transmisija, kočni sustav, upravljački sustav, ovjes, …), utvrditi ispravnost dijelova, zamijeniti neispravne dijelove i izvršiti montažu i kontrolu ispravnosti.

Upoznati uređaje i alate za ispitivanje, odrediti postupak ispitivanja pojedinog sustava, izvršiti ispitivanje i otkloniti uzroke nastanka kvara

Znati izabrati alate, izvesti postupak stavljanja u pogon dijelova, skupina ili sustava na vozilima, strojevima, aparatima i uređajima za poljoprivredu, šumarstvo, vrtlarstvo, graditeljstvo i komunalije, te nakon stavljanja u pogon izvršiti kontrolu i ispitivanje rada sustava

Znati koristeći servisnu knjižicu, izvršiti servis određenog vozila i pripremu za tehnički pregled.

Znati i umjeti izraditi troškovnik i izračunati kalkulaciju.

Spoznati vlastite mogućnosti i dosege u okvirima zanimanja .

Znati i moći pregledati vozilo, dijagnosticirati i utvrditi kvarove.

Znati postupke rastavljanja i sastavljanja dijelova i opreme vozila.

Znati i umjeti koristiti stručnu literaturu.

Osposobiti učenike za cjeloživotno školovanje.

 

 Provjera postignuća rada učenika:

- znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja (zadaci objektivnog tipa);

- vještine: primjena znanja korištenjem literature i pravilno rukovanje alatom i pravilno izvođenje pojedinih operacija;

- zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.

 

Literatura za učenike i nastavnike

Literatura odobrena od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske

 

Poljoprivredni strojevi i uređaji – Druga i treća godina: mehaničar poljoprivredne mehanizacije

 1. Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom

R. br. Nastavno područje Broj sati po obrazovnim godinama

II. III. Ukupno

1. Strojevi i uređaji za

poljoprivredu, šumarstvo,

vrtlarstvo, graditeljstvo i komunalije 35 30 65

2. Specijalni uređaji i

nadogradnja strojeva 30 30

3. Strojevi i uređaji u radionicama 20 20

4. Organizacija i planiranje rada 16 16

 

UKUPNO SATI 35 96 131


 

Poljoprivredni strojevi i uređaji –druga i treća godina: mehaničar poljoprivredne mehanizacije

 Cilj i zadaci nastavnih područja

Br.

Nastavno područje

Cilj (znanja i umijeća)

Sadržaj

1

2

3

4

1.

Strojevi i uređaji za poljoprivredu, šumarstvo, vrtlarstvo, graditeljstvo i komunalije

 

Upoznati osnovne konstrukcije i karakteristike strojeva za poljoprivredu, šumarstvo, vrtlarstvo, graditeljstvo i komunalije.

Poljoprivredni strojevi:

-         dijelovi

-         održavanje

Strojevi za šumarstvo:

-         dijelovi

-         održavanje

Strojevi za vrtlarstvo:

-         dijelovi

-         održavanje

Strojevi za graditeljstvo:

-         dijelovi

-         održavanje

Strojevi za komunalije:

-         dijelovi

-         održavanje

 

2.

Specijalni uređaji i nadogradnja strojeva

Upoznati osnovne elemente specijalnih uređaja na strojevima i nadogradnju strojeva.

Uređaji i nadogradnja poljoprivrednih strojeva:

-         dijelovi

-         održavanje

Uređaji i nadogradnja strojeva za šumarstvo:

-         dijelovi

-         održavanje

Uređaji i nadogradnja strojeva za vrtlarstvo:

-         dijelovi

-         održavanje

Uređaji i nadogradnja strojeva za graditeljstvo:

-         dijelovi

-         održavanje

Uređaji i nadogradnja strojeva za komunalije:

-         dijelovi

-         održavanje

 

3.

Strojevi i uređaji u radionicama

Upoznati strojeve, alate i uređaje koji se koriste u radionicama.

Radni i ručni strojevi za obradu i montažu

Uređaji za podizanje vozila

Uređaji za opskrbu energijom

Specijalni alati i naprave

Čuvanje i održavanje strojeva i alata

Zaštitne mjere pri radu sa pojedinim strojevima i alatima

4.

Organizacija i planiranje rada

Osvojiti znanja o organizaciji i planiranju rada u radionicama i servisima.

Organizacija procesa rada u radionicama

Izračunavanje utroška vremena, materijala i energije.

Planiranje rada

Raspoređivanje poslova

Praćenje rada

Klimatski i drugi uvjeti rada u radionicama

Nastavni predmet: Izborna nastava – Osnove tehničkih materijala

Razred: prvi (1.), (sva zanimanja u strojarstvu)

Tjedni (ukupni) fond sati: 1 sat (35 sati)

Cilj:

Stjecanje osnovnih znanja o tehničkim materijalima koja će omogućiti obavljanje poslova u zanimanjima u strojarstvu.

 

Zadaci:

 

Upoznati vrste, osnovna svojstva, dobivanje i primjenu najvažnijih tehničkih materijala.

Osposobiti izabrati određeni materijal prema zahtjevu tehničkog crteža, prema standardima i trgovačkim

oznakama.

Osposobiti učenika na samostalno korištenje literature i drugih izvora podataka iz područja tehničkih

materijala.

Steći potrebna znanja za samoobrazovanje i usavršavanje u struci i zanimanju.

 

Provjera postignuća rada učenika:

- znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja (zadaci objektivnog tipa);

- vještine: primjena znanja korištenjem literature;

- zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.

 

Literatura za učenike i nastavnike:

Literatura odobrena od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske, i :

F. Toufar: Tehnički materijali 1, Školska knjiga, Zagreb, 1993.

D. Hrgović: Tehnički materijali 2, Školska knjiga, Zagreb, 1993.

B. Gajić/M. Sentić: Ispitivanje tehničkih materijala, POUZ, Zagreb, 2004.

 

Nastavni predmet: Izborna nastava - Osnove tehničkih materijala

Cilj i zadaci nastavnih područja

  

Br.

Nastavno područje

Cilj (znanja i umijeća)

Sadržaj

1

2

3

4

1.

Uvod

Proširiti

znanja

Značenje tehničkih materijala.

Podjela tehničkih materijala.

Osnovna svojstva tehničkih

materijala.

Osnove metalografije:

- osnovni pojmovi

- kristalografija i kristalizacija

- dijagrami stanja

 

2.

Sirovo željezo

- dobivanje

Proširiti

znanja

Dobivanje sirovog željeza:

- željezne rude, talionički dodaci

i koks

- visoka peć i procesi u visokoj

peći

- proizvodi visoke peći

 

3.

Prerada sirovog željeza u lijevano željezo

 

Proširiti

znanja

Prerada sirovog željeza:

- sivi lijev; lijevano željezo s

lamelarnim grafitom

- žilavi (nodularni) lijev

- tvrdi lijev

- kovkasti (temper) lijev

- čelični lijev

 

4.

Prerada sirovog željeza u čelik.

Proširiti

znanja

Postupci dobivanja čelika:

- Bessemerov i Thomasov

postupak – konvertori.

- Siemens Martenov postupak.

- Postupak dobivanja čelika s upuhivanjem kisika.

- Elektro postupak dobivanja

čelika.

 

5.

Vrste, svojstva, primjena i označavanje čelika i lijevanog željeza

Proširiti znanja

Podjela čelika.

Konstrukcijski čelici.

Alatni čelici.

Označavanje čelika prema

standardima.

Označavanje lijevanog

željeza prema standardima.

5.

Obojeni metali i njihove legure

Proširiti znanja

Vrste obojenih metala i

njegovih legura.

Teški obojeni metali.

Legure teških obojenih

metala.

Laki metali.

Legure lakih metala.

6.

Sinterirani materijali

Proširiti znanja

Postupak izrade.

Sinterirani željezni materijali.

Sinterirani obojeni metali.

Tvrdi metali.

Oksidno keramički rezni

materijali.

7.

Nemetali

Proširiti znanja

Vrste nemetala.

Plastične mase.

Drvo, guma, koža, tekstil.

Staklo, porculan, azbest.

 

8.

Goriva i maziva

Proširiti znanja

Goriva.

Maziva.

 

Nastavni predmet: Izborna nastava – Računalstvo

 

Razred: prvi (1.)

Tjedni (ukupni) fond sati: 1. razred 1 sat (35 sati)

Cilj:

Osposobiti učenika za samostalno korištenje računala kao osnovnog alata u poslovanju.

 

Zadaci

Znati se koristi mišem i tipkovnicom.

Znati principe korištenja tekst procesora i tabličnih kalkulatora.

Moći izraditi dopise i cirkularna pisma.

Znati i moći se koristiti bazama podataka i Internetom.

Znati i moći se koristiti osnovnim pomagalima u programima za crtanje

  

Cilj i zadaci nastavnih područja

 
 

Br.

Nastavno područje

 

Cilj (znanja i umijeća)

 

Sadržaj

1

2

3

4

1.

Osnovni pojmovi

Usvojiti osnovne pojmove o građi i principu rada računala

Povijesni razvoj

Sklopovlje (hardware)

Programska podrška (software)

2.

Sklopovlje

Usvojiti osnovne pojmove o sklopovlju (hardwareu)

Središnja jedinica:

-         osnovne (matične) ploče

-         vanjske memorije

-         napajanje

-         priključci za proširenje

Periferne jedinice:

-         ulazne jedinice

-         izlazne jedinice

-         komunikacijske jedinice

 

3.

Programska podrška

Usvojiti osnovna znanja i moći se koristiti operativnim sustavima i uslužnim programima.

DOS

Windows

Programi za obradu teksta

Tablični kalkulator i baze podataka

Grafički programi

AutoCAD

4.

Internet

Osposobiti se za komuniciranje preko Interneta i moći vršiti pretraživanja WEB Siteova.

Osnovni pojmovi

Slanje i primanje elektronske pošte

Pretraživanje Web Siteova

  

Nastavni predmet: Izborna nastava – Ispitivanje tehničkih materijala

Razred: drugi (2.)

Tjedni (ukupni) fond sati: 1 sat (35 sati)

Cilj:

Stjecanje osnovnih znanja i vještina o ispitivanjima tehničkih materijala koja će omogućiti obavljanje poslova u zanimanjima u strojarstvu.

Zadaci

Upoznati vrste i osnovne postupke ispitivanja najvažnijih tehničkih materijala.

Osposobiti učenika za pripremu određenog materijala za ispitivanje.

Osposobiti učenike za razumijevanje rezultata ispitivanja prema zahtjevima crteža ili drugih podataka.

Osposobiti učenika za samostalno korištenje literaturom i drugim izvorima podataka o području tehničkih

materijala.

Steći potrebna znanja za samoobrazovanje i usavršavanje u struci i zanimanju.

Provjera postignuća rada učenika:

- znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja (zadaci objektivnog tipa);

- vještine: primjena znanja korištenjem literature, pravilnim rukovanjem alatom i pravilnim izvođenjem određenih operacija;

- zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.

 

Literatura za učenike i nastavnike:

Literatura odobrena od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske, i :

1. Gajić, Sentić,.: Ispitivanje tehničkih materijala, Pučko otvoreno učilište, Zagreb

2. N. Radovanović: Ispitivanje tehničkih materijala

 

Izborna nastava: Ispitivanje tehničkih materijala – Druga godina

 Cilj i zadaci nastavnih područja

Br. Nastavno područje Cilj (znanja i umijeća) Sadržaj

1 2 3 4

1.

Uvod

Ponoviti i utvrditi znanje o najvažnijim tehničkim materijalima u praksi.

Ponoviti znanja o osnovnim svojstvima tehničkih materijala.

Značenje tehničkih materijala.

Podjela tehničkih materijala.

Osnovna svojstva tehničkih materijala.

Osnovne postupci ispitivanja najvažnijih tehničkih materijala

2.

Radionička ispitivanja

Usvojiti osnovna znanja o

postupcima radioničkih ispitivanja.

Moći samostalno radionički ispitati pojedine skupine najvažnijih materijala.

Vrste radioničkih ispitivanja.

Utvrđivanje materijala prema površini.

Ispitivanje materijala iskrenjem.

Ispitivanje materijala prijelomom.

3.

Mehaničko – tehnološka ispitivanja

 

Usvojiti osnovna znanja o

postupcima mehaničko - tehnoloških ispitivanja.

Moći samostalno ili u grupi ispitati pojedine skupine najvažnijih materijala.

Ispitivanje:

- vlačne čvrstoće

- tlačne čvrstoće

- čvrstoće na savijanje

- žilavosti i umora

- tvrdoće

- limova

4.

Ispitivanje materijala bez razaranja.

Usvojiti osnovna znanja o

postupcima ispitivanja materijala bez razaranja.

 

Magnetsko fluidna

defektoskopija.

Elektromagnetska defektoskopija.

Ispitivanje ultrazvukom.

Ispitivanje rendgenskim zrakama.

5.

Ostali postupci ispitivanja materijala

Usvojiti osnovna znanja o ostalim postupcima ispitivanja materijala.

Metalografska ispitivanja.

Kemijska ispitivanja.

Spektralna analiza.

  

 

Nastavni predmet: Izborna nastava – Matematika u struci

Razred: drugi (2.)

Tjedni (ukupni) fond sati: 2. razred 1 sat (35 sati)

Cilj:

Utvrđivanje osnovnih znanja o trigonometriji, pravilu trojnom, postotnom i kamatnom računu

primjenjujući ih u struci i zanimanju.

Zadaci

Utvrđivanje osnovnih znanja o trigonometriji, osposobiti za izračun jednostavnih zadataka primjenjujući ih u praksi.

Utvrđivanje osnovna znanja o pravilu trojnom, postotnom i kamatnom računu te moći izračunati jednostavne zadatke.

Znati i umjeti koristiti stručnu literaturu.

Osposobiti učenike za cjeloživotno školovanje.

Provjera postignuća rada učenika:

- znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja te izradom praktičnih radova;

- vještine: primjena znanja korištenjem literature;

- zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.

 

Literatura za učenike i nastavnike:

Literatura odobrena od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske, i :

1.      Matošević M.: Stručni račun 1, priručnik i zadaci u naukovanju, “UM”d.o.o., Nova Gradiška

Izborna nastava: Matematika u struci - Druga godina

Cilj i zadaci nastavnih područja

Red. Nastavno područje Cilj (znanja i umijeća) Sadržaj

br.

1 2 3 4

1. Trigonometrijske funkcije Utvrditi primjenu Jedinična kružnica.

trigonometrijske funkcije. Trigonometrijske funkcije.

Primjena trigonometrije.

Pravokutni i kosokutni

trokut.

Mjerenje kuta.

2. Pravilo trojno Utvrditi primjenu Jednostavno pravilo trojno.

pravila trojnog. Složeno pravilo trojno.

3. Postotni i kamatni račun Utvrditi primjenu Pojam postotnog računa.

postotnog i kamatnog računa. Pojam kamatnog računa.

 

Nastavni predmet: Izborna nastava – Osnove tehničke mehanike

 

Razred: drugi (2.)

Tjedni (ukupni) fond sati: 2. razred 1 sat (35 sati)

Cilj:

Utvrđivanje znanja osnovama tehničke mehanike koja će omogućiti obavljanje poslova u struci i zanimanju.

 

Zadaci

Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz područja čvrstoće primjenjujući ih na elementima strojeva.

Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz kinematike primjenjujući ih na elementima strojeva i tehnologiji zanimanja.

Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz dinamike, a primjenjujući ih na elementima strojeva i tehnologiji zanimanja.

Znati i umjeti koristiti stručnu literaturu.

Osposobiti učenike za cjeloživotno školovanje.

 

Provjera postignuća rada učenika:

- znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja te izradom praktičnih radova;

- vještine: primjena znanja korištenjem literature;

- zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.

 

Literatura za učenike i nastavnike:

Literatura odobrena od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske, i :

 

1.      Špiranec V.: Tehnička mehanika, ŠK, Zagreb

2.      Kulušić B.: Tehnička mehanika

3.      Radovanović N.: Tehnička mehanika – Ispitivanje čvrstoće materijala, Školske novine, Zagreb, 1994.

 

Izborna nastava: Osnove tehničke mehanike – druga godina

 Cilj i zadaci nastavnih područja

Osnove tehničke mehanike (2. godina = 35 sati)

 

Br.

Nastavno područje

 

Cilj (znanja i umijeća)

 

Sadržaj

1

2

3

4

1.

Osnove čvrstoće

Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz područja čvrstoće, primjenjujući ih na elementima strojeva.

Vrste naprezanja i opterećenja.

Naprezanje na vlak.

Naprezanje na tlak.

Naprezanje na savijanje.

Naprezanje na odrez.

Naprezanje na uvijanje.

Naprezanje na izvijanje.

Rješavanje zadataka na primjerima iz elementa strojeva.

2.

Osnove kinematike

Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz kinematike, primjenjujući ih u elementima strojeva i tehnologiji zanimanja.

Pojam i zadatak kinematike.

Jednoliko pravocrtno gibanje.

Jednoliko kružno gibanje.

Jednoliko ubrzano i usporeno gibanje.

Srednja brzina.

Slobodni pad i hitac uvis.

Rješavanje zadataka na primjerima iz elementa strojeva i tehnologije zanimanja.

3.

Osnove dinamike

Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz dinamike, primjenjujući ih u elementima strojeva i tehnologiji zanimanja.

 

Pojam i zadatak dinamike.

Mehanički rad.

Mehanička energija.

Mehanička snaga.

Mehanički stupanj iskoristivosti.

Količina gibanja.

Centrifugalna i centripetalna sila.

Rješavanje zadataka na primjerima iz elementa strojeva i tehnologije zanimanja.

 

Nastavni predmet: Izborna nastava – Matematika u struci

Razred: treći (3.)

Tjedni (ukupni) fond sati: 3. razred 1 sat (32 sati)

Cilj:

Utvrđivanje osnovnih znanja iz matematike, mehanike i elemenata strojeva

s primjenom u struci i zanimanju.

Zadaci

Znati i moći primijeniti osnovna matematička znanja u zanimanju.

Utvrditi osnovna znanja o troškovima i moći izračunati jednostavnu kalkulaciju.

Znati i umjeti koristiti stručnu literaturu.

Osposobiti učenike za cjeloživotno školovanje.

Provjera postignuća rada učenika:

- znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja, kao i izradom praktičnih radova;

- vještine: primjena znanja korištenjem literature;

- zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.

 

Literatura za učenike i nastavnike:

Literatura odobrena od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske, i :

1. Matošević M.: Stručni račun 1, priručnik i zadaci u naukovanju, “UM”d.o.o., Nova Gradiška

 

Izborna nastava: Matematika u struci - treća godina

Cilj i zadaci nastavnih područja

Red. Nastavno područje Cilj (znanja i umijeća) Sadržaj

br.

1 2 3 4

1. Proračuni u struci Praktična primjena znanja Izrada zadataka iz

i zanimanju struke i zanimanja.

2. Izračun troškova Poznavanje troškova i Materijalni troškovi,

njihovo izračunavanje vrijeme izrade, ukupni

troškovi izrade, cijena

proizvoda ili usluge,

izračun norme.

3. Kalkulacija Obračun posla i zarade Izrada predračuna za

jednostavniji posao.

  

Nastavni predmet: Izborna nastava – Dijagnostika motornih vozila

 

Razred: treći (3.)

Tjedni (ukupni) fond sati: 1 sat (32 sata)

Cilj:

Utvrđivanje znanja o osnovama dijagnostike motornih vozila koja će omogućiti obavljanje poslova u struci i zanimanju.

Zadaci

Znati principe i osnove dijagnostike motornih vozila.

Znati dijagnosticirati vozila s univerzalnim dijagnostičkim uređajem.

Znati dijagnosticirati vozila sa specijalnim dijagnostičkim uređajem od svjetskih proizvođača vozila na primjer FORD, OPEL itd.

Znati otkloniti nedostatke utvrđene dijagnosticiranjem.

Znati i umjeti koristiti stručnu literaturu.

Osposobiti učenike za cjeloživotno školovanje.

 

Provjera postignuća rada učenika:

- znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja te izradom praktičnih radova;

- vještine: primjena znanja korištenjem literature;

- zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.

 

Literatura za učenike i nastavnike:

Literatura odobrena od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske, i :

1. Upute za korisnike dijagnostičkih uređaja

 

 Izborna nastava: Dijagnostika motornih vozila

Cilj i zadaci nastavnih područja

 

Br.

Nastavno područje

 

Cilj (znanja i umijeća)

 

Sadržaj

1

2

3

4

1.

Osnove dijagnostike motornih vozila

Usvojiti i primijeniti znanja i vještine u praksi.

Upoznati najvažnije postupke i uređaje za dijagnosticiranje motornih vozila.

Upoznati važnost i primjenu pojedinih uređaja za dijagnosticiranje motornih vozila.

Osnove dijagnostike:

-         metode

-         uređaji

-         utvrđivanje kvarova

-         zamjena dijelova

-         održavanje uređaja

 

2.

Dijagnostika s univerzalnim dijagnostičkim uređajem

Znati dijagnosticirati vozila s univerzalnim dijagnostičkim uređajem.

-         Kompletna dijagnoza

-         Registrator podataka (Datalogger)

3.

Dijagnostika sa specijalnim dijagnostičkim uređajem od poznatih svjetskih proizvođača vozila

Znati dijagnosticirati vozila sa specijalnim dijagnostičkim uređajem od svjetskih proizvođača vozila na primjer FORD, OPEL itd.

 

-         Kompletna dijagnoza

-         Registrator podataka (Datalogger)

  

7. ISPITNI KATALOG ZA POMOĆNIČKI/ZAVRŠNI ISPIT 

I.

 Svrha završnog/pomoćničkog ispita je dokazivanje ispitanika da je stekao vještine i stručno-teorijska znanja, utvrđena nastavnim planom i programom za zanimanje mehaničar poljoprivredne mehanizacije, nužna za obavljanje poslova u tom zanimanju.

 

II.

 Završni/pomoćnički ispit se sastoji iz praktičnoga i teorijskog dijela.

 

III.

Za praktični dio ispita zadaje se, u skladu s nastavnim planom praktičnog dijela naukovanja, praktična zadaća (uradak i radne probe) iz područja:

 1. održavanje poljoprivrednih strojeva, aparata i ostalih uređaja za poljoprivredu, šumarstvo, vrtlarstvo i graditeljstvo te njihovih sklopova i sustava kao i motora s unutarnjim izgaranjem i sustava prijenosa snage;
 2. opremanje vozila, strojeva, aparata i uređaja za poljoprivredu, šumarstvo dodatnom opremom i priborom;
 3. djelomično održavanje karoserija, okvira i njihova zaštita od korozije;
 4. održavanje električnih uređaja te regulacijskih i upravljačkih uređaja na vozilima poljoprivredne mehanizacije;
 5. ispitivanje motora s unutarnjim izgaranjem, kočnih uređaja, sustava paljenja i uređaja za pročišćavanje ispušnih plinova na vozilima poljoprivredne mehanizacije i ostalim uređajima za poljoprivredu, šumarstvo, graditeljstvo i komunalije;
 6. ispitivanje, traženje grešaka, montaža, demontaža i namještanje mehaničkih, hidrauličkih, električnih i elektroničkih sklopova i sustava;
 7. djelomična izrada pojedinih dijelova vozila, strojeva, aparata i uređaja za poljoprivredu, šumarstvo, vrtlarstvo, graditeljstvo i komunalije;
 8. opremanje vozila, strojeva, aparata i uređaja za poljoprivredu, šumarstvo, vrtlarstvo, graditeljstvo i komunalije dodatnom opremom i priborom.

 Ispitanik mora u zadanom roku izraditi uradak i obaviti radnu probu. Ispitna komisija na temelju dolje navedenih uradaka i radnih proba zadaje ispitaniku jedan do tri uratka i jednu do tri radne probe. Ispitna komisija može i samostalno predložiti uratke i radne probe koje će zadati ispitaniku.

 

POMOĆNIČKI URADAK

 

 Vrsta uratka

Opis uratka

Generalno uređenje motora - četverotaktnih i dvotaktnih

Kandidat mora znati izabrati alate, izvesti postupak demontaže motora, utvrditi ispravnost dijelova, zamijeniti neispravne dijelove i izvršiti montažu. Nakon montaže izvršiti kontrolu i ispitivanje rada motora

Uređenje transmisije

Kandidat mora znati izabrati alate, izvesti postupak demontaže transmisije, utvrditi ispravnost dijelova, zamijeniti neispravne dijelove i izvršiti montažu. Nakon montaže izvršiti kontrolu i ispitivanje rada transmisije

Generalno uređenje upravljačkog sustava vozila

Kandidat mora znati izabrati alate, izvesti postupak demontaže upravljačkog sustava, utvrditi ispravnost dijelova, zamijeniti neispravne dijelove i izvršiti montažu. Nakon montaže izvršiti kontrolu i ispitivanje rada upravljačkog mehanizma

Generalno uređenje sustava za kočenje vozila

Kandidat mora znati izabrati alate, izvesti postupak demontaže sustava za kočenje, utvrditi ispravnost dijelova, zamijeniti neispravne dijelove i izvršiti montažu. Nakon montaže izvršiti kontrolu i ispitivanje rada sustava za kočenje

Demontaža i montaža dijelova, skupina i sustava na vozilima, strojevima, aparatima i uređajima za poljoprivredu, šumarstvo, vrtlarstvo, graditeljstvo i komunalije

Kandidat mora znati izabrati alate, izvesti postupak demontaže, utvrditi ispravnost dijelova, zamijeniti neispravne dijelove i izvršiti montažu. Nakon montaže izvršiti kontrolu i ispitivanje rada sustava

Stavljanje u pogon dijelova, skupina i sustava na vozilima, strojevima, aparatima i uređajima za poljoprivredu, šumarstvo, vrtlarstvo, graditeljstvo i komunalije

Kandidat mora znati izabrati alate, izvesti postupak stavljanja u pogon dijelova, skupina ili sustava, te nakon stavljanja u pogon izvršiti kontrolu i ispitivanje rada sustava

                             

RADNA PROBA

 

Vrsta radne probe

Opis radne probe

Namještanje kuta paljenja

Kandidat mora znati izabrati alate i pribor za namještanje kuta paljenja i podesiti kut paljenja

Utvrđivanje kvara

Kandidat mora znati u određenom vremenu utvrditi kvar i procijeniti isplativost popravka

Održavanje vozila, strojeva, aparata i uređaja za poljoprivredu, šumarstvo, vrtlarstvo, graditeljstvo i komunalije

Kandidat mora znati koristeći servisnu knjižicu izvršiti servis određenog vozila, stroja, aparata i uređaja

Ispitivanje, prilagođivanje i priključivanje mehaničkih hidrauličkih, pneumatskih, električnih i elektroničkih sustava i uređaja

Kandidat mora znati izabrati alate i pribor za ispitivanje, namještanje i priključivanje, odrediti postupak ispitivanja pojedinog sustava, izvršiti ispitivanje i otkloniti uzroke nastanka kvara

Ispitivanje električnih priključaka

Kandidat mora znati izabrati alate i pribor za ispitivanje, odrediti postupak ispitivanja pojedinog sustava, izvršiti ispitivanje i otkloniti uzroke nastanka kvara

                 

Pri izradi praktične zadaće ispitanik (naučnik) mora se pridržavati propisanih mjera zaštite na radu i zaštite okoliša te ostalih uvjeta koje odredi ispitna komisija.

Ispitanik mora ispitnoj komisiji priložiti mapu praktičnog dijela naukovanja za sve godine obrazovanja iz koje je vidljivo da je uspješno svladao ovaj dio naukovanja.

 

IV.

 

Stručno-teorijski dio ispita obuhvaća teorijska znanja nužna za obavljanje praktičnih postupaka u zanimanju koja su propisana nastavnim planom i programom za teorijski dio naukovanja iz nastavnih područja.

 

NASTAVNa područja

  

1.      Sigurnost na radu, zaštita okoliša i racionalno trošenje energije

2.      Tehnički materijali

3.      Radni postupci

4.      Tehničko crtanje, skice, tablice i dijagrami, radni i završni planovi, norme

5.      Tehnički podaci, pogonske vrijednosti i propisi

6.      Postupci kod montaže, ispitivanja funkcija i stavljanja u pogon uređaja i sustava

7.      Osnove elektrotehnike

8.      Ottov motor

9.      Dieselov motor

10.  Paljenje i osvjetljavanje

11.  Prijenos snage

12.  Šasija

13.  Pneumatski i hidraulički sustavi

14.  Kočni uređaji

15.  Poljoprivredni strojevi i uređaji

16.  Dodatni uređaji na poljoprivrednim strojevima

17.  Temelji matematike

18.  Dužina, kut, površina, volumen

19.  Masa, sila, zakretni moment, brzina, broj okretaja, ubrzanje

20.  Rad, učinak, stupanj djelovanja

21.  Vrijeme dovršenja, radno vrijeme, nagrade i materijal

 

OCJENJIVAČKI LIST

 

I. PRAKTIČNI DIO ISPITA

 

Radnje obavljene u okviru
praktične zadaće

Broj bodova

Kako je naučnik pripremio tehničko- tehnološku dokumentaciju

0 – 10

Priprema radnog mjesta i red u radionici

0 – 10

Izbor postupaka, pribora, alata i materijala na osnovi tehničke dokumentacije

0 – 10

Izvođenje postupaka zadanog uratka

0 – 30

Način rukovanja alatima i priborom

0 – 15

Brzina i spretnost te vrijeme izrade uratka

0 –15

Racionalnost u trošenju materijala i energije

0 – 10

Korištenje tehničko-tehnološke dokumentacije

0 – 10

Mjerenja i ispitivanja gotovih uradaka

0 – 10

Mjere zaštite na radu

0 – 10

Završni izgled uratka

0 –10

UKUPNO BODOVA

140

   

BODOVNA LISTA

 

Postotak (%) bodova

Ocjena

92 – 100

Odličan ( 5 )

81 – 91

Vrlo dobar ( 4 )

67 – 80

Dobar ( 3 )

50 – 66

Dovoljan ( 2 )

0 – 49

Nedovoljan ( 1 )

 

II. STRUČNO-TEORIJSKI DIO

 

Stručno-teorijski dio ispita je u pisanom obliku, a sastoji se od pitanja i zadaća koje postavlja ispitna komisija. Za zanimanja za koja postoji katalog ispitnih pitanja i zadataka za pomoćničke ispite, koristi se taj katalog.

 

Ocjena se utvrđuje prema ovoj ljestvici: 

 

BODOVNA LISTA

 

Postotak (%) bodova

Ocjena

90 – 100

Odličan ( 5 )

80 – 89

Vrlo dobar ( 4 )

70 – 79

Dobar ( 3 )

60 – 69

Dovoljan ( 2 )

Manje od 30

Nedovoljan ( 1 )

  

Ispitanik koji postigne od 30 do 59 posto (%) bodova upućuje se na usmeni ispit.

Na usmenom ispitu u pravilu se provjeravaju znanja iz onih područja iz kojih naučnik nije pokazao dostatna znanja na pismenom dijelu ispita.

 

Ovaj nastavni plan i program stupa na snagu danom objave u „Narodnim novinama“, a primjenjuje se od 1. rujna 2004. godine.

    

Klasa: 133-02/04-02/7

Ur. Broj: 526-12/04-63

Zagreb, 1. srpnja 2004.

 

Ministar

Branko Vukelić, v.r.

  
zatvori
- mehaničar poljoprivredne mehanizacije –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !