Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Klasifikacija proizvoda po djelatnostima Republike Hrvatske – KPD 2008. ("Narodne novine", br. XX/08)
označi tražene riječi printaj stranicu
108 22.9.2008 Klasifikacija proizvoda po djelatnostima Republike Hrvatske – KPD 2008.

DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU

3198

Na temelju članka 43.L409005 Zakona o službenoj statistici (»Narodne novine«, br. 103/03.) Državni zavod za statistiku određuje

KLASIFIKACIJU PROIZVODA PO DJELATNOSTIMA REPUBLIKE HRVATSKE – KPD 2008.1)

I. UVOD (OPĆI DIO)

U okviru međunarodne i europske revizije statističkih ekonomskih klasifikacija djelatnosti i proizvoda, koje se u pravilu obavljaju svake četiri do pet godina, izrađene su revidirane verzije klasifikacija Europske unije (EU): Statistička klasifikacija ekonomskih djelatnosti u Europskoj zajednici, Rev. 2 – poznata pod kraticom NACE Rev. 222) i Statistička klasifikacija proizvoda po djelatnostima u Europskoj ekonomskoj zajednici, verzija 2008. – poznata pod kraticom CPA 2008. Primjena spomenutih klasifikacija prema legislativi EU-a počinje 1. siječnja 2008. s prijelaznim razdobljem primjene od godinu dana, te je konačni rok primjene 1. siječanj 2009. Klasifikacije NACE Rev. 2 i CPA 2008 čine okosnicu revidiranog integriranog sustava statističkih klasifikacija djelatnosti i proizvoda EU-a – poznatog pod nazivom ISCAP 20083). CPA 2008. ima ulogu središnje klasifikacije proizvoda spomenutog sustava EU-a. Nacionalna statistika svih država članica EU-a i svih država kandidata, obvezna je uskladiti nacionalne statističke klasifikacije s EU-om kako bi se osigurala usporedivost statističkih pokazatelja na razini EU-a. Stoga je obveza Državnog zavoda za statistiku (DZS) – kao središnje institucije i koordinatora statističkog sustava u RH, pristupiti reviziji svih nacionalnih statističkih klasifikacija djelatnosti i proizvoda koje su izrađene na temelju klasifikacija EU-a i izraditi nove verzije u skladu s EU-ovim. Rezultat tog procesa usklađivanja izrada je revidirane Nacionalne klasifikacije djelatnosti, verzija 2007. – poznata pod kraticom NKD-a 2007.4) i izrada revidirane verzije središnje Klasifikacije proizvoda po djelatnostima Republike Hrvatske, verzija 2008. – poznata pod kraticom KPD 2008., koja je predmet ovih statističkih standarda. KPD 2008. je u cijelosti usporediv s CPA 2008. koji je donesen Uredbom EU-a br. 451/08. od 23. travnja 2008., a objavljen u Službenom listu EU-a, br. 145/08. od 4. lipnja 2008. Na temelju KPD-a 2008., koji ima ulogu središnje klasifikacije proizvoda u RH isto kao i CPA 2008. u EU, izradit će se revidiran nacionalni sustav integriranih statističkih klasifikacija djelatnosti i proizvoda – ISKDP 2008. u skladu s ISCAP-om 2008. EU-a na harmoniziran način. Izrada revidiranih verzija statističkih klasifikacija proizvoda izrađenih na temelju KPD-a koje primjenjuje DZS je u tijeku, a konačna se izrada i objavljivanje očekuje krajem 2008./početkom 2009.
KPD 2008., kao i prethodne verzije, u cijelosti je usporediv s CPA 2008. Prva verzija KPD-a (1996.) izrađena je prema CPA 1996., objavljena je uL409007 Narodnim novinama br. 68/97. Druga verzija KPD-a 2002. izrađena je prema CPA 2002., objavljena je uL409008 Narodnim novinama br. 128/03. Nova verzija KPD-a 2008. koju je također izradio DZS, predstavlja treću reviziju ove klasifikacije. Prilikom uvođenja prve verzije KPD-a (1996.) utvrđena je njegova uloga središnje statističke klasifikacije proizvoda po djelatnostima u nacionalnom statističkom sustavu. KPD je sveobuhvatna klasifikacija proizvoda jer su proizvodi sustavno razvrstani prema kriteriju ekonomskog podrijetla i strukturirani prema svim djelatnostima prve Nacionalne klasifikacije djelatnosti – NKD-a (1997.)5). S obzirom na to da je izrađena revidirana verzija NKD-a 2007.6) koja će zamijeniti sadašnju verziju NKD 2002.7), i nova će revidirana verzija KPD-a 2008. zamijeniti sadašnju verziju KPD-a 2002. Sve druge statističke klasifikacije proizvoda koje primjenjuje DZS, a izrađene su na temelju KPD-a 2002. također će se zamijeniti novim verzijama.

1. Revizija središnjih klasifikacija proizvoda

Statističke klasifikacije, koje se također nazivaju i nomenklature, pripadaju osnovnim instrumentima bez kojih se statistički podaci ne mogu prikupljati. Statističke klasifikacije nisu samo prijeko potrebni preduvjet već predstavljaju važan čimbenik u kvaliteti statističkih informacija. Budući da su statističke klasifikacije temeljni instrumenti za statističko kategoriziranje pojava stvarnog svijeta, postoji potreba da se s vremena na vrijeme revidiraju, jer se stvarni svijet i njegovo okruženje kontinuirano mijenja. Takve sveobuhvatne revizije ne utječu samo na pojedine elemente statističkih klasifikacija, nego i na cijelu hijerarhijsku strukturu, a posebno na strukturu središnjih statističkih klasifikacija proizvoda koje imaju ulogu mosta između međunarodnih, europskih i nacionalnih statističkih klasifikacija djelatnosti i proizvoda.
Zajedničkom svjetskom i europskom revizijom statističkih klasifikacija pod radnim nazivom Operation 2007 revidirane su i usklađene sljedeće ekonomske statističke klasifikacije integriranog sustava (ISCAP-a 2008.) u kojem središnju ulogu imaju statističke klasifikacije proizvoda CPA 2008. i CPC Ver. 2 (nacrt), odnosno u nacionalnom sustavu – KPD 2008.
• ISIC Rev. 48), CPC 2 (nacrt), HS 20079), SITC Rev. 410), gdje CPC Ver. 2 ima ulogu središnje klasifikacije – svjetska razina
• NACE Rev. 2, CPA 2008, CN 2007/CN 200811), PRODCOM List 200812), gdje CPA 2008 ima ulogu središnje klasifikacije – europska razina (EU)
• NKD 2007., KPD 2008., CT 2008.13), NIP 2008.14), gdje KPD 2008. ima ulogu središnje klasifikacije – nacionalna razina (RH)

2. Međunarodna harmonizacija statističkih klasifikacija djelatnosti i proizvoda

Razlog harmonizacije statističkih klasifikacija na međunarodnoj razini jest činjenica da je svaka država članica EU-a imala svoje nacionalne sustave statističkih klasifikacija djelatnosti i proizvoda s različitom strukturom i razinom razrade te različitu učestalost istraživanja i različite jedinice mjere. To je sve pokazivalo nekonzistentan pristup, a posljedica tog pristupa bila je da su podaci temeljeni na tako heterogenim klasifikacijskim sustavima bili teško međusobno usporedivi.
Međunarodna harmonizacija u nadležnosti je međunarodnih statističkih tijela, posebno Eurostata i Unstata, kako između njih samih tako i između njihovih država članica. Proces usklađivanja počeo je još sedamdesetih godina, a rezultirao je temeljitim revizijama međunarodnih statističkih klasifikacija i razvijanjem nekih novih klasifikacijskih sustava koji su u procesu razvoja postali dio sadašnjeg ISCAP-a, koji ima sljedeći koncept:
? usklađivanje istovrsnih klasifikacija: usklađivanje se izvodilo tako da su se elementi jedne klasifikacije harmonizirali s elementima druge. Takav je odnos ostvaren između NACE-a Rev. 2 i ISIC-a Rev. 4, gdje se prva temelji na elementima druge. Međutim, pri postizanju harmonizacije bilo je potrebno uzeti u obzir, ne samo pojedinačne elemente klasifikacije, nego i njezinu strukturu. To je bilo osobito nužno u slučaju klasifikacija djelatnosti jer hijerarhijska struktura utječe na klasifikaciju statističkih jedinica koje se razvrstavaju na temelju njihove glavne djelatnosti primjenom metode top down (od vrha prema dolje), tj. razvrstavanjem najprije od najviše razine, a potom prema detaljnijim razinama klasifikacije.
? usklađivanje statističkih klasifikacija djelatnosti i proizvoda: u ovom kontekstu usklađivanje ne znači samo agregiranje ili dezagregiranje, nego održavanje konzistentnih pojmovnih odnosa. Tijekom 2007. i 2008. usklađivanje je izvršeno na svjetskoj razini i razini EU-a:
revidirana je svjetska klasifikacija djelatnosti – ISIC Rev. 4 (prijašnja verzija ISIC Rev. 3.1) na temelju koje je izrađen nacrt revidirane svjetske središnje klasifikacije proizvoda CPC 2 (prijašnja verzija CPC 1.1). Osnovni elementi pri izradi nacrta CPC-a 2 za prenosivu robu (transportable goods) bili su elementi HS-a i to verzije HS 2007., na temelju kojeg se prikupljaju podaci o statistici vanjske trgovine, a koji ujedno služi za međunarodnu carinsku uporabu.
revidirane su klasifikacije razine EU-a i usklađene s klasifikacijama svjetske razine. Verzije EU-a izvedene su na principu daljnje dezagregacije odgovarajućih elemenata svjetskih klasifikacija. Revidiran je NACE Rev. 2 (prijašnja verzija NACE Rev. 1.1) i usklađen s ISIC-om Rev. 4. Revidiran je i CPA 2008 (prijašnja verzija CPA 2002) i usklađen s nacrtom CPC-a 2 (prijašnja verzija CPC Ver.1.1). Pri izradi nove verzije CPA 2008 osnovni elementi za prenosivu robu bili su elementi CN-a, i to verzije CN 2007 (i CN-a 2008), koja je na šesteroznamenkastoj razini sukladna s HS-om 2007.
Sve revidirane klasifikacije EU-a imaju obvezatan karakter i donose se kao Uredbe EU-a. Neobvezatno ih primjenjuju države EFTE i EEA, a sve klasifikacije UN-a svjetske razine donose se preporukom.

3. Nacionalna harmonizacija statističkih klasifikacija djelatnosti i proizvoda

Jedan od glavnih zadataka hrvatske statistike je kontinuirano harmoniziranje nacionalnog statističkog sustava sa statističkim standardima EU-a kako bi se osigurala, međunarodno usporediva statistika, primarno s EU. Taj zadatak implicira uz usklađivanje statističkih definicija, metoda i metodologija i usklađivanje statističkih klasifikacija koje se koriste u prikupljanju, analizi, publiciranju i diseminiranju statističkih podataka.
DZS je još davne 1991. započeo s uvođenjem EU harmoniziranih statističkih klasifikacija djelatnosti i proizvoda, njihovim preuzimanjem u cijelosti ili izradom izvedenica te se na taj način osigurala usporedivost nacionalnih statističkih podataka prvenstveno s EU-om (a preko EU-a i međunarodno usporediva). Izrađene su sljedeće prve verzije statističkih harmoniziranih klasifikacija:
• NKD (izvedenica NACE-a Rev. 1); KPD (preuzet CPA 1996.); NIPUM 97.15) (izvedenica KPD-a 1996.); NIP 95., NIP 97., NIP 99., NIP 2001. i NIP 2002. (izvedenice PRODCOM List izvještajne godine); i CT 1996. do 2001. (izvedenice HS-a 1996.) te CT 2002. i CT 2003. (izvedenice CN-a 2002. i CN-a 2003.) iz nadležnosti Carinske uprave; gdje KPD ima ulogu središnje statističke klasifikacije proizvoda.
Navedene statističke klasifikacije (uključujući carinsku klasifikaciju roba – CT, za koju nije nadležan DZS već Carinska uprava), primjenjivale su se okvirno od 1995. sve do 31. prosinca 2003.
U okviru svjetske revizije klasifikacija tzv. Operacija 2002. koja je predstavljala manje ažuriranje statističkih klasifikacija djelatnosti i proizvoda, harmonizirane su i izrađene druge verzije gotovo svih statističkih klasifikacija nacionalnog sustava:
• NKD 2002. (izvedenica NACE-a Rev. 1.1); KPD 2002. (preuzet CPA 2002.); NIPUM 2004.16) (izvedenica KPD-a 2002.); NIP 2003., NIP 2004., NIP 2005., NIP 2006. i NIP 2007.17) (izvedenice PRODCOM Liste za izvještajne godine); i CT 2003. do CT 2006. (izvedenice CN-a 2003. do CN 2006.) iz nadležnosti Carinske uprave; gdje KPD 2002. ima ulogu središnje statističke klasifikacije proizvoda.
Navedene statističke klasifikacije (uključujući carinsku klasifikaciju CT), započele su se primjenjivati od 2004. i uglavnom će se primjenjivati do 31. prosinca 2008. (osim CT-a 2006. koji se primjenjivao do 31. 12. 2006. jer su izrađene već dvije nove verzije: CT 2007. i CT 2008.18) s primjenom u 2007. i 2008. i čine dio treće verzije statističkih klasifikacija).
Izrada treće verzije statističkih harmoniziranih klasifikacija započela je već tijekom 2000. na EU razini, aktivnosti u vezi s revizijama klasifikacija su se intenzivirala 2002., kada su započele pripremne aktivnosti i u DZS-u, a planira se završetak do kraja 2008. Primjena nove verzije NKD-a 2007. već je započela u 2008. u Poslovnom statističkom registru koji se dvostruko šifrira (po NKD-u 2007. i starom NKD-u 2002.), ali sustavna primjena u svim statističkim istraživanjima je obvezna od 1. siječnja 2009., jer je 2008. prijelazna godina u skladu sa statističkim sustavom EU-a. Treća revizija odnosi se na izradu i objavu sljedećih revidiranih i harmoniziranih verzija klasifikacija:
• NKD 2007. (preuzeta je NACE-a Rev. 2); KPD 2008. (preuzeti je CPA 2008.); CT 2007. /CT 2008. (izvedenica je CN-a 2007./CN-a 2008.); NIP 2008. (izvedenica PRODCOM List 2008.); gdje KPD 2008. ima ulogu središnje statističke klasifikacije proizvoda.
U tablici 1. dajemo usporedni prikaz prethodne – druge verzije klasifikacija NKD 2002. i KPD 2002. u odnosu na nove revidirane verzije NKD-a 2007. i KPD-a 2008.

Tablica 1. STRUKTURA I BROJ NASLOVA KPD-A 2002. I KPD-a 2008. U ODNOSU NA NKD 2002. I NKD 2007.19) 20)

Razina
klasifikacije

NKD

KPD

NKD 2002.

NKD 2007.

KPD 2002.

KPD 2008.

Područja

17

21

17

21

Potpodručja

31

-

31

-

Odjeljci

62

88

62

88

Skupine19)

224

272

223

261

Razredi20)

514

615

502

575

Podrazredi21)

585

-

-

-

Kategorije

-

-

1146

1342

Potkategorije

 

-

2608

3142

Iz tabele 1. vidi se hijerarhijska povezanost KPD-a 2008. s NKD-om 2007. Naime, KPD 2008. (kao i prijašnje verzije) jest statistička klasifikacija proizvoda čiji se elementi striktno odnose na djelatnosti kako ih definira NKD 2007. Svaki proizvod, bilo da je riječ o prenosivoj bilo o neprenosivoj robi ili usluzi, dodijeljen je (jednoznačno) samo jednoj djelatnosti iz NKD-a 2007. Povezivanje s djelatnostima kako ih definira NKD 2007. daje KPD-u 2008. strukturu paralelnu strukturi NKD-a 2007. na svim razinama NKD-a 2007. dok to u slučaju NKD 2002. nije bio slučaj samo na peteroznamenkastoj razini podrazreda (nacionalno uvedenoj razini) koja je ukinuta u NKD-u 2007. Izuzeće od ovog pravila su kategorija i potkategorija usluga iz razreda 47.00 KPD-a 2008. koje mogu biti povezne s više od jednog razreda djelatnosti u NKD 2007. odjeljku 47 – Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima

II. KLASIFIKACIJA PROIZVODA PO DJELATNOSTIMA RH – KPD 2008.

1. Pojmovi i definicije KPD-a 2008.

KPD je klasifikacija u kojoj se razvrstavaju proizvodi prema djelatnostima koje ih pretežno proizvode, a definirani su NKD-om 2007. Pod pojmom proizvod (product) u ovoj klasifikaciji podrazumijeva se prenosiva roba (transportable goods), neprenosiva roba (non transportable goods) i usluge (services).
Poznavanje razlika između klasifikacija djelatnosti i proizvoda važno je za njihovo razumijevanje te ih navodimo:
? klasifikacija ekonomskih djelatnosti kategorizira podatke prema jedinici djelatnosti tj. pojedinačnom pogonu ili skupini pogona što čini ekonomski entitet kakav je poduzeće. Ona pruža osnovu za pripremu i prikupljanje statističkih podataka za proizvodnju i različite inpute u proizvodni proces (rada, materijala, energije, itd.) tako definiranih jedinica.
? klasifikacija proizvoda kategorizira proizvode (robu i usluge) sa zajedničkim karakteristikama. Ona pruža osnovu za pripremu i prikupljanje statističkih podataka za proizvodnju, raspodjelu, potrošnju, vanjsku trgovinu i transport tako definiranih proizvoda.
KPD 2008. uključuje kategorije za sve proizvode koji mogu biti subjekt domaćih i međunarodnih transakcija ili se mogu naći na zalihi. Ne obuhvaća samo proizvode koji su output iz ekonomskih djelatnosti (uključujući prenosive i neprenosive robe) nego i zemljište i neopipljivu aktivu koja proizlazi iz pravnih ili računovodstvenih postupaka kao što su patenti, licence, zaštitni znakovi i autorska prava (iako se oni u SNA odnosno ESA tretiraju kao neproizvedena aktiva, uključeni su u bilančne liste i završne račune poduzeća) zbog važne nacionalne i međunarodne trgovine i velike zainteresiranosti korisnika za te podatke.
Međutim, KPD 2008. razlikuje proizvode (i usluge) proizvedene za vlastiti račun od usluga koje se obavljaju na proizvodima uz naknadu ili na temelju ugovora. Specifične kategorije i potkategorije proizvoda su obično označene kao zx.yy.9 ili zx.yy.99 i imaju naslov »Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje...« U KPD-u 2002. outputi podugovornih djelatnosti označeni su pod drugačijim nazivom »industrijske usluge ili usluge izrade.«

2. Uporaba KPD-a 2008.

• KPD 2008. je središnja klasifikacija proizvoda stoga se treba koristiti kao temelj za izradu ili revidiranje različitih nacionalnih klasifikacija potrebnih za praćenje posebnih područja ili aspekata gospodarstva (proizvodnju, vanjsku trgovinu, transport, cijene, potrošnju). KPD 2008. treba osigurati i okvir za međunarodnu usporedivost podataka raznovrsnih statističkih istraživanja koja se bave istraživanjem dobara, usluga i aktive korištenjem istovrsnih ekonomskih klasifikacija proizvoda ili njihovih izvedenica:
? na nacionalnoj razini osigurava usporedivost između: NKD 2007. ¨ KPD 2008. ¨ NIP 2008./NIPUM 2009. ¨ CT 2007./2008. (i buduće verzije do nove svjetske i EU revizije klasifikacijskih sustava)
? na međunarodnoj razini osigurava slijedeću usporedivost:
razina EU-a: NACE Rev. 2 ¨ CPA 2008. ¨ PRODCOM List 2008. ¨ CN 2007./2008. i
svjetska razina: ISIC Rev. 4 ¨ CPC 2 ¨ HS 2007. ¨ SITC Rev. 4.
Osim navedenog, KPD 2008. može se u nacionalnom statističkom sustavu koristiti i za:
? prikupljanje i publiciranje podataka raznovrsnih statističkih istraživanja koja zahtijevaju razinu proizvoda (roba ili usluga), npr. industrijske statistike, statistike vanjske trgovine, statistiku platne bilance, statistiku nacionalnih računa, itd.
? kao temelj za ponovno sastavljanje (rekompiliranje) osnovnih statističkih podataka (i analizu) iz njihovih izvornih klasifikacija u standardnu klasifikaciju.

III. STRUKTURA I OPĆI PRINCIPI KORIŠTENI PRI IZRADI KPD-a 2008.

1. Struktura KPD-a 2008.

KPD 2008. je klasifikacijski sustav sa šest hijerarhijskih razina. Budući da je KPD 2008. usklađen sa strukturom NKD-a 2007., prve četiri razine slične su po opisu i strukturi razinama NKD-a 2007. Hijerarhijske razine KPD-a 2008. i njihovo označavanje je sljedeće:
? prva razina sastoji se od jednoslovne oznake područja KPD-a 2008.
? druga razina sastoji se od dvoznamenkaste brojčane oznake odjeljaka KPD-a 2008.
? treća razina sastoji se od troznamenkaste brojčane oznake skupina KPD-a 2008.
? četvrta razina sastoji se od četveroznamenkaste brojčane oznake razreda KPD-a 2008.
? peta razina sastoji se od peteroznamenkaste brojčane oznake kategorija KPD-a 2008.
? šesta razina sastoji se od šesteroznamenkaste brojčane oznake potkategorija KPD-a 2008.

2. Sustav označavanja i raščlanjenost KPD-a 2008.

Sustav označavanja iz NKD-a 2007. preuzet je i u KPD-u 2008. U KPD-u 2008. dodatno postoji druga točka između četvrte i pete znamenke. Na taj se način sustav označavanja u KPD-u 2008. ne može zamijeniti sa sustavom označavanja u npr. CT-u 2007., koji također ima točku između četvrte i pete znamenke, ali nema između druge i treće znamenke kao u KPD-u 2008., a preuzet je iz brojčanog označavanja NKD-a 2007., npr. KPD 2008. šifra: 01.11.11 i vezna šifra CT-a 2007 (tj. CN-a 2007.): 1001 10 00.
U tablici 2. usporedno je prikazan sustav označavanja hijerarhijskih razina KPD-a 2008. u odnosu na NKD 2007. Peteroznamenkaste i šesteroznamenkaste brojčane oznake KPD-a 2008. iz praktičnih razloga označavaju se tako da prva peteroznamenkasta šifra počinje s 1 bez obzira na to postoji li više od jedne kategorije ili ne. Međutim, kod šesteroznamenkaste brojčane oznake stavlja se 0 ako postoji samo jedna potkategorija unutar te kategorije. Za označavanje se koriste brojke na jednostavan način počinjući s 0 odnosno 1. Jedina iznimka od tog pravila su »podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje...«, koji su se u KPD-u 2002. nazivali »industrijske usluge«, te se uglavnom označavaju brojčanom oznakom »9« na peteroznamenkastoj odnosno šesteroznamenkastoj razini i onda kada »9« nije idući broj u numeričkom nizu (zx.yy.9 ili zx.yy.99).

Tablica 2. HIJERARHIJSKE RAZINE KPD-a 2008. U ODNOSU NA NKD 2007.

Vrsta klasifikacije

 

HIJERARHIJSKE RAZINE

Broj slovnih ili brojčanih

razina raščlanjenosti

oznaka

oznaka

NKD 2007.

 

područje

A – U

jednoslovna

odjeljak

01 – 99

dvoznamenkasta

skupina

01.1 – 99.0

troznamenkasta

razred

01.11 – 99.00

četveroznamenkasta

KPD 2008.

 

kategorija

01.11.1 – 99.00.1

peteroznamenkasta

potkategorija

01.11.11
– 99.00.10

šesteroznamenkasta

Iz tablice 2. vidi se šifarska povezanost između KPD-a 2008. i NKD-a 2007. na svim razinama. Iznimno, odstupanja se javljaju iz slijedećih razloga: detaljna veza između proizvoda i djelatnosti mogla se uspostaviti samo do određenog stupnja. Postoje slučajevi kad se proizvodi mogu pripisati djelatnostima samo na nekoj razini višoj od razine razreda (npr. ribe i ostali riblji proizvodi; proizvodi akvakulture; pomoćne usluge u ribarstvu), a postoje i slučajevi kada se klasifikacija temelji na određenim konvencijama (npr. rabljena roba).
Slijedi usporedni tablični prikaz raščlanjenosti NKD-a 2007. i KPD-a 2008. u odnosu na agregirane vrste proizvoda/usluga i djelatnosti grupirane po područjima NKD-a 2007.

Tablica 3. RAŠČLANJENOST STRUKTURE KPD-a 2008. PREMA SPECIFIČNIM PODRUČJIMA NKD-a 2008.

K P D  2 0 0 8. – B R O J  N A S L O V A

Razina
raščlanjenosti

UKUPNO
područja

A – U

PROIZVODNJA

GRAÐEVINARSTVO

USLUGE

POLJOPPRIVREDA: područje: A

INDUSTRIJA: područja: B, C, D, E

područje: F

područja: G –U

Područje

21

1

4

1

15

Odjeljak

88

3

34

3

48

Skupina 422)

261 (272)

11 (13)

114

8 (9)

128(8)

Razred 523)

575 (615)

35 (39)

263 (262)

21(22)

256(36)

Kategorija

1342

81

826

41

394

Potkategorija

3142

204

1866

61

1011

Raščlanjenost klasifikacije KPD-a 2008. na najnižoj razini usporedbe (potkategorije) u odnosu na razrede NKD-a 2007. najveća je u industrijskom sektoru (263) i neznatno je veća od sveukupnih uslužnih djelatnosti NKD-a 2007. (256) isključujući građevinarstvo (21). U KPD-u 2008. povećano je učešće uslužnog sektora (1011) u odnosu na proizvodni sektor poljoprivrede i industrije (2070) u odnosu na verziju KPD-a 2002. (usluge 699 – proizvodi 1809), jer se intenzivno radilo na razvoju klasifikacija uslužnih statistika i njihovoj harmonizaciji na svjetskoj i EU razini u godinama između dvije revizije klasifikacija radi njihovog ekonomskog značaja koji kontinuirano raste.

IV. NAČELA RAZVRSTAVANJA, TUMAČENJE I PRIMJENA KPD-a 2008.

1. Načela razvrstavanja KPD-a 2008.

Temeljna pravila koja su primijenjena pri razvrstavanju proizvoda u KPD-u koja su važila za verziju KPD-a 2002. uglavnom vrijede i za novu verziju KPD-a 2008., u skladu s pravilima za razvrstavanje proizvoda izvornih klasifikacija CPA 2002 i CPA 2008. S obzirom da izrada Uvoda za primjenu CPA 2008. kasni u izradi od strane nadležne institucije EU-a – Eurostata nije ga moguće inkorporirati u ovom tekstu, već će se objaviti zajedno s objašnjenjima KPD-a 2008. u posebnoj publikaciji DZS-a, serija IZVANREDNA IZDANJA pod nazivom KPD 2008. – Statistička klasifikacija proizvoda po djelatnostima Republike Hrvatske s objašnjenjima.

2. Pravila tumačenja KPD-a 2008.

Za potrebe istovjetnog tumačenja sadržaja kategorija i potkategorija KPD-a 2008. izrađen je nacrt objašnjenja strukture KPD-a 2008. u skladu s objašnjenjima CPA 2008. Publicirat će se u okviru već spomenute DZS publikacije IZVANREDNA IZDANJA.
Pored objašnjenja KPD-a, za potkategorije KPD-a 2008. u dijelu koji se odnosi na poljoprivredna (područje A) i industrijska dobra (B, C, D i dio E) koje obuhvaćaju prenosiva dobra u skladu s definicijama CT-a 2007./CT-a 2008., treba koristiti objašnjenja CT-a 2007./CT-a 2008. U graničnim slučajevima u kojima nije potpuno jasan sadržaj neke od potkategorija KPD-a 2008., objašnjenje mogu pružiti i referentne oznake veza s CT-om 2007. uključujući tekst i naputke uz odjeljke i poglavlja CT-a 2007. (i CT-a 2008.).
Za stvarni uslužni dio KPD-a 2008., odnosno za sve KPD 2008. potkategorije koje pripadaju područjima F do U i za sve potkategorije KPD-a 2008. koje pripadaju područjima A-E, a nemaju referentne oznake s CT-om 2007. (podugovaranje, industrijske usluge) mogu se koristiti samo izvorna objašnjenja za CPC 2, na engleskom jeziku. Razlog je taj što je KPD 2008. u cijelosti preuzet iz CPA 2008., a CPA 2008. je izrađen na temelju CPC-a 2, tako da se i objašnjenja za KPD 2008. temelje na objašnjenjima CPA 2008., a CPA 2008. na objašnjenjima za CPC 2.

3. Primjena KPD-a 2008. u statističkom sustavu RH

KPD 2008. u statističkom sustavu RH imat će funkciju središnje klasifikacije proizvoda i koristit će se isključivo u statističke svrhe za prikupljanje i publiciranje podataka u RH te za međunarodnu razmjenu podataka. Primijenit će se u agregiranom obliku ili detaljnijem od KPD-a 2008. u posebnim statističkim istraživanjima ili će se funkcionalno prilagoditi po potkategorijama KPD-a 2008. Klasifikacije koje se koriste u konkretnim statističkim istraživanjima, a temelje se na KPD-u, moraju se uskladiti s KPD-om 2008. na sljedeći način:
• klasifikacije koje su agregiranije od KPD-a 2008. trebaju sadržavati precizne agregacije potkategorija KPD-a 2008.
• klasifikacije koje su detaljnije od KPD-a 2008. trebaju sadržavati elemente koji su potpuno sadržani u potkategorijama KPD-a 2008.
• klasifikacije koje su izvedene iz KPD-a 2008. mogu imati samostalan šifarski sustav.
Primjena revidirane verzije KPD-a 2008. u redovitim i posebnim statističkim istraživanjima DZS-a može početi danom stupanja na snagu ove klasifikacije, ali najkasnije do 31. prosinca 2009.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Stupanjem na snagu ove Klasifikacije proizvoda po djelatnostima Republike Hrvatske – KPD 2008. prestaje vrijediti Klasifikacija proizvoda po djelatnostima Republike Hrvatske – KPD 2002.L409009 koja je objavljena u Narodnim novinama, br. 128 od 9. kolovoza 2003. osim za statističke i analitičke potrebe, za koje se može primjenjivati do 31. prosinca 2009.
Klasifikacija proizvoda po djelatnostima Republike Hrvatske – KPD 2008. koja je otiskana u dodatku stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 951-03/08-03/90
Urbroj: 555-08-03-08-01
Zagreb, 5. rujna 2008.

Ravnatelj
mr. sc. Ivan Kovač, v. r.

_______
1) Klasifikacija proizvoda po djelatnostima Republike Hrvatske – KPD 2008. usklađena je sa Statističkom klasifikacijom proizvoda po djelatnostima u Europskoj ekonomskoj zajednici – CPA 2008. (Statistical Classification of Product by Activity in the European Economic Community, 2008 version), stupila je na snagu Uredbom EU-a br. 451/2008. u državama članicama Europske unije od 1. siječnja 2008., a usklađena je sa Središnjom klasifikacijom proizvoda – CPC Ver. 2 (Central Product Classification, Version 2) Ujedinjenih naroda.
2) Statistička klasifikacija ekonomskih djelatnosti u Europskoj zajednici – NACE Rev. 2 (Statistical Classification of Economic Actvities in the European Community, Rev. 2), stupila je na snagu Uredbom EU-a br. 1893/2006., 1. siječnja 2008., a sustavna primjena u zemljama članicama Europske unije počinje od 1. siječnja 2009.
3) Integrirani sustav klasifikacija djelatnosti i proizvoda – ISCAP (Integrated system of Classifications of Activities and Products). Nacionalna verzija je ISKDP – Integrirani sustav klasifikacija djelatnosti i proizvoda.
4) NKD 2007. donesena je Odlukom o NKD-u 2007. –L409010 »Narodne novine«, br. 58/07 i 72/07., i Pravilnik o razvrstavanju poslovnih subjekata prema NKD-u 2008. –L409011 »Narodne novine«, br. 80/07, prijašnja verzija je – NKD 2002. donesena Odlukom o NKD-u –L409012 »Narodne novine«, br. 13/03. i Pravilnik o razvrstavanju poslovnih subjekata prema NKD-u 2002. (sadrži NKD 2002. s objašnjenjimaL409013) – »Narodne novine«, br. 52/03.
5) Nacionalna klasifikacija djelatnosti – NKD (1997.) uvedena je u statistički sustav 1. siječnja 1995. (temelji se na Zakonu o NKD-u –L409014 »Narodne novine«, br. 98/94., Pravilniku o razvrstavanju poslovnih subjekata prema NKD-u –L409015 »Narodne novine«, br. 22/95. i Odluci o NKD-u –L409016 »Narodne novine«, br. 3/97. i 7/97.), u obvezatnoj je primjeni od 1. siječnja 1997. do 31. prosinca 2002. Temelji se i sukladna je na razini četveroznamenkaste brojčane oznake (razreda) sa Statističkom klasifikacijom ekonomskih djelatnosti u Europskoj zajednici – NACE Rev. 1 (Statistical Classification of Economic Actvities in the European Community, Rev. 1), koja je bila u obvezatnoj primjeni u zemljama članicama Europske unije do 31. prosinca 2002.
6) Nacionalna klasifikacija djelatnosti – NKD 2007. uvedena je u statistički sustav RH 1. siječnja 2008. Temelji se i sukladna je na svim razinama sa Statističkom klasifikacijom ekonomskih djelatnosti u Europskoj zajednici – NACE Rev. 2, stupila je na snagu 1. siječnja 2008.
7) Nacionalna klasifikacija djelatnosti – NKD 2002. uvedena je u statistički sustav 1. siječnja 2003. (temelji se na Zakonu o NKD-u –L409017 »Narodne novine«, br. 98/94., Odluci o NKD-u –L409018 »Narodne novine«, br. 13/03. i Pravilniku o razvrstavanju poslovnih subjekata prema NKD-u 2002. –L409019 »Narodne novine«, br. 52/03. Sukladna je na razini četveroznamenkaste brojčane oznake (razreda) sa Statističkom klasifikacijom ekonomskih djelatnosti u Europskoj zajednici – NACE Rev. 1.1 (Statistical Classification of Economic Actvities in the European Community, Rev. 1.1), koja je u obvezatnoj primjeni u zemljama članicama Europske unije do 31. prosinca 2003. do 31 prosinca 2008. (iako je već stupila na snagu 1. siječnja 2008.)
8) Međunarodna standardna industrijska klasifikacija svih ekonomskih djelatnosti – ISIC Rev. 4 (International Standard Industrial Classification of all Economic Activities, Revision 4) Ujedinjenih naroda koja je u proceduri usvajanja od Statističke Komisije UN-a.
9) Harmonizirani sustav nazivlja i brojčanog označavanja – HS 2007. (Harmonized Commodity Description and Coding System 2007) Ujedinjenih naroda, u primjeni od 1. siječnja 2007.
10) Standardna međunarodna klasifikacija trgovine – SITC Rev. 4 (Standard International Trade Classification, Fourth Edition) Ujedinjenih naroda, usvojena od Statističke Komisije UN-a u ožujku 2006.
11) Kombinirana nomenklatura – CN 2008. (Combined Nomenclature, 2008) Europske unije, usklađena do šesteroznamenkaste brojčane oznake s HS-om. Usvojena Uredbom Komisije br. 1549/06., 31.10.2006., a primjenjuje se od 1. siječnja 2007.
12) PRODCOM List 2008. (List of PRODucts of the European COMmmunity, 2008 Version) Europske unije, usklađena je s CN-om 2007. i CN-om 2008. a njegovo usvajanje očekuje se u lipnju 2008.
13) Carinska tarifa Republike Hrvatske za 2007. – CT 2007. (objavljeno u NN-u, br. 134/06. od 12. 12. 2006.). Usklađena je s CN-om 2007. na razini osmeroznamenkaste brojčane oznake.
14) Nomenklatura industrijskih proizvoda – NIP 2008. u tijeku je izrade, a bit će sukladna na razini proizvoda s PRODCOM Listom 2008. EU-a. objava NIP-a 2008. u NN očekuje se do kraja 2008.
15) Nomenklatura industrijskih proizvoda i usluga – NIPUM 97.L409020 (»Narodne novine«, br. 18/97.) temelji se i sukladna je na razini proizvoda s KPD 1996. i agregacijom ili dezagregacijom proizvoda iz NIP-a 1997.
16) Nomenklatura industrijskih proizvoda i usluga – NIPUM 2004.L409021 (»Narodne novine«, br. 19/04.) temelji se i sukladna je na razini proizvoda s KPD 2002. i agregacijom ili dezagregacijom proizvoda iz NIP-a 2003.
17) Nomenklatura industrijskih proizvoda i usluga – NIP 2007.L409022 (»Narodne novine«, br. 19/08.) temelji se i sukladna je na razini proizvoda s PRODCOM List 2007., ali je više raščlanjena od PRODCOM-a radi nacionalnih potreba.
18) Carinska tarifa Republike Hrvatske za 2008. – CT 2008. (objavljeno u NN-u, br. 124/07. od 3. 12. 2007.). Usklađena je s CN-om 2008. na razini osmeroznamenkaste brojčane oznake
19) Odstupanja skupina KPD-a 2008. od skupina NKD-a 2007. – vrijede posebni kriteriji za razvrstavanja proizvoda u KPD-u 2008.
20) Odstupanja razreda KPD-a 2008. od razreda NKD-a 2007. – vrijede posebni kriteriji za razvrstavanja proizvoda u KPD-u 2008.
21) NKD 2002. je imala dodatnu nacionalnu razinu peteroznamenkaste brojčane oznake podrazreda djelatnosti, dok se u verziji NKD-a 2007. od dodatnih razina odustalo.
22) Odstupanja KPD-a 2008. od NKD-a 2007. navedena u zagradi (xxx)* – vrijede posebni kriteriji za razvrstavanja u KPD-u 2008.
23) Odstupanja KPD-a 2008. od NKD-a 2007. navedena u zagradi (xxx)* – vrijede posebni kriteriji za razvrstavanja u KPD-u 2008.
 

KLASIFIKACIJA PROIZVODA PO DJELATNOSTIMA REPUBLIKE HRVATSKE – KPD 2008.

 

Kategorije                                              Opis proizvoda ili usluga

         Potkategorije

A                          PROIZVODI POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA

01                        Biljni i stočarski proizvodi, proizvodi lovstva i usluge povezane s njima

01.1                     Jednogodišnji usjevi

01.11                   Žitarice (osim riže), mahunarke i uljano sjemenje

01.11.1               Pšenica

         01.11.11    Tvrda pšenica

         01.11.12    Pšenica, osim tvrde

01.11.2               Kukuruz

         01.11.20    Kukuruz

01.11.3               Ječam, raž i zob

         01.11.31    Ječam

         01.11.32    Raž

         01.11.33    Zob

01.11.4               Sirak, proso i ostale žitarice

         01.11.41    Sirak

         01.11.42    Proso

         01.11.49    Ostale žitarice

01.11.5               Slama i ljuske

         01.11.50    Slama i ljuske

01.11.6               Mahunasto povrće, svježe

         01.11.61    Grah, svježi

         01.11.62    Grašak, svježi

         01.11.69    Ostale mahunasto povrće, svježe

01.11.7               Mahunasto povrće, suho

         01.11.71    Grah, suhi

         01.11.72    Bob, suhi

         01.11.73    Slanutak, suhi

         01.11.74    Leća, suha

         01.11.75    Grašak, suh

         01.11.79    Ostale mahunarke, suhe

01.11.8               Soja, orašac i pamučno sjeme

         01.11.81    Soja

         01.11.82    Orašac, neočišćen

         01.11.83    Orašac, očišćen

         01.11.84    Pamučno sjeme

01.11.9               Ostalo uljno sjemenje

         01.11.91    Laneno sjeme

         01.11.92    Sjeme gorušice

         01.11.93    Sjeme uljane repice

         01.11.94    Sjeme sezama

         01.11.95    Sjeme suncokreta

         01.11.99    Ostalo uljano sjemenje

01.12                  Riža, neočišćena

01.12.1              Riža, neočišćena

         01.12.10    Riža, neočišćena

01.13                  Povrće, dinje i lubenice, korjenasto i gomoljasto povrće

01.13.1              Povrće, lisnato i stabljičasto

         01.13.11    Šparoge

         01.13.12    Kupus

         01.13.13    Cvjetača i brokula

         01.13.14    Salata

         01.13.15    Radič

         01.13.16    Špinat

         01.13.17    Artičoke

         01.13.19    Ostalo lisnato i stabljičasto povrće

01.13.2               Dinje

         01.13.21    Lubenice

         01.13.29    Ostale dinje

01.13.3               Ostalo plodovito povrće

         01.13.31    Paprike i feferoni, svježi

         01.13.32    Krastavci kornišoni

         01.13.33    Patlidžani

         01.13.34    Rajčice

         01.13.39    Ostalo plodovito povrće, d. n.[1])

01.13.4               Korjenasto, lukovičasto i gomoljasto povrće

         01.13.41    Mrkva i bijela repa

         01.13.42    Češnjak

         01.13.43    Luk

         01.13.44    Poriluk i ostale vrste luka

         01.13.49    Ostalo korjenasto, lukovičasto i gomoljasto povrće (bez visoke koncentracije škroba ili inulina)

01.13.5              Jestivo korjenasto i gomoljasto povrće s visokom koncentracijom škroba ili inulina

         01.13.51    Krumpir

         01.13.52    Slatki krumpir

         01.13.53    Manioka

         01.13.59    Ostalo korjenasto i gomoljasto povrće s visokom koncentracijom škroba ili inulina

01.13.6               Sjemenje povrća, osim sjemenja šećerne repe

         01.13.60    Sjemenje povrća, osim sjemenja šećerne repe

01.13.7               Šećerna repa i sjemenje šećerne repe

         01.13.71    Šećerna repa

         01.13.72    Sjemenje šećerne repe

01.13.8              Gljive i tartufi

         01.13.80    Gljive i tartufi

01.13.9              Povrće, svježe, d. n.

         01.13.90    Povrće, svježe, d. n.

01.14                  Šećerna trska

01.14.1              Šećerna trska

         01.14.10    Šećerna trska

01.15                  Neprerađeni duhan

01.15.1               Neprerađeni duhan

         01.15.10    Neprerađeni duhan

01.16                  Bilje za proizvodnju vlakana

01.16.1              Bilje za proizvodnju vlakana

         01.16.11    Pamuk, negrebenan i nečešljan

         01.16.12    Juta, kenaf i ostalo bilje za proizvodnju tekstilnih vlakana, sirovo ili močeno, osim lana, prirodne konoplje i ramije

         01.16.19    Lan, prirodna konoplja i ostalo sirovo bilje za proizvodnju vlakana, d. n.

01.19                  Ostali jednogodišnji usjevi

01.19.1              Krmni usjevi

         01.19.10    Krmni usjevi

01.19.2              Rezano cvijeće i cvjetni pupovi; sjemenje cvijeća

         01.19.21    Rezano cvijeće i cvjetni pupovi

         01.19.22    Sjemenje cvijeća

01.19.3              Sjemenje repe, sjemenje krmnog bilja; ostali sirovi biljni materijali

         01.19.31    Sjemenje repe (isključujući sjemenje šećerne repe) i sjemenje krmnog bilje

         01.19.39    Ostali sirovi biljni materijali, d. n.

01.2                     Višegodišnji usjevi

01.21                  Grožđe

01.21.1               Grožđe

         01.21.11    Stolno grožđe

         01.21.12    Ostalo grožđe, svježe

01.22                  Tropsko i suptropsko voće

01.22.1              Tropsko i suptropsko voće

         01.22.11    Avokado

         01.22.12    Banane, stolne, za pečenje i slično

         01.22.13    Datulje

         01.22.14    Smokve

         01.22.19    Ostalo tropsko u suptropsko voće

01.23                  Agrumi

01.23.1              Agrumi

         01.23.11    Pomela i grejp

         01.23.12    Limuni i limete

         01.23.13    Naranče

         01.23.14    Tangerine, mandarine i klementine

         01.23.19    Ostali agrumi

01.24                  Jezgričasto i koštuničavo voće

01.24.1              Jabuke

         01.24.10    Jabuke

01.24.2               Ostalo jezgričasto i koštuničavo voće

         01.24.21    Kruške

         01.24.22    Dunje

         01.24.23    Marelice

         01.24.24    Trešnje

         01.24.25    Breskve

         01.24.26    Nektarine

         01.24.27    Šljive

         01.24.28    Trnjine

         01.24.29    Ostalo jezgričasto i koštuničavo voće, d. n.

01.25                  Bobičasto, orašasto i ostalo voće

01.25.1               Bobičasto i drugo voće roda Vaccinium

         01.25.11    Kivi

         01.25.12    Maline

         01.25.13    Jagode

         01.25.19    Ostalo bobičasto i drugo voće roda Vaccinium, d. n.

01.25.2               Sjemenje voća

         01.25.20    Sjemenje voća

01.25.3               Orašasto voće (isključujući neuzgojeno jestivo orašasto voće, kikiriki i kokos)

         01.25.31    Bademi

         01.25.32    Kesteni

         01.25.33    Lješnjaci

         01.25.34    Pistacije

         01.25.35    Orasi

         01.25.39    Ostalo orašasto voće (isključujući neuzgojeno jestivo orašasto voće, kikiriki i kokos)

01.25.9               Ostalo bobičasto i orašasto voće, d. n.

         01.25.90    Ostalo bobičasto i orašasto voće, d. n.

01.26                   Uljani plodovi

01.26.1               Masline

         01.26.11    Stolne masline

         01.26.12    Masline za proizvodnju maslinovog ulja

01.26.2               Kokos

         01.26.20    Kokos

01.26.9               Ostali uljani plodovi

         01.26.90    Ostali uljani plodovi

01.27                   Usjevi za pripremanje napitaka

01.27.1               Usjevi za pripremanje napitaka

         01.27.11    Kava u zrnu, nepržena

         01.27.12    Čaj, u listovima

         01.27.13    Mate-čaj, u listovima

         01.27.14    Kakao u zrnu, nepržen

01.28                   Začinsko, aromatsko ljekovito i farmaceutsko bilje

01.28.1               Začini, neprerađeni

         01.28.11    Papar (piper spp.), sirov

         01.28.12    Čili i feferoni, suhi (capsicum spp.), sirovi

         01.28.13    Muškatni oraščić, macis i kardamon, sirovi

         01.28.14    Anis, badijan, korijander, kumin, kim, koromač,bobice kleke, sirovi

         01.28.15    Cimet, sirov

         01.28.16    Klinčići (cijele peteljke), sirovi

         01.28.17    Đumbir, suhi, sirov

         01.28.18    Vanilija, sirova

         01.28.19    Ostali začini, neprerađeni

01.28.2               Hmelj

         01.28.20    Hmelj

01.28.3              Bilje prvenstveno za uporabu u parfumeriji i farmaciji, za insekticide, fungicide i u slične svrhe

         01.28.30    Bilje prvenstveno za uporabu u parfumeriji i farmaciji, za insekticide i fungicide i u slične svrhe

01.29                  Ostali višegodišnji usjevi

01.29.1               rirodni kaučuk

         01.29.10    Prirodni kaučuk

01.29.2               Božićno drvo, rezano

         01.29.20    Božićno drvo, rezano

01.29.3               Biljni materijali prvenstveno za uporabu u pletarstvu ili za punjenje i postavljanje, ili u bojanju i štavljenju

         01.29.30    Biljni materijali prvenstveno za uporabu u pletarstvu ili za punjenje i postavljanje ili u bojanju i štavljenju

01.3                     Sadni materijal: živo bilje, lukovice, gomolji i korijenje, reznice i cjepovi; miceliji gljiva

01.30                  Sadni materijal: živo bilje, lukovice, gomolji i korijenje, reznice i cjepovi; miceliji gljiva

01.30.1               Sadni materijal: živo bilje, lukovice, gomolji i korijenje, reznice i cjepovi; miceliji gljiva

01.30.10             Sadni materijal: živo bilje, lukovice, gomolji i korijenje, reznice i cijepovi; miceliji gljiva

01.4                    Stoka, perad i ostale žive životinje te njihovi proizvodi

01.41                  Muzne krave, žive, sirovo kravlje mlijeko

01.41.1              Muzne krave, žive

         01.41.10    Muzne krave, žive

01.41.2               Sirovo kravlje mlijeko

         01.41.20    Sirovo kravlje mlijeko

01.42                  Ostala goveda i bivoli, živi, i njihova sperma

01.42.1              Ostala goveda i bivoli, živi

         01.42.11    Ostala goveda i bivoli, osim teladi, živi

         01.42.12   Telad od goveda i bivola, živa

01.42.2               Sperma od goveda i bikova

         01.42.20    Sperma od goveda i bikova

01.43                  Konji, magarci, mule i mazge, živi

01.43.1               Konji, magarci, mule i mazge, živi

         01.43.10    Konji, magarci, mule i mazge, živi

01.44                  Deve i ljame, žive

01.44.1              Deve i ljame, žive

         01.44.10    Deve i ljame, žive

01.45                   Ovce i koze, žive; sirovo mlijeko i šišana ovčja i kozja vuna

01.45.1               Ovce i koze, žive

         01.45.11    Ovce, žive

         01.45.12    Koze, žive

01.45.2               Sirovo ovčje i kozje mlijeko

         01.45.21    Sirovo ovčje mlijeko

         01.45.22    Sirovo kozje mlijeko

01.45.3               Šišana ovčja i kozja vuna, masna, uključujući vunu pranu na njima

         01.45.30    Šišana ovčja i kozja vuna, masna, uključujući vunu pranu na njima

01.46                  Svinje, žive

01.46.1              Svinje, žive

         01.46.10    Svinje, žive

01.47                  Perad, živa, i jaja

01.47.1              Perad, živa

         01.47.11    Kokoši, žive

         01.47.12    Purani, živi

         01.47.13    Guske, žive

         01.47.14    Patke i biserke, žive

01.47.2               Jaja s korom, svježa

         01.47.21    Kokošja jaja u kori, svježa

         01.47.22     Jaja od ostale peradi u kori, svježa

         01.47.23    Jaja za razmnožavanje peradi

01.49                  Ostale uzgojene životinje i njihovi proizvodi

01.49.1               Ostale uzgojene životinje, žive

         01.49.11    Kunići, živi

         01.49.12    Uzgojene ptice, d. n., žive

         01.49.13    Uzgojeni gmazovi (uključujući zmije i kornjače), živi

         01.49.19    Ostale uzgojene životinje, d. n., žive

01.49.2               Ostali proizvodi od uzgojenih životinja

         01.49.21    Prirodni med,

         01.49.22    Sirovo mlijeko, d. n.

         01.49.23    Puževi, svježi, hlađeni, zamrznuti, sušeni, soljeni ili u salamuri, osim morskih puževa

         01.49.24    Jestivi proizvodi od uzgojenih životinja, d. n.

         01.49.25    Čahure dudovog svilca prikladne za odmotavanje

         01.49.26    Voskovi od insekata i spermaceti, rafinirani, nerafinirani, obojeni ili neobojeni

         01.49.27    Životinjski embriji za razmnožavanje

         01.49.28    Nejestivi proizvodi od uzgojenih životinja, d. n.

01.49.3              Sirove kože s dlakom ili vunom i raznovrsne sirove kože bez dlake

         01.49.31    Sirove kože s dlakom ili s vunom, osim janjeće kože

         01.49.32    Sirove janjeće kože s dlakom ili s vunom

         01.49.39    Sirove kože životinja, d. n. (svježe ili konzervirane, ali dalje neobrađene)

01.6                     Usluge u biljnoj proizvodnji i stočarstvu (osim veterinarskih usluga)

01.61                  Pomoćne usluge u biljnoj proizvodnji

01.61.1              Pomoćne usluge u biljnoj proizvodnji

         01.61.10    Pomoćne usluge u biljnoj proizvodnji

01.62                  Pomoćne usluge u stočarstvu

01.62.1              Pomoćne usluge u stočarstvu

         01.62.10    Pomoćne usluge u stočarstvu

01.63                  Usluge koje se obavljaju nakon žetve usjeva (uslužna priprema usjeva za primarna tržišta)

01.63.1              Usluge koje se obavljaju nakon žetve usjeva (uslužna priprema usjeva za primarna tržišta)

         01.63.10   Usluge koje se obavljaju nakon žetve usjeva (uslužna priprema usjeva za primarna tržišta)

01.64                  Usluge dorade sjemena (za sjemenski materijal)

01.64.1              Usluge dorade sjemena (za sjemenski materijal)

         01.64.10   Usluge dorade sjemena (za sjemenski materijal)

01.7                    Lov, stupičarenje i usluge povezane s njima

01.70                  Lov, stupičarenje i usluge povezane s njima

01.70.1              Lov, stupičarenje i usluge povezane s njima

         01.70.10   Lov, stupičarenje i usluge povezane s njima

02                       Proizvodi šumarstva i sječe drva te usluge povezane s njima

02.1                    Usluge uzgoja i rasadnika šumskog drveća

02.10                 Usluge uzgoja i rasadnika šumskog drveća

02.10.1             Živo šumsko bilje; sjemenje šumskog drveća

         02.10.11   Živo šumsko bilje

         02.10.12   Sjemenje šumskog drveća

02.10.2              Usluge rasadnika šumskog drveća

         02.10.20   Usluge rasadnika šumskog drveća

02.10.3              Šumsko drveće

         02.10.30   Šumsko drveće

02.2                   Grubo obrađena drva

02.20                 Grubo obrađena drva

02.20.1             Grubo obrađena drva

         02.20.11   Trupci četinjača

         02.20.12   Trupci listača, osim tropskih drveća

         02.20.13   Trupci tropskog drveta

         02.20.14   Ogrjevno drvo

02.3                   Šumski plodovi i proizvodi, osim šumskih sortimenata

02.30                 Šumski plodovi i proizvodi, osim šumskih sortimenata

02.30.1             Prirodne gume

         02.30.11   Balata, gutaperka, gvajala, čikl i slične prirodne gume

         02.30.12   Šelak, balzami i ostale prirodne gume i smole

02.30.2              Prirodno pluto, sirovo ili jednostavno pripremljeno

         02.30.20   Prirodno pluto, sirovo ili jednostavno pripremljeno

02.30.3              Dijelovi bilja, trave, mahovine i lišaji prikladni za ukrašavanje

         02.30.30   Dijelovi bilja, trave, mahovine i lišaji prikladni za ukrašavanje

02.30.4              Jestivi šumski plodovi i proizvodi

         02.30.40   Jestivi šumski plodovi i proizvodi

02.4                    Pomoćne usluge u šumarstvu

02.40                  Pomoćne usluge u šumarstvu

02.40.1              Pomoćne usluge u šumarstvu

         02.40.10   Pomoćne usluge u šumarstvu

03                        Ribe i ostali riblji proizvodi; proizvodi akvakulture; pomoćne usluge u ribarstvu

03.0                    Ribe i ostali riblji proizvodi; proizvodi akvakulture; pomoćne usluge u ribarstvu

03.00                  Ribe i ostali riblji proizvodi; proizvodi akvakulture; pomoćne usluge u ribarstvu

03.00.1              Ribe, žive

         03.00.11    Ukrasne ribe, žive

         03.00.12    Morske ribe, neuzgojene, žive

         03.00.13    Slatkovodne ribe, neuzgojene, žive

         03.00.14    Morske ribe, uzgojene, žive

         03.00.15    Slatkovodne ribe, uzgojene, žive

03.00.2              Ribe, svježe ili ohlađene

         03.00.21    Morske ribe, neuzgojene, svježe ili ohlađene

         03.00.22    Slatkovodne ribe, neuzgojene, svježe ili ohlađene

         03.00.23    Morske ribe, uzgojene, svježe ili ohlađene

         03.00.24    Slatkovodne ribe, uzgojene, svježe ili ohlađene

03.00.3              Rakovi, nezamrznuti

         03.00.31    Rakovi, nezamrznuti, neuzgojeni

         03.00.32    Rakovi, nezamrznuti, uzgojeni

03.00.4              Školjke i ostali vodeni beskralježnjaci, živi, svježi ili ohlađeni

         03.00.41    Kamenice, žive, svježe ili hlađene, neuzgojene

         03.00.42    Ostale školjke i vodeni beskralježnjaci, živi, svježi ili hlađeni, neuzgojeni

         03.00.43    Kamenice, žive, svježe ili hlađene, uzgojene

         03.00.44    Ostale školjke i vodeni beskralježnjaci, živi, svježi ili hlađeni, uzgojeni

03.00.5              Biseri, neobrađeni

         03.00.51    Prirodni biseri, neobrađeni

         03.00.52    Kultivirani biseri, neobrađeni

03.00.6              Ostale vodene biljke, životinje i njihovi proizvodi

         03.00.61    Koralji i slični proizvodi, ljušture mekušaca, ljuskavaca ili bodljikaša i sipina kost

         03.00.62    Prirodne spužve životinjskog podrijetla

         03.00.63    Morske alge i ostale alge

         03.00.64    Morske alge i ostale alge

         03.00.69    Ostale vodene biljke, životinje i njihovi proizvodi, d. n.

03.00.7              Pomoćne usluge u ribarstvu i akvakulturi

         03.00.71    Pomoćne usluge u ribarstvu

         03.00.72    Pomoćne usluge u akvakulturi
 

B                         PROIZVODI RUDARSTVA I VAÐENJA

05                       Kameni ugljen

05.1                   Kameni ugljen

05.10                 Kameni ugljen

05.10.1             Kameni ugljen

05.10.10            Kameni ugljen

05.2                   Lignit

05.20                 Lignit

05.20.1             Lignit

         05.20.10    Lignit

06                       Sirova nafta i prirodni plin

06.1                   Sirova nafta

06.10                 Sirova nafta

06.10.1             Sirova nafta i ulja dobivena iz bitumenoznih minerala

         06.10.10   Sirova nafta i ulja dobivena iz bitumenoznih minerala

06.10.2             Bitumenski ili uljni škriljevac i bituminozni pijesak

         06.10.20  Bitumenski ili uljni škriljevac i bituminozni pijesak

06.2                  Prirodni plin, ukapljeni i u plinovitom stanju

06.20                Prirodni plin, ukapljeni i u plinovitom stanju

06.20.1             Prirodni plin, ukapljeni i u plinovitom stanju

         06.20.10  Prirodni plin, ukapljeni i u plinovitom stanju

07                      Rude

07.1                  Željezne rude

07.10                Željezne rude

07.10.1             Željezne rude

         07.10.10  Željezne rude

07.2                  Rude obojenih metala

07.21                Uranove i torijeve rude

07.21.1             Uranove i torijeve rude

         07.21.10  Uranove i torijeve rude

07.29                 Ostale rude obojenih metala i njihovi koncentrati

07.29.1             Ostale rude obojenih metala i njihovi koncentrati

         07.29.11    Rude i koncentrati bakra

         07.29.12    Rude i koncentrati nikla

         07.29.13    Rude i koncentrati alumija

         07.29.14    Rude i koncentrati plemenitih metala

         07.29.15    Rude i koncentrati olova, cinka i kositra

         07.29.19    Ostale rude obojenih metala i njihovi koncentrati, d. n.

08                        Ostali proizvodi rudarstva i vađenja

08.1                    Kamen, pijesak i glina

08.11                  Ukrasni kamen i kamen za gradnju, vapnenac, gips, kreda i škriljevac

08.11.1              Ukrasni kamen i kamen za gradnju

         08.11.11    Mramor i ostali vapnenački ukrasni kamen i kamen za gradnju

         08.11.12    Granit, pješčenjak i ostali ukrasni kamen ili kamen za gradnju

08.11.2               Vapnenac i gips

         08.11.20    Vapnenac i gips

08.11.3               Kreda i dolomit, nekalciniran

         08.11.30    Kreda i dolomit, nekalciniran

08.11.4               Škriljevac

         08.11.40    Škriljevac

08.12                  Šljunak, pijesak, glina i kaolin

08.12.1              Šljunak i pijesak

         08.12.11    Prirodni pijesak

         08.12.12    Kameni granulat, odlomci i prah; obluci, šljunak

         08.12.13    Mješavine troske i sličnih industrijskih otpadaka bez obzira dali sadrže ili ne sadrže oblutke, šljunak, šljaku
    za  uporabu u građevinarstvu

08.12.2              Glina i kaolin

         08.12.21    Kaolin i ostale kaolinske gline

         08.12.22    Ostale gline, andaluzit, cijanit i silimanit; mulit; šamotne i dinas-zemlje

08.9                    Proizvodi rudarstva i vađenja, d. n.

08.91                  Minerali za kemijsku proizvodnju i prirodna mineralna gnojiva

08.91.1              Minerali za kemijsku proizvodnju i prirodna mineralna gnojiva

         08.91.11    Prirodni kalcijevi i aluminij-kalcijevi fosfati

         08.91.12    Neprženi pirit i markazit; sirovi ili nerafinirani sumpor

         08.91.19    Ostali minerali za kemijsku proizvodnju i proizvodnju gnojiva

08.92                  Treset

08.92.1              Treset

         08.92.10    Treset

08.93                  Sol i čisti natrijev klorid, morska voda

08.93.1              Sol i čisti natrijev klorid, morska voda

         08.93.10    Sol i čisti natrijev klorid, morska voda

08.99                  Ostali proizvodi rudarstva i vađenja, d. n.

08.99.1              Prirodni bitumen i asfalt; asfaltiti i asfaltne stijene

         08.99.10    Prirodni bitumen i asfalt; asfaltiti i asfaltne stijene

08.99.2              Drago i poludrago kamenje; industrijski dijamanti, neobrađeni ili jednostavno otpiljeni, rasječeni ili
   grubo  brušeni; plovućac; korund; prirodni korund, prirodni granat i ostali prirodni abrazivi;
    ostali   minerali

         08.99.21    Drago i poludrago kamenje (osim industrijskih dijamanata), neobrađeno, jednostavno piljeno ili grubo oblikovano

         08.99.22    Industrijski dijamanti, neobrađeni ili jednostavno otpiljeni, rasječeni ili grubo brušeni; plovućac; prirodni
    korund,  prirodni granat i ostali prirodni abrazivi

         08.99.29    Ostali minerali

09                        Usluge podrške rudarstvu

09.1                    Usluge podrške za vađenje nafte i prirodnog plina

09.10                  Usluge podrške za vađenje nafte i prirodnog plina

09.10.1              Usluge podrške za vađenje nafte i prirodnog plina

         09.10.11    Usluge bušenja za vađenje nafte i prirodnog plina

         09.10.12    Usluge montaže i demontaže postrojenja za bušenje, usluge održavanja i popravaka, te podržavajuće ostale usluge
    u   vezi s vađenjem nafte i plina

         09.10.13    Usluge ukapljivanja i uplinjavanja prirodnoga plina za potrebe transporta izvršene na oknu

09.9                     Usluge podrške ostalom rudarstvu i vađenju

09.90                   Usluge podrške ostalom rudarstvu i vađenju

09.90.1               Usluge podrške ostalom rudarstvu i vađenju

         09.90.11    Usluge podrške za vađenje kamenog ugljena

         09.90.19    Usluge podrške ostalom rudarstvu i vađenju, d. n.
 

C                         PROIZVODI PRERAÐIVAČKE INDUSTRIJE

10                       Proizvodi hrane

10.1                    Konzervirano meso i mesni proizvodi

10.11                 Prerađeno i konzervirano meso

10.11.1              Meso od goveda, svinja, ovaca, koza, konja i magaraca, svježe ili hlađeno

         10.11.11    Govedina, svježa ili hlađena

         10.11.12    Svinjetina, svježa ili hlađena

         10.11.13    Ovčetina, svježa ili hlađena

         10.11.14    Kozje meso, svježa ili hlađena

         10.11.15    Konjsko meso i meso od drugih kopitara, svježe ili hlađeno

10.11.2              Jestivi otpaci i ostaci od goveda, svinja, ovaca, koza, konja i drugih kopitara, svježi ili hlađeni

         10.11.20    Jestivi otpaci i ostaci od goveda, svinja, ovaca, koza, konja i drugih kopitara, svježi ili hlađeni

10.11.3              Zamrznuto meso i jestivi otpaci i ostaci; ostalo meso i jestivi otpaci i ostatci

         10.11.31    Govedina, zamrznuta

         10.11.32    Svinjetina, zamrznuta

         10.11.33    Ovčetina, zamrznuta

         10.11.34    Kozje meso, zamrznuta

         10.11.35    Konjsko meso i meso od drugih kopitara, zamrznuto

         10.11.39    Ostalo meso i jestivi otpaci i ostaci od mesa, svježe, hlađeno ili zamrznuto

10.11.4              Čupana vuna i sirove kože od goveda i drugih kopitara, ovaca i koza

         10.11.41    Čupana vuna, masna, uključujući šišanu pranu vunu

         10.11.42    Cijele sirove goveđe kože i kože kopitara

         10.11.43    Ostale sirove goveđe kože i kože kopitara

         10.11.44    Sirove ovčje ili janjeće kože

         10.11.45    Sirove kozje ili jareće kože

10.11.5              Masnoće od goveda, ovaca, koza ili svinja

         10.11.50    Masnoće od goveda, ovaca, koza ili svinja

10.11.6              Sirovi otpaci i ostaci, nejestivi

         10.11.60    Sirovi otpaci i ostaci, nejestivi

10.11.9              Podugovarateljski poslovi kao dio prerade i konzerviranja mesa

         10.11.99    Podugovarateljski poslovi kao dio prerade i konzerviranja mesa

10.12                  Prerađeno i konzervirano meso peradi

10.12.1              Meso peradi, svježe ili hlađeno

         10.12.10    Meso peradi, svježe ili hlađeno

10.12.2              Meso peradi, zamrznuto

         10.12.20    Meso peradi, zamrznuto

10.12.3              Masnoće od peradi

         10.12.30    Masnoće od peradi

10.12.4              Jestivi otpaci i ostaci od peradi

         10.12.40    Jestivi otpaci i ostaci od peradi

10.12.5              Kože ptica s perjem i paperjem

         10.12.50    Kože ptica s perjem i paperjem

10.12.9              Podugovarateljski poslovi kao dio prerade i konzerviranja mesa peradi

         10.12.99    Podugovarateljski poslovi kao dio prerade i konzerviranja mesa peradi

10.13                  Proizvodi od mesa i mesa peradi

10.13.1              Pripremljeno i konzervirano meso, jestivi mesni otpaci i ostaci, te krv

         10.13.11    Svinjsko meso, rezano, soljeno, sušeno ili dimljeno (slanina i šunka)

         10.13.12    Goveđe meso, soljeno, sušeno ili dimljeno

         10.13.13    Ostalo meso i jestivi otpaci i ostaci, soljeno, u salamuri, sušeno ili dimljeno (isključujući svinjsko i goveđe); jestivo   brašno i prah od mesa ili jestivih mesnih otpadaka i ostataka

         10.13.14    Kobasice i slični proizvodi od mesa, otpadaka i ostataka ili krvi

         10.13.15    Ostalo pripremljeno i konzervirano meso, jestivi mesni otpaci i ostaci, te krv, osim pripremljenih jela od mesa
    ili  otpadaka i ostataka

         10.13.16    Brašno, prah i pelete od mesa nepodobno za ljudsku ishranu; čvarci

10.13.9              Kuhanja i ostale usluge pripremanja u vezi s proizvodnjom mesnih proizvoda; Podugovarateljski poslovi
   kao  dio proizvodnje proizvoda od mesa i peradi

         10.13.91    Kuhanja i ostale usluge pripremanja u vezi s proizvodnjom mesnih proizvoda

         10.13.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje proizvoda od mesa i peradi

10.2                    Prerađene i konzervirane ribe, rakovi i školjke

10.20                  Prerađene i konzervirane ribe, rakovi i školjke

10.20.1              Ribe, svježe, hlađene ili zamrznute

         10.20.11    Riblji fileti i ostalo riblje meso (mljeveno ili ne) svježi ili hlađeni

         10.20.12    Riblja jetra i ikra, svježa ili hlađena

         10.20.13    Ribe, zamrznute

         10.20.14    Riblji fileti, zamrznuti

         10.20.15    Riblje meso (mljeveno ili ne) zamrznuto

         10.20.16    Riblja jetra i ikra, zamrznuta

10.20.2               Ribe, drugačije pripremljene ili konzervirane; kavijar i nadomjesci kavijaru

         10.20.21    Riblji fileti, sušeni, soljeni ili u salamuri, ali nedimljeni

         10.20.22    Riblja jetra i ikra, sušena, dimljena, soljena ili u salamuri; riblje brašno, krupica i pelete od ribe, podobni za
    ljudsku prehranu

         10.20.23    Ribe, sušene, soljene ili nesoljene, ili u salamuri

         10.20.24    Ribe, uključujući filete, dimljene

         10.20.25    Ribe, drugačije pripremljene ili konzervirane, osim pripremljenih ribljih jela

         10.20.26    Kavijar i nadomjesci kavijaru

10.20.3              Rakovi, školjke i ostali vodeni beskralježnjaci, zamrznuti, pripremljeni ili konzervirani

         10.20.31    Rakovi, zamrznuti

         10.20.32    Školjke, zamrznute, sušene, soljene ili u salamuri, dimljene

         10.20.33    Ostali vodeni beskralježnjaci, zamrznuti, sušeni, soljeni ili u salamuri, dimljeni

         10.20.34    Rakovi, drugačije pripremljeni ili konzervirani; školjke i drugi vodenih beskralježnjaci drugačije pripremljeni ili  konzerviran

10.20.4              Brašno, krupica i pelete nepodobno za ljudsku ishranu i ostali proizvodi, d. n., od riba, rakova, školjki ili  ostalih vodenih beskralježnjaka

         10.20.41    Brašno, krupica i pelete od riba, rakova, školjki i ostalih vodenih beskralježnjaka, nepodobni za ljudsku ishranu

         10.20.42    Ostali nejestivi proizvodi od riba, rakova, školjki i drugih vodenih beskralježnjaka

10.20.9               Dimljenje i druge usluge konzerviranja i pripremanja za proizvodnju ribljih proizvoda;
    Podugovarateljski   poslovi kao dio prerade i konzerviranja riba, rakova i školjki

         10.20.91    Dimljenje i druge usluge konzerviranja i pripremanja za proizvodnju ribljih proizvoda

         10.20.99    Podugovarateljski poslovi kao dio prerade i konzerviranja riba, rakova i školjki

10.3                     Prerađeno i konzervirano voće i povrće

10.31                   Prerađeni i konzervirani krumpir

10.31.1               Prerađeni i konzervirani krumpir

         10.31.11    Krumpir, zamrznut

         10.31.12    Sušeni krumpir, u dijelovima ili ne, rezan ili nenarezan, ali dalje neprerađen

         10.31.13    Sušeni krumpir, u obliku brašna, krupica, pahuljica, granula i peleta

         10.31.14    Krumpir, pripremljen ili konzerviran

         10.31.15    Zamrznuti krumpir, pripremljen ili konzerviran

10.31.9               Kuhanja i ostale usluge pripremanja za krumpir i proizvode od krumpira; podugovarateljski poslovi kao dio prerade i konzerviranja krumpira

         10.31.91    Kuhanja i ostale usluge pripremanja za krumpir i proizvode od krumpira

         10.31.99    Podugovarateljski poslovi kao dio prerade i konzerviranja krumpira

10.32                  Sokovi od voća i povrća

10.32.1              Sokovi od voća i povrća

         10.32.11    Sok od rajčice

         10.32.12    Sok od naranče

         10.32.13    Sok od grejpfruta

         10.32.14    Sok od ananasa

         10.32.15    Sok od grožđa

         10.32.16    Sok od jabuke

         10.32.17    Miješani sokovi od voća i povrća

         10.32.19    Ostali sokovi od voća i povrća

10.32.9              Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje sokova od voća i povrća

         10.32.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje sokova od voća i povrća

10.39                  Ostalo prerađeno i konzervirano voće i povrće

10.39.1               Preradbeno i konzervirano povrće, osim krumpira

         10.39.11    Povrće, zamrznuto

         10.39.12    Povrće, privremeno konzervirano

         10.39.13    Sušeno povrće

         10.39.14    Narezano i pakirano povrće i voće

         10.39.15    Grah, konzerviran ali ne u octu ili octenoj kiselini, osim pripremljenih jela od povrća

         10.39.16    Grašak, konzerviran ali ne u octu ili octenoj kiseline, osim pripremljenih jela od povrća

         10.39.17    Ostalo povrće (osim krumpira), konzervirano ali ne u octu ili octenoj kiseline, osim pripremljenih jela od povrća

         10.39.18    Povrće (osim krumpira), voće, orašasti plodovi i ostali jestivi dijelovi biljaka, pripremljeni ili konzervirani u octu
    ili  octenoj kiselini

10.39.2              Prerađeno i konzervirano voće i orašasti plodovi

         10.39.21    Voće i orašasti plodovi, nekuhano ili kuhano, zamrznuto

         10.39.22    Džemovi, voćni želei, pirei i paste od voća i orašastih plodova

         10.39.23    Orašasti plodovi, kikiriki, prženi, soljeno ili drugačije pripremljeni

         10.39.24    Voće i orašasti plodovi, privremeno konzervirano, neprikladno za neposredno konzumiranje

         10.39.25    Ostalo pripremljeno ili konzervirano voće

10.39.3              Biljni materijali, biljni otpaci, biljni ostaci i nusproizvodi

         10.39.30    Biljni materijali, biljni otpaci, biljni ostaci i nusproizvodi

10.39.9              Kuhanje i ostale usluge pripremanja za konzerviranje voća i povrća; podugovarateljski poslovi kao dio ostale  prerade i konzerviranja voća i povrća

         10.39.91    Kuhanje i ostale usluge pripremanja za konzerviranje voća i povrća

         10.39.99    Podugovarateljski poslovi kao dio ostale prerade i konzerviranja voća i povrća

10.4                    Biljna i životinjska ulja i masti

10.41                  Ulja i masti

10.41.1              Sirova životinjska ulja i masti, njihove frakcije

         10.41.11    Stearin i ulje iz masti, oleostearin, oleo ulje i ulje od loja, koje nije emulgirano, miješano ili drugačije pripremljeno

         10.41.12    Ulja i masti, i njihove frakcije od riba i morskih sisavaca

         10.41.19    Ostala životinjska ulja i masti, i njihove frakcije; rafinirane ili nerafinirane, ali nemodificirane

10.41.2              Sirova biljna ulja

         10.41.21    Sirovo sojino ulje

         10.41.22    Sirovo ulje od kikirikija

         10.41.23    Sirovo maslinovo ulje

         10.41.24    Sirovo ulje od sjemena suncokreta

         10.41.25    Sirovo ulje od sjemena pamuka

         10.41.26    Sirovo ulje repice, kolze i gorušice

         10.41.27    Sirovo palmino ulje

         10.41.28    Sirovo kokosovo ulje

         10.41.29    Ostala biljna sirova ulja

10.41.3              Pamučni linters

         10.41.30   Pamučni linters

10.41.4              Uljane pogače i ostali kruti ostaci biljnih ulja i masti; brašno i krupica od uljanog sjemenja ili plodova

         10.41.41   Uljane pogače i ostali kruti ostaci biljnih ulja ili masti

         10.41.42   Brašno i krupica od uljanog sjemenja i plodova, osim onih od gorušice

10.41.5              Rafinirana ulja, osim ostataka

         10.41.51    Sojino ulje i njezine frakcije, rafinirano ali kemijski nemodificirano

         10.41.52    Ulje od kikirikija i njezine frakcije, rafinirano ali kemijski nemodificirano

         10.41.53    Maslinovo ulje i njezine frakcije, rafinirano ali kemijski nemodificirano

         10.41.54    Ulje o sjemena suncokreta i njezine frakcije, rafinirano ali kemijski nemodificirano

         10.41.55    Ulje od sjemena pamuka i njezine frakcije, rafinirano ali kemijski nemodificirano

         10.41.56    Ulja od repice, kolze i gorušice i njihove frakcije, rafinirane ali kemijski nemodificirane

         10.41.57    Palmino ulje i njezine frakcije, rafinirano ali kemijski nemodificirano

         10.41.58    Kokosovo ulje i njezine frakcije, rafinirano ali kemijski nemodificirano

         10.41.59    Ostala ulja i njihove frakcije, rafinirane ali kemijski nemodificirane; čvrste biljne masti i ostala biljna ulja
    (osim   kukuruznog) i njihove frakcije, d. n., rafinirane ali kemijski nemodificirane

10.41.6               Biljne ili životinjske masti i ulja, i njihove frakcije, hidrogenirani, esterificirani, ali dalje nepripremljeni

         10.41.60    Biljne ili životinjske masti i ulja, i njihove frakcije, hidrogenirani, esterificirani, ali dalje nepripremljeni

10.41.7               Biljni voskovi (isključujući trigliceride); degras; ostaci od prerade masnih tvari i životinjskih ili  biljnih  voskova

         10.41.71    Biljni voskovi (isključujući trigliceride)

         10.41.72    Degras; ostaci od prerade masnih tvari i životinjskih ili biljnih voskova

10.41.9               Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ulja i masti

         10.41.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ulja i masti

10.42                   Margarin i slične jestive masti

10.42.1               Margarin i slične jestive masti

         10.42.10    Margarin i slične jestive masnti

10.42.9              Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje margarina i sličnih jestivih masti

         10.42.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje margarina i sličnih jestivih masti

10.5                    Mliječni proizvodi

10.51                  Proizvodi od mlijeka i sira

10.51.1              Prerađeno tekuće mlijeko i vrhnje

         10.51.11    Preradbeno tekuće mlijeko

         10.51.12    Mlijeko i vrhnje s više od 6% masnoće, nekoncentrirano i nezaslađeno

10.51.2               Mlijeko u krutim oblicima

         10.51.21    Obrano mlijeko u prahu

         10.51.22    Punomasno mlijeko u prahu

10.51.3               Maslac i mliječni namazi

         10.51.30    Maslac i mliječni namazi

10.51.4              Sir i skuta

         10.51.40    Sir i skuta

10.51.5               Ostali mliječni proizvodi

         10.51.51    Mlijeko i vrhnje, koncentrirani ili zaslađeni šećerom i drugim sladilima, osim u krutim oblicima

         10.51.52    Jogurt i ostalo fermentirano ili zakiseljeno mlijeko i vrhnje

         10.51.53    Kazein

         10.51.54    Laktoza i laktozni sirup

         10.51.55    Surutka

         10.51.56    Mliječni proizvodi, d. n.

10.51.9              Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje proizvoda od mlijeka i sira

         10.51.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje proizvoda od mlijeka i sira

10.52                  Sladoled

10.52.1              Sladoled i ostali jestivi ledeni proizvodi

         10.52.10    Sladoled i ostali jestivi ledeni proizvodi

10.52.9              Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje sladoleda

         10.52.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje sladoleda

10.6                    Mlinski proizvodi, škrob i škrobni proizvodi

10.61                  Mlinski proizvodi

10.61.1              Riža, polu- ili potpuno polirana, oljuštena i lomljena

         10.61.11    Oljuštena riža (smeđa)

         10.61.12    Riža, polu- ili potpuno polirana i lomljena

10.61.2              Brašno od žitarica i povrća; njihove mješavine

         10.61.21    Brašno od pšenice i suražice

         10.61.22    Brašno ostalih žitarica

         10.61.23    Brašno i krupica od povrća

         10.61.24    Mješavine i tijesta za pripremanje pekarske proizvode

10.61.3              Prekrupa, krupica, pelete i ostali proizvodi od žitarica

         10.61.31    Prekrupa i krupica od pšenice

         10.61.32    Prekrupa, krupica i pelete od žitarica, d. n.

         10.61.33    Žitarice za doručak i ostali proizvodi od žitarica

10.61.4              Posije (mekinje) i ostali ostaci od obrade žitarica

         10.61.40    Posije (mekinje) i ostali ostaci od obrade žitarica

10.61.9              Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje mlinskih proizvoda

         10.61.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje mlinskih proizvoda

10.62                  Škrob i škrobni proizvodi

10.62.1              Škrob i škrobni proizvodi; šećeri i šećerni sirupi, d. n.

         10.62.11    Škrob; inulin; pšenični gluten; dekstrini i drugi modificirani škrobovi

         10.62.12    Tapioka i njezini nadomjesci pripremljeni od škroba, u obliku ljuskica, zrnaca i slično

         10.62.13    Glukoza i glukozni sirup; fruktoza i fruktozni sirup; invertni šećer; šećeri i šećerni sirupi, d. n.

         10.62.14    Kukuruzno ulje

10.62.2              Ostaci od proizvodnje škroba i slični ostaci

         10.62.20    Ostaci od proizvodnje škroba i slični ostaci

10.62.9              Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje škroba i škrobnih proizvoda

10.62.99             Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje škrob i škrobnih proizvoda

10.7                    Pekarski proizvodi, kolači i tjestenine

10.71                  Kruh, svježa peciva i kolači

10.71.1              Kruh, svježa peciva i kolači

         10.71.11    Svježi kruh

         10.71.12    Svježa peciva i kolači

10.71.9               Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje svježeg ili zamrznutog kruha, peciva i kolača

         10.71.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje svježeg ili zamrznutog kruha, peciva i kolača

10.72                   Dvopek i keksi; trajna peciva i kolači

10.72.1               Dvopek i keksi; trajna peciva i kolači

         10.72.11    Hruskavi kruh (krisp), dvopek, tost kruh i slični tost-proizvodi

         10.72.12    Medenjaci i slični proizvodi; slatki keksi; vafli i oblatne

         10.72.19    Ostali suhi i trajni pekarski proizvodi

10.72.9               Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje dvopeka i keksa; trajnih peciva i kolača

         10.72.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje dvopeka i keksa; trajnih peciva i kolača

10.73                   Makaroni, njoki, kuskus i slična tjestenina

10.73.1               Makaroni, njoki, kuskus i slična tjestenina

         10.73.11    Makaroni, njoki i slična tjestenina

         10.73.12    Kuskus

10.73.9               Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje makarona, njoka, kuskusa i slična tjestenina

         10.73.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje makarona, njoka, kuskusa i slična tjestenina

10.8                     Ostali prehrambeni proizvodi

10.81                   Šećer

10.81.1               Sirovi ili rafinirani šećer od šećerne trske ili šećerne repe; sirup

         10.81.11    Sirovi šećer od šećerne trske i šećerne repe, u krutom stanju

         10.81.12    Rafinirani šećer od šećerne trske ili šećerne repe, te kemijski čista saharoza, u krutom stanju, bez dodanih tvari
    za  aromatizaciju i za bojenje

         10.81.13    Rafinirani šećer od šećerne trske i šećerne repe, s dodanim tvarima za aromatizaciju i za bojenje; šećer i sirup od javora

         10.81.14    Melase

10.81.2               Rezanci šećerne repe, otpaci i šećerne trske i ostali otpaci od proizvodnje šećera

         10.81.20    Rezanci šećerne repe, otpaci i šećerne trske i ostali otpaci od proizvodnje šećera

10.81.9               Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje šećera

         10.81.99    Usluge podugovaratelja kao dijela proizvodnje šećera

10.82                  Kakao, čokoladni i bombonski proizvodi

10.82.1               Kakao pasta sa ili bez masti, kakao maslac na bazi ulja ili masti, kakao prah

         10.82.11    Kakao pasta sa ili bez masti

         10.82.12    Kakao maslac na bazi ulja ili masti

         10.82.13    Kakao prah, bez dodatnog šećera ili sladila

         10.82.14    Kakao prah, s dodatnim šećerom ili drugim sladilima

10.82.2              Čokolada, bomboni i ostali proizvodi od šećera

         10.82.21    Čokolada i pripravci koji sadrže kakao (osim zaslađenog kakao praha), u rasutom stanju

         10.82.22    Čokolada i pripravci koji sadrže kakao (osim zaslađenog kakao praha) osim u rasutom stanju

         10.82.23    Proizvodi od šećera (uključujući bijelu čokoladu) koji ne sadrže kakao

         10.82.24    Voće, orašasti plodovi, kore od voća i drugi dijelovi biljaka, konzervirani u šećeru

10.82.3              Kakao ljuske, kore, opne i ostali otpaci od kakaa

         10.82.30    Kakao ljuske, kore, opne i ostali otpaci od kakaa

10.82.9              Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje kakaa, čokolade i proizvoda od šećera

         10.82.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje kakaa, čokolade i proizvoda od šećera

10.83                  Prerađeni čaj i kava

10.83.1              Prerađeni čaj i kava

         10.83.11    Kava, bez kofeina ili pržena

         10.83.12    Nadomjesci kave; ekstrakti, esencije i koncentrati kave ili nadomjestaka kave; ljuske i opne od kave

         10.83.13    Zeleni čaj (nefermentiran), crni čaj (fermentiran) i djelomično fermentirani čaj, u pakiranju manjem od  uključujući 3 kg

         10.83.14    Ekstrakti, esencije, koncentrati i preparati čaja ili mate-čaja

         10.83.15    Biljni ekstrakti

10.83.9              Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje kave i čaja

         10.83.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje kave i čaja

10.84                  Začini i drugi dodaci hrani

10.84.1               Ocat; umaci; miješani začini; gorušičino brašno i krupica od gorušice; pripremljena gorušica (senf)

         10.84.11    Ocat i nadomjesci octa dobiveni od octene kiseline

         10.84.12    Umaci; miješani začini i dodaci jelima; brašno i krupica od gorušice; pripremljena gorušica (senf)

10.84.2               Mirodije, pripremljene

         10.84.21    Papar (roda Piper), pripremljen

         10.84.22    Ljuta paprika i slatka paprika, suha (roda Capiscum), pripremljena

         10.84.23    Cimet, pripremljen; ostale pripremljene mirodije

10.84.3               Sol za jelo

         10.84.30    Sol za jelo

10.84.9               Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje začina i dodataka jelima

         10.84.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje začina i dodataka jelima

10.85                  Gotova hrana i jela

10.85.1              Gotova hrana i jela

         10.85.11    Gotova jela pretežno od mesa, mesnih otpadaka i ostataka te krvi

         10.85.12    Gotova jela pretežno od riba, rakova i školjki

         10.85.13    Gotova jela pretežno od povrća

         10.85.14    Gotova jela pretežno od tjestenine

         10.85.19    Ostala gotova hrana i jela (uključujući i zamrznute pizze)

10.85.9               Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje gotove hrane i jela

         10.85.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje gotove hrane i jela

10.86                  Homogenizirani prehrambeni pripravci i dijetetska hrana

10.86.1               Homogenizirana gotova i dijetetska hrana

         10.86.10    Homogenizirana gotova i dijetetska hrana

10.86.9               Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje homogenizirane gotove i dijetetske hrane

         10.86.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje homogenizirane gotove i dijetetske hrane

10.89                  Ostali prehrambeni proizvodi, d. n.

10.89.1               Juhe, jaja, kvasac i ostali prehrambeni proizvodi; ekstrakti i sokovi od mesa riba, i ostalih vodenih  beskralješnjaka

         10.89.11    Juhe, uključujući mesne i pripravci za njih

         10.89.12    Jaja, bez ljuske i žumanjci svježi ili konzervirani; jaja u ljusci konzervirana ili kuhana, albumini od jaja

         10.89.13    Kvasac (aktivni ili neaktivni); ostali jednostanični mikroorganizmi, mrtvi; pripremljeni prašci za peciva

         10.89.14    Ekstrakti i sokovi od mesa riba, i ostalih vodenih beskralješnjaka

         10.89.15    Biljni sokovi i ekstrakti; peptinske tvari; biljne sluzi i zgušnjivači

         10.89.19    Raznovrsni prehrambeni proizvodi, d. n.

10.89.9              Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ostalih prehrambenih proizvoda, d. n.

         10.89.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ostalih prehrambenih proizvoda, d. n.

10.9                    Pripremljena hrana za životinje

10.91                  Pripremljena stočna hrana

10.91.1              Pripremljena stočna hrana, osim brašna i peleta od lucerne

         10.91.10    Pripremljena stočna hrana, osim brašna i peleta od lucerne

10.91.2               Brašno i pelete od lucerne (alfalfe)

         10.91.20    Brašno i pelete od lucerne (alfalfe)

10.91.9               Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje stočne hrane

         10.91.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje stočne hrane

10.92                  Pripremljena hrana za kućne ljubimce

10.92.1              Pripremljena hrana za kućne ljubimce

         10.92.10    Pripremljena hrana za kućne ljubimce

10.92.9               Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje hrane za kućne ljubimce

         10.92.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje hrane za kućne ljubimce

11                         Piće

11.0                     Piće

11.01                   Destilirana alkoholna pića

11.01.1               Destilirana alkoholna pića

         11.01.10    Destilirana alkoholna pića

11.01.9               Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje destiliranih alkoholnih pića

         11.01.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje destiliranih alkoholnih pića

11.02                   Vino od grožđa

11.02.1               Vino od svježeg grožđa; mošt od grožđa

         11.02.11    Pjenušavo vino od svježeg grožđa

         11.02.12    Vino od svježeg grožđa, osim pjenušavog vina; mošt od grožđa

11.02.2               Vinski talog; argol

         11.02.20     Vinski talog; argol

11.02.9               Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje vina od grožđa

         11.02.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje vina od grožđa

11.03                  Jabukovača i ostala voćna vina

11.03.1               Ostala fermentirana pića (npr. jabukovača, kruškovac, medovina); mješavine pića koja sadrže alkohol

         11.03.10    Ostala fermentirana pića (npr. jabukovača, kruškovac, medovina); mješavine pića koja sadrže alkohol

11.03.9              Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje jabukovače i ostalih voćnih vina

         11.03.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje jabukovače i ostalih voćnih vina

11.04                  Ostala nedestilirana fermentirana pića

11.04.1               Vermut i ostala aromatizirana vina od svježega grožđa

         11.04.10    Vermut i ostala aromatizirana vina od svježega grožđa

11.04.9               Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ostalih nedestiliranih fermentiranih pića

         11.04.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ostalih nedestiliranih fermentiranih pića

11.05                  Pivo

11.05.1              Pivo, osim ostataka i otpadaka pivovara

         11.05.10    Pivo, osim ostataka i otpadaka pivovara

11.05.2               Ostaci i otpaci pivovara ili destilana

         11.05.20    Ostaci i otpaci pivovara ili destilana

11.05.9               Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje piva

         11.05.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje piva

11.06                  Slad

11.06.1               Slad

         11.06.10    Slad

11.06.9               Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje slada

         11.06.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje slada

11.07                   Osvježavajući napitci; mineralne vode i druge flaširane vode

11.07.1               Mineralne vode i osvježavajući napici

         11.07.11    Mineralne i gazirane vode, nezaslađene i nearomatizirane

         11.07.19    Ostala bezalkoholna pića

11.07.9               Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje mineralnih voda i osvježavajućih napitaka

         11.07.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje mineralnih voda i osvježavajućih napitaka

12                        Duhanski proizvodi

12.0                    Duhanski proizvodi

12.00                  Duhanski proizvodi

12.00.1              Duhanski proizvodi, osim otpadaka

         12.00.11    Cigare, cigarilosi i cigarete, od duhana i nadomjestaka duhana

         12.00.19    Ostali prerađeni duhan i nadomjesci duhana; homogenizirani ili rekonstruirani duhan; duhanski ekstrakti i sokovi

12.00.2              Duhanski otpaci

         12.00.20   Duhanski otpaci

12.00.9             Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje proizvoda od duhana

         12.00.99   Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje proizvoda od duhana

13                       Tekstil

13.1                    Tekstilna pređa i konac

13.10                 Tekstilna pređa i konac

13.10.1              Vunene masnoće (uključujući lanolin)

         13.10.10    Vunene masnoće (uključujući lanolin)

13.10.2               Prirodna tekstilna vlakna pripremljena za predenje

         13.10.21     Sirova svila, nepredena

         13.10.22    Vuna, odmašćena ili karbonizirana, negrebenana ili nečešljana

         13.10.23    Otpaci od vune ili fine životinjske dlake

         13.10.24    Vuna i fina ili gruba životinjska dlaka, grebena ili češljana

         13.10.25    Pamuk, grebeni ili češljani

         13.10.26    Juta i ostala tekstilna vlakna (isključujući lan, pravu konoplju i ramiju), prerađena, ali nepredena

         13.10.29    Ostala biljna tekstilna vlakna, prerađena ali nepredena

13.10.3               Umjetna tekstilna vlakna pripremljena za predenje

         13.10.31    Sintetička vlakna grebena, češljana ili na drugi način pripremljena za predenje

         13.10.32    Umjetna vlakna grebena, češljana ili na drugi način pripremljena za predenje

13.10.4               Svilena pređa i pređa od svilenih otpadaka

         13.10.40    Svilena pređa i pređa od svilenih otpadaka

13.10.5               Pređa od vune, stavljena ili ne stavljena u prodaju; pređa od fine ili grube životinjske dlake ili konjske dlake

         13.10.50    Pređa od vune, stavljena ili ne stavljena u prodaju; pređa od fine ili grube životinjske dlake ili konjske dlake

13.10.6              Pamučna pređa, pamučni konac za šivanje

         13.10.61    Pamučna pređa (osim konca za šivanje)

         13.10.62    Pamučni konac za šivanje

13.10.7               Pređa od biljnih tekstilnih vlakana, osim pamuka (uključujući lan, jutu, kokosovo vlakno i
     pravu konoplju):  papirna pređa

         13.10.71    Lanena pređa

         13.10.71    Lanena pređa

         13.10.72    Preda od jute i ostalih tekstilnih likovih vlakana; pređa od ostalih biljnih tekstilnih vlakana; papirna preda

13.10.8              Tekstilna pređa, te konac od sintetičkih i umjetnih filamenata ili rezanih vlakana

         13.10.81    Pređa od sintetičkih filamenata, umnožena i povezana (osim konca za šivanje, pređe od polimida visoke
    žilavosti,   pređe od umjetne svile od poliestera ili viskoze) koja nije stavljena u maloprodaju; pređa od
     umjetnog filamenta (osim konca za šivanje) koja je stavljena u maloprodaju

         13.10.82    Pređa (osim konca za šivanje) od rezanih sintetičkih vlakana, koja sadrže >= 85% takvih vlakana

         13.10.83    Pređa (osim konca za šivanje) od rezanih sintetičkih vlakana,koja sadrže < 85% takvih vlakana

         13.10.84    Pređa (osim konca za šivanje) od umjetnih rezanih vlakana,nije stavljena u maloprodaju

         13.10.85    Šivaća pređa i konac za šivanje od umjetnih i sintetičkih filamenata i vlakana

13.10.9               Raščupani tekstilni materijal; usluge pripremanja prirodnih tekstilnih vlakana: Podugovarateljski
    poslovi kao dio proizvodnje tekstilne pređe i konca

         13.10.91    Raščupani tekstilni materijali od vune ili fine i grube životinjske dlake

         13.10.92    Raščupani tekstilni materijali i ostali otpaci od pamuka

         13.10.93    Usluge pripremanja prirodnih tekstilnih vlakna

         13.10.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje pređe i konca

13.2                     Tkanine

13.20                   Tkanine

13.20.1                Tkanine (osim specijalnih tkanina), od prirodnih vlakana, osim pamučnih

         13.20.11     Svilene tkanine ili tkanine od svilenih otpadaka

         13.20.12    Tkanine od grebene ili češljane vune ili fine životinjske dlake ili grube životinjske dlake ili konjske dlake

         13.20.13    Lanene tkanine

         13.20.14    Tkanine od jute i drugih tekstilnih likovih vlakana (osim lana, prave konoplje i ramije)

         13.20.19    Tkanine od ostalih biljnih tekstilnih vlakana; tkanine od papirne pređe

13.20.2               Pamučne tkanine

         13.20.20    Pamučne tkanine

13.20.3               Tkanine (osim specijalnih tkanina), od sintetičkih i umjetnih filamenata ili rezanih vlakana

         13.20.31    Tkanine od sintetičke ili umjetne filament pređe

         13.20.32    Tkanine od sintetičkih rezanih vlakana

         13.20.33    Tkanine od umjetnih rezanih vlakana

13.20.4               Tkanine s florom (baršunaste tkanine), frotir tkanine za ručnike i ostale specijalne tkanine

         13.20.41    Tkanine s florom (baršunaste tkanine) i tkanine od šenil-pređe (osim frotira za ručnike i uskih tkanina)

         13.20.42    Frotir tkanina za ručnike i slična frotir tkanina (osim uskih tkanina) od pamuka

         13.20.43    Ostale frotir tkanine za ručnike i slične frotir tkanine (osim uskih tkanina)

         13.20.44    Gaza (osim uskih tkanina)

         13.20.45    Tafting tekstilni materijal

         13.20.46    Staklena tkanina (osim uskih tkanina)

13.20.5               Umjetno krzno i proizvodi od umjetnog krzna

         13.20.50    Umjetno krzno i proizvodi od umjetnog krzna

13.20.9               Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje tekstilnih tkanina

         13.20.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje tekstilnih tkanina

13.3                     Usluge dovršavanja tekstila

13.30                   Usluge dovršavanja tekstila

13.30.1               Usluge dovršavanja tekstila

         13.30.11    Usluge bijeljenja i bojenja vlakana i pređe

         13.30.12    Usluge bijeljenja tkanina i tekstilnih roba (uključujući odjeću)

         13.30.13    Usluge bojenja tkanina i tekstilnih roba (uključujući odjeću)

         13.30.14    Usluge tiskanja tkanina i tekstilnih roba (uključujući odjeću)

         13.30.19    Ostale usluge dovršavanja tekstila i tekstilnih roba (uključujući odjeću)

13.9                     Ostali tekstil

13.91                  Pletene ili kukičane tkanine

13.91.1              Pletene i kukičane tkanine

         13.91.11    Plišane i bukle-tkanine, pletene i kukičane

         13.91.19    Ostale pletene i kukičane tkanine, uključujući pletiva od umjetnog krzna

13.91.9              Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje pletene i kukičane tkanine

         13.91.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje pletene i kukičane tkanine

13.92                  Gotovi tekstilni proizvodi, osim odjeće

13.92.1               Gotovi tekstilni proizvodi za kućanstvo

         13.92.11    Deke i ostali pokrivači, osim električnih pokrivača

         13.92.12    Posteljno rublje

         13.92.13    Stolno rublje

         13.92.14    Toaletno i kuhinjsko rublje

         13.92.15    Zavjese, (uključujući draperije) i unutarnje platnene rolete; ukrasne zavjese za krevete

         13.92.16    Ostali proizvodi za unutrašnje opremanje, d. n.; kompleti od komada tkanine i pređa za izradu prostirki; tapiserija i slično

13.92.2               Ostali gotovi tekstilni predmeti

         13.92.21    Vreće i vrećice za pakovanje robe

         13.92.22    Cerade, nadstrešnice i vanjski platneni zastori; jedra za čamce, daske za jedrenje i suhozemna vozila; šatori i
    oprema  za kampiranje (uključujući gumene madrace)

         13.92.23    Padobrani (uključujući upravljane) i padobranska krila; njihovi dijelovi

         13.92.24    Popluni, pokloni punjeni perjem, jastuci, vreće za spavanje i slično, punjeni bilo kojim materijalom ili od
    celularne  gume ili plastičnih masa

         13.92.29    Ostali gotovi tekstilni proizvodi (uključujući krpe za pod, posuđe, prašinu i slične krpe za čišćenje, prsluci
    za spašavanje i pojasi za spašavanje)

13.92.9              Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje gotovih tekstilnih roba, isključujući odjeću

         13.92.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje gotovih tekstilnih roba, isključujući odjeću

13.93                  Tepisi i sagovi

13.93.1               Tepisi i sagovi

         13.93.11    Sagovi i ostali tekstilni prostirači za pod, uzlani

         13.93.12    Sagovi i ostali tekstilni prostirači za pod, tkani, nisu dobiveni tafting-postupkom i nisu flokirani

         13.93.13    Sagovi i ostali tekstilni prostirači za pod dobiveni tafting-postupkom

         13.93.19    Ostali sagovi i tekstilni prostirači za pod (uključujući i od pusta (filca))

13.93.9              Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje sagova i prostirača za pod

         13.93.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje sagova i prostirača za pod

13.94                   Užad, konopci, upleteni konac i mreže

13.94.1               Užad, konopci, upleteni konac i mreže

         13.94.11    Upleteni konac, užad, konopci i kabeli od jute i ostalih tekstilnih likovih vlakana

         13.94.12    Uzlani mrežasti proizvodi od upletenog konca; užadi i konopaca, gotove ribarske i ostale mreže; proizvodi od pređe,  vrpca, d. n.

13.94.2               Krpe, ostaci upletenog konca, užadi, konopca, kablova ili neupotrebljivi proizvodi od tekstilnih materijala

         13.94.20    Krpe, ostaci upletenog konca, užadi, konopca, kablova ili neupotrebljivi proizvodi od tekstilnih materijala

13.94.9               Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje užadi, konopaca, upletenog konca i mreža

         13.94.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje užadi, konopaca, upletenog konca i mreža

13.95                  Netkani tekstil i proizvodi od netkanog tekstila, osim odjeće

13.95.1               Netkani tekstil i proizvodi od netkanog tekstila, osim odjeće

         13.95.10    Netkani tekstil i proizvodi od netkanog tekstila, osim odjeće

13.95.9               Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje netkanog tekstila i proizvoda od netkanog tekstila, osim odjeće

         13.95.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje netkanog tekstila i proizvoda od netkanog tekstila, osim odjeće

13.96                   Ostali tehnički i industrijski tekstilni proizvodi

13.96.1               Metalizirana pređa ili metalizirana obavijena pređa; tkanine od metaliziranih niti i tkanine od metalizirane pređe; niti i kord od gume prekriveni tekstilom, tekstilni proizvodi i predmeti za tehničku uporabu

         13.96.11    Metalizirana pređa ili metalizirana obavijena pređa

         13.96.12    Tkanine od metalnih niti i od metalizirane pređe, d. n.

         13.96.13    Niti i kord od gume prekriveni tekstilom; tekstilna pređa i trake, impregnirane ili prekrivene gumom ili plastikom

         13.96.14    Tekstilne tkanine, impregnirane, presvučene ili prekrivene, d. n.

         13.96.15    Kord tkanine za autogume od najlonske pređe i ostalog poliamida, poliestera i viskoznoga rajona, velike čvrstoće

         13.96.16    Tekstilni proizvodi i predmeti za tehničku uporabu (uključujući fitilje, plinske mrežice, tekstilne cijevi i
    crijeva,  transportno i pogonsko remenje, tkanina za sita, za cijeđenje i prešanje)

         13.96.17    Uske tkanine; uski materijal što se sastoji samo od niti osnove koje su međusobno slijepljene (»bolducs«); ukrasne  vrpce i slično

13.96.9               Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje tehničkog i industrijskog materijala

         13.96.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje tehničkog i industrijskog materijala

13.99                   Ostali tekstilni proizvodi, d. n.

13.99.1               Til, čipka i vez; obavijena pređa i vrpca; šenil pređa; efektna pređa

         13.99.11    Til i drugi mrežasti materijali, isključujući tkanine, pletene ili kukičane materijale; čipke u metraži, vrpcama ili motivima

         13.99.12    Vez u metraži, trakama i motivima

         13.99.13    Pust (filc) presvučen, prekriven ili laminiran

         13.99.14    Tekstilna vlakna dužine <= od 5 mm (flok); prah i nope od tekstilnog materijala

         13.99.15    Obavijena pređa i vrpce; šenil-pređa; efektna pređa

         13.99.16    Punjeni tekstilni proizvodi u metraži

         13.99.19    Ostali materijali i tekstilni proizvodi, d. n.

13.99.9              Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ostalih materijala, d. n.

         13.99.99   Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ostalih materijala, d. n.

14                        Odjeća

14.1                    Odjeća, osim krznene odjeće

14.11                  Kožna odjeća

14.11.1              Odjeća od kože ili umjetne kože

         14.11.10    Odjeća od kože ili umjetne kože

14.11.9              Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje kožne odjeće

         14.11.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje kožne odjeće

14.12                  Radna odjeća

14.12.1               Muška radna odjeća

         14.12.11    Muški radni kompleti, jakne i sakoi (blejzeri), industrijska i profesionalna

         14.12.12    Muške radne hlače, radne hlače s plastronom i naramenicama, radne hlače stisnute ispod koljena i kratke hlače (šorcevi), industrijske i profesionalne

14.12.2              Ženska radna odjeća

         14.12.21    Ženski radni kompleti, jakne i sakoi, industrijski i profesionalni

         14.12.22    Ženske radne hlače, radne hlače s plastronom i naramenicama, radne hlače stisnute ispod koljena i kratke hlače (šorcevi), industrijske i profesionalne

14.12.3               Ostala radna odjeća

         14.12.30    Ostala radna odjeća

14.12.9               Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje radne odjeće

         14.12.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje radne odjeće

14.13                  Ostala vanjska odjeća

14.13.1              Vanjska odjeća, pletena ili kukičana

         14.13.11    Muški i dječački kaputi, ogrtači, pelerine, kratki kaputi, anorak, vjetrovke svih vrsta i slični proizvodi, pleteni ili kukičani

         14.13.12    Muška i dječačka odijela kompleti, jakne, sakoi, hlače, hlače s plastronom i naramenicama, hlače stisnute ispod koljena i kratke hlače, pletene ili kukičane

         14.13.13    Ženski i djevojački kaputi, ogrtači, pelerine, vjetrovke s kapuljačom (anorak) i druge vjetrovke i slični proizvodi,  pleteni ili kukičani

         14.13.14    Ženski i djevojački kostimi, kompleti, jakne, haljine, suknje, hlače, hlače s plastronom i naramenicama, hlače stisnute ispod koljena i kratke hlače (šorcevi), pleteni ili kukičani

14.13.2              Ostala vanjska odjeća, muška i dječačka

         14.13.21    Muški i dječački kaputi, kišni kaputi, ogrtači, pelerine, vjetrovke s kapuljačom (anorak) i druge vjetrovke i slični proizvodi, od tkanina, ne pletena ili kukičana

         14.13.22    Muška i dječačka odijela i kompleti, od tkanina, ne pletena ili kukičana

         14.13.23    Muške i dječačke jakne i sakoi (blejzeri), od tkanina, ne pleteni ili kukičani

         14.13.24    Muške i dječačke hlače, hlače s plastronom i naramenicama, hlače stisnute ispod koljena, kratke hlače (šorcevi), od tkanina, ne pletene ili kukičane

14.13.3               Ostala vanjska odjeća, ženska i djevojačka

         14.13.31    Ženski i djevojački kaputi, ogrtači, pelerine, vjetrovke s kapuljačom (anorak) i druge vjetrovke i slični proizvodi od tkanina, ne pleteni ili kukičani

         14.13.32    Ženski i djevojački kostimi i kompleti, od tkanina, ne pleteni ili kukičani

         14.13.33    Ženske i djevojačke jakne i blejzeri, od tkanina, ne pleteni ili kukičani

         14.13.34    Ženske i djevojačke haljine, suknje i suknje-hlače, od tkanina, ne pleteni ili kukičani

         14.13.35    Ženske i djevojačke hlače, hlače s plastronom i naramenicama, hlače stisnute ispod koljena, kratke hlače (šorcevi), od tkanina, ne pletene ili kukičane

14.13.4               Rabljena odjeća i ostala rabljena tekstilna roba

         14.13.40    Rabljena odjeća i ostala rabljena tekstilna roba

14.13.9               Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje vanjske odjeće

         14.13.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje vanjske odjeće

14.14                  Rublje

14.14.1              Rublje, pleteno ili kukičano

         14.14.11    Muške i dječačke košulje, pletene ili kukičane

         14.14.12    Muške ili dječačke gaće, noćne košulje, pidžame, kupaći ogrtači, kućni ogrtači i slični proizvodi, pleteni ili kukičani

         14.14.13    Ženske i djevojačke bluze, košulje i košulje bluze, pletene ili kukičane

         14.14.14    Ženske i djevojačke gaćice, podsuknje, spavaćice, pidžame, jutarnje haljine, kombinei, kućne haljine i slični  proizvodi, pleteni ili kukičani

14.14.2              Rublje, ne pleteno ili kukičano

         14.14.21    Muške i dječačke košulje, od tkanine, ne pletene ili kukičane

         14.14.22    Muške i dječačke potkošulje i ostale majice, gaće, noćne košulje, pidžame, kupaći ogrtači, kućni ogrtači, od  tkanina, ne pletene ili kukičane

         14.14.23    Ženske i djevojačke bluze, košulje i košulje bluze, od tkanina, ne pletene ili kukičane

         14.14.24    Ženske i djevojačke potkošulje i ostale majice, gaćice, podsuknje, spavaćice, pidžame, jutarnje haljine,
    kombinei, kučine haljine i slični proizvodi, od tkanina, ne pleteni ili kukičani

         14.14.25    Grudnjaci, steznici, naramenice, držači čarapa, podvezice i slični proizvodi i njihovi dijelovi, bez obzira jesu li pleteni ili kukičani ili nisu

14.14.3              T-majice, potkošulje i druge majice, pletene ili kukičane

         14.14.30    T-majice, potkošulje i druge majice, pletene ili kukičane

14.14.9              Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje rublja

         14.14.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje rublja

14.19                  Ostala odjeća i pribor za odjeću

14.19.1              Odjeća za dojenčad i malu djecu, trenirke i ostali odjevni predmeti, pribor za odjeću, dijelovi odjeće ili pribora za odjeću, pleteni ili kukičani

         14.19.11    Odjeća i pribor za odjeću za dojenčad, pletena ili kukičana

         14.19.12    Trenirke, skijaška odijela, kupaće gaće ili kostimi i ostala odjeća, pletena ili kukičana

         14.19.13    Rukavice s prstima, s jednim prstom ili bez prstiju, pletene ili kukičane

         14.19.19    Ostali gotovi pribor za odjeću, dijelovi odjeće ili pribora za odjeću, pleteni ili kukičani

14.19.2               Odjeća za dojenčad, druga odjeća i drugi pribor za odjeću, od tkanina, ne pletena ili kukičana

         14.19.21    Odjeća i pribor za odjeću za dojenčad, od tkanina, ne pletena ili kukičana

         14.19.22    Trenirke, skijaška odijela, kupaće gaće ili kostimi; ostala odjeća, od tkanine, ne pletena ili kukičana

         14.19.23    Rupčići, šalovi, marame, velovi, kravate, rukavice i ostali gotovi pribor za odjeću ili dijelovi odjeće, od tkanina, ne pletena ili kukičana

14.19.3              Pribor za odjeću od kože; odjeća od pusta (filca) ili netkanog tekstila; odjeća od prevučenog tekstila

         14.19.31    Pribor za odjeću od kože ili umjetne (rekonstituirane) kože, isključujući sportske rukavice

         14.19.32    Odjeća od pusta (filca) ili netkanog tekstila, odjeća od prevučenog ili impregniranog tekstila

14.19.4              Šeširi i kape

         14.19.41    Tuljci i konusi i slični proizvodi od pusta; diskovi i cilindri od pusta; oblici za šešire, pleteni ili izrađeni sastavljanjem vrpca od bilo kojeg materijala

         14.19.42    Šeširi i druga pokrivala za glave, pleteni ili izrađeni sastavljanjem vrpca od bilo kojeg materijala, ili pleteni ili kukičani ili izrađeni od čipke ili ostalih tekstilnih materijala u komadu; mrežice za kosu

         14.19.43    Druga pokrivala za glavu, isključujući pokrivala za glavu od gume ili plastike, zaštitna pokrivala i azbestna pokrivala  za glavu, vrpce za unutarnje opšivanje, podstave, navlake, osnove, okviri, štitnici i vrpce za vezanje ispod glave, za pokrivanje glave

14.19.9              Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje odjeće i pribora za odjeću

14.19.99            Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje odjeće i pribora za odjeću

14.2                    Proizvodi od krzna

14.20                 Proizvodi od krzna

14.20.1             Odjeća, pribor za odjeću i ostali proizvodi od krzna, isključujući pokrivala za glave

         14.20.10   Odjeća, pribor za odjeću i ostali proizvodi od krzna, isključujući pokrivala za glave

14.20.9              Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje proizvoda od krzna

14.20.99            Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje proizvoda od krzna

14.3                    Pletena i kukičana odjeća

14.31                  Pletene i kukičane čarape

14.31.1              Čarape s gaćicama, čarape s gaćicama bez stopala, čarape, kratke čarape i druge čarape, pletene ili kukičane

         14.31.10    Čarape s gaćicama, čarape s gaćicama bez stopala, čarape, kratke čarape i druge čarape, pletene ili kukičane

14.31.9              Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje pletenih i kukičanih čarapa

         14.31.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje pletenih i kukičanih čarapa

14.39                  Ostala pletena i kukičana odjeća

14.39.1              Džemperi, puloveri, prsluci vunene jakne i slični proizvodi, pleteni ili kukičani

         14.39.10    Džemperi, puloveri, prsluci vunene jakne i slični proizvodi, pleteni ili kukičani

14.39.9              Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ostale pletene i kukičane odjeće

         14.39.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ostale pletene i kukičane odjeće

15                        Koža i srodni proizvodi

15.1                    Štavljena i obrađena koža, putne torbe, ručne torbe, sedlarski i remenarski proizvodi, obrađeno i
   obojeno krzno

15.11                  Štavljena i obrađena koža; obrađeno i obojeno krzno

15.11.1              Štavljena i dorađena krzna

         15.11.10   Štavljena i dorađena krzna

15.11.2              Semiš-koža; lakirana koža i lakirana lamelirana koža; metalizirana koža

         15.11.21    Semiš-koža

         15.11.22    Lakirana koža i lakirana lamelirana koža; metalizirana koža

15.11.3               Koža, goveđa ili kopitara, bez dlaka

         15.11.31    Koža, goveđa ili kopitara, bez dlaka, cijele

         15.11.32    Koža, goveđa ili kopitara, bez dlaka, necijele

         15.11.33    Koža, kopitara, bez dlaka

15.11.4               Koža, ovčja, kozja ili svinjska, bez dlaka

         15.11.41    Ovčja ili janjeća koža, bez vune

         15.11.42    Kozja ili jareća koža bez dlaka

         15.11.43    Svinjska koža

15.11.5               Koža ostalih životinja; umjetna koža na osnovi kože

         15.11.51    Koža ostalih životinja, bez dlaka

         15.11.52    Umjetna koža na osnovi kože ili kožnih vlakana

15.11.9               Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje štavljene i obrađene kože; obrađenog i obojenog krzna

         15.11.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje štavljene i obrađene kože; obrađenog i obojenog krzna

15.12                   Putne i ručne torbe i slično, sedlarski i remenarski proizvodi

15.12.1               Sedlarski i remenarski proizvodi; putne torbe, ručne torbe i slično; ostali proizvodi od kože

         15.12.11    Sedlarski i remenarski proizvodi za sve vrste životinja, od svih vrsta materijala

         15.12.12    Putne torbe, ručne torbe i slično, od kože, umjetne (rekonstituirane) kože, folija od plastike, od tekstilnih materijala, vulkanfibera ili od kartona; kovčežići za kozmetiku, za šivaći pribor, za čišćenje cipela ili  odjeće

         15.12.13    Remeni za ručne satove (osim metalnih), pojas za sat i narukvica za sat te dijelovi za njih

         15.12.19    Ostali proizvodi od kože ili od umjetne kože (uključujući vrstu što ih se koristi u strojevima ili
    mehaničkim  uređajima ili za druge tehničke uporabe), d.
n.

15.12.9               Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje sedlarskih i remenarskih proizvoda, ručnih i putnih torbi i slično

         15.12.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje sedlarskih i remenarskih proizvoda, ručnih i putnih torbi i slično

15.2                     Obuća

15.20                  Obuća

15.20.1               Obuća, osim sportske i zaštitne obuće te ortopedskih cipela

         15.20.11    Nepromočiva obuća s vanjskim potplatima i gornjim dijelom od gume ili plastične mase, osim obuće s kapicom od kovine

         15.20.12    Obuća s vanjskim potplatima i gornjim dijelom od gume ili plastične mase, osim nepromočive ili sportske obuće

         15.20.13    Obuća s vanjskim otplatama od kože, osim sportske obuće, obuće s kapicom od kovine i različita specijalna obuća

         15.20.14    Obuća s vanjskim otplatama od tkanine, osim sportske obuće

15.20.2               Sportska obuća

         15.20.21    Obuća za tenis, košarku, gimnastiku, vježbanje i slična obuća

         15.20.29    Ostala sportska obuća, osim obuće za skijanje, klizaljki i koturaljki

15.20.3               Zaštitna i ostala obuća, d. n.

         15.20.31    Obuća s metalnom zaštitnom kapicom

         15.20.32    Obuća s drvenim potplatom, raznovrsna specijalna i ostala obuća, d. n.

15.20.4               Dijelovi obuće od kože; izmjenjivi ulošci za obuću, umeci za potpetice i slični proizvodi; nazuvci i
    slični proizvodi i njihovi dijelovi

         15.20.40    Dijelovi obuće od kože; izmjenjivi ulošci za obuću, umeci za potpetice i slični proizvodi; nazuvci i slični proizvodi i njihovi dijelovi

15.20.9               Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje obuće

         15.20.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje obuće

16                        Drvo i proizvodi od drva i pluta, osim namještaja; proizvodi od slame pletarskih materijala

16.1                    Drvo, piljenje i blanjanje

16.10                  Drvo, piljenje i blanjanje

16.10.1              Drvo, obrađeno po dužini piljenjem ili glodanjem, debljine > 6 mm; drveni željeznički ili tramvajski
    pragovi, neimpregnirani

         16.10.10   Drvo, obrađeno po dužini piljenjem ili glodanjem, debljine > 6 mm; drveni željeznički ili tramvajski pragovi, neimpregnirani

16.10.2              Drvo kontinuirano oblikovano rubno zarezano; drvena vuna; drveno brašno; drveno iverje i trijeske

         16.10.21    Kontinuirano oblikovano rubno zarezano (uključujući lamele i daščice za parket, nesastavljene, ukrase i modele)

         16.10.22    Drvena vuna, drveno brašno

         16.10.23    Drveno iverje i trijeske

16.10.3              Grubo obrađeno drvo; željeznički i tramvajski pragovi (skretnička građa) od drva, impregnirani ili  
   drugačije obrađeni

         16.10.31    Grubo obrađeno drvo, zaštićeno bojom, kreozotom ili drugim sredstvima

         16.10.32    Željeznički i tramvajski pragovi (skretnička grada) od drva, impregnirani

         16.10.39    Ostalo grubo obrađeno drvo, uključujući nacijepane štapove i kolce

16.10.9               Usluge sušenja, impregnacije ili kemijskog tretmana drva; podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje drva, piljenjem i blanjanjem

         16.10.91    Usluge sušenja, impregnacije ili kemijskog tretmana drva

         16.10.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje drva, piljenjem i blanjanjem

16.2                     Proizvodi od drva, pluta, slame i pletarskih materijala

16.21                  Furnirane ploče i ostale ploče od drva

16.21.1              Šperploče, furnirane ploče i slično laminirano drvo; ploče iverice i ostalih drvenastih (ligninskih) materijala

         16.21.11    Šperploče, furnirane ploče i slično laminirano drvo, od bambusa

         16.21.12    Ostale šperploče, furnirane ploče i slično laminirano drvo

         16.21.13    Ploče iverice i slične ploče od drva i ostalih drvenastih (ligninskih) materijala

         16.21.14    Ploče vlaknatice od drva i ostalih ligninskih (ligninskih) materijala

16.21.2               Listovi furnira; listovi za šperploče; zgusnuto (sabijeno) drvo

         16.21.21    Listovi furnira, listovi za šperploče i ostalo laminirano drvo, rezano ili ljušteno, debljine < = 6 mm

         16.21.22    Zgusnuto (sabijeno) drvo u blokovima, pločama, trakama ili profilima

16.21.9               Usluge finiširanja ploča i paleta; Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje furniranih ploča i
    ostalih ploča od drva

16.21.91             Usluge finiširanja ploča i paleta

         16.21.99     Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje furniranih ploča i ostalih ploča od drva

16.22                   Sastavljeni parket

16.22.1               Sastavljeni parket

         16.22.10    Sastavljeni parket

16.22.9               Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje sastavljenog parketa

         16.22.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje sastavljenog parketa

16.23                   Ostala građevinska stolarija i elementi od drva

16.23.1               Građevinska stolarija i elementi (osim montažnih kuća), od drveta

         16.23.11    Prozori, vrata prozori, i njihovi okviri, vrata, dovratnici i pragovi od drva

         16.23.12    Sastavljene parketne ploče, oplate za betonske radove u građevinarstvu, šindra, od drva

         16.23.19    Građevinska stolarija i elementi od drva, d. n.

16.23.2               Montažne kuće od drva

         16.23.20    Montažne kuće od drva

16.23.9               Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje drugih građevinskih stolarija i elemenata od drva

         16.23.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje drugih građevinskih stolarija i elemenata od drva

16.24                   Ambalaža od drva

16.24.1               Ambalaža od drva

         16.24.11    Palete, palete-sanduci i druga utovarna ambalaža od drva

         16.24.12    Bačve i bačvarski proizvodi od drva

         16.24.13    Ostala drvena ambalaža i njezini dijelovi

16.24.9               Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ambalaže od drva

         16.24.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ambalaže od drva

16.29                   Ostali proizvodi od drva; proizvodi od pluta, slame i pletarskih materijala

16.29.1               Ostali proizvodi od drva

         16.29.11    Alati, tijela i držala za alate, tijela i držala za metle i četke, blokova za proizvodnju lula za pušenje, kalupi za
    cipele i čizme, od drva

         16.29.12    Stolni proizvodi i kuhinjski proizvodi, od drva

         16.29.13    Sitni galanterijski proizvodi od drva i intarzija od drva, kutije za nakit, pribor za jelo i slični predmeti od drva,
    kipići i ostali ukrasi, od drva

         16.29.14    Drveni okviri za slike, fotografije, zrcala i sličnih objekata i slične proizvode od drva

16.29.2               Proizvodi od pluta, slame i drugih pletarskih materijala; košarački i pletarski proizvodi

         16.29.21    Prirodno pluto, okorano ili grubo uobličeno ili u blokovima, pločama, listovima i trakama; drobljeno,
    granulirano ili mljeveno pluto; otpaci od pluta

         16.29.22    Proizvodi od prirodnoga pluta

         16.29.23    Blokovi, ploče, listovi i trake, pločice svih oblika, čvrsti valjci, od aglomeriranoga pluta

         16.29.24    Aglomerirano pluto; proizvodi od aglomeriranoga pluta, d. n.

         16.29.25    Pletenice i slični proizvodi od pletarskog materijala; košarački i pletarski proizvodi

16.29.9               Usluge proizvodnje drva i pluta, osim namještaja, slame i pletarskih materijala; podugovarateljski
    poslovi kao dio proizvodnje ostalih proizvoda od drva; proizvoda od pluta, slame i pletarskih materijala

         16.29.91    Usluge proizvodnje drva i pluta, osim namještaja, slame i pletarskih materijala

         16.29.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ostalih proizvoda od drva, proizvoda od pluta, slame i
    pletarskih materijala

17                        Papir i proizvodi od papira

17.1                    Celuloza, papir i karton

17.11                  Celuloza

17.11.1              Celuloza od drva ili drugih vlaknastih celuloznih materijala

         17.11.11    Kemijska drvna celuloza, topive kvalitete

         17.11.12    Kemijska drvna celuloza natronska ili sulfatna, osim celuloze topive kvalitete

         17.11.13    Kemijska drvna celuloza, sulfitna, osim topive kvalitete

         17.11.14    Mehanička drvna celuloza (drvenjača); polukemijska drvna celuloza; celuloza od drugih vlaknastih
    celuloznih materijala, osim drvne

17.11.9             Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje celuloze

         17.11.99   Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje celuloze

17.12                 Papir i karton

17.12.1             Novinski papir, ručno izrađeni papir i ostali nepremazani papir ili karton, za grafičku namjenu

         17.12.11    Novinski papir, u rolama i listovima

         17.12.12    Ručno izrađeni papir i karton

         17.12.13    Papir i karton koji se koristi kao podloga za fotoosjetljivi, toplinskoosjetljivi i elektroosjetljivi papir i
    karton; papirna podloga za karbonski papir; papirna podloga za tapete

         17.12.14    Ostali papir i karton za grafičku namjenu

17.12.2               Papir za izradu toaletnog papira, papira za skidanje šminke, celulozna vata i koprene od celuloznih vlakana

         17.12.20    Papir za izradu toaletnog papira, papira za skidanje šminke, celulozna vata i koprene od celuloznih vlakana

17.12.3               Ambalaža za prijevoz od papira i kartona

         17.12.31    Kraftlajner, nebijeljeni, nepremazani

         17.12.32    Kraftlajner bijeljeni; kraftlajner, premazani

         17.12.33    Fluting papir od polukemijske celuloze

         17.12.34    Reciklirani fluting papir i ostali fluting papir

         17.12.35    Testliner (reciklirani slojeviti karton)

17.12.4               Nepremazani papir

         17.12.41    Nepremazani kraft papir; kraft papir za vreće, krepirani ili plisirani

         17.12.42    Sulfitni omotni papir i ostali nepremazani papir (osim onog koji se koristi za pisanje, tiskanje ili drugu
    grafičku namjenu)

         17.12.43    Filter papir i karton; pust papir

         17.12.44    Cigaretni papir, nerezan u određene veličine ili u oblik knjižica ili cjevčica

17.12.5               Nepremazani karton (osim onog koji se koristi za pisanje, tiskanje ili drugu grafičku namjenu)

         17.12.51    Nepremazani sivi karton

         17.12.59    Ostali nepremazani karton

17.12.6              Biljni pergament papir, papir što ne propušta mast, paus papir i kristal papir te ostali prozirni papir ili
   papir što propušta svjetlo

         17.12.60    Biljni pergament papir, papir što ne propušta mast, paus papir i kristal papir te ostali prozirni papir ili papir
    što propušta svjetlo

17.12.7               Prerađeni papir i karton

         17.12.71    Složeni papir i karton, površinski nepremazan ili neimpregniran

         17.12.72    Papir i karton, nabrani, naborani, reljefni ili brušeni

         17.12.73    Papir i karton, vrsta što ih se koristi za pisanje, tiskanje ili ostale grafičke namjene, premazane s kaolinom
     ili drugim anorganskim tvarima

         17.12.74    Kraft papir (osim onog koji se koristi za pisanje, tiskanje ili drugu grafičku namjenu) premazan s kaolinom
    ili drugim anorganskim tvarima

         17.12.75    Kraft karton osim onog koji se koristi za pisanje, tiskanje ili drugu grafičku namjenu) premazan s kaolinom
     ili drugim anorganskim tvarima

         17.12.76    Karbonski papir, samokopirajući papir i drugi papir za kopiranje ili prenošenje, u rolama i listovima

         17.12.77    Papir, karbon, celulozna vata i koprene od celuloznih vlakana, premazani, impregnirani, prevučeni,
    površinski obojeni ili tiskani, u svitcima ili listovima

         17.12.78    Sivi karton (osim onog koji se koristi za pisanje, tiskanje ili drugu grafičku namjenu) premazan s kaolinom
    ili drugim anorganskim tvarima

         17.12.79    Ostali karton (osim onog koji se koristi za pisanje, tiskanje ili drugu grafičku namjenu) premazan s kaolinom
    ili drugim anorganskim tvarima

17.12.9              Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje papira i kartona

         17.12.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje papira i kartona

17.2                    Proizvodi os papira i kartona

17.21                  Valoviti papir i karton, te ambalaža od papira i kartona

17.21.1              Valoviti papir i karton, te ambalaža od papira i kartona

         17.21.11    Valoviti papir i karton, u rolama i listovima

         17.21.12    Vreće i vrećice od papira

         17.21.13    Kutije i kutijice od valovitoga papira ili kartona

         17.21.14    Složive kutije i kutijice od nevalovitog papira ili kartona

         17.21.15    Kutije za spise, ladice za spise, kutije za spremanje i slični proizvodi koji se koriste u uredima, trgovinama i
    slično, od papira

17.21.9              Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje valovitog papira i kartona i ambalaže od papira i kartona

         17.21.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje valovitog papira i kartona i ambalaže od papira i kartona

17.22                  Roba za kućanstvo i higijenu te toaletne potrepštine od papira

17.22.1              Papir za kućanstvo i toaletne potrebe, te proizvodi od papira

         17.22.11    Toaletni papir, džepni rupčići, listići za uklanjanje šminke, ručnici, stolnjaci i salvete od papirne mase,
     papira, celulozne vate ili koprene od celuloznih vlakana

         17.22.12    Sanitarni ručnici i tamponi, maramice i pelene za djecu i slični proizvodi za sanitarnu uporabu, odjeća i pribor
    za odjeću od papirne mase, papira, celulozne vate i koprene od celuloznih vlakana

         17.22.13    Poslužavnici, zdjele, tanjuri, šalice i slično, od papira i kartona

17.22.9               Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje kućanskih i sanitarnih proizvoda i toaletnih potrepština
    od papira

         17.22.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje kućanskih i sanitarnih proizvoda i toaletnih potrepština od papira

17.23                   Uredski materijal od papira

17.23.1               Uredski materijal od papira

         17.23.11    Karbonski papir, samokopirajući papir i ostali papir za kopiranje i prenošenje; matrice za umnožavanje i
    ofset ploče, od papira, papir premazan ljepilom

         17.23.12    Poštanske omotnice, dopisnice u obliku pisma, dopisnice i kartice za dopisivanje, od papira ili kartona;
    kutije, vrećice, notesi i omoti, od papira ili kartona, što sadrže zbirku pribora za dopisivanje

         17.23.13    Registri, knjigovodstvene knjige, uvezi za knjige, obrasci i ostali uredski predmeti od papira i kartona

         17.23.14    Ostali papir i karton koji se koristi za pisanje, tiskanje i za drugu grafičku uporabu, tiskani, reljefni ili bušeni 

17.23.9               Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje uredskog materijala od papira

         17.23.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje uredskog materijala od papira

17.24                   Zidne tapete

17.24.1               Zidne tapete

         17.24.11    Zidne tapete i slične zidne obloge od papira; papirne vitrofanije (transparenti) za prozore

         17.24.12    Zidne tapete od tekstila

17.24.9               Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje zidnih tapeta

         17.24.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje zidnih tapeta

17.29                  Ostali proizvodi od papira i kartona

17.29.1              Ostali proizvodi od papira i kartona

         17.29.11    Etikete od papira ili kartona

         17.29.12    Filter blokovi i ploče od papirne mase

         17.29.19    Cigaretni papir; cijevke, valjčići, vretena i slične podloge; filter papir i karton; ostali proizvodi od papira i
    kartona, d.
n.

17.29.9               Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ostalih proizvoda od papira i kartona

         17.29.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ostalih proizvoda od papira i kartona

18                        Tiskani materijali i snimljeni zapisi

18.1                     Usluge tiskanja i usluge povezane s tiskanjem

18.11                   Usluge tiskanja novina

18.11.1               Usluge tiskanja novina

         18.11.10    Usluge tiskanja novina

18.12                   Ostale usluge tiskanja

18.12.1               Ostale usluge tiskanja

         18.12.11    Usluge tiskanja poštanskih maraka, biljega, dokumenata ili spisa, banknota, čekova i ostalih novčanih
    papira i slično

         18.12.12    Usluge tiskanja za reklamni materijal, komercijalne kataloge, postere i ostali tiskani reklamni materijal

         18.12.13    Usluge tiskanja novina i časopisa koji se izdaju manje od četiri puta tjedno

         18.12.14    Usluge tiskanja knjiga, mapa, geografskih ili sličnih karata sa različitim slikama, dizajnom i
    fotografijama, razglednica

         18.12.15    Usluge tiskanja etiketa

         18.12.16    Usluge tiskanja direktno na plastiku, staklo, metal, drvo i keramiku

         18.12.19    Ostale usluge tiskanja, d. n.

18.13                  Usluge pripreme za tisak i objavljivanja

18.13.1               Usluge pripreme za tisak

         18.13.10    Usluge pripreme za tisak

18.13.2               Tiskarske ploče, cilindri i druge otisnute podloge za tisak

         18.13.20    Tiskarske ploče, cilindri i druge otisnute podloge za tisak

18.13.3               Pomoćne usluge u vezi s tiskanjem

         18.13.30    Pomoćne usluge u vezi s tiskanjem

18.14                  Knjigoveške i srodne usluge

18.14.1              Knjigoveške i srodne usluge

         18.14.10    Knjigoveške i srodne usluge

18.2                     Usluge umnožavanja snimljenih zapisa

18.20                   Usluge umnožavanja snimljenih zapisa

18.20.1               Usluge umnožavanja zvučnih zapisa

         18.20.10    Usluge umnožavanja zvučnih zapisa

18.20.2               Usluge umnožavanja videozapisa

         18.20.20    Usluge umnožavanja videozapisa

18.20.3               Usluge umnožavanja računalnih zapisa (softvera)

         18.20.30    Usluge umnožavanja računalnih zapisa (softvera)

19                         Koks i rafinirani naftni proizvodi

19.1                     Proizvodi koksnih peći

19.10                   Proizvodi koksnih peći

19.10.1               Koks i polukoks od ugljena, lignita ili treseta; retortni ugljen

         19.10.10    Koks i polukoks od ugljena, lignita ili treseta; retortni ugljen

19.10.2               Katran dobiven destilacijom ugljena, lignita ili treseta; ostali mineralni katrani

         19.10.20    Katran dobiven destilacijom ugljena, lignita ili treseta; ostali mineralni katrani

19.10.3               Smola i koks od smole

         19.10.30    Smola i koks od smole

19.10.9               Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje proizvoda koksne peći

         19.10.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje proizvoda koksne peći

19.2                     Rafinirani naftni proizvodi

19.20                   Rafinirani naftni proizvodi

19.20.1               Briketi i slična kruta goriva

         19.20.11    Briketi i slična kruta goriva proizvedeni od kamenog ugljena

         19.20.12    Briketi i slična kruta goriva proizvedeni od lignita

         19.20.13    Briketi i slična kruta goriva proizvedeni od treseta

19.20.2               Loživa i plinska ulja; maziva ulja

         19.20.21    Motorni benzin (gazolin), uključujući avionski benzin  

         19.20.22    Mlazno gorivo, benzinskoga (gazolinskog) tipa

         19.20.23    Laka ulja i laki preparati, d. n.

         19.20.24    Petrolej

         19.20.25    Petrolej-gorivo za mlazne motore

         19.20.26    Plinska ulja

         19.20.27    Srednja ulja; srednji preparati, d. n.

         19.20.28    Loživa ulja, d. n.

         19.20.29    Ulja za podmazivanje; teška ulja, d. n.

19.20.3              Naftni plinovi i ostali ugljikovodici, osim prirodnog plina

         19.20.31    Propan i butan, ukapljeni

         19.20.32    Etilen, propilen, butilen, butadijen i ostali naftni plinovi i plinoviti ugljikovodici, osim prirodnog plina

19.20.4               Ostali naftni proizvodi

         19.20.41    Vazelin; parafinski vosak; naftni i ostali voskovi

         19.20.42    Naftni koks; naftni bitumen i drugi ostaci naftnih ulja

19.20.9               Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje rafiniranih naftnih proizvoda

         19.20.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje rafiniranih naftnih proizvoda

20                        Kemikalije i kemijski proizvodi

20.1                     Osnovne kemikalije, gnojivo i dušični spojevi, plastika i sintetički kaučuk u primarnim oblicima

20.11                  Industrijski plinovi

20.11.1              Industrijski plinovi

         20.11.11    Vodik, argon, rijetki plinovi, dušik i kisik

         20.11.12    Ugljični dioksid i ostali anorganski kisikovi spojevi nemetala

         20.11.13    Tekući i komprimirani zrak

20.11.9               Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje industrijskih plinova

         20.11.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje industrijskih plinova

20.12                  Koloranti i pigmenti

20.12.1               Oksidi, peroksidi i hidroksidi

         20.12.11    Cinkov oksid i peroksid; titanov oksid

         20.12.12    Kromovi, manganovi, olovni i bakreni oksidi i hidroksidi

         20.12.19    Ostali metalni oksidi, peroksidi i hidroksidi

20.12.2               Ekstrakti za štavljenje i bojenje; tanini i njihovi derivati; tvari za bojenje, d. n.

         20.12.21    Sintetičke organske tvari za bojanje i pripravci na osnovi tih tvari; sintetički organski proizvodi što se koriste
    kao sredstva za fluorescentno izbjeljivanje ili kao luminofori; disperzija bojila i pripravci na osnovi tih bojila

         20.12.22    Ekstrakti za štavljenje biljnog podrijetla; tanini i njihove soli, eteri, esteri i ostali derivati; tvari za bojenje biljnog
    ili životinjskog podrijetla

         20.12.23    Sintetičke organske tvari za štavljenje; anorganske tvari za štavljenje; pripravci za štavljenje; enzimatski pripravci
    za predštavljenje

         20.12.24    Tvari za bojenje, d. n., anorganski proizvodi koji se koriste kao luminofori

20.12.9               Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje koloranata i pigmenata

         20.12.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje koloranata i pigmenata

20.13                  Ostale anorganske osnovne kemikalije

20.13.1               Obogaćen uran i plutonij; osiromašeni uran i torij; ostali radioaktivni elementi

         20.13.11    Obogaćen uran i plutonij te njihovi spojevi

         20.13.12    Osiromašen uran i torij te njihovi spojevi

         20.13.13   Ostali radioaktivni elementi i izotopi te njihovi spojevi; slitine, disperzije, keramički proizvodi i mješavine što
    sadrže te elemente, izotope ili spojeve

         20.13.14    Gorivi elementi (patrone), neozračeni, za nuklearne reaktore

20.13.2               Kemijski elementi, d. n., anorganske kiseline i spojevi

         20.13.21    Nemetali

         20.13.22    Halogeni i sumporni spojevi nemetala

         20.13.23    Alkalni ili zemnoalkalni metali; metali rijetkih zemlji, skandij i itrij; živa

         20.13.24    Klorovodik; oleum; difosforni pentroksid; ostale anorganske kiseline; silikon i sumporni dioksid

         20.13.25    Oksidi, hidroksidi i peroksidi metala; hidrazin i hidroksilamin te njihove anorganske soli

20.13.3               Metalni halogenati; hipokloriti; klorati i perklorati

         20.13.31    Metalni halogenati

         20.13.32    Hipokloriti, klorati i perklorati

20.13.4               Sulfidi, sulfati; nitrati, fosfati i karbonati

         20.13.41    Sulfidi, sulfati, sulfiti

         20.13.42    Fosfinati, fosfonati, fosfati, polifosfati i nitrati (osim kalija)

         20.13.43    Karbonati

20.13.5               Soli ostalih metala

         20.13.51    Soli oksometalnih ili peroksometalnih kiselina; koloidni plemeniti metali

         20.13.52    Anorganski spojevi, d. n., uključujući destiliranu vodu; amalgami, osim od plemenitih metala

20.13.6               Ostale osnovne anorganske kemikalije

         20.13.61    Izotopi, d. n. i njihovi spojevi (uključujući teške metale)

         20.13.62    Cijanidi, oksidi cijanida i kompleksni cijanidi; fulminati, cijanati, tiocijanati; silikati; borati; perborati; ostale
    soli anorganskih kiselina ili peroksikiselina

         20.13.63    Vodikov peroksid

         20.13.64    Fosfidi; karbidi; hidridi; nitridi, azidi; silicidi, boridi

         20.13.65    Spojevi metala rijetkih u zemlji, itrija ili skandija

         20.13.66    Sumpor, osim sublimiranoga, taloženoga i koloidnoga sumpora

         20.13.67    Prženi željezni piriti

         20.13.68    Piezoelektrični kremen; ostali sintetski i rekonstruirani dragi i poludragi kamen, neobrađen

20.13.9              Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ostalih anorganskih osnovnih kemikalija

         20.13.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ostalih anorganskih osnovnih kemikalija

20.14                  Ostale organske osnovne kemikalije

20.14.1               Ugljikovodici i njihovi derivati

         20.14.11    Aciklički ugljikovodici

         20.14.12    Ciklički ugljikovodici

         20.14.13    Klorirani derivati acikličkih ugljikovodika

         20.14.14    Sufonirani, nitrirani ili nitrozirani derivati ugljikovodika, halogenirani ili nehalogenirani

         20.14.19    Ostali derivati ugljikovodika

20.14.2              Alkoholi, fenoli, fenolalkoholi i njihovi halogenirani, sulfonirani, nitrirani ili nitrozirani derivati;   industrijski
   masni alkoholi

         20.14.21    Industrijski masni alkoholi

         20.14.22    Monohidroksilni alkoholi

         20.14.23    Dioli, polialkoholi, ciklički alkoholi i njihovi derivati

         20.14.24    Fenoli, fenolni alkoholi i derivati fenola

20.14.3              Industrijske monokarbonske masne kiseline; karbonske kiseline i njihovi derivati

         20.14.31    Industrijske monokarbonske masne kiseline; kisela ulja od rafinacije

         20.14.32    Zasićene acikličke monokarbonske kiseline i njihovi derivati

         20.14.33    Aromatske polikarbonske i karbonske kiseline s dodatnom kisikovom funkcijom; njihovi derivati, osim
    salicilne kiseline i njenih soli

         20.14.34    Aromatske polikarbonske i karbonske kiseline s dodatnom kisikovom funkcijom; njihovi derivati, osim
    salicilne kiseline i njenih soli

20.14.4              Organski spojevi s dušičnim funkcijama

         20.14.41    Spojevi s aminofunkcijom

         20.14.42    Aminospojevi s kisikovom funkcijom, osim lizina i glutaminske kiseline

         20.14.43    Ureini; spojevi s ugljičnom funkcijom, spojevi s nitrilnom funkcijom; njihovi derivati

         20.14.44    Spojevi s ostalim dušičnim funkcijama

20.14.5              Organski sumporni spojevi i ostali organsko-
   -anorganski spojevi; heterociklički spojevi, d.
n.

         20.14.51    Organski sumporni spojevi i ostali organsko-anorganski spojevi

         20.14.52    Heterociklički spojevi, d. n.; nukleinske kiseline i njezine soli

         20.14.53    Esteri fosforne kiseline i njihove soli ili esteri od drugih anorganskih kiselina (osim estera vodikovog halogenida)
    i njihove soli; njihovi halogeni, sulfo-, nitro-, ili nitrozo derivati

20.14.6               Eteri, organski peroksidi, epoksidi, acetali i poluacetali; ostali organski spojevi

         20.14.61    Spojevi s aldehidnom funkcijom

         20.14.62    Spojevi s ketonskom i kinonskom funkcijom

         20.14.63    Eteri, organski peroksidi, epoksidi, acetali, poluacetali i njihovi derivati

         20.14.64    Enzimi i ostali organski spojevi, d. n.

20.14.7               Raznovrsni osnovni organski kemijski proizvodi

         20.14.71    Derivati biljnoga podrijetla i smolni proizvodi

         20.14.72    Drveni ugljen

         20.14.73    Ulja i drugi proizvodi destilacije katrana kamenoga ugljena na visokoj temperaturi; katranska smola i koks
    od katranske smole

         20.14.74    Nedenaturirani etilni alkohol, alkoholne jačine > = 80%

         20.14.75    Etilni alkohol i ostali denaturirani alkoholi, bilo koje jačine

20.14.8               Ostatne lužine iz proizvodnje drvne celuloze, osim tal ulja

         20.14.80    Ostatne lužine iz proizvodnje drvne celuloze, osim tal ulja

20.14.9               Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ostalih organskih osnovnih kemikalija

         20.14.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ostalih organskih osnovnih kemikalija

20.15                  Gnojivo i dušični spojevi

20.15.1               Dušična kiselina; sulfonitrične kiseline; amonijak

         20.15.10    Dušična kiselina; sulfonitrične kiseline; amonijak

20.15.2               Amonijev klorid; nitriti;

         20.15.20    Amonijev klorid; nitriti;

20.15.3               Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska

         20.15.31    Urea

         20.15.32    Amonijev sulfat

         20.15.33    Amonijev nitrat

         20.15.34    Dvostruke soli i mješavine kalcijevog i amonijevog nitrata

         20.15.35    Mješavine amonijevog nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim tvarima, osim gnojiva

         20.15.39    Ostala dušična gnojiva i smjese

20.15.4               Fosfatna gnojiva, mineralna ili kemijska

         20.15.41    Superfosfati

         20.15.49    Ostala fosfatna gnojiva

20.15.5               Kalijeva gnojiva, mineralna ili kemijska

         20.15.51    Kalijev klorid

         20.15.52    Kalijev sulfat

         20.15.59    Ostala kalijeva gnojiva, mineralna ili kemijska

20.15.6               Natrijev nitrat

         20.15.60    Natrijev nitrat

20.15.7               Gnojiva, d. n.

         20.15.71    Gnojiva što sadrže tri gnojiva elementa: dušik, fosfor i kalij

         20.15.72    Diamonijev hidrogenortofosfat (diamonijev fosfat)

         20.15.73    Monoamonijev fosfat

         20.15.74    Gnojiva što sadrže dva gnojiva elementa: dušik i fosfor

         20.15.75    Gnojiva što sadrže dva gnojiva elementa: fosfor i kalij

         20.15.76    Kalijev nitrat

         20.15.79    Mineralna ili kemijska gnojiva što sadrže najmanje dva gnojiva elementa (dušik, fosfor, kalij), d. n.

20.15.8              Životinjska ili biljna gnojiva, d. n.

         20.15.80    Životinjska ili biljna gnojiva, d. n.

20.15.9              Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje gnojiva i dušičnih spojeva

         20.15.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje gnojiva i dušičnih spojeva

20.16                 Plastika u primarnim oblicima

20.16.1              Polimeri etilena, u primarnim oblicima

         20.16.10    Polimeri etilena, u primarnim oblicima

20.16.2              Polimeri sirena, u primarnim oblicima

         20.16.20    Polimeri sirena, u primarnim oblicima

20.16.3              Polimeri vinilklorida i drugih halogeniranih olefina, u primarnim oblicima

         20.16.30    Polimeri vinilklorida i drugih halogeniranih olefina, u primarnim oblicima

20.16.4              Poluacetali, ostali polieteri i epoksidne smole, u primarnim oblicima; polikarbonati, alkidne smole,
   polialil esteri i drugi poliesteri, u primarnim oblicima

         20.16.40    Poliacetali, ostali polieteri i epoksidne smole, u primarnim oblicima; polikarbonati, alkidne smole, polialil
    esteri i  drugi poliesteri, u primarnim oblicima

20.16.5              Ostala plastika u primarnim oblicima; izmjenjivači iona

         20.16.51    Polimeri propilena i drugih olefina, u primarnim oblicima

         20.16.52    Polimeri vinilacetata i drugih vinilestera, te ostali vinilpolimeri, u primarnim oblicima

         20.16.53    Akrilni polimeri, u primarnim oblicima

         20.16.54    Poliamidi, u primarnim oblicima

         20.16.55    Urea smole; tioureja smole i melaminske smole, u primarnim oblicima

         20.16.56    Ostale amino smole, fenolne smole i poliuretani, u primarnim oblicima

         20.16.57    Silikoni, u primarnim oblicima

         20.16.59    Ostala plastika, u primarnim oblicima, d. n.

20.16.9              Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje plastike u primarnim oblicima

         20.16.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje plastike u primarnim oblicima

20.17                  Sintetički kaučuk u primarnim oblicima

20.17.1              Sintetički kaučuk u primarnim oblicima

         20.17.10    Sintetički kaučuk u primarnim oblicima

20.17.9              Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje sintetičkog kaučuka u primarnim oblicima

         20.17.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje sintetičkog kaučuka u primarnim oblicima

20.2                    Pesticidi i drugi agrokemijski proizvodi

20.20                  Pesticidi i drugi agrokemijski proizvodi

20.20.1              Pesticidi i drugi agrokemijski proizvodi

         20.20.11    Insekticidi

         20.20.12    Herbicidi

         20.20.13    Sredstva protiv klijanja i reguliranja rasta biljaka

         20.20.14    Dezinficijensi

         20.20.15    Fungicidi

         20.20.19    Ostali pesticidi i ostali agrokemijski proizvodi

20.20.9               Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje pesticida i drugih agrokemijskih proizvoda

         20.20.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje pesticida i drugih agrokemijskih proizvoda

20.3                    Boje, lakovi i slični premazi, grafičke boje i kitovi

20.30                  Boje, lakovi i slični premazi, grafičke boje i kitovi

20.30.1              Boje i lakovi na osnovi polimera

         20.30.11    Boje i lakovi na osnovi akrilnih i vinilnih polimera, u vodenom mediju

         20.30.12    Boje i lakovi na osnovi poliestera, akrilnih i vinilnih polimera, u nevodenom mediju; otopine

20.30.2               Ostale boje i lakovi, te slični proizvodi; umjetničke i grafičke boje

         20.30.21    Pripravljeni pigmenti, opacifijenti i koloranti, staklasti emajli i glazure, prevlake, tekući keramički lakovi i
    slični preparati; frite od stakla

         20.30.22    Ostale boje i lakovi; pripremljeni sikativi

         20.30.23    Boje za umjetničko slikanje, nastavu ili pismoslikare, boje za toniranje, boje za zabavu i slično

         20.30.24    Grafičke boje

20.30.9               Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje boja, lakova i sličnih premaza, grafičke tinte i kitova

         20.30.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje boja, lakova i sličnih premaza, grafičke tinte i kitova

20.4                    Sapuni i deterdženti, sredstva za čišćenje i poliranje, parfemi i toaletno-kozmetički preparati

20.41                  Sapuni i deterdženti, sredstva za čišćenje i poliranje

20.41.1              Glicerin

         20.41.10    Glicerin

20.41.2              Organska površinski aktivna sredstva, osim sapuna

         20.41.20    Organska površinski aktivna sredstva, osim sapuna

20.41.3              Sapuni, sredstva za pranje i čišćenje

         20.41.31    Sapun i organski površinski aktivni proizvodi i preparati koji se koriste kao sapun; papir, vata i pust,
    impregnirani, premazani ili pokriveni sapunom ili deterdžentom

         20.41.32    Deterdženti i preparati za pranje

20.41.4               Mirisni preparati i voskovi

         20.41.41    Preparati za parfimiranje i dezodoriranje prostorija

         20.41.42    Umjetni i pripremljeni voskovi

         20.41.43    Politure i laštila za obuću, namještaj, podove, karoserije, staklo ili metal

         20.41.44    Paste, praškovi i ostala sredstva za čišćenje

20.41.9               Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje sapuna i deterdženata, sredstava za čišćenje i poliranje

         20.41.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje sapuna i deterdženata, sredstava za čišćenje i poliranje

20.42                 Parfemi i toaletno-kozmetički preparati

20.42.1             Parfemi i toaletno-kozmetički preparati

         20.42.11    Parfemi i toaletne vode

         20.42.12    Proizvodi za šminkanje usana i očiju

         20.42.13    Preparati za manikiranje i pedikiranje

         20.42.14    Puderi za kozmetičku i toaletnu uporabu

         20.42.15    Dekorativna kozmetika i preparati za njegu kože, (uključujući preparate za sunčanje), d. n.

         20.42.16    Šamponi, lakovi za kosu, preparati za trajno kovrčanje i ispravljanje kose

         20.42.17    Losioni i ostali preparati za kosu, d. n.

         20.42.18    Preparati za usnu i zubnu higijenu (uključujući paste i praškove za učvršćivanje umjetnog zubala), konac za
    čišćenje zubi

         20.42.19    Preparati za brijanje; dezodoransi za osobnu uporabu i preparati protiv znojenja; preparati za kupanje;
    ostali parfimerijski, kozmetički i toaletni preparati, d. n.

20.42.9              Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje parfema i toaletno-kozmetičkih preparata

         20.42.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje parfema i toaletno-kozmetičkih preparata

20.5                     Ostali kemijski proizvodi

20.51                  Eksplozivi

20.51.1              Pripremljeni eksploziv; sporogoreći štapini; udarne i eksplozivne kapsule; upaljači; električni
   detonatori; pirotehnički proizvodi za vatromet

         20.51.11    Barut i pripremljeni eksplozivi

         20.51.12    Sigurnosni štapini; detonirajući štapini; kapsle; upaljači; električni detonatori

         20.51.13    Pirotehnički proizvodi za vatromete

         20.51.14    Signalne rakete, rakete protiv tuce, za signalizacija u magli i drugi pirotehnički proizvodi, osim za vatromete

20.51.2               Šibice

         20.51.20    Šibice

20.51.9              Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje eksploziva

         20.51.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje eksploziva

20.52                  Ljepila

20.52.1              Ljepila

         20.52.10    Ljepila

20.52.9              Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ljepila

         20.52.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ljepila

20.53                  Eterična ulja

20.53.1               Eterična ulja

         20.53.10    Eterična ulja

20.53.9               Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje eteričnih ulja

         20.53.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje eteričnih ulja

20.59                 Ostali kemijski proizvodi, d. n.

20.59.1             Fotografske ploče i filmovi, te samorazvijajući filmovi; kemijski preparati i nemiješani proizvodi
   za fotografsku uporabu

         20.59.11    Fotografske ploče i filmovi, te samorazvijajući filmovi, osjetljivi, neeksponirani; fotopapir

         20.59.12    Fotografske emulzije osjetljive na svjetlost; kemijski preparati za fotografsku uporabu, d. n.

20.59.2              Kemijski modificirane životinjske ili biljne masti i ulja; nejestive mješavine životinjskih ili biljnih masti i ulja

         20.59.20    Kemijski modificirane životinjske ili biljne masti i ulja; nejestive mješavine životinjskih ili biljnih masti i ulja

20.59.3              Crnila za pisanje i crtanje, te ostala crnila

         20.59.30    Crnila za pisanje i crtanje, te ostala crnila

20.59.4              Preparati za podmazivanje; aditivi; antifriz

         20.59.41    Preparati za podmazivanje

         20.59.42    Antidetonatorski preparati; aditivi za mineralna ulja i slični proizvodi

         20.59.43    Tekućina za hidraulične kočnice; antifriz i preparati za odleđivanje

20.59.5               Raznovrsni kemijski proizvodi

         20.59.51    Peptoni, ostale bjelančevinaste tvari i njihovi derivati, d. n.; kožni prah

         20.59.52    Mase za modeliranje; smjese za zubne otiske, te drugi preparati za uporabu u zubarstvu na osnovi gipsa; preparati
    i  punila za aparate za gašenje požara; pripremljene podloge za razvoj mikroorganizama; dijagnostički
    i  laboratorijski reagensi, d. n.

         20.59.53    Kemijski elementi u obliku diskova i kemijski spojevi dopirani za uporabu u elektronici

         20.59.54    Aktivni ugljen

         20.59.55    Sredstva za doradu, nosači boja, sredstva za ubrzavanje i fiksiranje boje te slični proizvodi

         20.59.56    Preparati za površinsku obradu metala; pripremljeni ubrzivači vulkanizacije za gumu; složeni plastifikatori
    i stabilizatori za gumu ili plastiku; katalitički preparati, d. n.; miješani alkilbenzini i miješani alkilnaftaleni, d. n.

         20.59.57    Pripremljena veziva za ljevaoničke kalupe i jezgre; kemijski proizvodi

         20.59.59    Ostali raznovrsni kemijski proizvodi, d. n.

20.59.6               Želatina i derivati od želatine, uključujući albumin iz mlijeka

         20.59.60    Želatina i derivati od želatine, uključujući albumin iz mlijeka

20.59.9               Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ostalih kemijskih proizvoda, d. n.

         20.59.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ostalih kemijskih proizvoda, d. n.

20.6                     Umjetna vlakna

20.60                   Umjetna vlakna

20.60.1               Sintetička vlakna

         20.60.11    Kablovi od sintetičkih filamenata i rezanih sintetičkih vlakana, negrebenanih i nečešljanih

         20.60.12    Sintetska pređa, velike čvrstoće od najlona ili drugih poliamida i poliestera

         20.60.13    Ostala teksturirana pređa i ostala jednonitna pređa

         20.60.14    Sintetički monofilamenti; uske vrpce i slično, od sintetičkih tekstilnih materijala

20.60.2               Umjetna vlakna

         20.60.21    Kablovi od celularnih i ostalih umjetnih filamenata i rezanih celularnih i ostalih umjetnih vlakana,
    negrebenih i nečešljanih

         20.60.22    Umjetna pređa, velike čvrstoće, od viskoznoga rajona

         20.60.23    Ostala umjetna teksturirana i jednonitna pređa  

         20.60.24    Umjetni monofilamenti; vrpce i slično, od umjetnih tekstilnih materijala 

20.60.9               Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje umjetnih vlakana

         20.60.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje umjetnih vlakana

21                        Osnovni farmaceutski proizvodi i farmaceutski     pripravci

21.1                    Osnovni farmaceutski proizvodi

21.10                  Osnovni farmaceutski proizvodi

21.10.1               Salicilna kiselina, O-acetilsalicilna kiselina, njihove soli i esteri

         21.10.10    Salicilna kiselina, O-acetilsalicilna kiselina, njihove soli i esteri

21.10.2               Lizin, glutaminska kiselina i njihove soli; kvarterne amonijeve soli i hidroksidi; fosfoaminolipidi;
    amidi, njihovi derivati i soli

         21.10.20    Lizin, glutaminska kiselina i njihove soli; kvarterne amonijeve soli i hidroksidi; fosfoaminolipidi; amidi,
    njihovi  derivati i soli

21.10.3               Laktoni, d. n., heterociklički spojevi samo s heteroatomom ili heteroatomima dušika, koji u strukturi
    sadrže  nekondenzirani pirazolov prsten, pirimidinov prsten, piperazinov prsten, nekondenzirani
    triazinov prsten ili fenatiazinov prsten, ali dalje nekondenzirani; hidantion i njegovi derivati; sulfonamidi

         21.10.31     Laktoni, d. n., heterociklički spojevi samo s heteroatomom ili heteroatomima dušika, koji u strukturi
    sadrže nekondenzirani pirazolov prsten, pirimidinov prsten, piperazinov prsten, nekondenzirani triazinov
    prsten ili fenatiazinov prsten, ali dalje nekondenzirani; hidantion i njegovi derivati

         21.10.32    Sulfonamidi

21.10.4               Šećeri kemijski čisti, d. n.; šećerni eteri i esteri, te njihove soli, d. n.

         21.10.40    Šećeri kemijski čisti, d. n.; šećerni eteri i esteri, te njihove soli, d. n.

21.10.5               Provitamini, vitamini i hormoni; glikozidi i biljni alkaloidi i njihovi derivati; antibiotici

         21.10.51    Provitamini, vitamini i njihovi derivati

         21.10.52    Hormoni i njihovi derivati; ostali steroidi koji se primarno koriste kao hormoni

         21.10.53    Glikozidi, biljni alkaloidi, njihove soli, eteri, esteri i ostali derivati

         21.10.54    Antibiotici

21.10.6               Žlijezde i ostali organi; njihovi ekstrakti i ostale tvari ljudskoga ili životinjskoga podrijetla, d. n.

         21.10.60    Žlijezde i ostali organi; njihovi ekstrakti i ostale tvari ljudskoga ili životinjskoga podrijetla, d. n.

21.10.9              Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje osnovnih farmaceutskih proizvoda

         21.10.99   Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje osnovnih farmaceutskih proizvoda

21.2                    Farmaceutski pripravci

21.20                 Farmaceutski pripravci

21.20.1              Lijekovi

         21.20.11    Lijekovi, koji sadrže peniciline ili druge antibiotike

         21.20.12    Lijekovi, koji sadrže hormone, ali ne antibiotike

         21.20.13    Lijekovi, koji sadrže alkaloide ili njihove derivate, ali ne hormone niti antibiotike

21.20.2               Ostali farmaceutski proizvodi

         21.20.21    Antiserumi i cjepiva

         21.20.22    Kemijski sredstva za kontracepciju na osnovi hormona i spermicida

         21.20.23    Dijagnostički reagensi i ostali farmaceutski proizvodi

         21.20.24    Ljepljivi zavoji, kirurški kateut i slični proizvodi; kutije za prvu pomoć

21.20.9               Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje farmaceutskih pripravaka

         21.20.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje farmaceutskih pripravaka

22                        Proizvodi od gume i plastike

22.1                    Proizvodi od gume

22.11                 Vanjske i unutarnje gume za vozila; protektiranje vanjskih guma

22.11.1             Nove vanjske i unutarnje gume

         22.11.11    Nove vanjske pneumatske gume, za motorna vozila

         22.11.12    Nove vanjske pneumatske gume, za bicikle i motocikle

         22.11.13    Nove vanjske pneumatske gume, za autobuse, kamione i zrakoplove

         22.11.14    Vanjske gume za poljoprivredna vozila; ostale nove vanjske pneumatske gume

         22.11.15    Unutarnje gume, čvrste polupneumatske gume, zamjenjivi gumeni dijelovi vanjskih guma

         22.11.16    Profilirane vrpce sa šarama za protektiranje vanjskih guma

22.11.2               Protektirane pneumatske vanjske gume

         22.11.20    Protektirane pneumatske vanjske gume

22.11.9               Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje vanjskih i unutarnjih guma; protektiranje i izgradnja guma

         22.11.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje vanjskih i unutarnjih guma; protektiranje i izgradnja guma

22.19                   Ostali proizvodi od gume

22.19.1               Regenerirana guma u primarnim oblicima ili u pločama, listovima i trakama

         22.19.10    Regenerirana guma u primarnim oblicima ili u pločama, listovima i trakama

22.19.2               Nevulkanizirane gume i njihovi proizvodi; vulkanizirana guma, osim tvrde gume, u kordu,
    trakama, pločama, listovima, šipkama, cijevima i profilima

         22.19.20    Nevulkanizirane gume i njihovi proizvodi; vulkanizirana guma, osim tvrde gume, u kordu, trakama,
    pločama, listovima, šipkama, cijevima i profilima

22.19.3               Cijevi i crijeva od vulkanizirane gume, osim od tvrde gume

         22.19.30    Cijevi i crijeva od vulkanizirane gume, osim od tvrde gume

22.19.4               Pogonsko i transportno remenje, od vulkanizirane gume

         22.19.40    Pogonsko i transportno remenje, od vulkanizirane gume

22.19.5               Gumirani tekstilni proizvodi, osim vlakana od gumenoga korda

         22.19.50    Gumirani tekstilni proizvodi, osim vlakana od gumenoga korda

22.19.6               Odjevni predmeti i pribor od vulkanizirane gume, osim od tvrde gume

         22.19.60    Odjevni predmeti i pribor od vulkanizirane gume, osim od tvrde gume

22.19.7               Proizvodi od vulkanizirane gume, d. n.; tvrda guma; proizvodi od tvrde gume

         22.19.71    Higijenski i farmaceutski proizvodi (uključujući dude), od vulkanizirane gume, osim od tvrde gume

         22.19.72    Podni prekrivači i prostirači, od vulkanizirane gume, osim od pjenaste gume

         22.19.73    Ostali proizvodi od vulkanizirane gume, d. n.; tvrda guma u svim oblicima i njezini proizvodi; podni prekrivači
    i  prostirači, od vulkanizirane pjenaste gume

22.19.9              Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ostalih proizvoda od gume

         22.19.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ostalih proizvoda od gume

22.2                     Proizvodi od plastike

22.21                  Ploče, listovi, cijevi i profili od plastike

22.21.1              Monofilamenti presjeka većega od 1 mm, šipke, štapovi i profilni oblici od plastike

         22.21.10    Monofilamenti presjeka većega od 1 mm, šipke, štapovi i profilni oblici od plastike

22.21.2               Cijevi, crijeva i njihov pribor, od plastike

         22.21.21    Umjetna crijeva od skrućenih bjelančevina ili celuloznih materijala; cijevi i crijeva, kruta, od plastike

         22.21.29    Ostale cijevi, crijeva i pribor od plastike

22.21.3               Ploče, listovi, filmovi, folije i vrpce od plastike, neojačani ili slično kombinirani s drugim materijalima

         22.21.30    Ploče, listovi, filmovi, folije i vrpce od plastike, neojačani ili slično kombinirani s drugim materijalima

22.21.4               Ostale ploče, listovi, filmovi, folije i vrpce od plastike

         22.21.41    Ostale ploče, listovi, filmovi, folije i vrpce od plastike, celularne strukture

         22.21.42    Ostale ploče, listovi, filmovi, folije i vrpce od plastike, necelularne strukture

22.21.9               Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje plastičnih ploča, listova, cijevi i profila

         22.21.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje plastičnih ploča, listova, cijevi i profila

22.22                   Ambalaža od plastike

22.22.1               Ambalaža od plastike

         22.22.11    Vreće i vrećice (uključujući stožaste), od polietilena

         22.22.12    Vreće i vrećice (uključujući stožaste), od ostale plastike, osim polietilenske

         22.22.13    Kutije, sanduci, gajbe i slični proizvodi, od plastike

         22.22.14    Baloni, boce, bočice i slični proizvodi, od plastike

         22.22.19    Ostala plastična ambalaža za transport i pakiranje

22.22.9               Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje plastične ambalaže

         22.22.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje plastične ambalaže

22.23                  Proizvodi od plastike za građevinarstvo

22.23.1              Proizvodi od plastike za građevinarstvo; linoleum i podni pokrivači na tekstilnoj osnovi

         22.23.11    Obloge za pod, zid i strop od plastike, u rolama ili pločicama

         22.23.12    Kade, tuš-kade, umivaonici, zahodske daske i poklopci, vodokotlići i slični sanitarni proizvodi, od plastike

         22.23.13    Spremnici, cisterne, kace i slično, sadržine >300 l, od plastike

         22.23.14    Vrata, prozori i njihovi okviri, te pragovi za vrata; rolete, kapci i slični proizvodi, te njihovi dijelovi, od plastike

         22.23.15    Linoleum i podni prekrivači na tekstilnoj osnovi, tj. rezan u oblike, kao npr. vinili, linoleum, itd.

         22.23.19    Proizvodi od plastike za građevinarstvo, d. n.

22.23.2              Montažne kuće, od plastike

         22.23.20    Montažne kuće, od plastike

22.23.9              Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje proizvoda od plastike za građevinarstvo

         22.23.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje proizvoda od plastike za građevinarstvo

22.29                  Ostali proizvodi od plastike

22.29.1               Odjeća i pribor za odjeću (uključujući rukavice), od plastike

         22.29.10    Odjeća i pribor za odjeću (uključujući rukavice), od plastike

22.29.2               Ostali proizvodi od plastike, d. n.

         22.29.21    Samoljepljive ploče, listovi, filmovi, folije, vrpce i drugi ravni oblici, od plastike, u rolama širine manje
    od uključujući 20 cm

         22.29.22    Ostale samoljepljive ploče, listovi, filmovi, folije, vrpce i drugi ravni oblici od plastike

         22.29.23    Stolno i kuhinjsko posuđe, te ostali predmeti za kućanstvo i toaletne potrebe, od plastike

         22.29.24    Dijelovi, d. n., svjetiljki i njihovog pribora, svjetlećih natpisa i slično, od plastike

         22.29.25    Uredski i školski pribor, od plastike

         22.29.26    Pribor za namještaj, karoserije i slično, od plastike; figurice i ostali ukrasni predmeti, od plastike

         22.29.29    Ostali proizvodi od plastike

22.29.9               Usluge proizvodnje ostalih proizvoda od plastike; Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje
    ostalih proizvoda od plastike

         22.29.91    Usluge proizvodnje ostalih proizvoda od plastike

         22.29.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ostalih proizvoda od plastike

23                        Ostali nemetalni i mineralni proizvodi

23.1                    Staklo i proizvodi od stakla

23.11                  Ravno staklo

23.11.1              Ravno staklo

         23.11.11    Valjano, lijevano, vučeno ili puhano staklo, u listovima, ali drugačije neobrađeno

         23.11.12    Float-staklo, površinski brušeno ili polirano, u listovima, ali drugačije neobrađeno

23.11.9              Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ravnog stakla

         23.11.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ravnog stakla

23.12                  Oblikovano i obrađeno ravno staklo

23.12.1              Oblikovano i obrađeno ravno staklo

         23.12.11    Staklo u listovima, savijeno s obrađenim rubovima, gravirano, brušeno, emajlirano ili drugačije obrađeno,
    ali neuokvireno ili nesastavljeno

         23.12.12    Sigurnosno staklo

         23.12.13    Staklena zrcala; višeslojni zidni elementi za izolaciju, od stakla

23.12.9              Podugovarateljski poslovi kao dio oblikovanja i obrade ravnog stakla

         23.12.99    Podugovarateljski poslovi kao dio oblikovanja i obrade ravnog stakla

23.13                   Šuplje staklo

23.13.1               Šuplje staklo

         23.13.11    Boce, staklenke, bočice i druga ambalaža od stakla, osim ampula; stakleni čepovi, poklopci i ostali zatvarači,
    od stakla

         23.13.12    Čaše za piće, osim keramičkih

         23.13.13    Proizvodi od stakla za uporabu kod stola, u kuhinji, u uredima, za unutrašnju dekoraciju, za toaletnu uporabu
    i slično

         23.13.14    Ulošci od stakla za termos-boce i druge vakuum-posude

23.13.9               Usluge finiširanja šupljeg stakla; Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje šupljeg stakla

         23.13.91    Usluge dovršavanja čaša za piće i drugih proizvoda od stakla za uporabu kod stola ili u kuhinji

         23.13.92    Usluge dovršavanja ambalaže od stakla

         23.13.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje šupljeg stakla

23.14                   Staklena vlakna

23.14.1               Staklena vlakna

         23.14.11    Trake, rovings, pređa i sječene niti, od staklenih vlakana

         23.14.12    Koprene (voali), mreže, mat, hasure, ploče i ostali predmeti od staklenih vlakana, osim tkanina

23.14.9              Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje staklenih vlakana

         23.14.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje staklenih vlakana

23.19                  Ostalo obrađeno staklo uključujući tehničku robu od stakla

23.19.1              Ostalo staklo, polugotovo

         23.19.11    Staklo u masi, kuglama (osim neobrađenih staklenih kuglica) šipkama i cijevima; otpaci i ostaci od stakla

         23.19.12    Stakleni blokovi, opeke, crjepovi, pločice i ostali proizvodi od prešanog ili lijevanog stakla; olovom
    uokvirena prozorska okna u boji i slično; multiceralno ili pjenasto staklo u blokovima, pločama i slično

23.19.2               Tehničko i ostalo staklo

         23.19.21    Baloni i drugi stakleni omotači, njihovi otvoreni i stakleni dijelovi za električne žarulje, katodne cijevi
    i slično

         23.19.22    Staklo za satove i naočale, optički neobrađeno; izdubljena sferna stakla i njihovi segmenti za proizvodnju
    takvih stakala

         23.19.23    Proizvodi od stakla za laboratorijsku, higijensku i farmaceutsku uporabu; staklene ampule

         23.19.24    Stakleni dijelovi svjetiljki i dr. svjetleće opreme, svjetlećih znakova, natpisa i slično

         23.19.25    Električni izolatori od stakla

         23.19.26    Proizvodi od stakla, d. n.

23.19.9               Usluge finiširanja ostalog stakla, uključujući tehničku robu od stakla; Podugovarateljski poslovi kao
    dio proizvodnje i obrade ostalog stakla, uključujući tehničku robu od stakla

         23.19.91    Usluge finiširanja ostalog stakla, uključujući tehničku robu od stakla

         23.19.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje i obrade ostalog stakla, uključujući tehničku robu od stakla

23.2                     Vatrostalni proizvodi

23.20                   Vatrostalni proizvodi

23.20.1               Vatrostalni proizvodi

         23.20.11    Opeka, blokovi, crjepovi i ostali keramički proizvodi od silicijskoga fosilnoga brašna ili zemlje

         23.20.12    Vatrostalna opeka, blokovi, crjepovi i slični keramički proizvodi za građevinarstvo, osim od silicijskoga
    fosilnoga brašna ili zemlje

         23.20.13    Vatrostalni cementi, žbuke, betoni i slične vatrostalne mješavine, d. n.

         23.20.14    Nepečeni vatrostalni proizvodi; ostali vatrostalni keramički proizvodi

23.20.9              Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje vatrostalnih proizvoda

         23.20.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje vatrostalnih proizvoda

23.3                    Proizvodi od gline za građevinarstvo

23.31                  Keramičke pločice i ploče

23.31.1              Keramičke pločice i ploče

         23.31.10    Keramičke pločice i ploče

23.31.9              Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje keramičkih pločica i ploča

         23.31.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje keramičkih pločica i ploča

23.32                  Opeka, crjepovi i proizvodi za građevinarstvo od pečene gline

23.32.1              Opeka, crjepovi i proizvodi za građevinarstvo od pečene gline

         23.32.11    Nevatrostalna keramička građevinska opeka, blokovi za podove, blokovi-nosači i slično

         23.32.12    Krovni crjepovi, dimovodne cijevi, kape na dimnjaku, arhitektonski ukrasi i drugi keramički proizvodi
    za građevinarstvo

         23.32.13    Keramičke cijevi, odvodi, žljebnjaci i pribor za cijevi

23.32.9               Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje opeka, crjepova i proizvoda za građevinarstvo, od
     pečene gline

         23.32.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje opeka, crjepova i proizvoda za građevinarstvo, od pečene gline

23.4                    Ostali proizvodi od porculana i keramike

23.41                  Keramički proizvodi za kućanstvo i ukrasni predmeti

23.41.1              Keramički proizvodi za kućanstvo i ukrasni predmeti

         23.41.11    Stolno i kuhinjsko posuđe, ostali predmeti za uporabu u kućanstvu i u toaletne svrhe, od porculana

         23.41.12    Stolno i kuhinjsko posuđe, ostali predmeti za uporabu u kućanstvu i u toaletne svrhe, osim od porculana

         23.41.13    Figurice i drugi ukrasni keramički predmeti

23.41.9              Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje keramičkih proizvoda za kućanstvo i
    ukrasnih predmeta

         23.41.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje keramičkih proizvoda za kućanstvo i ukrasnih predmeta

23.42                  Sanitarna keramika

23.42.1               Sanitarna keramika

         23.42.10    Sanitarna keramika

23.42.9               Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje sanitarne keramike

         23.42.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje sanitarne keramike

23.43                   Keramički izolatori i izolacijski pribor

23.43.1               Električni izolatori od keramike; izolacijski pribor, za električne strojeve, uređaje ili opremu,
    od keramike

         23.43.10    Električni izolatori od keramike; izolacijski pribor, za električne strojeve, uređaje ili opremu, od keramike

23.43.9               Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje keramičkih izolatora i izolacijskog pribora

         23.43.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje keramičkih izolatora i izolacijskog pribora

23.44                   Ostali tehnički proizvodi od keramike

23.44.1               Ostali tehnički proizvodi od keramike

         23.44.11    Keramički proizvodi za laboratorijsku, kemijsku i ostalu tehničku uporabu, od porculana

         23.44.12    Keramički proizvodi za laboratorijsku, kemijsku i ostalu tehničku uporabu, osim od porculana

23.44.9               Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ostalih tehničkih keramičkih proizvoda

         23.44.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ostalih tehničkih keramičkih proizvoda

23.49                   Ostali proizvodi od keramike

23.49.1               Ostali proizvodi od keramike

         23.49.11    Keramički proizvodi za uporabu u poljoprivredi, za prenošenje ili pakiranje robe

         23.49.12    Ostali keramički proizvodi, osim za građevinarstvo, d. n.

23.49.9              Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ostalih proizvoda od keramike

         23.49.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ostalih proizvoda od keramike

23.5                    Cement, vapno i gips

23.51                  Cement

23.51.1             Cement

         23.51.11    Klinker-cement

         23.51.12    Portland cement, aluminijski cement, cement od šljake i slični hidraulični cementi

23.51.9               Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje cementa

         23.51.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje cementa

23.52                  Vapno i gips

23.52.1               Živo vapno, gašeno vapno i hidraulično vapno

         23.52.10    Živo vapno, gašeno vapno i hidraulično vapno

23.52.2               Gips

         23.52.20    Gips

23.52.3               Kalcinirani ili aglomerirani dolomit

         23.52.30    Kalcinirani ili aglomerirani dolomit

23.52.9              Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje vapna i gipsa

         23.52.99   Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje vapna i gipsa

23.6                    Proizvodi od betona, cementa i gipsa

23.61                  Proizvodi od betona za građevinarstvo

23.61.1              Proizvodi od betona za građevinarstvo

         23.61.11    Blokovi, ploče, opeka i slični proizvodi od cementa, betona ili umjetnoga kamena

         23.61.12    Montažni građevni elementi za visokogradnju i niskogradnju od cementa, betona ili umjetnoga kamena

23.61.2              Montažne kuće od betona

         23.61.20    Montažne kuće od betona

23.61.9              Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje proizvoda od betona za građevinarstvo

         23.61.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje proizvoda od betona za građevinarstvo

23.63                  Gotova betonska smjesa

23.63.1              Gotova betonska smjesa

         23.63.10    Gotova betonska smjesa

23.63.9               Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje gotove betonske smjese

23.63.99             Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje gotove betonske smjese

23.64                   Žbuka

23.64.1               Žbuka

         23.64.10    Žbuka

23.64.9              Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje žbuke

         23.64.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje žbuke

23.65                   Fibro-cement

23.65.1               Proizvodi od fibro-cementa

         23.65.11    Paneli, ploče i slično, od biljnih vlakana, slame i drvnih otpadaka, aglomeriranih mineralnim vezivima

         23.65.12    Proizvodi od azbestnoga cementa, celuloznoga fibro-cementa i slično

23.65.9               Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje proizvoda od fibro-cementa

         23.65.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje proizvoda od fibro-cementa

23.69                  Ostali proizvodi od betona, cementa i gipsa

23.69.1               Ostali proizvodi od betona, cementa i gipsa

         23.69.11    Ostali proizvodi od gipsa ili u mješavini s njim, d. n.

         23.69.19    Proizvodi od cementa, betona ili umjetnog kamena, d. n.

23.69.9              Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ostalih proizvoda od betona, gipsa i cementa

         23.69.99   Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ostalih proizvoda od betona, gipsa i cementa

23.7                    Rezan, oblikovan i obrađen kamen

23.70                  Rezan, oblikovan i obrađen kamen

23.70.1              Rezan, oblikovan i obrađen kamen

         23.70.11    Mramor, travertin, alabaster obrađeni i njihovi proizvodi (osim kamenih blokova, rubnjaka, ploče za
    pločnike, crjepova, kamenih kocaka i sličnih proizvoda); umjetno obojeni granulat ili prah od mramora,  
   
travertina i  alabastera

         23.70.12    Ostali obrađeni ukrasni kamen i kamen za gradnju te njihovi proizvodi; ostali umjetno obojeni granulat
    i prah
    od prirodnog kamena; proizvodi od aglomeriranog škriljevca

23.70.9               Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje rezanja, oblikovanja i obrade kamena

         23.70.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje rezanja, oblikovanja i obrade kamena

23.9                     Ostali nemetalni mineralni proizvodi

23.91                  Brusni proizvodi (abrazivi)

23.91.1              Brusni proizvodi (abrazivi)

         23.91.11    Mlinski kamen, brusni kamen, brusna kola i slično, bez postolja, za rad na kamenu, i njihovi dijelovi, od
    prirodnog kamena, od aglomeriranih prirodnih i umjetnih abraziva ili keramike

         23.91.12    Brusni prah ili zrna, na podlozi od tekstila, papira ili kartona

23.91.9               Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje brusnih proizvoda

         23.91.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje brusnih proizvoda

23.99                  Ostali nemetalni mineralni proizvodi, d. n.

23.99.1               Ostali nemetalni mineralni proizvodi, d. n.

         23.99.11    Prerađena azbestna vlakna; mješavine na osnovi azbesta i magnezijevog karbonata; proizvodi tih mješavina ili
    od azbesta; frikcijski materijali za kočnice, kvačila i slično, nemontirani

         23.99.12    Proizvodi od asfalta i sličnih materijala

         23.99.13    Bitumenske mješavine na osnovi prirodnog i umjetnog materijala od kamena i bitumena, prirodnog asfalta
    ili srodnih supstanci kao veziva

         23.99.14    Umjetni grafit; koloidalni i polukoloidalni grafit; pripravci na osnovi grafita i drugih vrsta ugljena, u
    obliku poluproizvoda

         23.99.15    Umjetni korund

         23.99.19    Proizvodi nemetalnih minerala, d. n.

23.99.9               Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje nemetalnih mineralnih proizvoda, d. n.

         23.99.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje nemetalnih mineralnih proizvoda, d. n.

24                         Osnovni metali

24.1                     Sirovo željezo i čelik, te ferolegure

24.10                   Sirovo željezo i čelik, te ferolegure

24.10.1               Primarni materijali od željeza i čelika

         24.10.11    Sirovo željezo i zrcalno željezo u hljepčićima, blokovima i drugim sirovim oblicima

         24.10.12    Ferolegure

         24.10.13    Proizvodi od željeza dobiveni izravnom redukcijom željezne rudače i ostali spužvasti proizvodi od željeza
    u komadima, peletama ili sličnim oblicima; željezo najmanje čistoće 99,94% masenog udjela, u
    komadima,   peletama i sličnim oblicima

         24.10.14    Granule i prah od sirovog željeza, zrcalnog željeza, ili čelika

24.10.2               Sirovi čelik

         24.10.21    Nelegirani čelik u ingotima ili drugim sirovim oblicima i poluproizvodi od nelegiranog čelika

         24.10.22    Nehrđajući čelik u ingotima ili drugim sirovim oblicima i poluproizvodi od nehrđajućeg čelika

         24.10.23    Ostali legirani oblici u ingotima ili drugim sirovim oblicima i poluproizvodi od ostalih legiranih čelika

24.10.3               Toplovaljani ravni proizvodi od čelika, dalje neobrađeni

         24.10.31    Toplovaljani ravni proizvodi nelegiranog od čelika, dalje neobrađeni, širine 600 mm ili veće

         24.10.32    Toplovaljani ravni proizvodi od nelegiranog čelika, dalje neobrađeni, širine manje od 600 mm

         24.10.33    Toplovaljani ravni proizvodi od nehrđajućeg čelika, dalje neobrađeni, širine 600 mm ili veće

         24.10.34    Toplovaljani ravni proizvodi od nehrđajućeg čelika, dalje neobrađeni, širine manje od 600 mm

         24.10.35    Toplovaljani ravni proizvodi od ostalih legiranih čelika, dalje neobrađeni, širine 600 mm i veće

         24.10.36    Toplovaljani ravni proizvodi od ostalih legiranih čelika, dalje neobrađeni, širine manje od 600 mm (osim
     proizvoda od silicijskog elektročelika)

24.10.4               Hladnovaljani ravni proizvodi od čelika, dalje neobrađeni, širine 600 mm ili veće

         24.10.41    Hladnovaljani ravni proizvodi od nelegiranog čelika, dalje neobrađeni, širine 600 mm ili veće

         24.10.42    Hladnovaljani ravni proizvodi od nehrđajućeg čelika, dalje neobrađeni, širine 600 mm ili veće

         24.10.43    Hladnovaljani ravni proizvodi od ostalih legiranih čelika, dalje neobrađeni, širine 600 mm ili veće

24.10.5               Ravni valjani proizvodi od čelika, obloženi, platirani ili prevučeni, valjani proizvodi od brzoreznog čelika
    i od silicijskog elektročelika

         24.10.51    Ravni valjani proizvodi od nelegiranog čelika, širine 600 mm ili veće, obloženi, platirani ili prevučeni

         24.10.52    Ravni valjani proizvodi od ostalog legiranog čelika, širine 600 mm ili veće, obloženi, platirani ili prevučeni

         24.10.53    Ravni valjani proizvodi od silicijskog elektročelika, širine 600 mm ili veće

         24.10.54    Ravni valjani proizvodi od silicijskog elektročelika, širine manje od 600 mm

         24.10.55    Ravni valjani proizvodi od brzoreznog čelika, širine manje od 600 mm

24.10.6               Toploobrađena žica i šipke od čelika

         24.10.61    Toplovaljana žica i šipke u nepravilnim namotanim, od nelegiranog čelika

         24.10.62    Ostala žica i šipke od čelika, dalje neobrađene nego kovane, toplovaljane, toplovučene toploistiskivane,
    uključujući one usukane poslije valjanja

         24.10.63    Toplovaljane žica i šipke, u nepravilno namotanim kolutima, od nehrđajućeg čelika

         24.10.64    Ostale žica i šipke od nehrđajućeg čelika, dalje neobrađene nego kovane, toplovaljane, toplovučene
    toploistiskivane, uključujući one usukane poslije valjanja

         24.10.65    Toplovaljana žica i šipke, u nepravilno namotanim kolutima, od ostalog legiranog čelika

         24.10.66    Ostala žica i šipke od ostalog nehrđajućeg čelika, dalje neobrađene nego kovane, toplovaljane,
    toplovučene toploistiskivane, uključujući one usukane poslije valjanja

         24.10.67    Šuplja žica i šipke za svrdla

24.10.7              Toploobrađeni teški profili od čelika, brušene ploče od čelika i dijelovi za izgradnju željezničkih i
    tramvajskih tračnica, od čelika

         24.10.71    Toplovaljani teški profili, dalje neobrađeni, toplovučeni ili toploistiskani, od nelegiranog čelika

         24.10.72    Toplovaljani teški profili, dalje neobrađeni, toplovučeni ili toploistiskani, od nehrđajućeg čelika

         24.10.73    Toplovaljani teški profili, dalje neobrađeni, toplovučeni ili toploistiskani, od ostalog legiranog čelika

         24.10.74    Brušene ploče, od čelika i zavareni profili, od čelika

         24.10.75    Dijelovi za izgradnju željezničkih i tramvajskih tračnica od čelika

24.10.9               Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje sirovog željeza, čelika i ferolegura

         24.10.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje sirovog željeza, čelika i ferolegura

24.2                    Cijevi, šuplji profili i pribor za cijevi, od čelika

24.20                  Cijevi, šuplji profili i pribor za cijevi, od čelika

24.20.1              Cijevi, šuplji profili, bešavni, od čelika

         24.20.11    Cijevi vrsta što ih se koristi za naftovode ili plinovode, bešavni, od čelika

         24.20.12    Zaštitne, proizvodne i bušačke cijevi, vrsta što ih se koristi pri bušenju za pridobivanje nafte ili plina

         24.20.13    Ostale cijevi, kružnog poprečnog presjeka, od čelika

         24.20.14    Cijevi nekružnog poprečnog presjeka i šuplji profili, od čelika

24.20.2              Cijevi, zavarene, kružnog poprečnog presjeka, vanjskog promjera većeg od 406,4 mm, od čelika

         24.20.21    Cijevi vrsta što se koristi za naftovode ili plinovode,zavarene, vanjskog promjera većeg od 406,4 mm, od čelika

         24.20.22    Zaštitne i proizvodne cijevi, vrsta što ih se koristi pri bušenju za pridobivanje nafte ili plina, zavarene,
    vanjskog promjera većeg od 406,4 mm, od čelika

         24.20.23    Ostale cijevi, kružnog poprečnog presjeka, zavarene, vanjskog promjera većeg od 406,4 mm, od čelika

         24.20.24    Ostale cijevi kružnog poprečnog presjeka, kao npr. s otvorenom spojem, zakovane ili zatvorene na sličan
    način, vanjskog promjera većeg od 406,4 mm, od čelika

24.20.3              Cijevi, vanjskog promjera 406,4 mm ili većeg, zavarene, od čelika

         24.20.31    Cijevi, vrsta što ih se koristi za naftovode ili plinovode, zavarene, vanjskog promjera 406,4 mm ili većeg, od čelika

         24.20.32    Zaštitne i proizvodne cijevi, vrsta što ih se koristi pri bušenju za pridobivanje nafte ili plina, zavarene, od čelika

         24.20.33    Ostale cijevi, kružnog poprečnog presjeka, zavarena, vanjskog promjera 406,4 mm ili većeg, od čelika

         24.20.34    Cijevi, nekružnog poprečnog presjeka, zavarene, vanjskog promjera 406,4 mm ili većeg, od čelika

         24.20.35    Ostale cijevi kao npr. s otvorenim spojem, zakovane ili zatvorene na sličan način, vanjskog promjera 406,4 mm
    ili većeg, od čelika

24.20.4              Pribor za cijevi od nelijevanog čelika

         24.20.40    Pribor za cijevi od nelijevanog čelika

24.20.9               Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje cijevi, šupljih profila i pribora za cijevi, od čelika

         24.20.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje cijevi, šupljih profila i pribora za cijevi, od čelika

24.3                     Ostali proizvodi primarne prerade čelika

24.31                   Hladno vučene šipke

24.31.1               Hladno vučene šipke i čvrsti profili od nelegiranog čelika

         24.31.10    Hladno vučene šipke i čvrsti profili od nelegiranog čelika

24.31.2               Hladno vučene šipke i čvrsti profili od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika

         24.31.20    Hladno vučene šipke i čvrsti profili od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika

24.31.3               Hladno vučene šipke i čvrsti profili od nehrđajućeg čelika

         24.31.30    Hladno vučene šipke i čvrsti profili od nehrđajućeg čelika

24.31.9               Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje hladno vučenog čelika

         24.31.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje hladno vučenog čelika

24.32                   Hladno valjane uske vrpce

24.32.1               Hladno valjani ravni proizvodi od čelika, neprevučeni, širine < 600 mm

         24.32.10    Hladno valjani ravni proizvodi od čelika,neprevučeni, širine < 600 mm

24.32.2               Hladno valjani ravni proizvodi od čelika, obloženi, platirani ili prevučeni, širine < 600 mm

         24.32.20    Hladno valjani ravni proizvodi od čelika, obloženi, platirani ili prevučeni, širine < 600 mm

24.32.9               Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje hladno valjanih uskih vrpci

         24.32.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje hladno valjanih uskih vrpci

24.33                   Hladnooblikovani i profilirani profili

24.33.1               Otvoreni i hladnooblikovani profili

         24.33.11    Otvoreni i hladnooblikovani profili od nelegiranog čelika

         24.33.12    Otvoreni i hladnooblikovani profili od nehrđajućeg čelika

24.33.2               Rebrasti limovi od nelegiranog čelika

         24.33.20    Rebrasti limovi od nelegiranog čelika

24.33.3               Metalne ploče od prevučenog čeličnog lima

         24.33.30    Metalne ploče od prevučenog čeličnog lima

24.33.9               Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje hladnooblikovanih i profiliranih proizvoda

         24.33.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje hladnooblikovanih i profiliranih proizvoda

24.34                   Hladno vučene žice

24.34.1               Hladno vučene žice

         24.34.11    Hladno vučene žice od nelegiranog čelika

         24.34.12    Hladno vučene žice od nehrđajućeg čelika

         24.34.13    Hladno vučene žice od ostalog legiranog čelika

24.34.9               Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje hladno vučene žice

         24.34.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje hladno vučene žice

24.4                     Osnovni plemeniti i obojeni metali

24.41                   Plemeniti metali

24.41.1               Srebro, neobrađeno, kao poluproizvod ili u prahu

         24.41.10    Srebro, neobrađeno, kao poluproizvod ili u prahu

24.41.2              Zlato, neobrađeno, kao poluproizvod ili u prahu

         24.41.20    Zlato, neobrađeno, kao poluproizvod ili u prahu

24.41.3              Platina, neobrađena, kao poluproizvod ili u prahu

         24.41.30    Platina, neobrađena, kao poluproizvod ili u prahu

24.41.4               Obični metali ili srebro, pozlaćeni, ali dalje neobrađeni, osim kao poluproizvod

         24.41.40    Obični metali ili srebro, pozlaćeni, ali dalje neobrađeni, osim kao poluproizvod

24.41.5               Obični metali, posrebreni i obični metali, srebro i zlato, prevučeni platinom, ali dalje neobrađeni, osim
    kao poluproizvod

         24.41.50    Obični metali, posrebreni i obični metali, srebro i zlato, prevučeni platinom, ali dalje neobrađeni, osim
    kao poluproizvod

24.41.9              Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje plemenitih metala

         24.41.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje plemenitih metala

24.42                  Aluminij

24.42.1              Aluminij, sirovi; aluminijev oksid

         24.42.11    Aluminij, sirovi

         24.42.12    Aluminijev oksid, osim umjetnog korunda

24.42.2               Poluproizvodi od aluminija i legura aluminija

         24.42.21    Aluminijev prah i ljuskice

         24.42.22    Aluminijeve šipke i profili

         24.42.23    Aluminijska žica

         24.42.24    Aluminijski limovi i trake, debljine veće od 0,2 mm

         24.42.25    Aluminijske folije, debljine do uključujući 2 mm

         24.42.26    Aluminijske cijevi i pribor za cijevi

24.42.9              Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje aluminija

         24.42.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje aluminija

24.43                  Olovo, cink i kositar

24.43.1              Olovo, cink i kositar, sirovi

         24.43.11    Olovo, sirovo

         24.43.12    Cink, sirov

         24.43.13    Kositar, sirov

24.43.2               Poluproizvodi od olova, cinka, kositra i njihovih legura

         24.43.21    Ploče, limovi, vrpce i folije od olova; prah i ljuske od olova

         24.43.22    Prašina, prah i ljuskice od cinka

         24.43.23    Šipke, profili i žica od cinka; limovi, trake i folije od cinka

         24.43.24    Žica, šipke i profili od kositra

24.43.9               Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje olova, cinka i kositra

         24.43.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje olova, cinka i kositra

24.44                  Bakar

24.44.1               Bakar, sirovi; bakrenac; cementni bakar

         24.44.11    Bakrenac; cementni bakar

         24.44.12    Nerafinirani bakar; anode od bakra za elektrolitičko rafiniranje

         24.44.13    Rafinirani bakar i bakrene legure, sirove bakrene predlegure

24.44.2               Poluproizvodi od bakra i bakrenih legura

         24.44.21    Prah i ljuskice od bakra

         24.44.22    Šipke i profili od bakra

         24.44.23    Žica od bakra

         24.44.24    Limovi i trake od bakra, debljine veće od 0,15 mm

         24.44.25    Folije od bakra, debljine manje od uključujući 0,15 mm

         24.44.26    Bakrene cijevi i pribor za cijevi od bakra  

24.44.9               Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje bakra

         24.44.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje bakra

24.45                  Ostali obojeni metali

24.45.1               Nikl, sirov; međuproizvodi od metalurgije nikla

         24.45.11    Nikl, sirov

         24.45.12    Niklov kamenac, sinterirani nikleni oksidi i ostali međuproizvodi metalurgije nikla

24.45.2              Poluproizvodi od nikla i legura nikla

         24.45.21    Prah i ljuskice od nikla

         24.45.22    Šipke, profili i žice od nikla

         24.45.23    Ploče, limovi, vrpce i folije od nikla

         24.45.24    Cijevi i pribor za cijevi od nikla

24.45.3               Ostali obojeni metali i proizvodi od njih; kermet; pepeo i ostaci koji sadrže metale i metalne spojeve

24.45.30             Ostali obojeni metali i proizvodi od njih; kermet; pepeo i ostaci koji sadrže metale i metalne spojeve

24.45.9               Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ostalih obojenih metala

         24.45.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ostalih obojenih metala

24.46                   Obrađeno nuklearno gorivo

24.46.1               Prirodni uran i njegovi spojevi; legure, disperzije (uključujući cement), keramički proizvodi i mješavine
     koje sadrže prirodni uran ili koje sadrže spojeve prirodnog urana

         24.46.10    Prirodni uran i njegovi spojevi; legure, disperzije (uključujući cement), keramički proizvodi i mješavine koje
    sadrže prirodni uran ili koje sadrže spojeve prirodnog urana

24.46.9               Podugovarateljski poslovi kao dio obrade nuklearnog goriva

         24.46.99    Podugovarateljski poslovi kao dio obrade nuklearnog goriva

24.5                     Usluge lijevanja metala

24.51                   Usluge lijevanja željeza

24.51.1               Usluge lijevanja lijevanog željeza

         24.51.11    Usluge lijevanja temperiranoga (kovkastog) lijevanog željeza

         24.51.12    Usluge lijevanja nodularnog lijevanog željeza

         24.51.13    Usluge lijevanja sivog lijevanog željeza

24.51.2               Cijevi i šuplji profili od lijevanog željeza

         24.51.20    Cijevi i šuplji profili od lijevanog željeza

24.51.3               Lijevani pribor od lijevanog željeza

         24.51.30    Lijevani pribor od lijevanog željeza

24.51.9               Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje lijevanog željeza

         24.51.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje lijevanog željeza

24.52                   Usluge lijevanja čelika

24.52.1               Usluge lijevanja čelika

         24.52.10    Usluge lijevanja čelika

24.52.2               Cijevi od centrifugalnog lijevanog čelika

         24.52.20    Cijevi od centrifugalnog lijevanog čelika

24.52.3               Lijevani pribor za cijevi od čelika

         24.52.30    Lijevani pribor za cijevi od čelika

24.53                   Usluge lijevanja lakih metala

24.53.1               Usluge lijevanja lakih metala

         24.53.10    Usluge lijevanja lakih metala

24.54                   Usluge lijevanja ostalih obojenih metala

24.54.1               Usluge lijevanja ostalih obojenih metala

         24.54.10    Usluge lijevanja ostalih obojenih metala

25                        Gotovi metalni proizvodi, osim strojeva i opreme

25.1                    Proizvodi metalnih konstrukcija

25.11                  Metalne konstrukcije i njihovi dijelovi

25.11.1              Montažne zgrade od metala

         25.11.10    Montažne zgrade od metala

25.11.2              Metalne konstrukcije i njihovi dijelovi

         25.11.21    Mostovi i mosni dijelovi (kosturi), od željeza i čelika

         25.11.22    Tornjevi i rešetkasti stupovi od željeza i čelika

         25.11.23    Ostale konstrukcije i njihovi dijelovi, skele, šipke, otplate i potpornji i slično, od željeza, čelika ili aluminija

25.11.9               Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje metalnih konstrukcija i njihovih dijelova

         25.11.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje metalnih konstrukcija i njihovih dijelova

25.12                  Vrata i prozori od metala

25.12.1               Vrata, prozori, njihovi okviri i pragovi za vrata od metala

         25.12.10    Vrata, prozori, njihovi okviri i pragovi za vrata od metala

25.12.9               Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje vrata i prozora od metala

         25.12.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje vrata i prozora od metala

25.2                     Cisterne, rezervoari i slične spremnici od metala

25.21                   Radijatori i kotlovi za centralno grijanje

25.21.1               Radijatori i kotlovi za centralno grijanje

         25.21.11    Radijatori za centralno grijanje, neelektrično zagrijavani od željeza i čelika  

         25.21.12    Kotlovi za centralno grijanje, za proizvodnju tople vode i pare pod niskim tlakom

         25.21.13    Dijelovi kotlova za centralno grijanje

25.21.9               Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje radijatora i kotlova za centralno grijanje

         25.21.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje radijatora i kotlova za centralno grijanje

25.29                   Ostale cisterne, rezervoari i slični spremnici od metala

25.29.1               Ostale cisterne, rezervoari i slični spremnici od metala

         25.29.11    Rezervoari, cisterne, bačve i slični spremnici (osim za stlačene ili ukapljene plinove), od željeza, čelika
    ili aluminija, obujma većeg od 300 litara, neopremljen s mehaničkim ili toplinskim uređajima

         25.29.12    Spremnici za komprimirane i ukapljene plinove, od metala

25.29.9               Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje cisterni, rezervoara i sličnih posuda od metala

         25.29.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje cisterni, rezervoara i sličnih posuda od metala

25.3                     Parni kotlovi, osim kotlova za centralno grijanje toplom vodom

25.30                  Parni kotlovi, osim kotlova za centralno grijanje toplom vodom

25.30.1               Parni kotlovi i njegovi dijelovi

         25.30.11    Parni kotlovi i ostali generatori pare; kotlovi za pregrijanu vodu

         25.30.12    Pomoćni uređaji za kotlove: kondenzatori za energetske jedinice za vodenu i drugu paru

         25.30.13    Dijelovi parnih kotlova

25.30.2               Nuklearni reaktori i njihovi dijelovi

25.30.21             Nuklearni reaktori, osim aparata za odvajanje izotopa

         25.30.22    Dijelovi nuklearnih reaktora, osim aparata za odvajanje izotopa

25.30.9               Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje parnih kotlova, osim kotlova za centralno grijanje

         25.30.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje parnih kotlova, osim kotlova za centralno grijanje

25.4                     Oružje i streljivo

25.40                   Oružje i streljivo

25.40.1                Oružje i streljivo i njihovi dijelovi

         25.40.11     Vojno oružje, osim revolvera, pištolja i slično

         25.40.12    Revolveri, pištolji, nevojno oružje i slične naprave

         25.40.13    Bombe, rakete i slično vojno streljivo; granate, ostalo streljivo i projektili te dijelovi za njih

         25.40.14    Dijelovi ratnog i drugog oružja

25.40.9              Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje oružja i streljiva

         25.40.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje oružja i streljiva

25.5                    Usluge kovanja, prešanja, štancanja i valjanja metala; metalurgija praha

25.50                  Usluge kovanja, prešanja, štancanja i valjanja metala; metalurgija praha

25.50.1              Usluge kovanja, prešanja, štancanja i valjanja metala

         25.50.11    Usluge kovanja metala

         25.50.12    Usluge štancanja metala

         25.50.13    Ostale usluge oblikovanja metala

25.50.2              Metalurgija praha

         25.50.20    Metalurgija praha

25.6                     Usluge obrade i prevlačenja metala; strojna obrada metala

25.61                   Usluge obrade i prevlačenja metala

25.61.1               Usluge prevlačenje metala

         25.61.11    Usluge prevlačenja metalom

         25.61.12    Usluge prevlačenja nemetalom

25.61.2               Ostale usluge obrade metala

         25.61.21    Usluge toplinske obrade metala, osim prevlačenja metalom

         25.61.22    Ostala usluge površinske obrade metala

25.62                  Usluge strojne obrade metala

25.62.1               Usluge dorađivanja (tokarenja) metalnih dijelova

         25.62.10    Usluge dorađivanja (tokarenja) metalnih dijelova

25.62.2               Ostale usluge strojne obrade metala

         25.62.20    Ostale usluge strojne obrade metala

25.7                     Sječiva, alati i opća željezna roba

25.71                   Sječiva

25.71.1               Sječiva

         25.71.11    Noževi (osim za strojeve) škare i njihove oštrice

         25.71.12    Aparati za brijanje, britve i njihovi žileti, uključujući i žilete u trakama  

         25.71.13    Ostali noževi i pribor; pribor za manikiranje i pedikiranje

         25.71.14    Žlice, vilice, kuhače, žlice za pjenu, lopatice za kolače, noževi za ribu, maslac, štipaljke za šećer i sličan kuhinjski
    i stolni pribor

         25.71.15    Mačevi, sablje, bajunete, koplja i slično oružje te njihovi dijelovi

25.71.9              Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje sječiva

         25.71.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje sječiva

25.72                   Brave i okovi

25.72.1               Brave i okovi

         25.72.11    Lokoti i brave za motorna vozila; brave za namještaj od osnovnih metala

         25.72.12    Ostale brave od osnovnih metala

         25.72.13    Zatvarači i okovi sa zatvaračima; ključevi isporučeni posebno; dijelovi

         25.72.14    Okovi, pribor i slični proizvodi za motorna vozila, vrata, prozore, namještaj i slično od osnovnih metala

25.72.9               Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje brava i okova

         25.72.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje brava i okova

25.73                   Alati

25.73.1               Ručni alat za uporabu u poljoprivredi, vrtlarstvu i šumarstvu

         25.73.10    Ručni alat za uporabu u poljoprivredi, vrtlarstvu i šumarstvu

25.73.2               Ručne pile; listovi za pile svih vrsta

         25.73.20    Ručne pile; listovi za pile svih vrsta

25.73.3               Ostali ručni alat

         25.73.30    Ostali ručni alat

25.73.4               Zamjenljivi dijelovi za ručni alat na mehanički ili električni pogon i za alatne strojeve

         25.73.40    Zamjenljivi dijelovi za ručni alat na mehanički ili električni pogon i za alatne strojeve

25.73.5               Kalupi, modelne ploče za ljevaonice metala; modeli za kalupe; kalupi za sve vrste materijala

         25.73.50    Kalupi, modelne ploče za ljevaonice metala; modeli za kalupe; kalupi za sve vrste materijala

25.73.6               Ostali alati

         25.73.60    Ostali alati

25.73.9               Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje alata

         25.73.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje alata

25.9                    Ostali gotovi proizvodi od metala

25.91                  Čelične bačve i slični spremnici

25.91.1              Čelične bačve i slični spremnici

         25.91.11    Rezervoari, bačve, burad, limenke i slična ambalaža, za sve vrste materijala (osim za plin), od željeza i
    čelika, kapaciteta >=50 l ali <=300 l, neopremljeni mehaničkim ili toplinskim uređajima

         25.91.12    Rezervoari, bačve, burad, limenke (osim onih koje se zatvaraju lemljenjem ili pertliranjem) kutije i
    slični spremnici, za sve vrste materijala (osim za plin), od željeza i čelika, kapaciteta < 50 l,
    neopremljeni mehaničkim ili toplinskim uređajima

25.91.9               Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje čeličnih bačvi i sličnih spremnika

         25.91.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje čeličnih bačvi i sličnih spremnika

25.92                   Ambalaža od lakih metala

25.92.1               Ambalaža od lakih metala

         25.92.11    Limenke, od željeza ili čelika, koje se zatvaraju lemljenjem ili pertliranjem, kapaciteta < 50 l

         25.92.12    Aluminijske bačve, burad, limenke i slični spremnici za sve vrste materijala (osim za plin), kapaciteta < = 300 l

         25.92.13    Čepovi, zatvarači, kapice i poklopci za boce, od osnovnih metala

25.92.9               Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ambalaže od lakih metala

         25.92.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ambalaže od lakih metala

25.93                   Žice, lanci i opruge

25.93.1               Proizvodi od žice, lanci i opruge

         25.93.11    Upletene žice, užad i kabeli, pletene trake, pletivo i slično, od željeza i čelika, električno neizolirani

         25.93.12    Bodljikava žica od željeza i čelika; upletena užad i kabeli, pletene trake i slično od bakra i aluminija,
    električno neizolirani

         25.93.13    Platno, rešetke, mreže i ograde od željezne, čelične i bakrene žice; istegnute rešetke od željeza, čelika i bakra

         25.93.14    Čavli, klinci, čavlići za crtaču dasku i slični proizvodi

         25.93.15    Žice, šipke, cijevi, ploče, elektrode, obložene ili ispunjene taliteljima

         25.93.16    Opruge i pera za opruge od željeza i čelika; bakrene opruge

         25.93.17    Lanci (osim transmisijskih) i njihovi dijelovi

         25.93.18    Igle za šivanje, igle za pletenje, igle za uvlačenje, igle za kačkanje, igle za vezenje i slični proizvodi, za
    ručnu uporabu, od željeza ili čelika; sigurnosne igle i ostale igle od željeza ili čelika

25.93.9               Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje proizvoda od žice, lanaca i opruga

         25.93.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje proizvoda od žice, lanaca i opruga

25.94                  Zakovice i vijčana roba

25.94.1              Zakovice i vijčana roba

         25.94.11    Vijci s navojem, od željeza ili čelika, d. n.

         25.94.12    Vijci bez navoja, od željeza ili čelika, d. n.

         25.94.13    Vijci bez navoja i vijci s navojem, od bakra

25.94.9               Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje zakovica i vijčane robe

         25.94.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje zakovica i vijčane robe

25.99                   Ostali gotovi proizvodi od metala, d. n.

25.99.1               Proizvodi od metala za kupaonicu i kuhinju

         25.99.11    Sudoperi, umivaonici, kade i ostale sanitarije i njihovi dijelovi od željeza, čelika, bakra i aluminija

         25.99.12    Stolni, kuhinjski i ostali proizvodi za kućanstvo, te njihovi dijelovi, od željeza, čelika, bakra i aluminija

25.99.2               Ostali proizvodi od običnog metala

         25.99.21    Oklopljene ili ojačane blagajne, prenosive sigurnosne blagajne te vrata i pregrade za trezore, kutije za novac
    ili isprave i slično, od osnovnih metala

         25.99.22    Ormari za arhive, ormari za kartonske kutije za sortiranje dokumenata, regali za papir, stalci za pera, stolci za
    pečate i slična uredska ili stolna oprema, od osnovnog metala, osim uredskog pokućstva

         25.99.23    Mehanizmi za korice sa slobodnim listovima i za fascikle, spajalice za pisma, slični uredski predmeti i spajalice
    u »traci«, od osnovnih metala

         25.99.24    Figurice i slični ukrasi, okviri za fotografije, slike i slično, te zrcala, od osnovnih metala

         25.99.25    Kopče, okviri s kopčama, spone, šnale, ušice, rupice i slično, od osnovnih materijala, za odjeću, obuću, ručne
    torbe, putne predmete i druge gotove proizvode; cjevaste ili račvaste zakovice, od osnovnih materijala; perle
     i  šljokice

         25.99.26    Elise za brodove i čamce i njihove lopatice

         25.99.29    Ostali proizvodi od osnovnih metala, d. n.

25.99.9               Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ostalih gotovih proizvoda od metala, d. n.

         25.99.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ostalih gotovih proizvoda od metala, d. n.

26                        Računala, elektronski i optički proizvodi

26.1                     Elektroničke komponente i ploče

26.11                   Elektroničke komponente

26.11.1               Termoionske, hladnokatodne i fotokatodne elektroničke cijevi, uključujući katodne cijevi

         26.11.11    Katodne cijevi za televizijske prijamnike; cijevi za televizijske kamere; ostale katodne cijevi

         26.11.12    Magnetronske, klistronske, mikrovalne cijevi i ostale elektroničke cijevi

26.11.2             Diode i tranzistori

         26.11.21    Diode; tranzistori; tiristori; diakelementi i triakelementi

         26.11.22    Poluvodički elementi; diode za emitiranje svjetlosti; montirani piezoelektrični kristali; njihovi dijelovi

26.11.3               Elektronički integrirani krugovi

         26.11.30    Elektronički integrirani krugovi

26.11.4               Dijelovi elektroničkih valova i cijevi i ostalih elektroničkih komponenti, d. n.

         26.11.40    Dijelovi elektroničkih valova i cijevi i ostalih elektroničkih komponenti, d. n.

26.11.9               Usluge povezane s proizvodnjom elektroničkih integriranih krugova; podugovarateljski poslovi kao
    dio proizvodnje elektroničkih integriranih krugova

         26.11.91    Usluge povezane s proizvodnjom elektroničkih integriranih krugova

         26.11.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje elektroničkih integriranih krugova

26.12                   Pune elektroničke ploče

26.12.1               Učitani tiskani krugovi

         26.12.10    Učitani tiskani krugovi

26.12.2               Zvučne, video internet i slične kartice za automatsku obradu podataka

         26.12.20    Zvučne, video internet i slične kartice za automatsku obradu podataka

26.12.3             »Pametne« kartice

         26.12.30    »Pametne« kartice

26.12.9               Usluge povezane s tiskarskim krugovima; Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje punih
    elektroničkih ploča

         26.12.91    Usluge povezane s tiskarskim krugovima

         26.12.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje punih elektroničkih ploča

26.2                    Računala i periferna oprema

26.20                  Računala i periferna oprema

26.20.1              Računala, te njihovi dijelovi i pribor

         26.20.11    Prijenosni (portabl) strojevi za automatsku obradu podataka, mase ne veće od 10 kg, kao što je laptop i
    notebook računala; osobni digitalni asistenti i slična računala

         26.20.12    Terminali za široku potrošnju, ATM strojevi kablovima spojeni na strojeve za obradu podataka ili na Internet

         26.20.13    Digitalni strojevi za automatsku obradu podataka, koji u istom kućištu sadrže barem jednu središnju jedinicu,
    te jednu ulaznu i izlaznu jedinicu, kombinirani ili ne

         26.20.14    Digitalni strojevi za automatsku obradu podataka, prezentirani kao sustavi

         26.20.15    Ostali digitalni strojevi za automatsku obradu podataka, sa ili bez jedne ili dvije od sljedećih jedinica u
    istom kućištu: podatkovne jedinice, ulazne jedinice, izlazne jedinice

         26.20.16    Ulazne ili izlazne jedinice, sa ili bez memorijske jedinice u istom kućištu

         26.20.17    Monitori i projektori, uglavnom korišteni za automatsku obradu podataka

         26.20.18    Uređaji koji obavljaju dvije ili više sljedećih funkcija: tiskanje, skeniranje, kopiranje, faksiranje

26.20.2               Podatkovne jedinice i ostali podatkovni uređaji

         26.20.21    Podatkovne jedinice i ostali podatkovni uređaji

         26.20.22    Poluvodički uređaji za pohranu podataka

26.20.3               Ostale jedinice strojeva za automatsku obradu podataka

         26.20.30    Ostale jedinice strojeva za automatsku obradu podataka

26.20.4              Pribor i dijelovi kompjuterskih strojeva

         26.20.40    Pribor i dijelovi kompjuterskih strojeva

26.20.9               Usluge proizvodnje računala i periferne opreme; Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje računala
    i periferne opreme

         26.20.91    Usluge proizvodnje računala i periferne opreme

         26.20.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje računala i periferne opreme

26.3                    Komunikacijska oprema

26.30                  Komunikacijska oprema

26.30.1              Radioodašiljači i televizijski odašiljači; televizijske kamere

         26.30.11    Odašiljači s ugrađenim prijamnikom

         26.30.12    Odašiljači koji nemaju ugrađeni prijamnik

         26.30.13    Televizijske kamere

26.30.2               Električni uređaji za žičanu telefoniju i telegrafiju; videofoni

         26.30.21    Žičani telefoni s bežičnom mikrotelofonskom komunikacijom

         26.30.22    Telefoni za mobilne radiotelefonske mreže ili druge bežične mreže

         26.30.23    Ostali telefoni i aparati za slanje ili primanje glasa, slike ili drugih podataka,uključujući aparate za komunikaciju
    u žičanoj i bežičnoj mreži (kao što je lokalna mreža ili mreža širokog dosega)

26.30.3              Dijelovi električnih telefonskih i telegrafskih uređaja

         26.30.30    Dijelovi električnih telefonskih i telegrafskih uređaja

26.30.4               Antene i teleskopske antene svih vrsta i njihovi dijelovi; dijelovi radio i televizijskih odašiljača i
    televizijskih kamera

         26.30.40    Antene i teleskopske antene svih vrsta i njihovi dijelovi; dijelovi radio i televizijskih odašiljača i televizijskih kamera

26.30.5               Dojavnici krađe ili požara i slični aparati

         26.30.50    Dojavnici krađe ili požara i slični aparati

26.30.6               Dijelovi dojavnika krađe ili požara i sličnih aparata

         26.30.60    Dijelovi dojavnika krađe ili požara i sličnih aparata

26.30.9              Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje komunikacijske opreme

         26.30.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje komunikacijske opreme

26.4                    Elektronički uređaji za široku potrošnju

26.40                  Elektronički uređaji za široku potrošnju

26.40.1              Radioprijamnici

         26.40.11    Radioprijamnici (osim za motorna vozila), koji mogu raditi bez vanjskoga izvora energije

         26.40.12    Radioprijamnici, koji ne mogu raditi bez vanjskoga izvora snage

26.40.2               Televizijski prijamnici, neovisno imaju li ugrađeni prijamnik radiodifuzije ili aparata za snimanje
    ili  reprodukciju zvuka ili slike ili ne

         26.40.20    Televizijski prijamnici, neovisno imaju li ugrađeni prijamnik radiodifuzije ili aparata za snimanje ili
     reprodukciju zvuka ili slike ili ne

26.40.3               Aparati za snimanje i reprodukciju zvuka i slike

         26.40.31    Gramofoni, kasetofoni i ostali aparati za reprodukciju zvuka

         26.40.32    Magnetofoni i ostali aparati za snimanje zvuka

         26.40.33    Aparati za snimanje i reprodukciju slike i ostali aparati za snimanje i reprodukciju slike

         26.40.34    Monitori i projektori, što ne sadrže televizijski prijamnik i uglavnom ne korišteni u sustavu za automatsku
    obradu podataka

26.40.4               Mikrofoni, zvučnici, prijamnici za radiotelefoniju i radiotelegrafiju

         26.40.41    Mikrofoni i njihovi stalci

         26.40.42    Zvučnici; slušalice za glavu, uho i kombinirani setovi mikrofona i slušalica

         26.40.43    Električna audiofrekvencijska pojačala; električni setovi za pojačanje zvuka

         26.40.44    Prijamnici za radiotelefoniju i radiotelegrafiju, d. n.

26.40.5               Dijelovi zvučne opreme i videoopreme

         26.40.51    Dijelovi i pribor zvučne opreme i videoopreme

         26.40.52    Dijelovi radijske opreme i odašiljača

26.40.6               Konzole za videoigre (koje se koriste za uporabu s televizijskim prijamnikom ili imaju vlastiti ekran) i
    ostale igre koje imaju mogućnost elektroničkog prikaza

         26.40.60    Konzole za videoigre (koje se koriste za uporabu s televizijskim prijamnikom ili imaju vlastiti ekran) i ostale
    igre koje imaju mogućnost elektroničkog prikaza

26.40.9               Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje elektroničkih uređaja za široku potrošnju

         26.40.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje elektroničkih uređaja za široku potrošnju

26.5                     Instrumenti i aparati za mjerenje, ispitivanje i navigaciju; satovi

26.51                   Instrumenti za mjerenje, testiranje i navigaciju

26.51.1                Navigacijski, meteorološki, geofizički, slični instrumenti i aparati

         26.51.11     Kompasi i ostali navigacijski instrumenti i aparati

         26.51.12     Daljinomjeri, teodoliti i tahimetri (brzinomjeri); ostali istraživački, hidrografski, oceanografski,
     hidrološki, meteorološki ili geofizički instrumenti i aparati

26.51.2                Radari i pomoćni radionavigacijski uređaji

         26.51.20     Radari i pomoćni radionavigacijski uređaji

26.51.3               Precizne vage; instrumenti za crtanje, računanje, mjerenje duljine i slično

         26.51.31    Vage osjetljivosti 5 cg ili finije

         26.51.32    Stolovi i instrumenti za crtanje i ostali instrumenti za obilježavanje i matematičko izračunavanje

         26.51.33    Instrumenti za mjerenje duljine, namijenjeni držanju u ruci (uključujući mikrometre i kalibarska mjerila), d. n.

26.51.4               Instrumenti za mjerenje električnih veličina ili ionizirajućih zračenja

         26.51.41    Instrumenti i aparati za mjerenje i otkrivanje ionizirajućih zračenja

         26.51.42    Katodni osciloskopi i oscilografi

         26.51.43    Instrumenti za mjerenje električnih veličina, bez aparata za registriranje

         26.51.44    Instrumenti i aparati za telekomunikacije

         26.51.45    Instrumenti i aparati za mjerenje i kontrolu električnih veličina, d. n.

26.51.5               Instrumenti za kontrolu drugih fizičkih svojstava

         26.51.51    Hidrometri, termometri, pirometri, barometri, higrometri i psihrometri

         26.51.52    Instrumenti za mjerenje ili nadzor protoka, razine, tlaka i drugih promjenljivih veličina tekućina i plinova

         26.51.53    Instrumenti i aparati za fizikalne i kemijske analize, d. n.

26.51.6               Ostali mjerni, kontrolni i testni instrumenti i aparati

         26.51.61    Mikroskopi (osim optičkih) i difrakcijski aparati

         26.51.62    Strojevi i aparati za ispitivanje mehaničkih svojstava materijala

         26.51.63    Mjerila za potrošnju i proizvodnju plina, tekućina i električne energije

         26.51.64    Brojila okretaja i proizvodnje, taksimetri; pokazivači brzine i tahometri; stroboskopi

         26.51.65    Instrumenti i aparati za automatsku regulaciju ili upravljanje, hidraulični ili pneumatski

         26.51.66    Mjerni i kontrolni instrumenti, aparati i strojevi, d. n.

26.51.7               Termostati, manostati, ostali instrumenti i aparati za automatsku regulaciju ili kontrolu

         26.51.70    Termostati, manostati, ostali instrumenti i aparati za automatsku regulaciju ili kontrolu

26.51.8               Dijelovi i pribor za opremu za mjerenje, ispitivanje i navigaciju

         26.51.81    Dijelovi radara i pomoćnih navigacijskih radio aparata

         26.51.82    Dijelovi i pribor za proizvode iz šifara 26.51.12, 26.51.32, 26.51.33, 26.51.4, 26.51.5; dijelovi, d. n.

         26.51.83    Dijelovi i pribor mikroskopa (osim optičkih) i difrakcijskih aparata

         26.51.84    Dijelovi i pribor za proizvode iz šifara 26.51.63 i 26.51.64

         26.51.85    Dijelovi i pribor instrumenata i aparata iz šifara 26.51.65, 26.51.66 i 26.51.70

         26.51.86    Dijelovi i pribor instrumenata i aparata iz šifara 26.51.11 i 26.51.62

26.51.9               Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje opreme za mjerenje, ispitivanje i navigaciju

         26.51.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje opreme za mjerenje, ispitivanje i navigaciju

26.52                   Satovi

26.52.1               Satovi, osim satnih mehanizma i dijelova

         26.52.11    Ručni, džepni i drugi osobni satovi, s kućištem od plemenitih metala ili od metala prevučenih plemenitim metalima

         26.52.12    Ostali ručni, džepni i drugi osobni satovi uključujući štoperice

         26.52.13    Satovi za instrument ploče i satovi sličnoga tipa za vozila

         26.52.14    Satovi sa satnim mehanizmom; alarmni satovi i zidni satovi; ostali satovi

26.52.2               Satni mehanizmi i dijelovi

         26.52.21    Satni mehanizmi za osobne satove, kompletni ili sastavljeni

         26.52.22    Ostali satni mehanizmi, kompletni ili sastavljeni

         26.52.23    Kompletni satni mehanizmi, nesastavljeni ili djelomično sastavljeni; nekompletni satni mehanizmi, sastavljeni

         26.52.24    Nedovršeni satni mehanizmi

         26.52.25    Kompletni, nekompletni i nedovršeni satni mehanizmi, nesastavljeni

         26.52.26    Kućišta za satove i njihovi dijelovi

         26.52.27    Ostali dijelovi satova

         26.52.28    Satni uređaji za bilježenje vremena, parkirališni satovi; vremenske sklopke sa satnim mehanizmom

26.52.9               Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje satova

         26.52.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje satova

26.6                     Oprema za zračenje, elektromedicinska i elektroterapeutska oprema

26.60                   Oprema za zračenje, elektromedicinska i elektroterapeutska oprema

26.60.1               Oprema za zračenje, elektromedicinska i elektroterapeutska oprema

         26.60.11    Rendgenski aparati i aparati koji koriste alfa-zrake, beta-zrake ili gama-zrake

         26.60.12    Elektrodijagnostički aparati koji se koriste za medicinsku uporabu

         26.60.13    Elektrodijagnostički aparati i aparati s ultraljubičastim i infracrvenim zrakama za medicinsku, kiruršku,
    zubarsku i veterinarsku uporabu

         26.60.14    Elektronički srčani stimulatori (pejsmejkeri); slušni aparati

26.60.9               Usluge proizvodnje medicinskih instrumenata; podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje opreme
    za zračenje, elektromedicinske i elektroterapeutske opreme

         26.60.91    Usluge proizvodnje medicinskih instrumenata

         26.60.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje opreme za zračenje, elektromedicinske i elektroterapeutske opreme

26.7                     Optički instrumenti i fotografska oprema

26.70                   Optički instrumenti i fotografska oprema

26.70.1               Fotografska oprema i njezini dijelovi

         26.70.11    Leće objektiva za fotografske aparate, projektore i fotografske aparate za povećavanje i smanjivanje

         26.70.12    Fotografski aparati za pripremanje tiskarskih ploča i valjaka; fotografski aparati za snimanje dokumenata
    na mikrofilm, mikrofiševe i slično

         26.70.13    Digitalni fotoaparati

         26.70.14    Polaroid aparati i ostali fotoaparati

         26.70.15    Kinokamere

         26.70.16    Kinoprojektori; projektori dijapozitiva; ostali projektori

         26.70.17    Fleš-svjetiljke; aparati za povećavanje fotografija; aparati za fotolaboratorije; negatoskopi, ekrani za projiciranje

         26.70.18    Čitači mikrofilmova, mikrofiševa i drugih mikroformata

         26.70.19    Dijelovi i pribor fotografske opreme

26.70.2              Ostali optički instrumenti i njihovi dijelovi

         26.70.21    Listovi i ploče od polazirajućeg materijala; leće, prizme, zrcala i ostali optički elementi (osim stalka koje nije
    optički obrađeno), montirani ili ne, osim za fotoaparate, projektore, aparate za fotografska povećavanja
    ili  smanjivanja

         26.70.22    Dalekozori, monokulari i drugi optički teleskopi; ostali astronomski instrumenti; optički mikroskopi

         26.70.23    Uređaji s tekućim kristalima; laseri, osim laserskih dioda; ostali optički uređaji, aparati i instrumenti, d. n.

         26.70.24    Dijelovi i pribor dalekozora, monokulara i ostalih optičkih teleskopa; ostali astronomski instrumenti;
    optički mikroskopi

         26.70.25    Dijelovi i pribor uređaja s tekućim kristalima, lasera (osim laserskih dioda), ostalih optičkih aparata i
    instrumenata, d. n.

26.70.9               Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje optičkih instrumenata i fotografske opreme

         26.70.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje optičkih instrumenata i fotografske opreme

26.8                     Magnetski i optički mediji

26.80                  Magnetski i optički mediji

26.80.1               Magnetski i optički mediji

         26.80.11    Magnetski mediji, nesnimljeni, osim kartice s magnetskom vrpcom

         26.80.12    Optički mediji, nesnimljeni

         26.80.13    Ostali snimljeni mediji, uključujući matrice i mastere za proizvodnju diskova

         26.80.14    Kartice s magnetskom vrpcom

26.80.9               Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje magnetskih i optičkih medija

         26.80.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje magnetskih i optičkih medija

27                        Električna oprema

27.1                     Elektromotori, generatori, transformatori te uređaji za distribuciju i kontrolu električne energije

27.11                   Elektromotori, generatori i transformatori

27.11.1               Motori, snage manje od uključujući 37,5 W; ostali motori istosmjerne struje; generatori istosmjerne struje

         27.11.10    Motori, snage manje od uključujući 37,5 W; ostali motori istosmjerne struje; generatori istosmjerne struje

27.11.2               Univerzalni motori za istosmjernu i izmjeničnu struju, snage veće od 37,5 W; ostali motori izmjenične
    struje; generatori izmjenične struje (alternatori)

         27.11.21    Univerzalni motori za istosmjernu i izmjeničnu struju, snage veće od 37,5 W

         27.11.22    Motori izmjenične struje, monofazni

         27.11.23    Motori izmjenične struje, višefazni, snage manje od uključujući 750 W

         27.11.24    Motori izmjenične struje, višefazni, snage veće od 750 W manje od uključujući 75 kW

         27.11.25    Motori izmjenične struje, višefazni, snage veće od 75 kW

         27.11.26    Generatori izmjenične struje (alternatori)

27.11.3               Električni generatorski agregati i rotacijski konverteri

         27.11.31    Generatorski agregati s klipnim motorima s unutarnjim izgaranjem na paljenje pomoću kompresije

         27.11.32    Generatorski agregati na paljenje pomoću svjećice; ostali generatorski agregati; električni rotacijski konverteri

27.11.4               Električni transformatori

         27.11.41    Transformatori s tekućim dielektrikom

         27.11.42    Ostali transformatori, kapaciteta snage manje od uključujući 16 kVA

         27.11.43    Ostali transformatori, kapaciteta snage veće od 16 kVA

27.11.5               Balasti za žarulje i cijevi s pražnjenjem; statički konverteri; ostali induktori

         27.11.50    Balasti za žarulje i cijevi s pražnjenjem; statički konverteri; ostali induktori

27.11.6               Dijelovi za elektromotore, generatore i transformatore

         27.11.61    Dijelovi za elektromotore, generatore i transformatore

         27.11.62    Dijelovi za transformatore, induktore i statičke konvertere

27.11.9               Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje elektromotora, generatora i transformatora

         27.11.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje elektromotora, generatora i transformatora

27.12                   Uređaji za distribuciju i kontrolu električne energije

27.12.1               Električni aparati za uključivanje/isključivanje i zaštitu električnih strujnih krugova, za napon veći
    od 1 000 V

         27.12.10    Električni aparati za uključivanje/isključivanje i zaštitu električnih strujnih krugova, za napon veći od 1 000 V

27.12.2              Električni aparati za uključivanje/isključivanje i zaštitu električnih strujnih krugova, za napon manji
    od uključujući 1 000 V

         27.12.21    Osigurači za napon manji od uključujući 1 000 V

         27.12.22    Automatski prekidači strujnih krugova, za napon manji od uključujući 1 000 V

         27.12.23    Aparati za zaštitu strujnih krugova, d. n., za napon manji od uključujući 1 000 V

         27.12.24    Releji, za napon manji od uključujući 1000 V

27.12.3               Pultovi

         27.12.31    Pultovi i ostale osnove, oprema za uključivanje/isključivanje i zaštitu uređaja, za napon manji od uključujući
   1 000 V

         27.12.32    Pultovi i ostale osnove, oprema za uključivanje/isključivanje i zaštitu uređaja, za napon veći od
   1 000 V

27.12.4              Dijelovi aparata za distribuciju i kontrolu električne energije

         27.12.40    Dijelovi aparata za distribuciju i kontrolu električne energije

27.12.9              Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje aparata za distribuciju i kontrolu električne energije

         27.12.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje aparata za distribuciju i kontrolu električne energije

27.2                     Baterije i akumulatori

27.20                  Baterije i akumulatori

27.20.1               Primarne stanice i primarne baterije te njihovi dijelovi

         27.20.11    Primarne stanice i primarne baterije

         27.20.12    Dijelovi primarnih stanica i primarnih baterija

27.20.2               Električni akumulatori i njihovi dijelovi

         27.20.21    Olovni akumulatori za pogon klipnih motora

         27.20.22    Olovni akumulatori, osim za pogon klipnih motora

         27.20.23    Nikal-kadmijev, nikal-hidridni, litij-ionizirani, nikal-polimerni, nikal-željezni i ostali električni akumulatori

         27.20.24    Dijelovi električnih akumulatora, uključujući separatore

27.20.9               Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje baterija i akumulatora

         27.20.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje baterija i akumulatora

27.3                     Žice i elektroinstalacijski materijali

27.31                  Kablovi od optičkih vlakana

27.31.1              Kablovi od optičkih vlakana

         27.31.11    Kablovi od pojedinačno obloženih optičkih vlakana

         27.31.12    Optička vlakna i snopovi optičkih vlakana; kablovi od optičkih vlakana (osim od pojedinačno obloženih vlakana)

27.31.9              Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje kablova od optičkih vlakana

         27.31.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje kablova od optičkih vlakana

27.32                  Ostale elektroničke i električne žice i kablovi

27.32.1               Ostale elektroničke i električne žice i kablovi

         27.32.11    Izolirana žica za namote

         27.32.12    Koaksijalni kabeli i ostali koaksijalni električni vodiči

         27.32.13    Ostali električni vodiči, za napon manji od uključujući 1 000 V

         27.32.14    Ostali električni vodiči, za napon veći od 1 000 V

27.32.9               Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ostalih elektroničkih i električnih žica i kablova

         27.32.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ostalih elektroničkih i električnih žica i kablova

27.33                   Elektroinstalacijski materijal

27.33.1               Elektroinstalacijski materijal

         27.33.11    Prekidači, voltaže manje od uključujući 1 000 V

         27.33.12    Grla za žarulje, za napon manji od uključujući
    1 000 V

         27.33.13    Utikači, utičnice i ostali uređaji za uključivanje/isključivanje i zaštitu električnih strujnih krugova, d. n.

         27.33.14    Elektronički izolacijski pribor, od plastike

27.33.9               Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje elektroinstalacijskog materijala

         27.33.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje elektronične elektroinstalacijskog materijala

27.4                     Električna oprema za rasvjetu

27.40                   Električna oprema za rasvjetu

27.40.1               Žarulje sa žarnom niti i s pražnjenjem; lučne žarulje

27.40.11             Zatvoreni reflektorski ulošci s ugrađenim žaruljama

         27.40.12    Volfram-halogene žarulje s nitima, osim ultraljubičastih i infracrvenih

         27.40.13    Žarulje sa žarnom niti, snage manje od uključujući 200 W, za napon veći od 100 V, d. n.

         27.40.14    Žarulje sa žarnom niti, d. n.

         27.40.15    Žarulje s pražnjenjem; ultraljubičaste i infracrvene žarulje; lučne žarulje

27.40.2               Svjetiljke i oprema za rasvjetu

         27.40.21    Prijenosne električne svjetiljke s vlastitim izvorom energije (npr. suhe baterije, akumulatori i elektromagneti)

         27.40.22    Električne svjetiljke za postavljanje na stol, uz krevet ili na pod

         27.40.23    Neelektrične svjetiljke i svjetleća tijela

         27.40.24    Osvijetljeni znakovi, osvijetljene pločice s imenima i slično

         27.40.25    Lusteri i ostala električna stropna i zidna svjetleća tijela

27.40.3               Ostale svjetiljke i oprema za rasvjetu

         27.40.31    Fotografske bljeskalice i žarulje bljeskalice i slično

         27.40.32    Setovi za rasvjetu božičinih drvaca

         27.40.33    Reflektori za otvorene prostore

         27.40.39    Ostale svjetiljke i oprema za rasvjetu

27.40.4               Dijelovi za svjetiljke i opreme za rasvjetu

         27.40.41    Dijelovi za žarulje sa žarnom niti i s pražnjenjem

         27.40.42    Dijelovi za svjetiljke i oprema za rasvjetu

27.40.9               Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje električne opreme za rasvjetu

         27.40.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje električne opreme za rasvjetu

27.5                     Aparati za kućanstvo

27.51                  Električni aparati za kućanstvo

27.51.1              Hladnjaci i zamrzivači; strojevi za pranje rublja; električni pokrivači; ventilatori

         27.51.11    Hladnjaci i zamrzivači za kućanstvo

         27.51.12    Strojevi za pranje posuda za kućanstvo

         27.51.13    Perilice i sušilice za rublje za kućanstvo

         27.51.14    Električni pokrivači

         27.51.15    Ventilatori, ventilatorske i recirkulacijske nape kućanstvo

27.51.2               Ostali električni aparati za kućanstvo, d. n.

         27.51.21    Elektromehanički aparati za kućanstvo, s ugrađenim elektromotorom

         27.51.22    Aparati za brijanje, šišanje i skidanje dlaka (depiliranje), s ukradenim elektromotorom

         27.51.23    Elektrotermici aparati za uređivanje kose i aparati za sušenje ruku; električna glačala

         27.51.24    Ostali elektrotermički aparati

         27.51.25    Električna protočna ili akumulacijska grijala vode i uronjiva grijala

         27.51.26    Električni grijači prostorija i podova

         27.51.27    Mikrovalne pećnice

         27.51.28    Ostale električne pečenice; štednjaci, kuhala i ploče za kuhanje; roštilji, ražnjevi

         27.51.29    Električni grijaći otpornici

27.51.3               Dijelovi električnih aparata za kućanstvo

         27.51.30    Dijelovi električnih aparata za kućanstvo

27.51.9               Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje električnih aparata za kućanstvo

         27.51.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje električnih aparata za kućanstvo

27.52                  Neelektrični aparati za kućanstvo

27.52.1               Neelektrični aparati za kućanstvo, za grijanje i kuhanje

         27.52.11    Neelektrični aparati za kuhanje i grijači tanjura za kućanstvo od željeza, čelika i bakra

         27.52.12    Ostali grijači prostora za kućanstvo na plinovita (i kombinirana), tekuća i kruta goriva

         27.52.13    Neelektrični grijači zraka i distributeri toploga zraka, d. n., od željeza i čelika

         27.52.14    Neelektrični protočni i akumulacijski grijači vode

27.52.2              Dijelovi pećnica, štednjaka, grijaćih tanjura i sličnih neelektričnih aparata za kućanstvo

         27.52.20    Dijelovi pećnica, štednjaka, grijaćih tanjura i sličnih neelektričnih aparata za kućanstvo

27.52.9              Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje neelektričnih aparata za kućanstvo

         27.52.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje neelektričnih aparata za kućanstvo

27.9                    Ostala električna oprema

27.90                  Ostala električna oprema

27.90.1               Ostala električna oprema i njezini dijelovi

         27.90.11    Električni strojevi i uređaji, s posebnim funkcijama

         27.90.12    Električni izolatori,izolacijski pribor za strojeve ili opremu; elektrovodljive cijevi

         27.90.13    Ugljene elektrode i ostali proizvodi od grafita i drugoga ugljena za uporabu u elektrotehnici

27.90.2               Indikacijske ploče s ugrađenim uređajima s tekućim kristalima ili svjetlećim diodama; električni aparati
    za  zvučnu ili vizualnu signalizaciju

         27.90.20    Indikacijske ploče s ugrađenim uređajima s tekućim kristalima ili svjetlećim diodama; električni aparati za
    zvučnu ili vizualnu signalizaciju

27.90.3               Alati za lemljenje i zavarivanje, strojevi i aparati za površinsko kaljenje i vruće štrcanje

         27.90.31    Električni strojevi i aparati za lemljenje ili zavarivanje, električni strojevi i aparati za vruće štrcanje kovina
    ili kermeta

         27.90.32    Dijelovi električnih strojeva i aparata za lemljenje ili zavarivanje, električnih strojeva i aparata za vruće
    štrcanje kovina ili kermeta

         27.90.33    Dijelovi ostale električne opreme; električni dijelovi strojeva i aparata, d. n.

27.90.4               Ostala električna oprema, d. n. (uključujući elektromagnete; elektromagnetske spojke; kvačila i
    kočnice;  elektromagnetne glave za dizanje; električni generatori signala)

         27.90.40    Ostala električna oprema, d. n. (uključujući elektromagnete; elektromagnetske spojke; kvačila i
    kočnice; elektromagnetne glave za dizanje; električni generatori signala i aparati za elektrolizu ili elektroforezu)

27.90.5               Električni kondenzatori

         27.90.51    Nepromjenljivi kondenzatori frekvencije 50/60 Hz, za uporabu u strujnim krugovima, reaktivne snage veće od
    0,5 kVAr

         27.90.52    Ostali nepromjenljivi kondenzatori

         27.90.53    Promjenljivi ili prilagodljivi (unaprijed podešeni) kondenzatori

27.90.6               Električni otpornici, osim grijaćih otpornika

         27.90.60    Električni otpornici, osim grijaćih otpornika

27.90.7               Električna oprema za signalizaciju, sigurnost, upravljanje i nadzor prometa na željezničkim i
    tramvajskim   prugama, cestama, unutarnjim vodenim putovima, parkiralištima, lučkim postrojenjima
    ili zračnim lukama

         27.90.70    Električna oprema za signalizaciju, sigurnost, upravljanje i nadzor prometa na željezničkim i tramvajskim
    prugama, cestama, unutarnjim vodenim putovima, parkiralištima, lučkim postrojenjima ili zračnim lukama

27.90.8               Dijelovi električnih kondenzatora, električnih otpornika, reostata i potenciometara

         27.90.81    Dijelovi električnih kondenzatora

         27.90.82    Dijelovi električnih otpornika, reostata i potenciometara

27.90.9               Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ostale električne opreme

         27.90.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ostale električne opreme

28                         Strojevi i uređaji, d. n.

28.1                     Strojevi za opće namjene

28.11                   Motori i turbine, osim motora za zrakoplove i motorna vozila

28.11.1               Motori

         28.11.11    Izvanbrodski klipni motori za pokretanje plovila

         28.11.12    Klipni motori, na paljenje pomoću svjećica, za pokretanje plovila; ostali motori

         28.11.13    Ostali klipni motori s unutrašnjim izgaranjem, s kompresijskim paljenjem

28.11.2               Turbine

         28.11.21    Parne turbine i druge parne turbine

         28.11.22    Hidraulične turbine i vodna kola

         28.11.23    Plinske turbine, osim turbomlaznih i turbopropelerskih

         28.11.24    Turbine na vjetar

28.11.3               Dijelovi turbina

         28.11.31    Dijelovi parnih turbina i ostalih turbina na paru

         28.11.32    Dijelovi hidrauličnih turbina, vodnih kola, uključujući regulatore

         28.11.33    Dijelovi plinskih turbina, osim turbomlaznih i turbopropelerskih

28.11.4               Dijelovi motora

         28.11.41    Dijelovi klipnih motora s unutarnjim izgaranjem i paljenjem pomoću svjećica, osim motora za zrakoplove

         28.11.42    Dijelovi ostalih motora, d. n.

28.11.9               Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje motora i turbina, osim motora za zrakoplove i
    motorna vozila

         28.11.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje motora i turbina, osim motora za zrakoplove i motorna vozila

28.12                   Hidraulični pogonski uređaji

28.12.1               Hidraulični pogonski uređaji, osim dijelova

         28.12.11    Hidraulični i pneumatski pogonski strojevi i motori, linearnoga djelovanja (cilindri)

         28.12.12    Rotirajući hidraulični i pneumatski motori

         28.12.13    Hidraulične pumpe

         28.12.14    Hidraulični i pneumatski ventili

         28.12.15    Hidraulične jedinice

         28.12.16    Hidraulični sustavi

28.12.2               Dijelovi hidrauličnih pogonskih uređaja

         28.12.20    Dijelovi hidrauličnih pogonskih uređaja

28.12.9               Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje hidrauličnih pogonskih uređaja

         28.12.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje hidrauličnih pogonskih uređaja

28.13                   Ostale crpke i kompresori

28.13.1               Crpke za tekućine; podizači tekućine

         28.13.11    Crpke za gorivo, podmazivanje, rashladne medije i beton

         28.13.12    Ostale crpke za potiskivanje s izmjeničnim kretanjem, za tekućine

         28.13.13    Ostale crpke za potiskivanje s rotacijskim kretanjem, za tekućine

         28.13.14    Ostale centrifugalne crpke za tekućine; ostale crpke

28.13.2               Zračne i vakuumske crpke; zračni i ostali plinski kompresori

         28.13.21    Vakuumske crpke

         28.13.22    Zračne crpke na ručni ili nožni pogon

         28.13.23    Kompresori za rashladne uređaje

         28.13.24    Kompresori zraka, ugrađeni na šasiji prikolice za vuču

         28.13.25    Turbokompresori

         28.13.26    Oscilirajući potisni kompresori

         28.13.27    Rotirajući potisni kompresori, s jednom ili više osovina

         28.13.28    Ostali kompresori

28.13.3               Dijelovi crpki i kompresora

         28.13.31    Dijelovi crpki; dijelovi podizača tekućina

         28.13.32    Dijelovi zračnih i vakuumskih crpki, zračnih i plinskih kompresora, ventilatora i napa

28.13.9               Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ostalih crpki i kompresora

28.13.99             Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ostalih crpki i kompresora

28.14                  Ostale slavine i ventili

28.14.1               Slavine, pipci, ventili i slični uređaji za cjevovode, kotlove, spremnike kace i slično

         28.14.11    Ventili za snižavanje tlaka, kontrolni i sigurnosni ventili

         28.14.12    Slavine, pipci, ventili i slični uređaji za sudopere, umivaonike, bidee, vodokotliće, kade i slične instalacije; ventili
    za radijatore centralnog grijanja

         28.14.13    Ventili za reguliranje i kontrolu procesa, zaporni ventili, okrugli i ostali ventili

28.14.2               Dijelovi slavina, ventila i sličnih proizvoda

         28.14.20    Dijelovi slavina, ventila i sličnih proizvoda

28.14.9               Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ostalih slavina i ventila

         28.14.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ostalih slavina i ventila

28.15                   Ležajevi, prijenosnici, prijenosni i pogonski elementi

28.15.1               Kuglični i valjkasti ležajevi

         28.15.10    Kuglični i valjkasti ležajevi

28.15.2               Ostali ležajevi, prijenosnici, prijenosni i pogonski elementi

         28.15.21    Prijenosni člankasti lanci, od željeza i čelika

         28.15.22    Prijenosne osovine (uključujući bregaste i koljenaste osovine) i koljena

         28.15.23    Kućišta za ležajeve, kućišta za osovine i klizni ležajevi

         28.15.24    Zupčanici; kuglična i valjkasta vretena; mjenjačke kutije i ostali mjenjači brzina

         28.15.25    Zamašnjaci i koloturi, uključujući koloturnike

         28.15.26    Spojnice i spojke, uključujući univerzalne spojnice

28.15.3              Dijelovi ležajeva, prijenosnika i pogonskih elemenata

         28.15.31    Kuglice, iglice i valjci; dijelovi kugličnih i valjkastih ležajeva

         28.15.32    Dijelovi člankastih lanaca, od željeza i čelika

         28.15.39    Dijelovi ležajeva i pogonskih elemenata, d. n.

28.15.9               Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ležajeva, prijenosnika te prijenosnih i pogonskih elemenata

         28.15.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ležajeva, prijenosnika te prijenosnih i pogonskih elemenata

28.2                    Ostali strojevi za opće namjene

28.21                  Peći i plamenici

28.21.1              Peći i plamenici i njihovi dijelovi

         28.21.11   Plamenici; mehanički uređaji za loženje; mehanički odstranjivači pepela i slično

         28.21.12   Industrijski ili laboratorijski plamenici i peći, neelektrični, uključujući peći za spaljivanje, ali isključujući
   pekarske peći

         28.21.13    Industrijski ili laboratorijski električni plamenici i peći; indukcijska i dielektrična grijača oprema

         28.21.14    Dijelovi plamenika i peći

28.21.9               Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje peći i plamenika

         28.21.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje peći i plamenika

28.22                   Uređaji za dizanje i prenošenje

28.22.1               Uređaji za dizanje i prenošenje i njihovi dijelovi

         28.22.11    Koloturi i dizalice – koloturnici, d. n.

         28.22.12    Izvozni uređaji za okna; dizalice specijalno izračene za uporabu pod zemljom; ostala vitla

         28.22.13    Dizalice za teški teret; dizalice za podizanje vozila

         28.22.14    Toranjske dizalice; dizalice (kranovi); pokretne portalne dizalice, pokretni nosači i teretni kamioni
    opremljeni dizalicom (kranom)

         28.22.15    Viličari; ostala teretna radna kolica; radna kolica koja se upotrebljavaju na platformama željezničkih postaja

         28.22.16    Osobna i teretna dizala, pokretne stepenice i trake

         28.22.17    Pneumatske i ostale dizalice i konvejeri koji rade kontinuirano, za robu i materijal

         28.22.18    Ostali uređaji za dizanje, prenošenje, utovar i istovar

         28.22.19    Dijelovi opreme za dizanje i prenošenje

28.22.2              Vjedrice, lopate, hvataljke i kliješta za dizalice, kranove i slično

         28.22.20    Vjedrice, lopate, hvataljke i kliješta za dizalice, kranove i slično

28.22.9               Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje uređaja za dizanje i prenošenje

         28.22.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje uređaja za dizanje i prenošenje

28.23                   Uredski strojevi i oprema (osim računala i periferna oprema)

28.23.1              Pisaći strojevi, strojevi za obradu teksta i računski strojevi

         28.23.11    Pisaći strojevi i strojevi za obradu teksta

         28.23.12    Elektronički strojevi za računanje i džepni strojevi za pohranjivanje, strojevi za reproduciranje i
    pokazivanje podataka s računskim funkcijama

         28.23.13    Knjigovodstveni strojevi, registarske blagajne, strojevi za naplatu poštarine, strojevi za izdavanje karata i
    slični strojevi, s ugrađenim uređajem za računanje

28.23.2               Ostali strojevi i njihovi dijelovi

         28.23.21    Fotokopirni aparati s ugrađenim optičkim sustavom, kontaktni i termički kopirni aparati

         28.23.22    Ofset tiskarski strojevi, za papir u listovima, uredskoga tipa

         28.23.23    Ostali uredski strojevi

         28.23.24    Dijelovi i pribor za pisaće strojeve i računske strojeve

         28.23.25    Dijelovi i pribor za ostale uredske strojeve

         28.23.26    Dijelovi i pribor za fotokopirne aparate

28.23.9               Usluge proizvodnje uredskih i računovodstvenih strojeva; Podugovarateljski poslovi kao dio
    proizvodnje uredskih strojeva i opreme (osim računala i periferne oprema)

         28.23.91    Usluge proizvodnje uredskih i računovodstvenih strojeva (osim računala i periferne opreme)

         28.23.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje uredskih strojeva i opreme (osim računala i periferne oprema)

28.24                  Mehanizirani ručni alat

28.24.1              Elektromehanizirani alat što se pri radu drži u ruci; ostali prijenosni mehanizirani ručni alat

         28.24.11    Elektromehanizirani alat što se pri radu drži u ruci, s ugrađenim električnim motorom

         28.24.12    Ostali prijenosni ručni alat

28.24.2              Dijelovi mehaniziranog ručnog alata

         28.24.21    Dijelovi elektromehaniziranoga alata što se pri radu drži u ruci, s ugrađenim električnim motorom

         28.24.22    Dijelovi ostalih prijenosnih ručnih alata

28.24.9              Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje mehaniziranog ručnog alata

         28.24.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje mehaniziranog ručnog alata

28.25                  Rashladna i ventilacijska oprema, osim za kućanstvo

28.25.1              Izmjenjivači topline; uređaji za klimatizaciju, oprema za hlađenje i zamrzavanje, osim za kućanstvo

         28.25.11    Izmjenjivači topline i uređaji za proizvodnju ukapljenoga zraka i drugih plinova

         28.25.12    Uređaji za klimatizaciju

         28.25.13    Oprema za hlađenje i zamrzavanje te toplinske crpke, osim opreme za kućanstvo

         28.25.14    Uređaji i aparati za filtriranje i pročišćavanje plinova, d. n.

28.25.2               Ventilatori, osim stolnih, podnih, zidnih, prozorskih, sobnih ili krovnih ventilatora

         28.25.20    Ventilatori, osim stolnih, podnih, zidnih, prozorskih, sobnih ili krovnih ventilatora

28.25.3               Dijelovi opreme za hlađenje i zamrzavanje i toplinskih crpki

         28.25.30    Dijelovi opreme za hlađenje i zamrzavanje i toplinskih crpki

28.25.9               Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje rashladne i ventilacijske opreme, osim za kućanstvo

         28.25.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje rashladne i ventilacijske opreme, osim za kućanstvo

28.29                   Ostali strojevi za opće namjene, d. n.

28.29.1               Generatori plina, aparati za destilaciju i filtriranje

         28.29.11    Generatori za generatorski i vodni plin; acetilenski generatori i slično; uređaji za destilaciju i rektifikaciju

         28.29.12    Strojevi i aparati za filtriranje i pročišćavanje tekućina

         28.29.13    Filtri za ulje, gorivo i usisni zrak, za motore s unutrašnjim izgaranjem

28.29.2               Strojevi za čišćenje, punjenje, pakiranje i zamatanje boca i drugih ambalaža; aparati za gašenje
    požara, pištolji za prskanje, strojevi za izbacivanje pare ili pijeska; britve

         28.29.21    Strojevi za čišćenje, punjenje, pakiranje i zamatanje boca i druge ambalaže

         28.29.22    Aparati za gašenje požara, pištolji za prskanje, strojevi za izbacivanje pare, pijeska i slični aparati, osim za uporabu
    u poljoprivredi

         28.29.23    Brtve od metalnih listova; mehaničke brtve

28.29.3               Industrijski, kućanski i ostali uređaji za vaganje i mjerenje

         28.29.31    Uređaji za vaganje za uporabu u industriji; vage za kontinuirano vaganje robe na konvejerima; vage za
    konstantnu masu i vage za ispuštanje unaprijed određene mase

         28.29.32    Osobne vage i vage za kućanstvo

         28.29.39    Ostali uređaji za vaganje i mjerenje

28.29.4               Centrifuge, kalanderi i automati za prodaju robe

         28.29.41    Centrifuge, d. n.

         28.29.42    Kalanderi i ostali strojevi za valjanje, osim za metale i staklo

         28.29.43    Automati za prodaju robe

28.29.5               Strojevi za pranje posuđa, industrijskoga tipa

         28.29.50    Strojevi za pranje posuđa, industrijskoga tipa

28.29.6               Strojevi, d. n., za obradu materijala promjenom temperature

         28.29.60    Strojevi, d. n., za obradu materijala promjenom temperature

28.29.7               Neelektrični strojevi i aparati za lemljenje i zavarivanje i njihovi dijelovi; strojevi i aparati za
    površinsko kaljenje i vruće štrcanje

         28.29.70    Neelektrični strojevi i aparati za lemljenje i zavarivanje i njihovi dijelovi; strojevi i aparati za površinsko kaljenje
     i vruće štrcanje

28.29.8              Dijelovi ostalih strojeva za opću uporabu, d. n.

         28.29.81    Dijelovi generatora plina i vodnog plina

         28.29.82    Dijelovi centrifuga; dijelovi strojeva i aparata za filtriranje i pročišćavanje tekućina i plinova

         28.29.83    Dijelovi kalandera i ostalih strojeva za valjanje; dijelovi aparata za prskanje; utezi za vage

         28.29.84    Dijelovi strojeva, aparata i uređaja, koji ne sadrže električne konektore, d. n.

         28.29.85    Dijelovi strojeva za pranje posuđa i strojeva za čišćenje, punjenje, pakiranje i zamatanje

         28.29.86    Dijelovi neelektričnih strojeva i aparata za lemljenje i zavarivanje, strojeva i aparata za površinsko kaljenje i
    vruće štrcanje

28.29.9               Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ostalih strojeve opće namjene, d. n.

         28.29.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ostalih strojeve opće namjene, d. n.

28.3                     Strojevi za poljoprivredu i šumarstvo

28.30                   Strojevi za poljoprivredu i šumarstvo

28.30.1               Traktori, jednoosovinski (motokultivatori)

         28.30.10    Traktori, jednoosovinski (motokultivatori)

28.30.2               Ostali traktori za poljoprivredu

         28.30.21    Traktori, snage manje od uključujući 37 kW

         28.30.22    Traktori, snage veće od 37 kW do uključujući 59 kW

         28.30.23    Traktori, snage veće od 59 kW

28.30.3               Strojevi za pripremu zemlje

         28.30.31    Plugovi

         28.30.32    Drljače, brane, kultivatori, plijevilice i kopačice

         28.30.33    Sijačice, sadilice i rasadivači

         28.30.34    Raspodjeljivači stajskog i umjetnog gnojiva

         28.30.39    Ostali strojevi za pripremu zemlje

28.30.4               Kosilice za travu, parkove i sportske terene

         28.30.40    Kosilice za travu, parkove i sportske terene

28.30.5               Strojevi za žetvu

         28.30.51    Kosilice (uključujući i polužne za priključivanje na traktor), d. n.

         28.30.52    Strojevi za proizvodnju sijena

         28.30.53    Strojevi za baliranje slame i krme, uključujući preše

         28.30.54    strojevi za vađenje i sakupljanje

         28.30.59    Strojevi za žetvu i vršidbu, d. n.

28.30.6               Strojevi za izbacivanje, raspršivanje i prskanje tekućine ili praha, za poljoprivredu i vrtlarstvo

         28.30.60    Strojevi za izbacivanje, raspršivanje i prskanje tekućine ili praha, za poljoprivredu i vrtlarstvo

28.30.7               Samoutovarne i samoistovarne prikolice i poluprikolice za poljoprivredu

         28.30.70    Samoutovarne i samoistovarne prikolice i poluprikolice za poljoprivredu

28.30.8               Ostali strojevi za poljoprivredu

         28.30.81    Strojevi za čišćenje, sortiranje i gradiranje jaja, voća i drugih poljoprivrednih proizvoda, osim za sjemenje, zrnje
    ili sušeno mahunasto povrće

         28.30.82    Strojevi za mužnju mlijeka

         28.30.83    Strojevi za pripremu stočne hrane

         28.30.84    Inkubatori i uzgajališta za piliće

         28.30.85    Strojevi za peradarstvo

         28.30.86    Strojevi za poljoprivredu, šumarstvo, peradarstvo i uzgoj pčela, d. n.

28.30.9               Dijelovi strojeva i opreme za poljoprivredu; Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodne strojeva
    za poljoprivredu i šumarstvo

         28.30.91    Dijelovi strojeva za žetvu i vršidbu

         28.30.92    Dijelovi strojeva za obradu zemlje

         28.30.93    Dijelovi ostalih strojeva za poljoprivredu

         28.30.94    Dijelovi strojeva za mužnju i mljekarstvo

         28.30.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje strojeva za poljoprivredu i šumarstvo

28.4                     Strojevi za obradu metala i alatni strojevi

28.41                   Strojevi za obradu metala

28.41.1               Alatni strojevi za obradu metala upravljani laserom i slično; obradni centri i slično

         28.41.11    Alatni strojevi za obradu svih vrsta materijala odvajanjem materijala laserom, ultrazvukom i slično

         28.41.12    Strojni obradni centri, strojevi izrađeni na načelu standardnih jedinica (s jednom stanicom) ili transfer-strojevi
    s više stanica za obradu metala

28.41.2               Tokarilice i alatni strojevi za obradu metala bušenjem i glodanjem

         28.41.21    Tokarilice za obradu metala skidanjem čestica

         28.41.22    Alatni strojevi za bušenje i glodanje metala; alatni strojevi za urezivanje i narezivanje navoja, d. n.

         28.41.23    Alatni strojevi za čišćenje, oštrenje, poliranje, brušenje i ostalo dovršavanje metala

         28.41.24    Alatni strojevi za blanjanje, piljenje, odsijecanje i drugačije rezanje metala

28.41.3               Ostali alatni strojevi za obradu metala

         28.41.31    Strojevi za savijanje, presavijanje i poravnanje metala

         28.41.32    Strojevi za prosijecanje i odsijecanje metala, numerički upravljani

         28.41.33    Strojevi za slobodno kovanje ili kovanje u ukovanju i batovi; hidraulične preše i preše za obradu metala, d. n.

         28.41.34    Alatni strojevi, d. n., za obradu metala alatima od sinteriranih metalnih karbida ili kermeta, bez skidanja čestica

28.41.4               Dijelovi i pribor za strojeve za obradu metala

         28.41.40    Dijelovi i pribor za strojeve za obradu metala

28.41.9               Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje strojeva za obradu metala

         28.41.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje strojeva za obradu metala

28.49                   Ostali alatni strojevi

28.49.1               Alatni strojevi za obradu kamena, drva i sličnih tvrdih materijala

         28.49.11    Alatni strojevi za obradu kamena, keramike, betona i sličnih mineralnih materijala i strojevi za hladnu
    obradu stakla

         28.49.12    Alatni strojevi za obradu drva, pluta, kosti, tvrde gume, tvrde plastike i sličnih tvrdih materijala; strojevi
    za   elektroničko nanošenje

28.49.2               Držači alata

         28.49.21    Držači alata i samootvarajuće glave za narezivanje navoja

         28.49.22    Držači materijala za alatne strojeve

         28.49.23    Razdjelne glave i drugi posebni dodatni uređaji za alatne strojeve

         28.49.24    Dijelovi i pribor za alatne strojeve za obradu drva, pluta, kosti, tvrde gume i sličnih tvrdih materijala

28.49.9               Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ostalih alatnih strojeva

         28.49.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ostalih alatnih strojeva

28.9                     Ostali strojevi za posebne namjene

28.91                   Strojevi za metalurgiju

28.91.1               Strojevi za metalurgiju i njihovi dijelovi

         28.91.11    Konverteri, lonci za lijevanje, kalupi za ingote i strojevi za lijevanje metala; strojevi za valjanje metala

         28.91.12    Dijelovi strojeva za metalurgiju; dijelovi strojeva za valjanje metala

28.91.9               Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje strojeva za metalurgiju

         28.91.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje strojeva za metalurgiju

28.92                   Strojevi za rudnike, kamenolome i građevinarstvo

28.92.1               Strojevi za rudnike

         28.92.11    Transporteri koji rade kontinuirano, za radove pod zemljom

         28.92.12    Strojevi za podsijecanje ugljena i stijena, strojevi za bušenje tunela; ostali strojevi za bušenje i dubinsko bušenje

28.92.2               Ostali samokretni strojevi za grejdiranje, ravnanje, struganje, iskopavanje, nabijanje, bušenje ili
    vađenje zemlje, minerala ili ruda (uključujući buldožere, mehaničke utovarivače (bagere) i cestovne valjke)

         28.92.21    Samokretni buldožeri i angldozeri (razrivači)

         28.92.22    Samokretni grejderi i ravnjači

         28.92.23    Samokretni skrejperi (strugači)

         28.92.24    Samokretni strojevi za nabijanje i cestovni valjci

         28.92.25    Samokretni utovarivači sa čeono postavljenom lopatom

         28.92.26    Samokretni mehanički utovarivači (bageri), eskavatori i utovarivači s lopatama s nadgradnjom što se okreće za
    360°, osim utovarivača sa čeono postavljenom lopatom

         28.92.27    Ostali samokretni mehanički utovarivači (bageri), eskavatori i utovarivači s lopatama; ostali samokretni strojevi
    za rudnike

         28.92.28    Rala za buldožere i angldozere

         28.92.29    Damperi za uporabu izvan cestovne mreže

28.92.3               Ostali strojevi za ravnanje

         28.92.30    Ostali strojevi za ravnanje

28.92.4               Strojevi za sortiranje, mljevenje, miješanje i sličnu obradu zemlje, kamena, ruda i drugih
    mineralnih materijala

         28.92.40    Strojevi za sortiranje, mljevenje, miješanje i sličnu obradu zemlje, kamena, ruda i drugih mineralnih materijala

28.92.5               Traktori-gusjeničari

         28.92.50    Traktori-gusjeničari

28.92.6               Dijelovi strojeva za rudnike, kamenolome i građevinarstvo

         28.92.61    Dijelovi strojeva za bušenje, iskopavanje, poravnavanje; dijelovi krana

         28.92.62    Dijelovi strojeva za klasiranje, mljevenje i sličnu obradu zemlje, kamena i slično

28.92.9               Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje strojeva za rudnike, kamenolome i građevinarstvo

         28.92.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje strojeva za rudnike, kamenolome i građevinarstvo

28.93                   Strojevi za industriju hrane, pića i duhana

28.93.1               Strojevi za industriju hrane, pića i duhan, osim njihovih dijelova

         28.93.11    Centrifugalni separatori vrhnja

         28.93.12    Strojevi za mljekarstvo

         28.93.13    Strojevi za mljevenje i obradu žitarica i sušenoga povrća, d. n.

         28.93.14    Strojevi za proizvodnju vina, jabukovače, voćnih sokova i sličnih napitaka i pića

         28.93.15    Neelektrične pekarske peći; aparati za kuhanje i grijanje, osim za kućanstvo

         28.93.16    Sušionice poljoprivrednih proizvoda

         28.93.17    Strojevi, d. n., za industrijsku pripremu i proizvodnju hrane i pića, uključujući masti i ulja

         28.93.19    Strojevi i uređaji za pripremu i preradu duhana, d. n.

28.93.2               Strojevi za čišćenje, sortiranje i gradiranje sjemenja, zrnja ili sušenoga mahunastog povrća

         28.93.20    Strojevi za čišćenje, sortiranje i gradiranje sjemenja, zrnja ili sušenoga mahunastog povrća

28.93.3               Dijelovi strojeva za industriju hrane, pića i duhan

         28.93.31    Dijelovi strojeva za industriju pića

         28.93.32    Dijelovi strojeva za industriju hrane

         28.93.33    Dijelovi strojeva za industriju duhana

         28.93.34    Dijelovi strojeva za čišćenje, sortiranje i gradiranje sjemenja, zrnja ili sušenoga mahunastog povrća

28.93.9               Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje strojeva za industriju hrane, pića i duhana

         28.93.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje strojeva za industriju hrane, pića i duhana

28.94                  Strojevi za industriju tekstila, odjeće i kože

28.94.1               Strojevi za pripremu, predenje, tkanje i pletenje tekstila

         28.94.11    Strojevi za ispredanje (ekstruziju), izvlačenje, teksturiranje i sječenje umjetnih vlakana; strojevi za
     pripremu tekstilnih vlakana

         28.94.12    Tekstilne predilice; tekstilni strojevi za dubliranje, končanje i namatanje

         28.94.13    Strojevi za tkanje

         28.94.14    Strojevi za pletenje; strojevi za pletenje prošivanjem i slični strojevi; tafting-strojevi

         28.94.15    Pomoćni uređaji za uporabu s tekstilnim strojevima; strojevi za tiskanje na tekstil

28.94.2               Ostali strojevi za proizvodnju tekstila i odjeće, uključujući šivaće strojeve

         28.94.21    Strojevi za pranje, čišćenje, cijeđenje, glačanje, prešanje, sušenje, namatanje i slično, tekstilne prede i
    tkanina; strojevi za dovršavanje pusta (filca)

         28.94.22    Perilice za rublje; strojevi za kemijsko čišćenje; sušilice za rublje, kapaciteta većega od 10 kg

         28.94.23    Centrifugalni strojevi za sušenje rublja

         28.94.24    Šivaći strojevi, osim strojeva za prošivanje knjiga i šivaćih strojeva za kućanstvo

28.94.3               Strojevi za obradu štavljenih i sirovih koža ili za proizvodnju i popravak obuće i drugih proizvoda

         28.94.30    Strojevi za obradu štavljenih i sirovih koža ili za proizvodnju i popravak obuće i drugih proizvoda

28.94.4               Šivaći strojevi za kućanstvo

         28.94.40    Šivaći strojevi za kućanstvo

28.94.5               Dijelovi i pribor strojeva za tkanje i predenje, i za strojeve za ostalu proizvodnju tekstila i odjeće i za
     obradu kože

         28.94.51    Dijelovi i pribor strojeva za predenje i tkanje

         28.94.52    Dijelovi za strojeve za ostalu proizvodnju tekstila i odjeće i za obradu kože

28.94.9               Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje strojeva za industriju tekstila, odjeće i kože

         28.94.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje strojeva za industriju tekstila, odjeće i kože

28.95                   Strojevi za industriju papira i kartona

28.95.1               Strojevi za industriju papira i kartona te njihovi dijelovi

         28.95.11    Strojevi za industriju papira i kartona, osim njihovih dijelova

         28.95.12    Dijelovi strojeva za industriju papira i kartona

28.95.9               Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje strojeva za industriju papira i kartona

         28.95.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje strojeva za industriju papira i kartona

28.96                  Strojevi za plastiku i gumu

28.96.1               Strojevi, d. n., za obradu plastike i gume ili za izradu proizvoda od tih materijala

         28.96.10     Strojevi, d. n., za obradu plastike i gume ili za izradu proizvoda od tih materijala

28.96.2               Dijelovi strojeva, d. n., za obradu plastike i gume ili za izradu proizvoda od tih materijala

         28.96.20    Dijelovi strojeva, d. n., za obradu plastike i gume ili za izradu proizvoda od tih materijala

28.96.9               Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje strojeva za plastiku i gumu

         28.96.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje strojeva za plastiku i gumu

28.99                   Ostali strojevi za posebne namjene, d. n.

28.99.1               Tiskarski i knjigovezački strojevi

         28.99.11    Knjigovezački strojevi, uključujući strojeve za prošivanje knjiga

         28.99.12    Strojevi, aparati i oprema za slaganje, pripremu i izradu tiskarskih ploča, klišeja

         28.99.13    Strojevi za ofset tisak, osim uredskog tipa

         28.99.14    Ostali tiskarski strojevi, osim uredskog tipa

28.99.2               Strojevi i aparati vrsta koja se koristi isključivo ili uglavnom za proizvodnju poluvodičkih blokova ili
    ploča, poluvodičkih elemenata, elektroničkih integriranih krugova ili ravnih pokaznika

         28.99.20    Strojevi i aparati vrsta koja se koristi isključivo ili uglavnom za proizvodnju poluvodičkih blokova ili
    ploča, poluvodičkih elemenata, elektroničkih integriranih krugova ili ravnih pokaznika

28.99.3               Strojevi za posebne namjene, d. n.

         28.99.31    Sušionice za drvo, papirnu masu, papir i karton; sušionice, osim za kućanstvo, d. n.

         28.99.32    Vrtuljci, ljuljačke, streljane i ostala oprema za sajamsku razonodu

         28.99.39    Oprema za lansiranje zrakoplova; palubni zaustavljači zrakoplova i slična oprema; uređaji na zemlji za
    obuku letenja; strojevi za posebne namjene, d.
n.

28.99.4               Dijelovi tiskarskih i knjigovezačkih strojeva

         28.99.40    Dijelovi tiskarskih i knjigovezačkih strojeva

28.99.5               Dijelovi strojeva i aparata vrste koja se koristi isključivo ili uglavnom za proizvodnju poluvodičkih
    blokova ili ploča, poluvodičkih elemenata, elektroničkih integriranih krugova ili ravnih pokaznika

         28.99.51    Dijelovi strojeva i aparata vrste koja se koristi isključivo ili uglavnom za proizvodnju poluvodičkih blokova ili
    ploča,  poluvodičkih elemenata, elektroničkih integriranih krugova ili ravnih pokaznika

         28.99.52    Dijelovi ostalih strojeva za posebne namjene

28.99.9               Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ostalih strojeva opće namjene, d. n.

         28.99.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ostalih strojeva opće namjene, d. n.

29                         Motorna vozila, prikolice i poluprikolice

29.1                     Motorna vozila

29.10                   Motorna vozila

29.10.1               Motori s unutarnjim izgaranjem, za motorna vozila

         29.10.11    Klipni motor s unutarnjim izgaranjem na paljenje pomoću svjećica, za vozila, obujma manjeg od uključujući
    1 000 cm3

         29.10.12    Klipni motor s unutarnjim izgaranjem na paljenje pomoću svjećica, za vozila, obujma većeg od 1 000 cm3

         29.10.13    Klipni motor s unutarnjim izgaranjem na paljenje pomoću kompresije, za vozila (dizelski ili poludizelski motori)

29.10.2               Osobna vozila

         29.10.21    Osobna vozila s klipnim motorom s unutarnjim izgaranjem na paljenje pomoću svjećica, obujma manjega
    od uključujući 1 500 cm3, nova

         29.10.22    Osobna vozila s klipnim motorom s unutarnjim izgaranjem na paljenje pomoću svjećica, obujma većeg od
    1 500 cm3, nova

         29.10.23    Osobna vozila s klipnim motorom s unutarnjim izgaranjem na paljenje pomoću kompresije (dizelski
    ili poludizelski), nova

         29.10.24    Ostala motorna vozila za prijevoz osoba

29.10.3               Motorna vozila, za prijevoz više od uključujući 10 osoba

         29.10.30    Motorna vozila, za prijevoz više od uključujući 10 osoba

29.10.4               Motorna vozila za prijevoz robe

         29.10.41    Vozila za prijevoz robe, s klipnim motorom s unutarnjim izgaranjem na paljenje pomoću kompresije (dizelski
    ili poludizelski), nova

         29.10.42    Vozila za prijevoz robe, s klipnim motorom s unutarnjim izgaranjem na paljenje pomoću svjećica; ostala vozila
    za prijevoz robe, nova

         29.10.43    Cestovni traktori, za poluprikolice

         29.10.44    Šasije s ugrađenim motorima, za motorna vozila

29.10.5               Motorna vozila za posebnu uporabu

         29.10.51    Vozila s dizalicom

         29.10.52    Vozila za vožnju po snijegu, vozila za golf i slično, s motorom

         29.10.59    Motorna vozila za posebnu uporabu, d. n.

29.10.9               Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje motornih vozila

         29.10.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje motornih vozila

29.2                     Karoserije za motorna vozila; prikolice i poluprikolice

29.20                   Karoserije za motorna vozila; prikolice i poluprikolice

29.20.1               Karoserije za motorna vozila

         29.20.10    Karoserije za motorna vozila

29.20.2               Prikolice i poluprikolice; kontejneri

         29.20.21    Kontejneri specijalno građeni i opremljeni za jednu ili više vrsta prijevoza

         29.20.22    Prikolice i poluprikolice za stanovanje i kampiranje

         29.20.23    Ostale prikolice i poluprikolice

29.20.3               Dijelovi prikolica, poluprikolica i drugih nesamokretnih vozila

         29.20.30    Dijelovi prikolica, poluprikolica i drugih nesamokretnih vozila

29.20.4               Usluge prepravljanja sastavljanja, opremanja i radova na karoseriji za motorna vozila

         29.20.40    Usluge prepravljanja, sastavljanja, opremanja i radova na karoseriji za motorna vozila

29.20.5               Usluge opremanja karavana i mobilnih auto-kuća

         29.20.50    Usluge opremanja karavana i mobilnih autokuća

29.20.9               Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje kaloserija za motorna vozila, prikolica i poluprikolica

         29.20.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje kaloserija za motorna vozila, prikolica i poluprikolica

29.3                     Dijelovi i pribor za motorna vozila

29.31                   Električna i elektronska oprema za motorna vozila

29.31.1               Setovi vodiča za paljenje i ostali setovi vodiča za cestovna motorna vozila, zrakoplove i brodove

         29.31.10    Setovi vodiča za paljenje i ostali setovi vodiča za cestovna motorna vozila, zrakoplove i brodove

29.31.2               Ostala električna oprema za motorna vozila i njihove dijelove

         29.31.21    Svjećice za paljenje; magneti za paljenje; dinamo-magneti; magneti zamašnjaci; razvodnici; svici za paljenje

         29.31.22    Starteri i starter-generatori za dvostruku uporabu; ostali generatori i oprema

         29.31.23    Električna oprema za rasvjetu i signalizaciju, brisači vjetrobrana, odleđivači i odmagljivači za motocikle i
    motorna vozila

29.31.3               Dijelovi ostale električne opreme za motorna vozila i motocikle

         29.31.30    Dijelovi ostale električne opreme za motorna vozila i motocikle

29.31.9               Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje električne i elektroničke opreme za motorna vozila

         29.31.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje električne i elektroničke opreme za motorna vozila

29.32                   Ostali dijelovi i pribor za motorna vozila

29.32.1               Sjedala za motorna vozila

         29.32.10    Sjedala za motorna vozila

29.32.2               Sigurnosni pojasevi, sigurnosni zračni jastuci i dijelovi i pribor karoserija

         29.32.20    Sigurnosni pojasevi, sigurnosni zračni jastuci i dijelovi i pribor karoserija

29.32.3               Dijelovi i pribor, d. n., za motorna vozila

         29.32.30    Dijelovi i pribor, d. n., za motorna vozila

29.32.9               Usluge instaliranja dijelova i pribora za motorna vozila, d. n.; usluge sastavljanja kompletnih
    konstrukcija   za motorna vozila, unutar proizvodnog procesa; podugovarateljski poslovi kao
    dio proizvodnje ostalih dijelova i pribora za motorna vozila

         29.32.91    Podugovorene usluge sastavljanja kompletnih konstrukcija za motorna vozila

         29.32.92    Usluge instaliranja dijelova i pribora za motorna vozila, d. n.

         29.32.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ostalih dijelova i pribora za motorna vozila

30                        Ostala prijevozna sredstva

30.1                    Brodovi i čamci

30.11                  Brodovi i plutajući objekti

30.11.1              Ratni brodovi

         30.11.10    Ratni brodovi

30.11.2               Brodovi i slična plovila, za prijevoz putnika i robe

         30.11.21    Putnički brodovi, izletnički brodovi i slična plovila za prijevoz putnika; trajekti svih vrsta

         30.11.22    Tankeri za prijevoz sirove nafte, naftnih proizvoda, kemikalija, tekućeg plina

         30.11.23    Brodovi hladnjače, osim tankera

         30.11.24    Brodovi za prijevoz suhog tereta

30.11.3              Ribarski brodovi i ostali specijalni plovni objekti

         30.11.31    Ribarski brodovi; brodovi-tvornice i ostali brodovi za preradu i konzerviranje ribe

         30.11.32    Brodovi tegljači (remorkeri) i potiskivači (gurači)

         30.11.33    Ploveća jaružala: brodovi svjetionici, plutajuće dizalice; ostala plovila

30.11.4               Plutajuće ili fiksne platforme za bušenje i proizvodnju

         30.11.40    Plutajuće ili fiksne platforme za bušenje i proizvodnju

30.11.5               Ostale plutajuće konstrukcije (uključujući splavi, spremnike, kesone, platforme za iskrcavanje, plutače
    i svjetionike)

         30.11.50    Ostale plutajuće konstrukcije (uključujući splavi, spremnike, kesone, platforme za iskrcavanje, plutače i svjetionike)

30.11.9               Usluge održavanja, popravaka, preinaka i opremanja brodova, plutajućih platformi i
    konstrukcija; podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje brodova i plutajućih objekata

         30.11.91    Usluge održavanja, popravaka, preinaka i opremanja brodova, plutajućih platformi i konstrukcija

         30.11.92    Usluge opremanja brodova i plutajućih platformi i konstrukcija

         30.11.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje brodova i plutajućih objekata

30.12                   Čamci za razonodu i sportski čamci

30.12.1               Čamci za razonodu i sportski čamci

         30.12.11    Jedrilice (osim na napuhavanje) za razonodu ili sport, sa ili bez pomoćnog motora

         30.12.12    Čamci za napuhavanje za razonodu i sport

         30.12.19    Ostali čamci za razonodu i sport; ronilački čamci i kanui

30.12.9               Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje čamaca za razonodu i sportskih čamaca

         30.12.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje čamaca za razonodu i sportskih čamaca

30.2                     Željezničke lokomotive i tračnička vozila

30.20                   Željezničke lokomotive i tračnička vozila

30.20.1               Tračničke lokomotive i lokomotivski tenderi

         30.20.11    Tračničke lokomotive napajane iz električne mreže

         30.20.12     Električne dizelske lokomotive

         30.20.13     Ostale tračničke lokomotive; lokomotivski tenderi

30.20.2               Samokretni željeznički i tramvajski putnički ili teretni vagoni i kola, osim vozila za održavanje i servisiranje

         30.20.20     Samokretni željeznički i tramvajski putnički ili teretni vagoni i kola, osim vozila za održavanje i servisiranje

30.20.3               Ostala tračnička vozila

         30.20.31    Željeznička ili tramvajska vozila za održavanje i servisiranje

         30.20.32    Željeznički i tramvajski putnički vagoni, nesamokretni; prtljažni vagoni i ostali specijalni vagoni

         30.20.33    Željeznički i tramvajski teretni vagoni za prijevoz robe, nesamokretni

30.20.4               Dijelovi željezničkih i tramvajskih lokomotiva ili drugih tračničkih vozila; uređaji i oprema za pruge,
    te njihovi dijelovi; mehanička oprema za kontrolu prometa

         30.20.40    Dijelovi željezničkih i tramvajskih lokomotiva ili drugih tračničkih vozila; uređaji i oprema za pruge, te
    njihovi dijelovi; mehanička oprema za kontrolu prometa

30.20.9               Usluge održavanja, popravaka, generalnog remonta i opremanja željezničkih i tramvajskih lokomotiva
    i tračničkih vozila; Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje željezničkih lokomotiva i tračničkih vozila

         30.20.91    Usluge održavanja, popravaka, generalnog remonta i opremanja željezničkih i tramvajskih lokomotiva i
    tračničkih vozila

         30.20.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje željezničkih lokomotiva i tračničkih vozila

30.3                     Zrakoplovi i svemirske letjelice te srodna prijevozna sredstva i oprema

30.30                  Zrakoplovi i svemirske letjelice te srodna prijevozna sredstva i oprema

30.30.1              Motori i strojevi za zrakoplove ili svemirske letjelice; uređaji na zemlji za obuku letenja i njihovi dijelovi

         30.30.11    Zrakoplovni benzinski motori

         30.30.12    Turbomlazni i turbopropelerni motori

         30.30.13    Reaktivni motori, osim turbomlaznih

         30.30.14    Oprema za zaustavljanje zrakoplova i njegovi dijelovi

         30.30.15    Dijelovi zrakoplovnih benzinskih motora

         30.30.16    Dijelovi turbomlaznih i turbopropelernih motora

30.30.2               Baloni i zračni brodovi; zračne jedrilice, pilotirani zmajevi i ostali zrakoplovi, bez vlastitog pogona

         30.30.20    Baloni i zračni brodovi; zračne jedrilice, pilotirani zmajevi i ostali zrakoplovi, bez vlastitog pogona

30.30.3               Helikopteri i avioni

         30.30.31    Helikopteri

         30.30.32    Avioni i ostali zrakoplovi, vlastite težine manje od uključujući 2 000 kg

         30.30.33    Avioni i ostali zrakoplovi, vlastite težine veće od 2 000 kg do uključujući 15 000 kg

         30.30.34    Avioni i ostali zrakoplovi, vlastite težine veće od 15 000 kg

30.30.4               Svemirske letjelice (uključujući satelite) i oprema za lansiranje svemirskih letjelica

         30.30.40    Svemirske letjelice (uključujući satelite) i oprema za lansiranje svemirskih letjelica

30.30.5              Ostali dijelovi zrakoplova i svemirskih letjelica

         30.30.50    Ostali dijelovi zrakoplova i svemirskih letjelica

30.30.6               Usluge održavanja i popravaka zrakoplova i motora za zrakoplove

         30.30.60    Usluge održavanja i popravaka zrakoplova i motora za zrakoplove

30.30.9              Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje zrakoplova i svemirskih letjelica te srodnih
    prijevoznih sredstava i opreme

         30.30.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje zrakoplova i svemirskih letjelica te srodnih prijevoznih sredstava
    i opreme

30.4                    Vojna borbena vozila 

30.40                  Vojna borbena vozila

30.40.1               Motorizirani tenkovi i druga oklopna borbena vozila i njihovi dijelovi

         30.40.10    Motorizirani tenkovi i druga oklopna borbena vozila i njihovi dijelovi

30.40.9               Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje vojnih borbenih vozila

         30.40.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje vojnih borbenih vozila

30.9                     Prijevozna sredstva, d. n.

30.91                   Motocikli

30.91.1               Motocikli i prikolice motocikla

         30.91.11    Motocikli i bicikli s pomoćnim klipnim motorom s unutarnjim izgaranjem, obujma cilindra manjeg od
    uključujući 50 cm3

         30.91.12    Motocikli i bicikli s pomoćnim klipnim motorom s unutarnjim izgaranjem, obujma cilindra većeg od 50 cm3

         30.91.13    Motocikli, d. n.; prikolice motocikla

30.91.2               Dijelovi i pribor motocikla i prikolica motocikla

         30.91.20    Dijelovi i pribor motocikla i prikolica motocikla

30.91.3               Motori s unutarnjim izgaranjem, za motocikle

         30.91.31    Klipni motori s unutarnjim izgaranjem na paljenje pomoću svjećica, za motocikle, obujma manjeg od uključujući
    1 000 cm3

         30.91.32    Klipni motori s unutarnjim izgaranjem na paljenje pomoću svjećica, za motocikle, obujma većeg od 1 000 cm3

30.91.9               Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje motocikla

         30.91.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje motocikla

30.92                  Bicikli i invalidska kolica

30.92.1               Bicikli i druga slična vozila bez motora

         30.92.10    Bicikli i druga slična vozila bez motora

30.92.2               Invalidska kolica, osim njihovih dijelova i pribora

         30.92.20    Invalidska kolica, osim njihovih dijelova i pribora

30.92.3               Dijelovi i pribor bicikala i drugih sličnih vozila, nemotoriziranih te od invalidskih kolica

         30.92.30    Dijelovi i pribor bicikala i drugih sličnih vozila, nemotoriziranih te od invalidskih kolica

30.92.4               Dječja kolica i njihovi dijelovi

         30.92.40    Dječja kolica i njihovi dijelovi

30.92.9               Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje bicikala i invalidskih kolica

         30.92.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje bicikala i invalidskih kolica

30.99                  Ostala prijevozna sredstva, d. n.

30.99.1               Ostala prijevozna sredstva, d. n.

         30.99.10    Ostala prijevozna sredstva, d. n.

30.99.9               Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ostalih prijevoznih sredstava, d. n.

         30.99.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ostalih prijevoznih sredstava, d. n.

31                        Namještaj

31.0                    Namještaj

31.00                  Stolice i njihovi dijelovi; dijelovi namještaja

31.00.1               Stolice i njihovi dijelovi

         31.00.11    Sjedala, uglavnom s metalnim okvirom

         31.00.12    Sjedala, uglavnom s drvenim okvirom

         31.00.13    Ostala sjedala

         31.00.14    Dijelovi sjedala

31.00.2               Dijelovi namještaja (osim sjedala)

         31.00.20    Dijelovi namještaja (osim sjedala)

31.00.9               Usluge tapeciranja stolica i sjedala; podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje sjedala i njihovih
    dijelova i dijelova namještaja

         31.00.91    Usluge tapeciranja stolica i sjedala

         31.00.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje sjedala i njihovih dijelova i dijelova namještaja

31.01                  Namještaj za poslovne i prodajne prostore

31.01.1               Namještaj za poslovne i prodajne prostore

         31.01.11    Uredski metalni namještaj

         31.01.12    Uredski drveni namještaj

         31.01.13    Drveni namještaj za trgovine

31.01.9               Podugovorene djelatnosti za potrebe proizvodnje namještaja za poslovne i prodajne prostore

         31.01.99    Podugovorene djelatnosti za potrebe proizvodnje namještaja za poslovne i prodajne prostore

31.02                   Kuhinjski namještaj

31.02.1               Kuhinjski namještaj

         31.02.10     Kuhinjski namještaj

31.02.9               Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje kuhinjskog namještaja

         31.02.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje kuhinjskog namještaja

31.03                   Madraci

31.03.1               Madraci

         31.03.11    Nosači madraca

         31.03.12    Madraci, osim nosača madraca

31.03.9               Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje madraca

         31.03.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje madraca

31.09                   Ostali namještaj

31.09.1               Ostali namještaj

         31.09.11    Metalni namještaj, d. n.

         31.09.12    Drveni namještaj za opremanje spavaćih soba, soba za dnevni boravak i blagovaonica

         31.09.13    Drveni namještaj, d. n.

         31.09.14    Namještaj od plastike i ostalih materijala, (npr. trske, pruća, bambusa)

31.09.9               Usluge finiširanja novog namještaja; podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ostalog namještaja

         31.09.91    Usluge dovršavanja novog namještaja (osim tapeciranja stolica i sjedala)

         31.09.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ostalog namještaja

32                        Ostala prerađivačka industrija

32.1                    Nakit, imitacija nakita i srodni proizvodi

32.11                  Kovani novci

32.11.1              Kovani novci

         32.11.10    Kovani novci

32.11.9              Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje kovanog novca

         32.11.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje kovanog novca

32.12                  Nakit i srodni proizvodi

32.12.1              Nakit i srodni proizvodi

         32.12.11    Kultivirani biseri, drago i poludrago kamenje, uključujući i industrijsko i rekonstruirano, obrađeno
    ali nemontirano

         32.12.12    Industrijski dijamanti, obrađeni; prašina i prah od prirodnoga, industrijskoga dragoga i poludragoga kamenja

         32.12.13    Draguljarski predmeti i njihovi dijelovi; zlatarski i srebrni predmeti i njihovi dijelovi

         32.12.14    Ostali proizvodi od plemenitih metala; proizvodi od prirodnih ili kultiviranih bisera, dragoga i poludragoga kamenja

32.12.9               Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje nakita i srodnih proizvoda

         32.12.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje nakita i srodnih proizvoda

32.13                   Imitacija nakita (bižuterija) i srodni proizvodi

32.13.1               Imitacija nakita (bižuterija) i srodni proizvodi

         32.13.10    Imitacija nakita (bižuterija) i srodni proizvodi

32.13.9               Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje imitacija nakita (bižuterije) i srodnih proizvoda

         32.13.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje imitacija nakita (bižuterije) i srodnih proizvoda

32.2                     Glazbeni instrumenti

32.20                   Glazbeni instrumenti

32.20.1               Klaviri, orgulje i drugi žičani i puhački instrumenti, klavijature; metromoni, zvučne vilice; mehanizmi
    za glazbene kutije

         32.20.11    Klaviri i drugi klavijaturni žičani glazbeni instrumenti

         32.20.12    Ostali žičani glazbeni instrumenti

         32.20.13    Orgulje s klavijaturom, harmoniji i slični instrumenti; harmonika i slični instrumenti; usna harmonika;
    puhačka glazbala

         32.20.14    Glazbeni i klavijaturni instrumenti kod kojih se zvuk proizvodi ili pojačava električno

         32.20.15    Ostali glazbeni instrumenti

         32.20.16    Metronomi, zvučne vilice i pištaljke za davanje visine tona; mehanizmi za glazbene kutije; žice za
    glazbene instrumente

32.20.2               Dijelovi i pribor glazbenih instrumenata

         32.20.20    Dijelovi i pribor glazbenih instrumenata

32.20.9               Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje glazbenih instrumenata

         32.20.99     Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje glazbenih instrumenata

32.3                     Sportska oprema

32.30                   Sportska oprema

32.30.1               Sportska oprema

         32.30.11    Skije za snijeg i ostala skijaška oprema, osim obuće za snijeg; klizaljke za led i koturaljke; njihovi dijelovi

         32.30.12    Obuća za skijanje

         32.30.13    Skije za vodu, daske za surfanje, daske za jedrenje i ostala oprema za sportove na vodi

         32.30.14    Pribor i oprema za gimnastiku, fitnes-centre i atletiku

         32.30.15    Ostali pribor i oprema za sport i igre na otvorenom prostoru; bazeni za plivanje i veslanje

         32.30.16    Ribarski štapovi i ostali pribor za ribolov; pribor za lov i ribolov, d. n.

32.30.9               Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje sportske opreme

         32.30.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje sportske opreme

32.4                     Igre i igračke

32.40                   Igre i igračke

32.40.1                Lutke s ljudskim likom; igračke u obliku životinja ili drugih neljudskih bića; njihovi dijelovi

         32.40.11    Lutke, samo s ljudskim likom

         32.40.12    Igračke u obliku životinja ili drugih neljudskih bića; njihovi dijelovi

         32.40.13    Dijelovi i pribor za lutke s ljudskim likom

32.40.2               Vlakovi igračke i njihov pribor; ostali smanjeni modeli, konstrukcije i igračke za sastavljanje

         32.40.20    Vlakovi igračke i njihov pribor; ostali smanjeni modeli, konstrukcije i igračke za sastavljanje

32.40.3               Ostale igračke, uključujući igračke glazbene instrumente

         32.40.31     Dječje igračke s kotačima za jahanje i vožnju; kolica za lutke

         32.40.32     Slagalice

         32.40.39     Igre i igračke, d. n.

32.40.4                Ostale igračke

         32.40.41     Igrače karte

         32.40.42     Proizvodi za biljar, lunapark, stolne i sobne igre; ostale igre na automatima s ubačenim kovanim novcem
     ili žetonom

32.40.9                Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje igara i igračaka

         32.40.99     Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje igara i igračaka

32.5                     Medicinski i stomatološki instrumenti i pribor

32.50                   Medicinski i stomatološki instrumenti i pribor

32.50.1               Medicinski, kirurški i stomatološki instrumenti i pribor

         32.50.11    Instrumenti i aparati za zubarsku uporabu

         32.50.12    Medicinski, kirurški i laboratorijski sterilizatori

         32.50.13    Štrcaljke, igle, kateteri, kanile i slično; okulistički i ostali instrumenti i aparati, d. n.

32.50.2              Terapeutski instrumenti i aparati; pribor, protetska i ortopedska pomagala

         32.50.21    Terapeutski instrumenti i aparati; respiratorni

         32.50.22    Umjetni zglobovi; ortopedska pomagala; umjetni zubi; zubne proteze; umjetni dijelovi tijela, d. n.

         32.50.23    Dijelovi i pribor protetskih i ortopedskih pomagala

32.50.3               Medicinski, kirurški, zubarski i veterinarski namještaj; brijačke i slične stolice, te njihovi dijelovi

         32.50.30    Medicinski, kirurški, zubarski i veterinarski namještaj; brijačke i slične stolice, te njihovi dijelovi

32.50.4               Naočale, leće i njihovi dijelovi

         32.50.41    Kontaktne leće; leće za naočale od svih vrsta materijala

         32.50.42    Naočale, sunčane naočale i slično, korektivne, zaštitne ili druge

         32.50.43    Okviri i ugradnja okvira za naočale, sunčane naočale i slično

         32.50.44    Dijelovi okvira i ugradnje okvira za naočale, sunčane naočale i slično

32.50.5               Ostali proizvodi za medicinsku i kiruršku uporabu

         32.50.50    Ostali proizvodi za medicinsku i kiruršku uporabu

32.50.9               Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje medicinske i kirurške opreme i ortopedskih pomagala

         32.50.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje medicinske i kirurške opreme i ortopedskih pomagala

32.9                    Prerađeni proizvodi, d. n.

32.91                  Metle i četke

32.91.1              Metle i četke

         32.91.11    Metle i četke za čišćenje u kućanstvu

         32.91.12    Četkice za zube, četke za kosu i dr. toaletne četke za osobnu uporabu; slikarske i pisaće četkice i kistovi, četke
    za kozmetiku

         32.91.19    Ostale četke, d. n.

32.91.9               Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje metla i četaka

         32.91.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje metla i četaka

32.99                  Ostali prerađivački proizvodi, d. n.

32.99.1               Zaštitna pokrivala za glavu; olovke i kemijske olovke, pločice za pisanje, datumari, žigovi ili
    numeratori; vrpce za pisaće mašine, jastučići za žigove na tintu

         32.99.11    Zaštitna pokrivala za glavu; kape i ostala pokrivala za glavu, od gume ili plastike

         32.99.12    Kemijske olovke; flomasteri i ostali markeri i flomasteri s vrhom od pusta; patent olovke

         32.99.13    Pera za kopiranje crteža; nalivpera, stilograf pera i ostala pera

         32.99.14    Setovi za pisaći pribor, držala pera, držala za olovke i slična držala; njihovi dijelovi

         32.99.15    Olovke, pisaljke, krejoni, mine, ugljen za crtanje, krede za pisanje, crtanje i krojačke krede

         32.99.16    Ploče i pločice za pisanje; datumari, žigovi i numeratori i slično; vrpce za pisače strojeve ili slične vrpce; jastučići
    za žigove na tintu

32.99.2               Kišobrani; štapovi za šetnju; dugmad; presvučena dugmad; patentni zatvarači; njihovi dijelovi

         32.99.21    Kišobrani i suncobrani; štapovi za šetnju, štapovi za sjedenje, bičevi, palice za jahače, i slično

         32.99.22    Dijelovi, ukrasi i pribor kišobrana, suncobrana, štapova za šetnju, štapova za sjedenje, bičeva, palica za jahače
    i slično

         32.99.23    Kopče (drukeri), nitne i slično, te njihovi dijelovi; dugmad; patentni zatvarači

         32.99.24    Presvučena dugmad i ostali dijelovi dugmadi; nedovršena dugmad; dijelovi patentnih zatvarača

32.99.3               Proizvodi od ljudske i životinjske dlake; slični proizvodi od tekstilnih materijala

         32.99.30    Proizvodi od ljudske i životinjske dlake; slični proizvodi od tekstilnih materijala

32.99.4               Upaljači, lule i njihovi dijelovi; proizvodi od zapaljivih materijala; ukapljena i plinovita goriva za
    punjenje upaljača

         32.99.41    Upaljači za cigarete i drugi upaljači; lule i držala cigara i cigareta, te njihovi dijelovi, komadi drva za
    proizvodnju lula

         32.99.42    Dijelovi upaljača; legure za paljenje; proizvodi od zapaljivih materijala

         32.99.43    Ukapljena i plinovita goriva za punjenje upaljača, u posudama obujma manjeg od uključujući 300 cm3

32.99.5               Ostali proizvodi, d. n.

         32.99.51    Praznički, karnevalski i drugi proizvodi, uključujući za mađioničarska pomagala

         32.99.52    Češljevi, kopče za kosu i slično; ukosnice; igle za uvojke kose; prskalice za mirise, njihovi uređaji i glave; jastučići
    za pudere

         32.99.53    Instrumenti, aparati i modeli dizajnirani za prezentacijsku uporabu

         32.99.54    Svijeće, voštanice i slično

         32.99.55    Umjetno cvijeće, lišće, voće i njihovi dijelovi

         32.99.59    Ostali raznovrsni proizvodi, d. n.

32.99.6               Usluge prepariranja

         32.99.60    Usluge prepariranja

32.99.9               Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ostalih prerađenih proizvoda, d. n.

         32.99.99    Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ostalih prerađenih proizvoda, d. n.

33                        Usluge popravka i ugradnje strojeva i opreme

33.1                     Usluge popravka proizvoda od metala, strojeva i opreme

33.11                  Usluge popravka proizvoda od metala

33.11.1               Usluge popravka i održavanja proizvoda od metala

         33.11.11    Usluge popravka i održavanja građevinskih metalnih proizvoda

         33.11.12    Usluge popravka i održavanja cisterni, rezervoara i kontejnera od metala

         33.11.13    Usluge popravka i održavanja parnih kotlova, osim kotlova za centralno grijanje toplom vodom

         33.11.14    Usluge popravka i održavanja oružja i oružnih sustava

         33.11.19    Usluge popravka i održavanja ostalih proizvoda od metala

33.12                   Usluge popravka strojeva

33.12.1               Usluge popravka i održavanja strojeva opće namjene

         33.12.11    Usluge popravaka i održavanja motora i turbina, osim motora za zrakoplove i motorna vozila

         33.12.12    Usluge popravaka i održavanja uređaja za cjevovode, ostalih crpki, kompresora, slavina i ventila

         33.12.13    Usluge popravaka i održavanja ležajeva, prijenosnika i pogonskih elemenata

         33.12.14    Usluge održavanja i popravaka industrijskih peći i plamenika

         33.12.15    Usluge održavanja i popravaka uređaja za dizanje i prenošenje

         33.12.16    Usluge popravaka i održavanja poslovnih strojeva i opreme (osim računala i periferne opreme)

         33.12.17    Proizvodnja prijenosnog mehaniziranog ručnog alata

         33.12.18    Usluge održavanja i popravaka nekućanske rashladne i ventilacijske opreme

         33.12.19    Usluge održavanja i popravaka ostalih strojeva za opću uporabu, d. n.

33.12.2               Usluge popravaka i održavanja strojeva za posebne namjene

         33.12.21    Usluge popravaka i održavanja strojeva za poljoprivredu i šumarstvo

         33.12.22    Usluge popravaka i održavanja strojeva za obradu metala i alatnih strojeva

         33.12.23    Usluge popravaka i održavanja strojeva za metalurgiju

         33.12.24    Usluge popravaka i održavanja strojeva za rudnike, kamenolome i građevinarstvo

         33.12.25    Usluge popravaka i održavanja strojeva za industriju hrane, pića i duhana

         33.12.26    Usluge popravaka i održavanja strojeva za industriju tekstila, odjeće i kože

         33.12.27    Usluge popravaka i održavanja strojeva za industriju papira i kartona

         33.12.28    Usluge popravaka i održavanja strojeva plastiku i gumu

         33.12.29    Usluge popravaka i održavanja za ostale strojeve za specijalne namjene

33.13                  Usluge popravaka elektroničke i optičke opreme

33.13.1               Usluge popravaka i održavanja elektroničke i optičke opreme

         33.13.11    Usluge održavanja i popravaka instrumenata i aparata za mjerenje, kontrolu, testiranje, navigaciju

         33.13.12    Usluge popravaka i održavanja opreme za iradijaciju, elektromedicinske i elektroterapeutske opreme

         33.13.13    Usluge popravaka i održavanja profesionalnih optičkih instrumenata i fotografske opreme

         33.13.19    Usluge popravka i održavanja ostale profesionalne elektronske opreme

33.14                   Usluge popravaka električne opreme

33.14.1               Usluge popravaka i održavanja električne opreme

         33.14.11    Usluge popravaka i održavanja elektromotora, generatora, transformatora i opreme za distribuciju i
     kontrolu električne energije

         33.14.19    Usluge popravaka i održavanja ostale profesionalne električne opreme

33.15                   Usluge popravaka i održavanja brodova i čamaca

33.15.1               Usluge popravaka i održavanja brodova i čamaca

         33.15.10    Usluge popravaka i održavanja brodova i čamaca

33.16                  Usluge popravaka i održavanja zrakoplova i svemirskih letjelica

33.16.1               Usluge popravaka i održavanja zrakoplova i svemirskih letjelica

         33.16.10    Usluge popravaka i održavanja zrakoplova i svemirskih letjelica

33.17                   Usluge popravaka i održavanja ostalih prijevoznih sredstava

33.17.1               Usluge popravaka i održavanja ostalih prijevoznih sredstava

         33.17.11    Usluge popravaka i održavanja željezničkih lokomotiva i tračničkih vozila

         33.17.12    Usluge popravaka i održavanja vojnih borbenih vozila

         33.17.19    Usluge popravaka i održavanja ostalih prijevoznih sredstava, d. n.

33.19                   Usluge popravka ostale opreme

33.19.1               Usluge popravka ostale opreme

         33.19.10    Usluge popravka ostale opreme

33.2                    Usluge instaliranja industrijskih strojeva i opreme

33.20                  Usluge instaliranja industrijskih strojeva i opreme

33.20.1              Usluge instaliranja proizvoda od metala, osim strojeva i opreme

         33.20.11    Usluge instaliranja parnih kotlova, osim kotlova za centralno grijanje toplom vodom, uključujući
    instaliranje cijevnih sustava u industrijskim pogonima

         33.20.12    Usluge instaliranja ostalih proizvoda od metala, osim strojeva i opreme

33.20.2               Usluge instaliranja strojeva opće namjene

         33.20.21    Usluge instaliranja uredskih i knjigovodstvenih strojeva

         33.20.29    Usluge instaliranja ostalih strojeva opće namjene

33.20.3               Usluge instaliranja strojeva posebne namjene

         33.20.31    Usluge instaliranja industrijskih strojeva i opreme za poljoprivredu

         33.20.32    Usluge instaliranja strojeva za obradu metala

         33.20.33    Usluge instaliranja industrijskih strojeva i opreme za metalurgiju

         33.20.34    Usluge instaliranja industrijskih strojeva i opreme za rudnike

         33.20.35    Usluge instaliranja industrijskih strojeva i opreme za industriju hrane, pića i duhana

         33.20.36    Usluge instaliranja industrijskih strojeva i opreme za industriju tekstila, odjeće i kože

         33.20.37    Usluge instaliranja industrijskih strojeva i opreme za industriju papira i kartona

         33.20.38    Usluge instaliranja industrijskih strojeva i opreme za proizvodnju plastike i gume

         33.20.39    Usluge instaliranja ostalih strojeva za posebnu namjenu

33.20.4               Usluge instaliranja elektroničke i optičke opreme

         33.20.41    Usluge instaliranja profesionalnih medicinskih strojeva i preciznih optičkih instrumenata

         33.20.42    Usluge instaliranja profesionalne elektroničke opreme

33.20.5               Usluge instaliranja električne opreme

         33.20.50    Usluge instaliranja električne opreme

33.20.6               Usluge instaliranja opreme za kontrolu industrijskih procesa

         33.20.60    Usluge instaliranja opreme za kontrolu industrijskih procesa

33.20.7               Usluge instaliranja ostalih proizvoda, d. n.

         33.20.70    Usluge instaliranja ostalih proizvoda, d. n.
 

D                         ELEKTRIČNA ENERGIJA, PLIN, PARA I KLIMATIZACIJA

35                        Električna energija, plin, para i klimatizacija

35.1                     Usluge proizvodnje, prijenosa i distribucije električne energije

35.11                  Električna energija

35.11.1              Električna energija

         35.11.10    Električna energija

35.12                   Usluge prijenosa električne energije

35.12.1               Usluge prijenosa električne energije

         35.12.10    Usluge prijenosa električne energije

35.13                   Usluge distribucije električne energije

35.13.1               Usluge distribucije električne energije

         35.13.10    Usluge distribucije električne energije

35.14                  Usluge trgovine električnom energijom

35.14.1               Usluge trgovine električnom energijom

         35.14.10    Usluge trgovine električnom energijom

35.2                    Proizvodnja plina; distribucija plinovitih goriva distribucijskom mrežom

35.21                 Proizvedeni plin

35.21.1             Plin od kamenog ugljena, vodeni plin, generatorski plin i slični plinovi, osim naftnih plinova

         35.21.10    Plin od kamenog ugljena, vodeni plin, generatorski plin i slični plinovi, osim naftnih plinova

35.22                  Usluge distribucije plinovitih goriva distribucijskom mrežom

35.22.1              Usluge distribucije plinovitih goriva distribucijskom mrežom

         35.22.10    Usluge distribucije plinovitih goriva distribucijskom mrežom

35.23                  Usluge trgovine plinom distribucijskom mrežom

35.23.1               Usluge trgovine plinom distribucijskom mrežom

         35.23.10    Usluge trgovine plinom distribucijskom mrežom

35.3                    Usluge opskrbe parom i klimatizacijom

35.30                  Usluge opskrbe parom i klimatizacijom

35.30.1              Para i topla voda; usluge opskrbe parom i toplom vodom

         35.30.11    Para i topla voda

         35.30.12    Usluge opskrbe parom i toplom vodom distribucijskom mrežom

35.30.2               Led; usluge opskrbe hladnim zrakom i hladnom vodom

         35.30.21    Led, uključujući led za hlađenje (tj. ne za prehranu)

         35.30.22    Usluge opskrbe hladnim zrakom i hladnom vodom
 

E                          OPSKRBA VODOM; USLUGE UKLANJANJA OTPADNIH VODA, GOSPODARENJA OTPADOM I
    SANACIJE OKOLIŠA

36                        Prirodna voda; usluge pročišćavanja i opskrbe vodom

36.0                    Prirodna voda; usluge pročišćavanja i opskrbe vodom

36.00                  Prirodna voda; usluge pročišćavanje i opskrbe vodom

36.00.1               Prirodna voda

         36.00.11    Pitka voda

         36.00.12    Nepitka voda

36.00.2               Usluge pročišćavanje i distribucije vode distribucijskom mrežom

         36.00.20    Usluge pročišćavanje i distribucije vode distribucijskom mrežom

36.00.3               Usluge trgovine vodom distribucijskom mrežom

         36.00.30    Usluge trgovine vodom distribucijskom mrežom

37                        Usluge uklanjanja otpadnih voda; kanalizacijsko blato

37.0                    Usluge uklanjanje otpadnih voda; kanalizacijsko blato

37.00                  Usluge uklanjanje otpadnih voda; kanalizacijsko blato

37.00.1              Usluge uklanjanje otpadnih voda; kanalizacijsko blato

         37.00.11   Usluge uklanjanja i obrade otpadnih voda

         37.00.12   Usluge pražnjenje i čišćenja septičkih jama i tankova

37.00.2             Kanalizacijsko blato

         37.00.20   Kanalizacijsko blato

38                       Usluge skupljanja obrade i zbrinjavanja gospodarenja otpada; usluge oporabe otpadnog materijala

38.1                   Otpad; usluge skupljanja otpada

38.11                 Neopasni otpad; usluge skupljanja neopasnog otpada

38.11.1             Usluge skupljanja neopasnog oporabljivog otpada

         38.11.11  Usluge skupljanja neopasnog oporabljivog otpada, komunalnog

         38.11.19  Usluge skupljanja neopasnog oporabljivog otpada, ostalog

38.11.2              Usluge skupljanja neopasnog neoporabljivog otpada

         38.11.21   Usluge skupljanja neopasnog neoporabljivog otpada, komunalnog

         38.11.29   Usluge skupljanja neopasnog neoporabljivog otpada, ostalog

38.11.3              Prikupljen neoporabljivog neopasnog otpada

         38.11.31    Neoporabljivi neopasni otpad, komunalni

         38.11.39    Neoporabljivi neopasni otpad, ostali

38.11.4               Olupine, za demontiranje

         38.11.41    Brodovi i ostali ploveći objekti, za rezanje

         38.11.49    Olupine, osim brodova i plovećih objekata, za demontiranje

38.11.5               Ostali prikupljen oporabljivi neopasni otpad

         38.11.51    Stakleni otpad

         38.11.52    Papirni i kartonski otpad

         38.11.53    Uporabljene pneumatske gume

         38.11.54    Ostali otpad od gume

         38.11.55    Plastični otpad

         38.11.56    Tekstilni otpad

         38.11.57    Kožni otpad

         38.11.58    Neopasan metalni otpad

         38.11.59    Ostali neopasan oporabljivi otpad, d. n.

38.11.6               Usluge odvoza neopasnog otpada

         38.11.61    Usluge odvoza neopasnog oporabljivog otpada

         38.11.69    Usluge odvoza neopasnog ostalog otpada

38.12                   Opasan otpad; usluge skupljanja opasnog otpada

38.12.1               Usluge skupljanja opasnog otpada

         38.12.11    Usluge skupljanja opasnog medicinskog i ostalog opasnog biološkog otpada

         38.12.12    Usluge skupljanja ostalog opasnog industrijskog otpada

         38.12.13    Usluge skupljanja opasnog komunalnog otpada

38.12.2               Prikupljen opasan otpad

         38.12.21    Iskorišteni gorivi elementi nuklearnog reaktora

         38.12.22    Farmaceutski otpad

         38.12.23    Ostali medicinski opasni otpad

         38.12.24    Opasni kemijski otpad

         38.12.25    Otpadna ulja

         38.12.26    Opasni metalni otpad

         38.12.27    Otpad i staro željezo primarnih stanica, baterije i električni akumulatori

         38.12.29    Ostali opasni otpad

38.12.3               Usluge odvoza opasnog otpada

         38.12.30    Usluge odvoza opasnog otpada

38.2                     Usluge obrade i zbrinjavanja otpadom

38.21                  Usluge obrade i zbrinjavanja opasnim otpadom

38.21.1               Usluge obrade neopasnog otpada za konačno zbrinjavanje

         38.21.10    Usluge obrade neopasnog otpada za konačno zbrinjavanje

38.21.2               Usluge zbrinjavanja neopasnim otpadom

         38.21.21    Usluge sanitarnog odlaganja otpada

         38.21.22    Usluge ostalih odlagališta otpada

         38.21.23    Usluge spaljivanja i sagorijevanja neopasnog otpada

         38.21.29    Ostale usluge odlaganja neopasnog otpada

38.21.3               Otpadna organska otapala

         38.21.30    Otpadna organska otapala

38.21.4               Pepeo i drugi ostaci od spaljenog otpada

         38.21.40    Pepeo i drugi ostaci spaljenog otpada

38.22                   Usluge obrade i zbrinjavanja opasnim otpadom

38.22.1               Usluge obrade radioaktivnog i ostalog opasnog otpada

         38.22.11    Usluge obrade radioaktivnog otpada

         38.22.19    Usluge obrada ostalog opasnog otpada

38.22.2               Usluge zbrinjavanja radioaktivnim i drugim opasnim otpadom

         38.22.21    Usluge zbrinjavanja radioaktivnim otpadom

         38.22.29    Usluge zbrinjavanja ostalim opasnim otpadom

38.3                    Usluge oporabe otpadnim materijalom; sekundarne sirovine

38.31                  Usluge demontiranja olupina

38.31.1              Usluge demontiranja olupina

         38.31.11    Usluge rezanja brodova

         38.31.12    Usluge demontiranja, osim brodova i plovećih konstrukcija

38.32                   Usluge oporabe razvrstanog otpadnog materijala; sekundarne sirovine

38.32.1               Usluge oporabe razvrstanog otpadnog materijala

         38.32.11    Usluge oporabe razvrstanog metalnog otpadnog materijala

         38.32.12    Usluge oporabe razvrstanog metalnog otpadnog materijala

38.32.2               Sekundarne sirovine od metala

         38.32.21    Sekundarne sirovine od plemenitih metala

         38.32.22    Sekundarne sirovine od željeza i čelika

         38.32.23    Sekundarne sirovine od bakra i njegovih legura

         38.32.24    Sekundarne sirovine od nikla i njegovih legura

         38.32.25    Sekundarne sirovine od aluminija i njegovih legura

         38.32.29    Sekundarne sirovine ostalih metala

38.32.3               Sekundarne sirovine od nemetala

         38.32.31    Reciklirana sirovina od stakla

         38.32.32    Reciklirana sirovina od papira i kartona

         38.32.33    Reciklirana sirovina od plastike

         38.32.34    Reciklirana sirovina od gume

         38.32.35    Reciklirana sirovina od tekstila

         38.32.39    Reciklirana sirovina od ostalih materijala

39                        Usluge sanacije okoliša te ostale usluge gospodarenja otpadom

39.0                    Usluge sanacije okoliša te ostale usluge gospodarenja otpadom

39.00                  Usluge sanacije okoliša te ostale usluge gospodarenja otpadom

39.00.1              Usluge sanacije i čišćenje okoliša

         39.00.11    Usluge sanacije i čišćenje okoliša, zemljišta i podzemnih voda

         39.00.12    Usluge sanacije i čišćenje okoliša, površinskih voda

         39.00.13    Usluge sanacije i čišćenje okoliša, zraka

         39.00.14    Usluge sanacije zgrada

39.00.2               Ostale usluge sanacije okoliša i posebne usluge kontrole onečišćenja

         39.00.21    Usluge kontaminiranja onečišćenja lokacije postupcima kontrole i nadzora i ostale usluge sanacije
    onečišćenja lokacije

         39.00.22    Ostale usluge sanacije okoliša

         39.00.23    Ostale posebne usluge kontrole onečišćenja
 

F                           GRAĐEVINARSTO I GRAĐEVINARSKI RADOVI

41                         Zgrade i građevinski radovi na izgradnji zgrada

41.0                     Zgrade i građevinski radovi na izgradnji zgrada

41.00                   Zgrade i građevinski radovi na izgradnji zgrada

41.00.1               Stambene zgrade

         41.00.10    Stambene zgrade

41.00.2              Nestambene zgrade

         41.00.20    Nestambene zgrade

41.00.3               Građevinski radovi na izgradnji stambenih zgrada (novogradnja, dogradnja, preinake i obnavljanje)

         41.00.30    Građevinski radovi na izgradnji stambenih zgrada (novogradnja, dogradnja, preinake i obnavljanje)

41.00.4               Građevinski radovi na izgradnji nestambenih zgrada (novogradnja, nadogradnja, preinake i obnavljanje)

         41.00.40    Građevinski radovi na izgradnji nestambenih zgrada (novogradnja, nadogradnja, preinake i obnavljanje)

42                        Građevine niskogradnje i građevinski radovi na izgradnji građevina niskogradnje

42.1                    Ceste i željezničke pruge; građevinski radovi na izgradnji cesta i željezničkih pruga

42.11                 Ceste i autoceste; građevinski radovi na izgradnji cesta i autocesta

42.11.1             Autoceste, ceste, ulice i ostale prometnice ili pješački putovi i uzletišta u zračnim lukama

         42.11.10   Autoceste, ceste, ulice i ostale prometnice ili pješački putovi i uzletišta u zračnim lukama

42.11.2              Građevinski radovi na izgradnji autocesta, cesta, ulica i ostalih prometnica ili pješačkih putova i uzletišta
   u zračnim lukama

         42.11.20   Građevinski radovi na izgradnji autocesta, cesta, ulica i ostalih prometnica ili pješačkih putova i uzletišta u
   zračnim lukama

42.12                 Željezničke pruge i podzemne željeznice; građevinski radovi na izgradnji željezničkih pruga i
   podzemnih    željeznica

42.12.1              Željezničke pruge i podzemne željeznice

         42.12.10    Željezničke pruge i podzemne željeznice

42.12.2              Izgradnja željezničke pruge i podzemne željeznice

         42.12.20    Građevinski radovi na izgradnji željezničkih pruga i podzemne željeznice

42.13                  Mostovi i tuneli; građevinski radovi na izgradnji mostova i tunela

42.13.1              Mostovi i tuneli

         42.13.10    Mostovi i tuneli

42.13.2              Građevinski radovi na izgradnji mostova i tunela

         42.13.20    Građevinski radovi na izgradnji mostova i tunela

42.2                    Cjevovodi, komunikacijski i energetski vodovi te građevinski radovi na izgradnji cjevovoda,
   komunikacijskih i energetskih vodova

42.21                  Cjevovodi za tekućine i plinove te građevinski radovi na izgradnji cjevovoda za tekućinu i plinove

42.21.1              Cjevovodi za tekućinu i plinove

         42.21.11    Magistralni cjevovodi za tekućine i plinove

         42.21.12    Lokalni cjevovodi za tekućine i plinove

         42.21.13    Sustavi za navodnjavanje (kanali); postrojenja za kemijsku obradu vode i za pročišćavanje otpadnih voda,
    pumpne stanice

42.21.2               Građevinski radovi na izgradnji cjevovoda za tekućine i plinove

         42.21.21    Građevinski radovi na izgradnji magistralnih cjevovoda

         42.21.22    Građevinski radovi na izgradnji lokalnih cjevovoda, uključujući pomoćne radove

         42.21.23    Građevinski radovi na izgradnji sustava za navodnjavanje (kanala), stanica za obradu vode i za
    pročišćavanje otpadnih voda i pumpnih stanica

         42.21.24    Radovi na bušenju vodocrpilišta i iskopavanju septičkih jama

42.22                  Elektroenergetski i komunikacijski vodovi te građevinski radovi na izgradnji elektroenergetskih
    i telekomunikacijskih vodova

42.22.1               Elektroenergetski i telekomunikacijski vodovi

         42.22.11    Magistralni elektroenergetski i komunikacijski vodovi

         42.22.12    Lokalni elektroenergetski i komunikacijski vodovi

         42.22.13    Elektrane

42.22.2               Građevinski radovi na izgradnji elektroenergetskih i telekomunikacijskih vodova

         42.22.21    Građevinski radovi na izgradnji magistralnih elektroenergetskih i komunikacijskih vodova

         42.22.22    Građevinski radovi na izgradnji lokalnih elektroenergetskih i komunikacijskih vodova

         42.22.23    Građevinski radovi na izgradnji elektrana

42.9                     Ostale građevine niskogradnje i građevinski radovi na izgradnji ostalih građevina niskogradnje

42.91                   Vodne građevine; građevinski radovi na izgradnji vodnih građevina

42.91.1               Pristaništa, brane, ustavi i srodne hidromehaničke građevine

         42.91.10    Luke, pristaništa, brane, ustavi i srodne hidromehaničke građevine

42.91.2               Građevinski radovi na izgradnji luka, pristaništa, brana, ustava i srodnih hidromehaničkih građevina

         42.91.20    Građevinski radovi na izgradnji luka, pristaništa, brana, ustava i srodnih hidromehaničkih građevina

42.99                  Ostale građevine niskogradnje i građevinski radovi na izgradnji ostalih građevina niskogradnje, d. n.

42.99.1              Ostale građevine niskogradnje

         42.99.11    Građevine za rudarstvo i prerađivačku industriju

         42.99.12    Građevine za sport i rekreaciju na otvorenom

         42.99.19    Ostale građevine niskogradnje, d. n.

42.99.2               Građevinski radovi na izgradnji ostalih građevina niskogradnje

         42.99.21    Građevinski radovi na izgradnji građevina za rudarstvo i prerađivačku industriju

         42.99.22    Građevinski radovi na izgradnji stadiona i sportskih terena za sportove na otvorenom

         42.99.29    Građevinski radovi na izgradnji ostalih građevina niskogradnje, d. n.

43                        Specijalizirani građevinski radovi

43.1                    Radovi na rušenju građevina i pripremni radovi na gradilištu

43.11                  Radovi na rušenju građevina

43.11.1              Radovi na rušenju građevina

         43.11.10    Radovi na rušenju građevina

43.12                  Pripremni radovi na gradilištu

43.12.1              Pripremni radovi na gradilištu

         43.12.11    Pripremni radovi na gradilištu

         43.12.12    Radovi na iskopavanju i uklanjanju zemlje

43.13                   Radovi na pokusnom bušenju i sondiranju terena za gradnju

43.13.1               Radovi na pokusnom bušenju i sondiranju terena za gradnju

         43.13.10    Radovi na pokusnom bušenju i sondiranju terena za gradnju

43.2                     Elektroinstalacijski radovi, radovi na postavljanju vodovodnih instalacija i ostali građevinski
    instalacijski radovi

43.21                  Elektroinstalacijski radovi

43.21.1               Elektroinstalacijski radovi

         43.21.10    Elektroinstalacijski radovi

43.22                   Radovi na postavljanju vodovodnih instalacija, instalacija za grijanje i klimatizacijskih uređaja

43.22.1               Radovi na postavljanju vodovodnih i kanalizacijskih (odvodnih) instalacija, instalacija za
    grijanje,  ventilacijske opreme i klimatizacijskih uređaja

         43.22.11    Radovi na postavljanju vodovodnih i kanalizacijskih (odvodnih) instalacija

         43.22.12    Radovi na postavljanju instalacija za grijanje, ventilacijske opreme i klimatizacijskih uređaja

43.22.2               Radovi na postavljanju plinskih instalacija

         43.22.20    Radovi na postavljanju plinskih instalacija

43.29                  Ostali građevinski instalacijski radovi

43.29.1              Ostali građevinski instalacijski radovi

         43.29.11    Izolacijski radovi

         43.29.12    Radovi na postavljanju ograda i rešetki

         43.29.19    Ostali instalacijski radovi, d. n.

43.3                    Završni građevinski radovi

43.31                  Fasadni i štukaterski radovi

43.31.1              Fasadni i štukaterski radovi

         43.31.10    Fasadni i štukaterski radovi

43.32                  Radovi na ugradnji stolarije

43.32.1               Radovi na ugradnji stolarije

         43.32.10    Radovi na ugradnji stolarije

43.33                   Radovi na postavljanju podnih i zidnih obloga

43.33.1               Radovi na postavljanju podnih i zidnih pločica

         43.33.10    Radovi na postavljanju podnih i zidnih pločica

43.33.2               Radovi na postavljanju ostalih podnih i zidnih obloga i tapeta

         43.33.21    Radovi na postavljanju podnih i zidnih obloga od teraca, mramora, granita i škriljevca

         43.33.29    Radovi na postavljanju ostalih podnih i zidnih obloga i tapeta

43.34                  Soboslikarski i staklarski radovi

43.34.1               Soboslikarski radovi

         43.34.10    Soboslikarski radovi

43.34.2              Staklarski radovi

         43.34.20    Staklarski radovi

43.39                  Ostali završni građevinski radovi

43.39.1               Ostali završni građevinski radovi

         43.39.11    Radovi na postavljanju metalnih ukrasnih elemenata

         43.39.19    Ostali završni građevinski radovi, d. n.

43.9                     Ostali specijalizirani građevinski radovi

43.91                  Radovi na krovištu

43.91.1              Radovi na krovištu

         43.91.11    Radovi na podizanju krovnih konstrukcija

         43.91.19    Ostali radovi na krovištu

43.99                  Ostali specijalizirani građevinski radovi

43.99.1               Radovi na hidroizolaciji

         43.99.10    Radovi na hidroizolaciji

43.99.2               Radovi na postavljanju skela

         43.99.20    Radovi na postavljanju skela

43.99.3               Radovi na fundiranju i zabijanju stupova

         43.99.30    Radovi na fundiranju i zabijanju stupova

43.99.4               Radovi na betoniranju

         43.99.40    Radovi na betoniranju

43.99.5               Radovi na montaži čeličnih elemenata

         43.99.50    Radovi na montaži čeličnih elemenata

43.99.6               Zidarski radovi

         43.99.60    Zidarski radovi

43.99.7               Usluge sastavljanja i podizanja montažnih građevina

         43.99.70    Usluge montaže i podizanja gotovih građevina

43.99.9               Ostali specijalizirani građevinski radovi, d. n.

         43.99.90    Ostali specijalizirani građevinski radovi, d. n.
 

G                          TRGOVINA NA VELIKO I NA MALO; POPRAVAK MOTORNIH VOZILA I MOTOCIKLA

45                         Usluge trgovine na veliko i na malo motornim vozilima i motociklima; popravak motornih vozila
    i motocikla

45.1                     Usluge trgovine motornim vozilima

45.11                   Usluge trgovine automobilima i motornim vozilima lake kategorije

45.11.1               Usluge trgovine na veliko automobilima i motornim vozilima lake kategorije

         45.11.11    Usluge trgovine na veliko putničkim motornim vozilima

         45.11.12    Usluge trgovine na veliko specijaliziranim putničkim motornim vozilima kao što su vozila hitne medicinske
    pomoći, mini autobusi, itd. te terenska vozila kao što su džipovi (manje od 3.5 tone)

45.11.2               Usluge specijalizirane trgovine na malo automobilima i motornim vozilima lake kategorije

         45.11.21    Usluge specijalizirane trgovine na malo novim putničkim motornim vozilima

         45.11.22    Usluge specijalizirane trgovine na malo rabljenim putničkim motornim vozilima

         45.11.23    Usluge specijalizirane trgovine novim specijaliziranim putničkim motornim vozilima kao što su vozila
    hitne medicinske pomoći, mini autobusi, itd. te terenska vozila kao što su džipovi (manje od 3.5 tone)

         45.11.24    Usluge specijalizirane trgovine na malo rabljenim specijaliziranim putničkim motornim vozilima kao što su
    vozila  hitne medicinske pomoći, mini autobusi, itd. te terenska vozila kao što su džipovi (manje od 3.5 tone)

45.11.3               Ostale usluge trgovine na malo osobnim automobilima i motornih vozilima lake kategorije

         45.11.31    Usluge internetske trgovine na malo motornim vozilima i motornim vozilima lake kategorije

         45.11.39    Ostale usluge trgovine na malo motornim vozilima i motornim vozilima lake kategorije, d. n.

45.11.4               Usluge trgovine na veliko uz naplatu ili prema ugovoru motornim vozilima i motornim vozilima
    lake kategorije

         45.11.41    Usluge internetske trgovine uz naplatu ili po ugovoru motornim vozilima i motornim vozilima lake kategorije

         45.11.49    Ostale usluge trgovine uz naplatu ili prema ugovoru motornim vozilima i motornim vozilima lake kategorije

45.19                   Usluge trgovine ostalim motornim vozilima

45.19.1               Usluge trgovine na veliko ostalim motornim vozilima

         45.19.11    Usluge trgovine na veliko kamionima, prikolicama, poluprikolicama i autobusima

         45.19.12    Usluge trgovine na veliko kamp-vozilima kao što su karavani i stambene autoprikolice

45.19.2               Usluge specijalizirane trgovine na malo ostalim motornim vozilima

         45.19.21    Usluge specijalizirane trgovina na malo kamionima, prikolicama, poluprikolicama i autobusima

         45.19.22    Usluge specijalizirane trgovine na malo kamp vozilima kao što su karavani i stambene autoprikolice

45.19.3               Ostale usluge trgovine na malo ostalim motornim vozilima

         45.19.31    Internetske usluge trgovine na malo ostalim motornim vozilima

         45.19.39    Ostale usluge trgovine na malo motornim vozilima, d. n.

45.19.4               Usluge trgovine na veliko uz naplatu ili po ugovoru ostalim motornim vozilima

         45.19.41    Ostale internetske usluge trgovine uz naplatu ili po ugovoru ostalim motornim vozilima

         45.19.49    Ostale usluge trgovine uz naplatu ili po ugovoru ostalim motornim vozilima

45.2                     Usluge održavanja i popravka motornih vozila

45.20                   Usluge održavanja i popravka motornih vozila

45.20.1               Usluge održavanja i popravka motornih vozila i motornih vozila lake kategorije

         45.20.11    Usluge redovitog održavanja i popravka (osim popravka električnog sustava, auto guma i karoserije) motornih vozila
    i motornih vozila lake kategorije

         45.20.12    Usluge popravka električnog sustava motornih vozila i motornih vozila lake kategorije

         45.20.13    Usluge popravka auto guma, uključujući podešavanje i balansiranje motornih vozila i motornih vozila lake kategorije

         45.20.14    Usluge popravka karoserije i slične usluge (popravci vrata, brava, prozora, ponovnog bojanja, popravci karamboliranih 
    vozila) za motorna i motorna vozila lake kategorije

45.20.2               Usluge održavanja i popravka ostalih motornih vozila

         45.20.21    Usluge redovitog održavanja i popravka (osim popravka električnog sustava i karoserije) ostalih motornih vozila

         45.20.22    Usluge popravka električnog sustava ostalih motornih vozila

         45.20.23    Usluge popravka karoserije i slične usluge (popravci vrata, brava, prozora, ponovnog bojanja, popravci karamboliranih
    vozila) ostalih motornih vozila

45.20.3               Usluge pranja automobila, poliranja i slične usluge

         45.20.30    Usluge pranja automobila, poliranja i slične usluge

45.3                     Usluge trgovine dijelovima i priborom za motorna vozila

45.31                  Usluge trgovine na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila

45.31.1               Usluge trgovine na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila

         45.31.11    Usluge trgovine na veliko gumama i unutrašnjim gumama za autogume

         45.31.12    Usluge trgovine na veliko ostalim dijelovima i priborom za motorna vozila

45.31.2               Usluge trgovine na veliko uz naplatu ili po ugovoru dijelovima i priborom za motorna vozila

         45.31.20    Usluge trgovine na veliko uz naplatu ili po ugovoru dijelovima i priborom za motorna vozila

45.32                   Usluge trgovine na malo dijelovima i priborom za motorna vozila

45.32.1               Specijalizirana Usluge trgovine na malo dijelovima i priborom za motorna vozila

         45.32.11    Usluge specijalizirane trgovine na malo autogumama

         45.32.12    Usluge specijalizirane trgovine na malo dijelovima i priborom ostalih motornih vozila

45.32.2               Ostale usluge trgovine na malo dijelovima i priborom za motorna vozila

         45.32.21    Internetske usluge trgovine na malo dijelovima i priborom za motorna vozila

         45.32.22    Usluge trgovine na malo poštom dijelovima i priborom za motorna vozila

         45.32.29    Ostale usluge trgovine na malo dijelovima i priborom za motorna vozila

45.4                     Usluge trgovine motociklima, dijelovima i priborom za motocikle te održavanje i popravak motocikla

45.40                   Usluge trgovine motociklima, dijelovima i priborom za motocikle te održavanje i popravak motocikla

45.40.1               Usluge trgovine na veliko motociklima te njihovim dijelovima i priborom

         45.40.10    Usluge trgovine na veliko motociklima te njihovim dijelovima i priborom

45.40.2               Usluge specijalizirane trgovine na malo motociklima te njihovim dijelovima i priborom

         45.40.20    Usluge specijalizirane trgovine na malo motociklima te njihovim dijelovima i priborom

45.40.3               Ostale usluge trgovine na malo motociklima te njihovim dijelovima i priborom

         45.40.30    Ostale usluge trgovine na malo motociklima te njihovim dijelovima i priborom

45.40.4               Usluge trgovine na veliko uz naplatu ili po ugovoru motociklima te njihovim dijelovima i priborom

         45.40.40    Usluge trgovine na veliko uz naplatu ili po ugovoru motociklima te njihovim dijelovima i priborom

45.40.5               Usluge održavanja i popravka motocikala

         45.40.50    Usluge održavanja i popravka motocikala

46                         Usluge trgovine na veliko, osim trgovine motornim vozilima i motociklima

46.1                     Usluge trgovine na veliko uz naplatu ili prema ugovoru

46.11                   Usluge posredovanja u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živom stokom, tekstilnim sirovinama i
     poluproizvodima

46.11.1                Usluge trgovine na veliko uz naplatu ili po ugovoru poljoprivrednim sirovinama, živom stokom, tekstilnim
     sirovinama i poluproizvodima

         46.11.11    Usluge trgovine na veliko uz naplatu ili po ugovoru živom stokom

         46.11.12    Usluge trgovine na veliko uz naplatu ili po ugovoru cvijećem i sadnicama

         46.11.19    Usluge trgovine na veliko uz naplatu ili po ugovoru poljoprivrednim sirovinama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima

46.12                   Usluge posredovanja u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim kemijskim proizvodima

46.12.1               Usluge trgovine na veliko uz naplatu ili po ugovoru gorivom, rudama, metalima i industrijskim kemikalijama

         46.12.11    Usluge trgovine na veliko uz naplatu ili po ugovoru krutim, tekućim i plinovitim gorivima i sličnim proizvodima

         46.12.12    Usluge trgovine na veliko uz naplatu ili po ugovoru rudačama metala te metalima u izvornom obliku

         46.12.13    Usluge trgovine na veliko uz naplatu ili po ugovoru industrijskim kemikalijama, gnojivima i agro-kemijskim proizvodima

46.13                   Usluge posredovanja u trgovini građevinskim drvom i građevinskim materijalom

46.13.1               Usluge trgovine na veliko uz naplatu ili po ugovoru drvenom građom i građevinskim materijalima

         46.13.11    Usluge trgovine na veliko uz naplatu ili po ugovoru drvenom građom

         46.13.12    Usluge prodaje uz naplatu ili po ugovoru građevinskim materijalom

46.14                   Usluge posredovanja u trgovini strojevima, industrijskom opremom, brodovima i zrakoplovima

46.14.1               Usluge trgovine na veliko uz naplatu ili po ugovoru strojevima, industrijskom opremom, brodovima i zrakoplovima

         46.14.11    Usluge trgovine na veliko uz naplatu ili po ugovoru računalima, softverom, elektroničkom i telekomunikacijskom opremom
    te ostalom uredskom opremom

         46.14.12    Usluge trgovine na veliko uz naplatu ili po ugovoru brodovima, zrakoplovima i ostalom transportnom opremom, d. n.

         46.14.19    Usluge trgovine na veliko uz naplatu ili po ugovoru ostalim strojevima i industrijskom opremom, d. n.

46.15                   Usluge posredovanja u trgovini namještajem, proizvodima za kućanstvo i željeznom robom

46.15.1               Usluge trgovine na veliko uz naplatu ili po ugovoru namještajem, proizvodima za kućanstvo i željeznom robom

         46.15.11    Usluge trgovine na veliko uz naplatu ili po ugovoru namještajem

         46.15.12    Usluge trgovine na veliko uz naplatu ili po ugovoru radio i TV uređajima te videoopremom

         46.15.13    Usluge trgovine na veliko uz naplatu ili po ugovoru željeznom robom i ručnim alatom

         46.15.19    Usluge trgovine na veliko uz naplatu ili po ugovoru priborom za jelo i proizvodima za kućanstvo, d. n.

46.16                   Usluge posredovanja u trgovini tekstilom, odjećom, krznom, obućom i kožnim proizvodima

46.16.1                Usluge trgovine na veliko uz naplatu ili po ugovoru tekstilom, odjećom, krznom, obućom i kožnim proizvodima

         46.16.11    Usluge trgovine na veliko uz naplatu ili po ugovoru tekstilom

         46.16.12    Usluge trgovine na veliko uz naplatu ili po ugovoru tepisima, krznom i obućom

         46.16.13    Usluge trgovine na veliko uz naplatu ili po ugovoru kožnim proizvodima i putnim priborom

46.17                   Usluge posredovanja u trgovini hranom, pićima i duhanom

46.17.1               Usluge trgovine na veliko uz naplatu ili po ugovoru hranom, pićem i duhanom

         46.17.11    Usluge trgovine na veliko uz naplatu ili po ugovoru hranom

         46.17.12    Usluge trgovine na veliko uz naplatu ili po ugovoru pićima

         46.17.13    Usluge trgovine na veliko uz naplatu ili po ugovoru duhanskim proizvodima

46.18                   Usluge posredovanja u trgovini specijaliziranoj za ostale određene proizvode

46.18.1               Usluge trgovine na veliko uz naplatu ili po ugovoru ostalim specijalnim proizvodima

         46.18.11    Usluge trgovine na veliko uz naplatu ili po ugovoru farmaceutskim i medicinskim proizvodima, toaletnim proizvodima i
    proizvodima za čišćenje

         46.18.12    Usluge trgovine na veliko uz naplatu ili po ugovoru igračkama, sportskom opremom, biciklima, knjigama, novinama,  
   
časopisima, priborom za pisanje, glazbenim instrumentima, satovima i nakitom te fotografskom i optičkom opremom

         46.18.19    Usluge trgovine na veliko uz naplatu ili po ugovoru ostalim specijalnim proizvodima, d. n.

46.19                   Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima

46.19.1               Usluge trgovine na veliko uz naplatu ili po ugovoru različitim proizvodima

         46.19.10    Usluge trgovine na veliko uz naplatu ili po ugovoru različitim proizvodima

46.2                     Usluge trgovine na veliko poljoprivrednim sirovinama i živom stokom

46.21                   Usluge trgovine na veliko žitaricama, sirovim duhanom, sjemenjem i stočnom hranom

46.21.1               Usluge trgovine na veliko žitaricama, sjemenjem i stočnom hranom

         46.21.11    Usluge trgovine na veliko žitaricama

         46.21.12    Usluge trgovine na veliko sjemenjem (osim uljanog sjemenja)

         46.21.13    Usluge trgovine na veliko uljanim sjemenjem i plodovima

         46.21.14    Usluge trgovine na veliko stočnom hranom

         46.21.19    Usluge trgovine na veliko ostalim poljoprivrednim sirovinama, d. n.

46.21.2               Usluge trgovine na veliko sirovim duhanom

         46.21.20    Usluge trgovine na veliko sirovim duhanom

46.22                   Usluge trgovine na veliko cvijećem i sadnicama

46.22.1               Usluge trgovine na veliko cvijećem i sadnicama

         46.22.10    Usluge trgovine na veliko cvijećem i sadnicama

46.23                   Usluge trgovine na veliko živom stokom

46.23.1               Usluge trgovine na veliko živom stokom

         46.23.10    Usluge trgovine na veliko živom stokom

46.24                  Usluge trgovine na veliko sirovim i štavljenim kožama

46.24.1               Usluge trgovine na veliko sirovim i štavljenim kožama

         46.24.10    Usluge trgovine na veliko sirovim i štavljenim kožama

46.3                     Usluge trgovine na veliko hranom, pićima i duhanom

46.31                   Usluge trgovine na veliko voćem i povrćem

46.31.1               Usluge trgovine na veliko voćem i povrćem

         46.31.11    Usluge trgovine na veliko voćem i povrćem

         46.31.12    Usluge trgovine na veliko prerađenim voćem i povrćem

46.32                   Usluge trgovine na veliko mesom i mesnim proizvodima

46.32.1               Usluge trgovine na veliko mesom i mesnim proizvodima

         46.32.11    Usluge trgovine na veliko mesom (uključujući perad)

         46.32.12    Usluge trgovine na veliko mesnim proizvodima (uključujući proizvode od peradi)

46.33                   Usluge trgovine na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima, jestivim uljima i masnoćama

46.33.1               Usluge trgovine na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima, jestivim uljima i masnoćama

         46.33.11    Usluge trgovine na veliko mliječnim proizvodima

         46.33.12    Usluge trgovine na veliko jajima

         46.33.13    Usluge trgovine na veliko jestivim uljima i masnoćama

46.34                   Usluge trgovine na veliko pićima

46.34.1               Usluge trgovine na veliko pićima

         46.34.11    Usluge trgovine na veliko voćnim sokovima, mineralnom vodom, bezalkoholnim i ostalim bezalkoholnim pićima

         46.34.12    Usluge trgovine na veliko alkoholnim pićima

46.35                   Usluge trgovine na veliko duhanskim proizvodima

46.35.1               Usluge trgovine na veliko duhanskim proizvodima

         46.35.10    Usluge trgovine na veliko duhanskim proizvodima

46.36                   Usluge trgovine na veliko šećerom, čokoladom i bombonima

46.36.1               Usluge trgovine na veliko šećerom, čokoladom i bombonima

         46.36.11    Usluge trgovine na veliko šećerom

         46.36.12    Usluge trgovine na veliko pekarskim proizvodima

         46.36.13    Usluge trgovine na veliko čokoladom i slatkišima

46.37                   Usluge trgovine na veliko kavom, čajem, kakaom i začinima

46.37.1               Usluge trgovine na veliko kavom, čajem, kakaom i začinima

         46.37.10    Usluge trgovine na veliko kavom, čajem, kakaom i začinima

46.38                   Usluge trgovine na veliko ostalim živežnim namirnicama uključujući ribe, rakove i mekušce

46.38.1               Usluge trgovine na veliko ribom, rakovima i mekušcima

         46.38.10    Usluge trgovine na veliko ribom, rakovima i mekušcima

46.38.2               Usluge trgovine na veliko ostalom hranom

         46.38.21    Usluge trgovine na veliko homogeniziranom i dijetetskom hranom

         46.38.29    Usluge trgovine na veliko ostalom hranom, d. n.

46.39                   Usluge nespecijalizirane trgovine na veliko hranom, pićima i duhanskim proizvodima

46.39.1               Usluge nespecijalizirane trgovine na veliko hranom, pićima i duhanom

         46.39.11    Usluge nespecijalizirane trgovine na veliko zamrznutom hranom

         46.39.12    Usluge nespecijalizirane trgovine na veliko nezamrznutom hranom, pićima i duhanom

46.4                     Usluge trgovine na veliko proizvodima za kućanstvo

46.41                   Usluge trgovine na veliko tekstilom

46.41.1               Usluge trgovine na veliko tekstilom

         46.41.11    Usluge trgovine na veliko vlaknima

         46.41.12    Usluge trgovine na veliko tkaninama

         46.41.13    Usluge trgovine na veliko posteljinom, zavjesama i različitim kućanskim proizvodima od tekstila

         46.41.14    Usluge trgovine na veliko pozamanterijom

46.42                   Usluge trgovine na veliko odjećom i obućom

46.42.1               Usluge trgovine na veliko odjećom i obućom

         46.42.11    Usluge trgovine na veliko odjećom

         46.42.12    Usluge trgovine na veliko obućom

46.43                   Usluge trgovine na veliko električnim aparatima za kućanstvo

46.43.1               Usluge trgovine na veliko električnim aparatima za kućanstvo

         46.43.11    Usluge trgovine na veliko električnim aparatima za kućanstvo, osim radio i TV uređajima te fotografskim proizvodima

         46.43.12    Usluge trgovine na veliko radio i TV uređajima, DVD uređajima

         46.43.13    Usluge trgovine na veliko pločama, audio i video vrpcama, CD-ima i DVD-ima (osim praznih vrpci)

         46.43.14    Usluge trgovine na veliko fotografskim i optičkim proizvodima

46.44                   Usluge trgovine na veliko porculanom, staklom i proizvodima za čišćenje

46.44.1               Usluge trgovine na veliko porculanom, staklom i proizvodima za čišćenje

         46.44.11    Trgovima na veliko staklom, porculanom i lončarskim proizvodima

         46.44.12    Usluge trgovine na veliko proizvodima za čišćenje

46.45                   Usluge trgovine na veliko parfemima i kozmetikom

46.45.1               Usluge trgovine na veliko parfemima i kozmetikom

         46.45.10    Usluge trgovine na veliko parfemima i kozmetikom

46.46                   Usluge trgovine na veliko farmaceutskim proizvodima

46.46.1               Usluge trgovine na veliko farmaceutskim proizvodima, kirurškim i ortopedskim instrumentima i uređajima

         46.46.11    Usluge trgovine na veliko farmaceutskim proizvodima

         46.46.12    Usluge trgovine na veliko kirurškim, medicinskim, ortopedskim instrumentima i uređajima

46.47                   Usluge trgovine na veliko namještajem, sagovima i opremom za rasvjetu

46.47.1               Usluge trgovine na veliko namještajem, sagovima i opremom za rasvjetu

         46.47.11    Usluge trgovine na veliko namještajem za kućanstvo

         46.47.12    Usluge trgovine na veliko opremom za rasvjetu

         46.47.13    Usluge trgovine na veliko sagovima

46.48                   Usluge trgovine na veliko satovima i nakitom

46.48.1               Usluge trgovine na veliko satovima i nakitom

         46.48.10    Usluge trgovine na veliko satovima i nakitom

46.49                   Usluge trgovine na veliko ostalim proizvodima za kućanstvo

46.49.1               Usluge trgovine na veliko ostalim proizvodima za kućanstvo

         46.49.11    Usluge trgovine na veliko priborom za jelo i željeznim proizvodima za kućanstvo

         46.49.12    Usluge trgovine na veliko plutenim, pletarskim, bačvarskim i drvenim proizvodima

         46.49.19    Usluge trgovine na veliko kućanskim proizvodima i opremom, d. n.

46.49.2               Usluge trgovine na veliko papirom, kartonom, knjigama, časopisima i priborom za pisanje

         46.49.21    Usluge trgovine na veliko knjigama

         46.49.22    Usluge trgovine na veliko časopisima i novinama

         46.49.23    Usluge trgovine na veliko priborom za pisanje

46.49.3               Usluge trgovine na veliko ostalom potrošnom robom

         46.49.31    Usluge trgovine na veliko glazbenim instrumentima

         46.49.32    Usluge trgovine na veliko igrama i igračkama

         46.49.33    Usluge trgovine na veliko sportskom opremom (uključujući bicikle)

         46.49.34    Usluge trgovine na veliko kožnim proizvodima i putnom opremom

         46.49.35    Usluge trgovine na veliko poštanskim markama i kovanicama

         46.49.36    Usluge trgovine na veliko suvenirima i umjetninama

         46.49.39    Usluge trgovine na veliko različitom potrošnom robom, d. n.

46.5                     Usluge trgovine na veliko opremom informacijsko-komunikacijske tehnologije

46.51                   Usluge trgovine na veliko računalima, perifernom i programskom opremom (softverom)

46.51.1               Usluge trgovine na veliko računalima, perifernom i programskom opremom (softverom)

         46.51.10    Usluge trgovine na veliko računalima, perifernom i programskom opremom (softverom)

46.52                   Usluge trgovine na veliko elektroničkim i telekomunikacijskim dijelovima i opremom

46.52.1               Usluge trgovine na veliko elektroničkim i telekomunikacijskim dijelovima i opremom

         46.52.11    Usluge trgovine na veliko telekomunikacijskom opremom

         46.52.12    Usluge trgovine na veliko elektroničkom opremom i dijelovima

         46.52.13    Usluge trgovine na veliko praznim audio i video-
   -vrpcama, disketama, magnetnim i optičkim diskovima, CD-ima i DVD-ima

46.6                     Usluge trgovine na veliko ostalom opremom i priborom

46.61                   Usluge trgovine na veliko poljoprivrednim strojevima, opremom i priborom

46.61.1               Usluge trgovine na veliko poljoprivrednim strojevima, opremom i priborom

         46.61.11    Usluge trgovine na veliko poljoprivrednim i šumarskim strojevima, opremom i priborom, uključujući traktore

         46.61.12    Usluge trgovine na veliko vrtlarskom strojevima, opremom i priborom

46.62                   Usluge trgovine na veliko alatnim strojevima

46.62.1               Usluge trgovine na veliko alatnim strojevima

         46.62.11    Usluge trgovine na veliko alatnim strojevima za obradu drva

         46.62.12    Usluge trgovine na veliko alatnim strojevima za obradu metala

         46.62.19    Usluge trgovine na veliko ostalim alatnim strojevima za obradu ostalim materijala

46.63                   Usluge trgovine na veliko strojevima za rudnike i građevinarstvo

46.63.1               Usluge trgovine na veliko strojevima za rudnike i građevinarstvo

         46.63.10    Usluge trgovine na veliko strojevima za rudnike i građevinarstvo

46.64                   Usluge trgovine na veliko strojevima za tekstilnu industriju te strojevima za šivanje i pletenje

46.64.1               Usluge trgovine na veliko strojevima za tekstilnu industriju te strojevima za šivanje i pletenje

         46.64.10    Usluge trgovine na veliko strojevima za tekstilnu industriju te strojevima za šivanje i pletenje

46.65                   Usluge trgovine na veliko uredskim namještajem

46.65.1               Usluge trgovine na veliko uredskim namještajem

         46.65.10    Usluge trgovine na veliko uredskim namještajem

46.66                   Usluge trgovine na veliko ostalim uredskim strojevima i opremom

46.66.1               Usluge trgovine na veliko ostalim uredskim strojevima i opremom

         46.66.10    Usluge trgovine na veliko ostalim uredskim strojevima i opremom

46.69                   Usluge trgovine na veliko ostalim strojevima i opremom

46.69.1               Usluge trgovine na veliko ostalim strojevima i opremom

         46.69.11    Usluge trgovine na veliko transportnom opremom osim motornim vozilima, motociklima i biciklima

         46.69.12    Usluge trgovine na veliko strojevima i opremom

         46.69.13    Usluge trgovine na veliko opremom za podizanje i rukovanje

         46.69.14    Usluge trgovine na veliko strojevima za preradu hrane, pića i duhana

         46.69.15    Usluge trgovine na veliko profesionalnom električnim strojevima, aparatima i materijalima

         46.69.16    Usluge trgovine na veliko oružjem i municijom

         46.69.19    Usluge trgovine na veliko ostalim strojevima i opremom za ostale opće i specijalne potrebe

46.7                     Ostale usluge specijalizirane trgovine na veliko

46.71                   Usluge trgovine na veliko krutim, tekućim i plinovitim gorivima i srodnim proizvodima

46.71.1               Usluge trgovine na veliko krutim, tekućim i plinovitim gorivima i srodnim proizvodima

         46.71.11    Usluge trgovine na veliko krutim gorivima

         46.71.12    Usluge trgovine na veliko motornim gorivima uključujući kerozin

         46.71.13    Usluge trgovine na veliko ostalim tekućim i plinovitim gorivima te srodnim proizvodima

46.72                   Usluge trgovine na veliko metalima i metalnim rudama

46.72.1               Usluge trgovine na veliko metalima i metalnim rudama

         46.72.11    Usluge trgovine na veliko željeznim rudama

         46.72.12    Usluge trgovine na veliko neželjeznim rudama

         46.72.13    Usluge trgovine na veliko željeznim i čeličnim metalima u primarnim oblicima

         46.72.14    Usluge trgovine na veliko neželjeznim metalima u primarnim oblicima

46.73                   Usluge trgovine na veliko drvom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom

46.73.1               Usluge trgovine na veliko drvom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom

         46.73.11    Usluge trgovine na veliko grubo obrađenim drvom

         46.73.12    Usluge trgovine na veliko proizvodima primarne prerade drva

         46.73.13    Usluge trgovine na veliko sanitarnom opremom

         46.73.14    Usluge trgovine na veliko bojama i lakovima

         46.73.15    Usluge trgovine na veliko ravnim staklom

         46.73.16    Usluge trgovine na veliko građevinskim materijalom

         46.73.17    Usluge trgovine na veliko zidnim tapetama

         46.73.18    Usluge trgovine na veliko podnim oblogama (osim sagova)

46.74                   Usluge trgovine na veliko željeznom robom, instalacijskim materijalom i opremom za vodovod i grijanje

46.74.1               Usluge trgovine na veliko željeznom robom, instalacijskim materijalom i opremom za vodovod i grijanje

         46.74.11    Usluge trgovine na veliko željeznom robom

         46.74.12    Usluge trgovine na veliko instalacijskim materijalom i opremom za vodovod i grijanje

         46.74.13    Usluge trgovine na veliko alatom

46.75                   Usluge trgovine na veliko kemijskim proizvodima

46.75.1               Usluge trgovine na veliko kemijskim proizvodima

         46.75.11    Usluge trgovine na veliko gnojivima i agro-kemijskim proizvodima

         46.75.12    Usluge trgovine na veliko industrijskim kemikalijama

46.76                   Usluge trgovine na veliko ostalim poluproizvodima

46.76.1               Usluge trgovine na veliko ostalim međufaznim proizvodima

         46.76.11    Usluge trgovine na veliko paprom i kartonom

         46.76.12    Usluge trgovine na veliko tekstilnim vlaknima

         46.76.13    Usluge trgovine na veliko plastikom i gumom u primarnim oblicima

         46.76.19    Usluge trgovine na veliko međufaznim proizvodima, ostalim od poljoprivrednih, d. n.

46.77                   Usluge trgovine na veliko ostacima i otpacima

46.77.1               Usluge trgovine na veliko otpadom i starim željezom

         46.77.10    Usluge trgovine na veliko otpadom i starim željezom

46.9                     Nespecijalizirane usluge trgovine na veliko

46.90                   Nespecijalizirane usluge trgovine na veliko

46.90.1               Nespecijalizirane usluge trgovine na veliko

         46.90.10    Nespecijalizirane usluge trgovine na veliko

47                         Usluge trgovine na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima

47.0                     Usluge trgovine na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima

47.00                   Usluge trgovine na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima

47.00.1               Usluge trgovine na malo voćem, povrćem, mesom, ribama, pekarskim i mliječnim proizvodima te jajima

         47.00.11    Usluge trgovine na malo svježim voćem i povrćem

         47.00.12    Usluge trgovine na malo prerađenim voćem i povrćem

         47.00.13    Usluge trgovine na malo mesom

         47.00.14    Usluge trgovine na malo mesnim proizvodima

         47.00.15    Usluge trgovine na malo ribom, rakovima i mekušcima

         47.00.16    Usluge trgovine na malo pekarskim proizvodima

         47.00.17    Usluge trgovine na malo slatkišima

         47.00.18    Usluge trgovine na malo mliječnim proizvodima

         47.00.19    Usluge trgovine na malo jajima

47.00.2               Usluge trgovine na malo ostalom hranom, pićima i duhanom

         47.00.21    Usluge trgovine na malo kavom, čajem, kakaom i začinima

         47.00.22    Usluge trgovine na malo jestivim uljima i masnoćama

         47.00.23    Usluge trgovine na malo homogeniziranom i dijetetskom hranom

         47.00.24    Usluge trgovine na malo ostalim prehrambenim proizvodima, d. n.

         47.00.25    Usluge trgovine na malo alkoholnim pićima

         47.00.26    Usluge trgovine na malo ostalim pićima

         47.00.27    Usluge trgovine na malo duhanskim proizvodima

47.00.3               Usluge trgovine na malo informacijskom i komunikacijskom opremom

         47.00.31    Usluge trgovine na malo računalima, perifernom i programskom opremom (softverom)

         47.00.32    Usluge trgovine na malo telekomunikacijskom opremom

         47.00.33    Usluge trgovine na malo audio i videoopremom

47.00.4               Usluge trgovine na malo građevinskim materijalom i željeznom robom

         47.00.41    Usluge trgovine na malo željeznom robom

         47.00.42    Usluge trgovine na malo bojama i lakovima

         47.00.43    Usluge trgovine na malo ravnim staklom

         47.00.44    Usluge trgovine na malo vrtlarskim strojevima

         47.00.45    Usluge trgovine na malo vodoinstalaterskom opremom i opremom za grijanje

         47.00.46    Usluge trgovine na malo sanitarnom opremom

         47.00.47    Usluge trgovine na malo alatima

         47.00.49    Usluge trgovine na malo građevinskim materijalom, d. n.

47.00.5               Usluge trgovine na malo proizvodima za kućanstvo

         47.00.51    Usluge trgovine na malo tekstilom

         47.00.52    Usluge trgovine na malo zavjesama

         47.00.53    Usluge trgovine na malo zidnim tapetama, podnim oblogama i sagovima

         47.00.54    Usluge trgovine na malo električnim kućanskim aparatima

         47.00.55    Usluge trgovine na malo namještajem

         47.00.56    Usluge trgovine na malo opremom za rasvjetu

         47.00.57    Usluge trgovine na malo proizvodima od drva, pluta i trske

         47.00.58    Usluge trgovine na malo glazbenim instrumentima i muzikalijama

         47.00.59    Usluge trgovine na malo grnčarijom, staklenim proizvodima, porculanom, loncima, priborom za jelo,
    neelektričnim aparatima, proizvodi i oprema, d. n.

47.00.6               Usluge trgovine na malo kulturnim rekreacijskim proizvodima

         47.00.61    Usluge trgovine na malo knjigama

         47.00.62    Usluge trgovine na malo novinama i časopisima

         47.00.63    Usluge trgovine na malo priborom za pisanje

         47.00.64    Usluge trgovine na malo glazbenim i video snimkama

         47.00.65    Usluge trgovine na malo sportskom opremom

         47.00.66    Usluge trgovine na malo opremom za kampiranje

         47.00.67    Usluge trgovine na malo igrama i igračkama

         47.00.68    Usluge trgovine na malo poštanskim markama i kovanicama

         47.00.69    Usluge trgovine na malo suvenirima i umjetninama

47.00.7               Usluge trgovine na malo odjećom, farmaceutskim i medicinskim proizvodima, toaletnim proizvodima, cvijećem,
    sadnicama, kućnim ljubimcima i hranom za kućne ljubimce

         47.00.71    Usluge trgovine na malo odjećom

         47.00.72    Usluge trgovine na malo obućom

         47.00.73    Usluge trgovine na malo kožnim proizvodima i putnom opremom

         47.00.74    Usluge trgovine na malo farmaceutskim proizvodima

         47.00.75    Usluge trgovine na malo medicinskim i ortopedskim proizvodima

         47.00.76    Usluge trgovine na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima

         47.00.77    Usluge trgovine na malo cvijećem, sadnicama i sjemenjem

         47.00.78    Usluge trgovine na malo gnojivima i agro-kemijskim proizvodima

         47.00.79    Usluge trgovine na malo kućnim ljubimcima i hranom za kućne ljubimce

47.00.8               Usluge trgovine na malo gorivom za automobile i ostalim novim proizvodima, d. n.

         47.00.81    Usluge trgovine na malo gorivom za automobile

         47.00.82    Usluge trgovine na malo satovima i nakitom

         47.00.83    Usluge trgovine na malo fotografskom, optičkom i preciznom opremom, usluge optičara

         47.00.84    Usluge trgovine na malo proizvodima za čišćenje

         47.00.85    Usluge trgovine na malo lož uljem, plinskim bocama, ugljenom i drvom

         47.00.86    Usluge trgovine na malo ostalim neprehrambenim proizvodima, d. n.

         47.00.87    Usluge trgovine na malo poljoprivrednim sirovinama, d. n.

         47.00.88    Usluge trgovine na malo strojevima i opremom, d. n.

         47.00.89    Usluge trgovine na malo neprehrambenim i nepotrošačkim proizvodima, d. n.

47.00.9               Usluge trgovine na malo rabljenim proizvodima

         47.00.91    Usluge trgovine na malo antikvitetima

         47.00.92    Usluge trgovine na malo rabljenim knjigama

         47.00.99    Usluge trgovine na malo ostalim rabljenim proizvodima
 

H                          USLUGE PRIJEVOZA I SKLADIŠTENJA

49                         Usluge kopnenog prijevoza i cjevovodnog transporta

49.1                     Usluge željezničkog prijevoza putnika, međugradski

49.10                  Usluge željezničkog prijevoza putnika, međugradski

49.10.1               Usluge željezničkog prijevoza putnika, međugradski

         49.10.11   Usluge željezničkog prijevoza za razgledavanje

         49.10.19   Ostale usluge željezničkog prijevoza putnika, međugradski

49.2                    Usluge željezničkog prijevoza roba

49.20                  Usluge željezničkog prijevoza roba

49.20.1              Usluge željezničkog prijevoza roba

         49.20.11    Usluge željezničkog prijevoza robe vagonima-hladnjačama

         49.20.12    Usluge željezničkog prijevoza naftnih proizvoda vagonima-cisternama

         49.20.13    Usluge željezničkog prijevoza tekućina i plinova u vagonima-cisternama

         49.20.14    Usluge željezničkog prijevoza kontejnera

         49.20.15    Usluge željezničkog prijevoza poštanskih pošiljaka

         49.20.16    Usluge željezničkog prijevoza krute rasute robe

         49.20.19    Usluge željezničkog prijevoza ostale robe

49.3                     Usluge ostalog kopnenog prijevoza putnika

49.31                   Usluge gradskog i prigradskog kopnenog prijevoza putnika

49.31.1               Usluge gradskog i prigradskog željezničkog prijevoza putnika

         49.31.10    Usluge gradskog i prigradskog željezničkog prijevoza putnika

49.31.2               Usluge ostalog gradskog i prigradskog kopnenog prijevoza putnika

         49.31.21    Usluge redovitog gradskog i prigradskog cestovnog prijevoza putnika

         49.31.22    Usluge redovitog kombiniranog gradskog i prigradskog prijevoza putnika

49.32                   Usluge taksi službe

49.32.1               Usluge taksi službe

         49.32.11    Usluge taksi službe

         49.32.12    Usluge iznajmljivanja osobnih vozila s vozačem

49.39                   Usluge ostalog kopnenog prijevoza putnika, d. n.

49.39.1               Usluge međugradskog cestovnog prijevoza putnika na posebnim linijama

         49.39.11    Usluge međugradskog redovitog cestovnog prijevoza putnika

         49.39.12    Usluge međugradskog cestovnog prijevoza putnika na posebnim linijama

         49.39.13    Usluge ostalog cestovnog prijevoza putnika na posebnim linijama

49.39.2               Usluge prijevoza putnika uspinjačama, žičarama i vučnicama

         49.39.20    Usluge prijevoza putnika uspinjačama, žičarama i vučnicama

49.39.3               Usluge izvanrednog kopnenog prijevoza putnika

         49.39.31    Usluge iznajmljivanja autobusa s vozačem

         49.39.32    Usluge cestovnog prijevoza putnika za razgledavanje

         49.39.33    Usluge izvanrednog prijevoza lokalnim autobusom i usluge čarterske vožnje

         49.39.34    Usluge izvanrednog prijevoza autobusom na duge linije

         49.39.35    Usluge cestovnog prijevoza putnika zaprežnim kolima

         49.39.39    Usluge kopnenog prijevoza putnika, d. n.

49.4                     Usluge cestovnog prijevoza robe i usluge preseljenja

49.41                   Usluge cestovnog prijevoza robe

49.41.1               Usluge cestovnog prijevoza robe

         49.41.11    Usluge cestovnog prijevoza robe hladnjačama

         49.41.12    Usluge cestovnog prijevoza nafte i naftnih derivata cisternama i poluprikolicama

         49.41.13    Usluge cestovnog prijevoza ostalih tekućina i plinova cisternama i poluprikolicama

         49.41.14    Usluge cestovnog prijevoza kontejnerima

         49.41.15    Usluge cestovnog prijevoza krute rasute robe

         49.41.16    Usluge cestovnog prijevoza živih životinja

         49.41.17    Usluge cestovnog prijevoza tereta zaprežnim kolima

         49.41.18    Usluge cestovnog prijevoza poštanskih pošiljaka

         49.41.19    Usluge ostalog cestovnog prijevoza roba

49.41.2               Usluge iznajmljivanja kamiona s vozačem

         49.41.20    Usluge iznajmljivanja kamiona s vozačem

49.42                   Usluge preseljenja

49.42.1               Usluge preseljenja

         49.42.11    Usluge preseljenja za kućanstva

         49.42.19    Usluge ostalog preseljenja

49.5                     Usluge cjevovodnog transporta

49.50                   Usluge cjevovodnog transporta

49.50.1               Usluge cjevovodnog transporta

         49.50.11    Usluge cjevovodnog transporta sirove i rafinirane nafte te naftnih derivata

         49.50.12    Usluge cjevovodnog transporta prirodnog plina

         49.50.19    Usluge cjevovodnog transporta ostalih roba

50                        Usluge vodenog prijevoza

50.1                    Usluge pomorskog i obalnog prijevoza putnika

50.10                  Usluge pomorskog i obalnog prijevoza putnika

50.10.1              Usluge pomorskog i obalnog prijevoza putnika

         50.10.11    Usluge pomorskog i obalnog prijevoza trajektima

         50.10.12    Usluge pomorskog i obalnog prijevoza brodovima za kružna putovanja

         50.10.19    Usluge ostalog pomorskog i obalnog prijevoza

50.10.2               Usluge iznajmljivanja putničkih morskih brodova s posadom

         50.10.20    Usluge iznajmljivanja putničkih morskih brodova s posadom

50.2                     Usluge pomorskog i obalnog prijevoza robe

50.20                   Usluge pomorskog i obalnog prijevoza robe

50.20.1               Usluge pomorskog i obalnog prijevoza robe

         50.20.11    Usluge pomorskog i obalnog prijevoza zamrznute i hlađene robe brodovima hladnjačama

         50.20.12    Usluge pomorskog i obalnog prijevoza sirove nafte tankerima

         50.20.13    Usluge pomorskog i obalnog prijevoza ostalih tekućina i plinova tankerima

         50.20.14    Usluge pomorskog i obalnog prijevoza iintermodalnih kontejnera kontejnerskim brodovima

         50.20.15    Usluge pomorskog i obalnog prijevoza krute rasute robe

         50.20.19    Usluge pomorskog i obalnog prijevoza ostale robe

50.20.2               Usluge iznajmljivanja teretnih morskih brodova za prijevoz robe s posadom; usluge tegljenja i guranja

         50.20.21    Usluge iznajmljivanja teretnih morskih brodova za prijevoz robe s posadom

         50.20.22    Usluge tegljenja i guranja na morskim i obalnim vodama

50.3                     Usluge prijevoza putnika unutrašnjim vodenim putovima

50.30                   Usluge prijevoza putnika unutrašnjim vodenim putovima

50.30.1               Usluge prijevoza putnika unutrašnjim vodenim putovima

         50.30.11    Usluge prijevoza putnika trajektima unutrašnjim vodenim putovima

         50.30.12    Usluge prijevoza putnika na brodovima za kružna putovanja

         50.30.13    Usluge prijevoza putnika za razgledavanje i izlete

         50.30.19    Ostale usluge prijevoza putnika na unutrašnjim vodenim putovima

50.30.2               Usluge iznajmljivanja riječnih putničkih brodova s posadom

         50.30.20    Usluge iznajmljivanja riječnih putničkih brodova s posadom

50.4                     Usluge prijevoza robe unutrašnjim vodenim putovima

50.40                  Usluge prijevoza robe unutrašnjim vodenim putovima

50.40.1              Usluge prijevoza robe unutrašnjim vodenim putovima

         50.40.11    Usluge prijevoza riječnim brodovima zamrznute i hlađene robe u brodovima hladnjačama

         50.40.12    Usluge prijevoza sirove nafte tankerima na unutrašnjim vodenim putovima

         50.40.13    Usluge prijevoza tekućina i plinova tankerima na unutrašnjim vodenim putovima

         50.40.14    Usluge prijevoza kontejnera na unutrašnjim vodenim putovima

         50.40.19    Usluge prijevoza ostale robe na unutrašnjim vodenim putovima

50.40.2               Usluge iznajmljivanja teretnih riječnih brodova s posadom; usluge tegljenja i potiskivanja

         50.40.21    Usluge iznajmljivanja teretnih riječnih brodova s posadom

         50.40.22    Usluge tegljenja i potiskivanja na unutrašnjim vodenim putovima

51                         Usluge zračnog prijevoza putnika

51.1                     Usluge zračnog prijevoza putnika

51.10                   Usluge zračnog prijevoza putnika

51.10.1               Usluge zračnog prijevoza putnika

         51.10.11    Usluge redovitog zračnog prijevoza putnika na domaćim linijama

         51.10.12    Usluge izvanrednog zračnog prijevoza putnika na domaćim linijama osim razgledavanja

         51.10.13    Usluge redovitog zračnog prijevoza putnika na međunarodnim linijama

         51.10.14    Usluge izvanrednog zračnog prijevoza putnika na međunarodnim linijama

         51.10.15    Usluge izvanrednog zračnog prijevoza putnika za razgledavanje

51.10.2               Usluge iznajmljivanja putničkog zrakoplova s posadom

         51.10.20    Usluge iznajmljivanja putničkog zrakoplova s posadom

51.2                     Usluge zračnog prijevoza robe i svemirskog prijevoza

51.21                   Usluge zračnog prijevoza robe

51.21.1               Usluge zračnog prijevoza robe

         51.21.11    Usluge redovitog zračnog prijevoza kontejnerima

         51.21.12    Usluge zračnog prijevoza pošte

         51.21.13    Usluge redovitog zračnog prijevoza ostale robe

         51.21.14    Usluge izvanrednog zračnog prijevoza ostalih roba

51.21.2               Usluge iznajmljivanja teretnog zrakoplova s posadom

         51.21.20    Usluge iznajmljivanja teretnog zrakoplova s posadom

51.22                   Usluge svemirskog prijevoza

51.22.1               Usluge svemirskog prijevoza

         51.22.11    Usluge svemirskog prijevoza putnika

         51.22.12    Usluge svemirskog prijevoza roba

52                         Usluge skladištenja i prateće usluge u prijevozu

52.1                     Usluge skladištenja

52.10                   Usluge skladištenja

52.10.1               Usluge skladištenja

         52.10.11    Usluge skladištenja zamrznute i hlađene robe

         52.10.12    Usluge skladištenja tekućina i plinova

         52.10.13    Usluge skladištenja žitarica

         52.10.19    Ostale usluge skladištenja

52.2                     Prateće usluge u prijevozu

52.21                   Prateće usluge u kopnenom prijevozu

52.21.1               Prateće usluge u željezničkom prijevozu

         52.21.11    Usluge zaprege i potiskivanja u željezničkom prijevozu

         52.21.19    Ostale prateće usluge u željezničkom prijevozu

52.21.2               Prateće usluge u cestovnom prijevozu

         52.21.21    Usluge na autobusnim postajama

         52.21.22    Usluge na autocestama

         52.21.23    Usluge na mostovima i u tunelima

         52.21.24    Usluge parkiranja

         52.21.25    Usluge vučne službe za službena i privatna vozila

         52.21.29    Ostale prateće usluge u cestovnom prijevozu

52.21.3               Prateće usluge u cjevovodnom transportu

         52.21.30    Prateće usluge u cjevovodnom transportu

52.22                  Prateće usluge u vodenom prijevozu

52.22.1              Prateće usluge u vodenom prijevozu

         52.22.11    Usluge pomorskog i priobalnog rada luka i plovnih putova (osim prekrcaja tereta)

         52.22.12    Usluge na unutrašnjim vodenim putovima (osim prekrcaja tereta)

         52.22.13    Usluge pilotiranja i pristajanja brodova u morskim i obalnim vodama

         52.22.14    Usluge pilotiranja i pristajanja brodova na unutrašnjim vodenim putovima

         52.22.15    Usluge spašavanja plovila i njihovo osposobljavanje za plovidbu u pomorskim i priobalnim vodama

         52.22.16    Usluge spašavanja plovila i njihovo osposobljavanje za plovidbu na unutrašnjim vodenim putovima

         52.22.19    Ostale prateće usluge u vodenom prijevozu

52.23                  Prateće usluge u zračnom prijevozu

52.23.1               Usluge zračnih luka (osim usluga prekrcaja tereta), usluge kontrole zračnog prijevoza i ostale prateće usluge
    u zračnom prijevozu

         52.23.11    Usluge zračnih luka, osim usluga prekrcaja tereta

         52.23.12    Usluge kontrole zračnog prijevoza

         52.23.19    Ostale prateće usluge u zračnom prijevozu, d. n.

52.23.2               Prateće usluge u svemirskom prijevozu

         52.23.20    Prateće usluge u svemirskom prijevozu

52.24                   Usluge prekrcaja tereta

52.24.1               Usluge prekrcaja tereta

         52.24.11    Usluge prekrcaja kontejnera u lukama

         52.24.12    Ostale usluge prekrcaja kontejnera

         52.24.13    Ostale usluge prekrcaja tereta u lukama

         52.24.19    Ostale usluge prekrcaja tereta

52.29                  Ostale pomoćne usluge u prijevozu

52.29.1               Usluge agencija za prijevoz tereta

         52.29.11    Usluge brodskih brokera

         52.29.12    Ostale brokerske usluge kod prijevoza tereta

         52.29.19    Ostale usluge agencija za prijevoz robe

52.29.2               Ostale pomoćne usluge u prijevozu, d. n.

         52.29.20    Ostale pomoćne usluge u prijevozu, d. n.

53                        Poštanske i kurirske usluge

53.1                     Univerzalne poštanske i kurirske usluge

53.10                  Univerzalne poštanske i kurirske usluge

53.10.1              Univerzalne poštanske i kurirske usluge

         53.10.11    Univerzalne poštanske usluge u vezi s novinama i časopisima

         53.10.12    Univerzalne poštanske usluge u vezi s pismovnim pošiljkama

         53.10.13    Univerzalne poštanske usluge u vezi s paketima

         53.10.14    Poštanske šalterske usluge

         53.10.19    Ostale univerzalne poštanske usluge

53.2                    Ostale poštanske i kurirske usluge

53.20                  Ostale poštanske i kurirske usluge

53.20.1              Ostale poštanske i kurirske usluge

         53.20.11    Multimodalne kurirske usluge

         53.20.12    Usluge dostave hrane na kućnu adresu

         53.20.19    Ostale poštanske i kurirske usluge, d. n.
 

I                           USLUGE PRUŽANJA SMJEŠTAJA TE PRIPREME I USLUŽIVANJA HRANE

55                        Usluge smještaja

55.1                    Usluge hotelskog i sličnog smještaja

55.10                  Usluge hotelskog i sličnog smještaja

55.10.1              Usluge smještaja za goste u sobama ili sličnim smještajnim kapacitetima, sa svakodnevnim održavanjem sobe (osim
   time-sharinga)

         55.10.10    Usluge smještaja za goste u sobama ili sličnim smještajnim kapacitetima, sa svakodnevnim održavanjem sobe (osim time-
    sharinga)

55.2                    Usluge odmarališta i sličnih objekata za kraći odmor

55.20                  Usluge odmarališta i sličnih objekata za kraći odmor

55.20.1              Usluge odmarališta i sličnih objekata za kraći odmor

         55.20.11    Usluge smještaja za goste u sobama ili sličnim smještajnim kapacitetima, u hostelima i kućicama za odmor

         55.20.12    Usluge smještaja za goste u sobama ili sličnim smještajnim kapacitetima u time-sharingu

         55.20.19    Ostale usluge smještaja za goste u sobama ili sličnim smještajnim kapacitetima, bez svakodnevnog održavanja

55.3                     Usluge kampova i prostora za kampiranje

55.30                  Usluge kampova i prostora za kampiranje

55.30.1               Usluge kampova i prostora za kampiranje

         55.30.11    Usluge kampova

         55.30.12    Usluge rekreacijskih kampova za odmor

55.9                     Ostale usluge smještaja

55.90                   Ostale usluge smještaja

55.90.1               Ostale usluge smještaja

         55.90.11    Usluge smještaja za studente u sobama ili sličnim smještajnim kapacitetima u studentskim i školskim domovima

         55.90.12    Usluge smještaja za radnike u sobama ili sličnim smještajnim kapacitetima u radničkim hostelima ili kampovima

         55.90.13    Usluge kola za spavanje i slične usluge u ostalim prijevoznim sredstvima

         55.90.19    Ostale usluge smještaja, d. n.

56                         Uslužne djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića

56.1                     Usluge restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane

56.10                   Usluge restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane

56.10.1               Usluge restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane

         56.10.11    Usluge usluživanja hrane s cjelokupnom uslugom restorana

         56.10.12    Usluge usluživanja hrane u željezničkim kolima za ručanje ili brodskim restoranima

         56.10.13    Usluge samoposluživanja hrane u odgovarajućim ugostiteljskim objektima

         56.10.19    Ostale usluge usluživanja hrane

56.2                     Usluge keteringa i ostale djelatnosti pripreme i usluživanja hrane

56.21                   Usluge keteringa

56.21.1               Usluge keteringa

         56.21.11    Usluge keteringa za kućanstva

         56.21.19    Ostale usluge keteringa

56.29                   Ostale usluge pripreme i usluživanja hrane

56.29.1               Usluge dostave hrane na osnovi ugovora

         56.29.11    Usluge dostave hrane na osnovi ugovora za prijevoznike

         56.29.19    Ostale usluge dostave hrane na osnovi ugovora

56.29.2               Usluge kantine

         56.29.20    Usluge kantine

56.3                     Usluge pripreme i usluživanja pića

56.30                   Usluge pripreme i usluživanja pića

56.30.1               Usluge pripreme i usluživanja pića

         56.30.10    Usluge pripreme i usluživanja pića
 

J                            INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE USLUGE

58                         Usluge izdavanja

58.1                     Usluge izdavanja knjiga, periodičnih publikacija i ostale usluge izdavanja

58.11                   Usluge izdavanja knjiga

58.11.1               Tiskane knjige

         58.11.11    Tiskane obrazovne knjige

         58.11.12    Tiskane stručne, tehničke i školske knjige

         58.11.13    Tiskane knjige za djecu

         58.11.14    Tiskani rječnici i enciklopedije

         58.11.15    Tiskani atlasi i ostale knjige s zemljovidima

         58.11.16    Tiskani zemljovidi i hidrografske ili slične karte, osim u obliku knjiga

         58.11.19    Ostale tiskane knjige, brošure, leci i slično

58.11.2               Knjige na diskovima, vrpcama ili drugom fizičkom mediju

         58.11.20    Knjige na diskovima, vrpcama ili drugom fizičkom mediju

58.11.3               Knjige na internetu

         58.11.30    Knjige na internetu

58.11.4               Prodaja oglasnog prostora u knjigama

         58.11.41    Prodaja oglasnog prostora u knjigama, tiskanog

         58.11.42    Prodaja oglasnog prostora u knjigama, elektroničkog

58.11.5               Izdavanje knjiga na osnovi provizije ili ugovora

         58.11.50    Izdavanje knjiga na osnovi provizije ili ugovora

58.11.6               Usluge upravljanja autorskim pravima na knjige

         58.11.60    Usluge upravljanja autorskim pravima na knjige

58.12                   Usluge izdavanja imenika i popisa korisničkih adresa

58.12.1               Imenici i popisi korisničkih adresa tiskani ili na fizičkom mediju

         58.12.10    Imenici i popisi korisničkih adresa tiskani ili na fizičkom mediju

58.12.2               Imenici i popisi korisničkih adresa na internetu

         58.12.20    Imenici i popisi korisničkih adresa na internetu

58.12.3               Usluge upravljanja autorskim pravima na korištenje imenika i popisa korisničkih adresa

         58.12.30    Usluge upravljanja autorskim pravima na korištenje imenika i popisa korisničkih adresa

58.13                   Usluge izdavanja novina

58.13.1               Tiskane novine

         58.13.10    Tiskane novine

58.13.2               Novine na internetu

         58.13.20    Novine na internetu

58.13.3               Prodaja oglasnog prostora u novinama

         58.13.31    Prodaja oglasnog prostora u novinama, tiskanog

         58.13.32    Prodaja oglasnog prostora u novinama, elektroničkog

58.14                   Usluge izdavanja časopisa i periodičnih publikacija

58.14.1               Tiskani časopisi i periodične publikacije

         58.14.11    Tiskani časopisi i periodične publikacije od općeg interesa

         58.14.12    Tiskani poslovni, stručni i akademski časopisi te periodične publikacije

         58.14.19    Ostali tiskani časopisi i periodične publikacije

58.14.2               Časopisi i periodične publikacije na internetu

         58.14.20    Časopisi i periodične publikacije na internetu

58.14.3               Prodaja oglasnog prostora u časopisima i periodičnim publikacijama

         58.14.31    Prodaja oglasnog prostora u časopisima i periodičnim publikacijama, tiskanog

         58.14.32    Prodaja oglasnog prostora u časopisima i periodičnim publikacijama, elektroničkog

58.14.4               Usluge upravljanja autorskim pravima na časopise i periodične publikacije

         58.14.40    Usluge upravljanja autorskim pravima na časopise i periodične publikacije

58.19                  Ostale izdavačke usluge

58.19.1               Ostale izdavačke usluge

         58.19.11    Tiskane razglednice, čestitke i slično

         58.19.12    Tiskane slike, crteži i fotografije

         58.19.13    Papiri za preslikavanje (dekalkomanija), kalendari

         58.19.14    Tiskane neiskorištene poštanske marke, biljezi, papir za preslikavanje, čekovi, banknote, vrijednosni papiri i slični
    dokumenti

         58.19.15    Tiskani trgovački reklamni materijal, komercijalni katalozi i slično

         58.19.19    Ostali tiskani materijal

58.19.2               Ostali sadržaji na internetu

         58.19.21    Sadržaji na internetu za odrasle

         58.19.29    Ostali sadržaji na internetu

58.19.3               Usluge upravljanja autorskim pravima na ostale tiskane materijale

         58.19.30    Usluge upravljanja autorskim pravima na ostale tiskane materijale

58.2                     Usluge izdavanja softvera

58.21                   Usluge izdavanja računalnih igara

58.21.1               Računalne igre, paketi

         58.21.10    Računalne igre, paketi

58.21.2               Preuzimanje (download) računalnih igara

         58.21.20    Preuzimanje (download) računalnih igara

58.21.3               Igre na internetu

         58.21.30    Igre na internetu

58.21.4               Usluge upravljanja autorskim pravima na korištenje računalnih igri

         58.21.40    Usluge upravljanja autorskim pravima na korištenje računalnih igri

58.29                  Ostale usluge izdavanja softvera

58.29.1               Sistemski softverski paketi

         58.29.11    Operativni pakirani sistemi

         58.29.12    Umreženi softver, paketi

         58.29.13    Softver upravljanja bazom podataka, paketi

         58.29.14    Softver za razvojne alate i programske jezike, paketi

58.29.2               Aplikacijski softver, paketi

         58.29.21    Opća poslovna produktivnost i aplikacije za kućnu uporabu, paketi

         58.29.29    Ostali aplikacijski softveri, paketi

58.29.3               Preuzimanje (download) softvera

         58.29.31    Preuzimanje (download) sistemskog softvera

         58.29.32    Preuzimanje (download) aplikacijskog softvera

58.29.4               Softver na internetu

         58.29.40    Softver na internetu

58.29.5               Usluge upravljanja autorskim pravima na korištenje računalnog softvera

         58.29.50    Usluge upravljanja autorskim pravima na korištenje računalnog softvera

59                        Usluge proizvodnje filmova, videofilmova i televizijskog programa, zvučnih i glazbenih zapisa

59.1                     Usluge proizvodnje filmova, videofilmova i televizijskog programa,

59.11                  Usluge organiziranja proizvodnje filmova, videofilmova i televizijskog programa,

59.11.1               Organizacijske usluge proizvodnje filmova, videofilmova i televizijskog programa

         59.11.11    Usluge organizacije proizvodnje filmova

         59.11.12    Usluge organizacije proizvodnje promotivnih i promidžbenih filmova i videofilmova

         59.11.13    Usluge organizacije proizvodnje ostalog televizijskog programa

59.11.2               Filmski proizvodi, videofilmovi i televizijski programi

         59.11.21    Filmski originali, originali video i televizijskog programa

         59.11.22    Kinematografski filmovi

         59.11.23    Filmovi i ostali videosadržaji na disku, vrpci ili drugom fizičkom materijalu

         59.11.24    Filmovi i ostala preuzimanja (download) videozapisa

59.11.3               Prodaja oglasnog prostora ili vremena u filmovima, video i televizijskim proizvodima

         59.11.30    Prodaja oglasnog prostora ili vremena u filmovima, video i televizijskim proizvodima

59.12                   Usluge koje slijede nakon snimanja filmova, videofilmova i televizijskog programa

59.12.1               Usluge koje slijede nakon snimanja filmova, videofilmova i televizijskog programa

         59.12.11    Usluge audio-vizualne montaže

         59.12.12    Prijenosi i duplikacije osnovnih usluga

         59.12.13    Usluge korekcije boja i digitalne restauracije

         59.12.14    Usluge vizualnih efekata

         59.12.15    Usluge animacije

         59.12.16    Usluge obrade teksta, nazivlja i titlovanja

         59.12.17    Usluge montaže i uređenja zvuka

         59.12.19    Ostale post-produkcijske usluge filmova, video i televizijskog programa

59.13                   Usluge distribucije filma, video i televizijskog programa

59.13.1               Usluge upravljanja autorskim pravima i distribucije filma, video i televizijskog programa

         59.13.11    Usluge upravljanja autorskim pravima na film i njegove prihode

         59.13.12    Usluge distribucije filma, video i televizijskog programa

59.14                   Usluge prikazivanja filma

59.14.1               Usluge prikazivanja filma

         59.14.10    Usluge prikazivanja filma

59.2                     Usluge snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa

59.20                   Usluge snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa

59.20.1               Usluge snimanja zvučnih zapisa i snimanja uživo; snimanje originalnih zvučnih zapisa

         59.20.11    Usluge snimanja zvučnih zapisa (u studiju)

         59.20.12    Usluge snimanja uživo

         59.20.13    Snimanje originalnih zvučnih zapisa

59.20.2               Usluge proizvodnje radioprograma; originalni radioprogrami

         59.20.21    Usluge proizvodnje radioprograma

         59.20.22    Originalni radioprogrami

59.20.3               Usluge izdavanja glazbenih zapisa

         59.20.31    Tiskane muzikalije

         59.20.32    Elektronski glazbeni zapisi

         59.20.33    Glazbeni audio diskovi, vrpce ili drugi fizički mediji

         59.20.34    Ostali audio diskovi i vrpce

         59.20.35    Preuzimanje (download) glazbe

59.20.4               Licencne usluge u vezi s pravom uporabe akustičnih originala

         59.20.40    Licencne usluge u vezi s pravom uporabe akustičnih originala

60                         Usluge emitiranja programa

60.1                     Usluge emitiranja radijskog programa

60.10                   Usluge emitiranja radijskog programa

60.10.1               Usluge emitiranja radijskog programa; emitiranje originala

         60.10.11    Usluge emitiranja radijskog programa

         60.10.12    Emitiranje originala

60.10.2              Programi radijskih kanala

         60.10.20    Programi radijskih kanala

         60.10.20    Programi radijskih kanala

         60.10.20    Programi radijskih kanala

60.10.3               Prodaja vremena za promidžbu na radiju

         60.10.30    Prodaja vremena za promidžbu na radiju

60.2                     Usluge emitiranja televizijskog programa; emitiranje originala

60.20                   Usluge emitiranja televizijskog programa; emitiranje originala

60.20.1               Usluge emitiranja televizijskog programa

         60.20.11    Usluge emitiranja internetskog televizijskog programa, osim na pretplatu

         60.20.12    Usluge emitiranja ostalog televizijskog programa, osim na pretplatu

         60.20.13    Usluge emitiranja internetskog pretplatničkog televizijskog programa

         60.20.14    Usluge emitiranja ostalog pretplatničkog televizijskog programa

60.20.2               Emitiranje televizijskih originala

         60.20.20    Emitiranje televizijskih originala

60.20.3               Programi televizijskih kanala

         60.20.31    Programi televizijskih kanala, osim na pretplatu

         60.20.32    Programi televizijskih kanala, na pretplatu

60.20.4               Prodaja vremena za promidžbu na televiziji

         60.20.40    Prodaja vremena za promidžbu na televiziji

61                        Telekomunikacijske usluge

61.1                     Usluge putem žičane telekomunikacije

61.10                   Usluge putem žičane telekomunikacije

61.10.1               Usluge prijenosa podataka i poruka

         61.10.11    Usluge nepokretne telefonije – pristup i uporaba

         61.10.12    Usluge nepokretne telefonije – mogućnosti pozivanja

         61.10.13    Usluge privatnih mreža za žičane telekomunikacijske sustave

61.10.2               Usluge prijenosa za žičanu telekomunikaciju

         61.10.20    Usluge prijenosa za žičanu telekomunikaciju

61.10.3               Usluge prijenosa podataka putem žičanih telekomunikacijskih mreža

         61.10.30    Usluge prijenosa podataka putem žičanih telekomunikacijskih mreža

61.10.4               Internetske usluge putem žičanih telekomunikacija

         61.10.41    Usluge internetske jezgrene mreže

         61.10.42    Usluge usko-pojasnog internetskog pristupa putem žičanih mreža

         61.10.43    Usluge široko-pojasnog internetskog pristupa putem žičanih mreža

         61.10.49    Ostale internetske usluge putem žičanih telekomunikacija

61.10.5               Usluge distribucije programa kućanstvima putem žičane infrastrukture

         61.10.51    Usluge distribucije programa kućanstvima putem žičane infrastrukture, osnovni programski paket

         61.10.52    Usluge distribucije programa kućanstvima putem žičane infrastrukture, programski paket po izboru

         61.10.53    Usluge distribucije programa kućanstvima putem žičane infrastrukture, plati i gledaj (pay-per-view)

61.2                     Usluge putem bežične telekomunikacije

61.20                  Usluge putem bežične telekomunikacije

61.20.1               Usluge pokretnih telekomunikacija i usluge privatnih mreža za bežične telekomunikacijske sustave

         61.20.11    Usluge pokretnih telekomunikacija – pristup i uporaba

         61.20.12    Usluge pokretnih telekomunikacija – mogućnosti pozivanja

         61.20.13    Usluge privatnih mreža za bežične telekomunikacijske sustave

61.20.2               Usluge prijenosa za bežičnu telekomunikaciju

         61.20.20    Usluge prijenosa za bežičnu telekomunikaciju

61.20.3               Usluge prijenosa podataka putem bežičnih telekomunikacijskih mreža

         61.20.30    Usluge prijenosa podataka putem bežičnih telekomunikacijskih mreža

61.20.4               Internetske usluge putem bežičnih telekomunikacija

         61.20.41    Usluge uskog-pojasnog internetskog pristupa putem bežičnih mreža

         61.20.42    Usluge širokog-pojasnog internetskog pristupa putem bežičnih mreža

         61.20.49    Ostale internetske usluge putem bežičnih telekomunikacija

61.20.5               Usluge distribucije programa kućanstvima putem bežičnih mreža

         61.20.50    Usluge distribucije programa kućanstvima putem bežičnih mreža

61.3                     Usluge satelitskih telekomunikacija

61.30                   Usluge satelitskih telekomunikacija

61.30.1               Usluge satelitskih telekomunikacija, osim usluga distribucije programa kućanstvima putem satelita

         61.30.10    Usluge satelitskih telekomunikacija, osim usluga distribucije programa kućanstvima putem satelita

61.30.2               Usluge distribucije programa kućanstvima putem satelita

         61.30.20    Usluge distribucije programa kućanstvima putem satelita

61.9                     Ostale telekomunikacijske usluge

61.90                   Ostale telekomunikacijske usluge

61.90.1               Ostale telekomunikacijske usluge

         61.90.10    Ostale telekomunikacijske usluge

62                         Računalno programiranje, savjetovanje i usluge povezane s njima

62.0                     Računalno programiranje, savjetovanje i usluge povezane s njima

62.01                   Usluge računalnog programiranja

62.01.1               Usluge izrade i razvoja računalne opreme

         62.01.11    Usluge izrade i razvoja računalnih aplikacija

         62.01.12    Usluge izrade i razvoja računalnih mreža i sustava

62.01.2               Originalni programi

         62.01.21    Originalni programi računalnih igara

         62.01.29    Ostali originalni programi

62.02                   Usluge savjetovanja u vezi s računalima

62.02.1               Usluge savjetovanja u vezi s hardverom

         62.02.10    Usluge savjetovanja u vezi s hardverom

62.02.2               Usluge savjetovanja u vezi sa sustavima i softverom

         62.02.20    Usluge savjetovanja u vezi sa sustavima i softverom

62.02.3               Usluge tehničke podrške u vezi s računalima

         62.02.30    Usluge tehničke podrške u vezi s računalima

62.03                   Usluge upravljanja računalnom opremom i sustavom

62.03.1               Usluge upravljanja računalnom opremom i sustavom

         62.03.11    Usluge upravljanja računalnim mrežama

         62.03.12    Usluge upravljanja računalnim sustavima

62.09                   Ostale usluge u vezi s informacijskim tehnologijama i računalima

62.09.1               Usluge instaliranja računala i periferne opreme

         62.09.10    Usluge instaliranja računala i periferne opreme

62.09.2               Ostale usluge u vezi s informacijskim tehnologijama i računalima, d. n.

         62.09.20    Ostale usluge u vezi s informacijskim tehnologijama i računalima, d. n.

63                        Informacijske usluge

63.1                    Obrada podataka, usluge udomljavanja (hosting) i usluge povezane s njima; internetski portali

63.11                  Obrada podataka, usluge udomljavanja (hosting) i usluge povezane s njima

63.11.1               Obrada podataka, usluge udomljavanja (hosting), usluge izrade aplikacija i ostale usluge povezane s  
   
infrastrukturom informatičkih tehnologija

         63.11.11    Usluge obrade podataka

         63.11.12    Usluge internetskog udomljavanja (hosting)

         63.11.13    Pružanje usluga izrade aplikacija

         63.11.19    Ostale usluge udomljavanja (hosting) i ostale usluge povezane s infrastrukturom informatičkih tehnologija

63.11.2               Usluge kontinuiranog toka podataka video i audiosadržaja

         63.11.21    Usluge kontinuiranog toka podataka videosadržaja

         63.11.22    Usluge kontinuiranog toka podataka audiosadržaja

63.11.3               Prodaja internetskog promidžbenog prostora i vremena

         63.11.30    Prodaja internetskog promidžbenog prostora i vremena

63.12                   Sadržaj internetskih portala

63.12.1               Sadržaj internetskih portala

         63.12.10    Sadržaj internetskih portala

63.9                     Ostale informacijske usluge

63.91                   Usluge novinskih agencija

63.91.1               Usluge novinskih agencija

         63.91.11    Usluge novinskih agencija za novine i periodične publikacije

         63.91.12    Usluge novinskih agencija za audiovizualne medije

63.99                   Ostale informacijske usluge, d. n.

63.99.1               Ostale informacijske usluge, d. n.

         63.99.10    Ostale informacijske usluge, d. n.

63.99.2               Kompiliranje izvornih činjenica/informacija

         63.99.20    Kompiliranje izvornih činjenica/informacija
 

K                       FINANCIJSKE USLUGE I USLUGE OSIGURANJA

64                        Financijske usluge, osim osiguranja i mirovinskih fondova

64.1                    Usluge novčarskog posredovanja

64.11                  Usluge središnjeg bankarstva

64.11.1              Usluge središnjeg bankarstva

         64.11.10   Usluge središnjeg bankarstva

64.19                  Usluge ostalog novčarskog posredovanja

64.19.1              Usluge depozita

         64.19.11    Usluge depozita za korporacijske i institucionalne ulagače (depozitore)

         64.19.12    Usluge depozita za ostale ulagače (depozitore)

64.19.2               Usluge odobravanja kredita od novčarskih institucija

         64.19.21    Usluge međuindustrijskog odobravanja kredita od novčarskih institucija

         64.19.22    Usluge odobravanja potrošačkih kredita od novčarskih institucija

         64.19.23    Usluge odobravanja stambenih hipotekarnih kredita od novčarskih institucija

         64.19.24    Usluge odobravanja nestambenih hipotekarnih kredita od novčarskih institucija

         64.19.25    Usluge odobravanja nehipotekarnih komercijalnih kredita od novčarskih institucija

         64.19.26    Usluge poslovanja kreditnim karticama od strane novčarskih institucija

         64.19.29    Usluge odobravanja ostalih kredita od strane novčarskih institucija

64.19.3               Usluge ostalog novčarskog posredovanja, d. n.

         64.19.30    Usluge ostalog novčarskog posredovanja, d. n.

64.2                    Usluge holding društava

64.20                  Usluge holding društava

64.20.1               Usluge holding društava

         64.20.10    Usluge holding društava

64.3                     Usluge uzajamnih fondova (trustova), ostalih fondova i sličnih financijskih subjekata

64.30                   Usluge uzajamnih fondova (trustova), ostalih fondova i sličnih financijskih subjekata

64.30.1               Usluge uzajamnih fondova (trustova), ostalih fondova i sličnih financijskih subjekata

         64.30.10    Usluge uzajamnih fondova (trustova), ostalih fondova i sličnih financijskih subjekata

64.9                     Ostale financijske usluge, osim osiguranja i mirovinskih fondova

64.91                   Usluge financijskog leasinga

64.91.1               Usluge financijskog leasinga

         64.91.10    Usluge financijskog leasinga

64.92                   Usluge ostalog kreditnog posredovanja

64.92.1               Usluge ostalog kreditnog posredovanja, osim od novčarskih institucija

         64.92.11    Usluge odobravanja međuindustrijskih kredita, osim od novčarskih institucija

         64.92.12    Usluge odobravanja potrošačkih kredita, osim od novčarskih institucija

         64.92.13    Usluge odobravanja hipotekarnih stambenih kredita, osim od novčarskih institucija

         64.92.14    Usluge odobravanja hipotekarnih nestambenih kredita, osim od novčarskih institucija

         64.92.15    Usluge odobravanja nehipotekarnih komercijalnih kredita, osim od novčarskih institucija

         64.92.16    Usluge poslovanja kreditnim karticama, osim od novčarskih institucija

         64.92.19    Usluge ostalog kreditnog odobravanja, osim od novčarskih institucija, d. n.

64.99                   Ostale financijske usluge, osim osiguranja i mirovinskih fondova, d. n.

64.99.1               Ostale financijske usluge, osim osiguranja i mirovinskih fondova, d. n.

         64.99.11    Usluge investicijskog bankarstva

         64.99.19    Financijske usluge, osim osiguranja i mirovinskih fondova, d. n.

65                         Usluge osiguranja, reosiguranja i mirovinskih fondova, osim obveznog socijalnog osiguranja

65.1                     Usluge osiguranja

65.11                   Usluge životnog osiguranja

65.11.1               Usluge životnog osiguranja

         65.11.10    Usluge životnog osiguranja, trajnog ili na određeno vrijeme

65.12                   Usluge ostalog osiguranja

65.12.1               Usluge osiguranja od nesreće i zdravstvenog osiguranja

         65.12.11    Usluge osiguranja od nesreće

         65.12.12    Usluge zdravstvenog osiguranja

65.12.2               Usluge osiguranja motornih vozila

         65.12.21    Usluge osiguranja motornih vozila, odgovornost treće osobe

         65.12.29    Ostale usluge osiguranja motornih vozila

65.12.3               Usluge osiguranja u pomorskom, zračnom i ostalom prijevozu

         65.12.31    Usluge osiguranja željezničkog voznog parka

         65.12.32    Usluge osiguranja zrakoplovne odgovornosti

         65.12.33    Ostale usluge zrakoplovnog osiguranja

         65.12.34    Usluge osiguranja brodske odgovornosti

         65.12.35    Ostale usluge brodskog osiguranja

         65.12.36    Usluge osiguranja tereta

65.12.4               Usluge osiguranja od požara i drugih oblika štete na imovini

         65.12.41    Usluge osiguranja od štete na imovini prouzrokovane požarom

         65.12.49    Usluge osiguranja od ostale štete na imovini

65.12.5               Usluge osiguranja od opće odgovornosti

         65.12.50    Usluge osiguranja od opće odgovornosti

65.12.6               Usluge osiguranja kredita i kreditne sposobnosti

         65.12.61    Usluge osiguranja kredita

         65.12.62    Usluge osiguranja kreditne sposobnosti

65.12.7               Usluge osiguranja putovanja, pomoći na putovanju, usluge osiguranja od troškova sudskih postupaka i različitih
    financijskih gubitaka

         65.12.71    Usluge osiguranja putovanja i pomoći na putovanju

         65.12.72    Usluge osiguranja od troškova sudskih postupaka

         65.12.73    Usluge osiguranja od različitih financijskih gubitaka

65.12.8               Ostale usluge neživotnog osiguranja

         65.12.80    Ostale usluge neživotnog osiguranja

65.2                     Usluge reosiguranja

65.20                   Usluge reosiguranja

65.20.1               Usluge reosiguranja života, reosiguranja od nesreće i zdravstvenog osiguranja

         65.20.11    Usluge reosiguranja života

         65.20.12    Usluge reosiguranja od nesreće

         65.20.13    Usluge zdravstvenog reosiguranja

65.20.2               Usluge reosiguranja prijevoza i imovine

         65.20.21    Usluge reosiguranja motornih vozila, odgovornost treće osobe

         65.20.22    Ostale usluge reosiguranja motornih vozila

         65.20.23    Ostale usluge reosiguranja u morskom, zračnom i ostalom prijevozu

         65.20.24    Usluge reosiguranja tereta

         65.20.25    Usluge reosiguranja od požara ili drugih oblika štete na imovini

65.20.3               Usluge reosiguranja od opće odgovornosti, kredita i kreditne sposobnosti

         65.20.31    Usluge reosiguranja od opće odgovornosti

         65.20.32    Usluge reosiguranja kredita i kreditne sposobnosti

65.20.4               Usluge reosiguranja od troškova sudskih postupaka i različitih financijskih gubitaka

         65.20.41    Usluge reosiguranja od troškova sudskih postupaka

         65.20.42    Usluge reosiguranja različitih financijskih gubitaka

65.20.5               Usluge reosiguranja u vezi s mirovinskim fondovima

         65.20.50    Usluge reosiguranja u vezi s mirovinskim fondovima

65.20.6               Usluge ostalog neživotnog reosiguranja

         65.20.60    Usluge ostalog neživotnog reosiguranja

65.3                     Usluge mirovinskih fondova

65.30                   Usluge mirovinskih fondova

65.30.1               Usluge mirovinskih fondova

         65.30.11    Usluge individualnih mirovinskih fondova

         65.30.12    Usluge grupnih mirovinskih fondova

66                         Pomoćne usluge kod financijskih i usluga osiguranja

66.1                     Pomoćne usluge kod financijskih usluga, osim osiguranja i mirovinskih fondova

66.11                   Usluge u vezi s poslovanjem financijskih tržišta

66.11.1               Usluge u vezi s poslovanjem financijskih tržišta

         66.11.11    Operativne usluge financijskih tržišta

         66.11.12    Regulatorne usluge financijskih tržišta

         66.11.19    Ostale usluge u vezi s poslovanjem financijskih tržišta

66.12                   Usluge posredovanja u poslovanju vrijednosnim papirima i robnim ugovorima

66.12.1               Usluge posredovanja u poslovanju vrijednosnim papirima i robnim ugovorima

         66.12.11    Usluge posredovanja u poslovanju vrijednosnim papirima

         66.12.12    Usluge posredovanja u poslovanju robnim ugovorima

         66.12.13    Usluge mjenjačnica

66.19                   Ostale pomoćne usluge kod financijskih usluga, osim osiguranja i mirovinskih fondova

66.19.1               Usluge obrade i obračuna transakcija vrijednosnih papira

         66.19.10    Usluge obrade i obračuna transakcija vrijednosnih papira

66.19.2               Pomoćne usluge u vezi s investicijskim bankarstvom

         66.19.21    Usluge spajanja i preuzimanja

         66.19.22    Usluge poslovanja u vezi s korporativnim financijskim i poduzetničkim kapitalom

         66.19.29    Ostale pomoćne usluge u vezi s investicijskim bankarstvom

66.19.3               Usluge zaklada (trustova) i pohrane vrijednosnih papira

         66.19.31    Usluge zaklada (trustova)

         66.19.32    Usluge pohrane vrijednosnih papira

66.19.9               Ostale pomoćne usluge kod financijskih usluga, osim osiguranja i mirovinskih fondova, d. n.

         66.19.91    Usluge financijskog savjetovanja

         66.19.92    Usluge obrade financijskih transakcija i obračunskih kuća

         66.19.99    Ostale pomoćne usluge kod financijskih usluga, d. n., osim osiguranja i mirovinskih fondova

66.2                     Pomoćne usluge u osiguranju i mirovinskim fondovima

66.21                   Usluge procjene rizika i štete

66.21.1               Usluge procjene rizika i štete

         66.21.10    Usluge procjene rizika i štete

66.22                   Usluge agenata i posrednika osiguranja

66.22.1               Usluge agenata i posrednika osiguranja

         66.22.10    Usluge agenata i posrednika osiguranja

66.29                   Ostale pomoćne usluge u osiguranju i mirovinskim fondovima

66.29.1               Ostale pomoćne usluge u osiguranju i mirovinskim fondovima

         66.29.11    Aktuarske usluge

         66.29.19    Ostale pomoćne usluge u osiguranju i mirovinskim fondovima, d. n.

66.3                     Usluge upravljanja fondovima

66.30                   Usluge upravljanja fondovima

66.30.1               Usluge upravljanja fondovima

         66.30.11    Usluge upravljanja portfeljem, osim mirovinskih fondova

         66.30.12    Usluge upravljanja mirovinskim fondovima
 

L                          USLUGE POSLOVANJA NEKRETNINAMA

68                        Usluge poslovanja nekretninama

68.1                    Usluge kupnje i prodaje vlastitih nekretnina

68.10                  Usluge kupnje i prodaje vlastitih nekretnina

68.10.1              Usluge kupnje i prodaje vlastitih nekretnina

         68.10.11    Usluge prodaje i kupnje stambenih zgrada sa zemljištem

         68.10.12    Usluge prodaje i kupnje time-share imovine

         68.10.13    Usluge prodaje i kupnje nenastanjenog zemljišta za gradnju stambenih zgrada

         68.10.14    Usluge prodaje i kupnje nestambenih zgrada sa zemljištem

         68.10.15    Usluge prodaje i kupnje nenastanjenog zemljišta za gradnju nestambenih zgrada

68.2                     Usluge iznajmljivanja i upravljanja vlastitim nekretninama ili nekretninama uzetim u zakup (leasing)

68.20                  Usluge iznajmljivanja i upravljanja vlastitim nekretninama ili nekretninama uzetim u zakup (leasing)

68.20.1               Usluge iznajmljivanja i upravljanja vlastitim nekretninama ili nekretninama uzetim u zakup (leasing)

         68.20.11    Usluge iznajmljivanja i upravljanja vlastitim nekretninama ili nekretninama uzetim u zakup (leasing), stambenim

         68.20.12    Usluge iznajmljivanja i upravljanja vlastitim nekretninama ili nekretninama uzetim u zakup (leasing), nestambenim

68.3                     Usluge poslovanja nekretninama uz naplatu ili na osnovi ugovora

68.31                   Usluge agencija za poslovanje nekretninama uz naplatu ili na osnovi ugovora

68.31.1               Usluge agencija za poslovanje nekretninama uz naplatu ili na osnovi ugovora

         68.31.11    Usluge prodaje stambenih zgrada sa zemljištem uz naplatu ili na osnovi ugovora, osim imovine u vlasništvu time-shara

         68.31.12    Usluge prodaje imovine u vlasništvu time-shara uz naplatu ili na osnovi ugovora

         68.31.13    Usluge prodaje nenastanjenog zemljišta za gradnju stambenih zgrada uz naplatu ili na osnovi ugovora

         68.31.14    Usluge prodaje nestambenih zgrada sa zemljištem uz naplatu ili na osnovi ugovora

         68.31.15    Usluge prodaje nenastanjenog zemljišta za gradnju nestambenih zgrada uz naplatu ili na osnovi ugovora

         68.31.16    Usluge procjene u poslovanju nekretninama uz naplatu ili na osnovi ugovora

68.32                   Usluge upravljanja nekretninama uz naplatu ili na osnovi ugovora

68.32.1               Usluge upravljanja nekretninama uz naplatu ili na osnovi ugovora

         68.32.11    Usluge upravljanja stambenom imovinom uz naplatu ili na osnovi ugovora, osim imovine u vlasništvu time-shara

         68.32.12    Usluge upravljanja time-share imovinom uz naplatu ili na osnovi ugovora

         68.32.13    Usluge upravljanja nestambenom imovinom uz naplatu ili na osnovi ugovora
 

M      STRUČNE, ZNANSTVENE I TEHNIČKE USLUGE

69                         Pravne i računovodstvene usluge

69.1                     Pravne usluge

69.10                   Pravne usluge

69.10.1               Pravne usluge

         69.10.11    Usluge pružanja pravnih savjeta i zastupanja u području krivičnog prava

         69.10.12    Usluge pružanja pravnih savjeta i zastupanja u sudskim sporovima u području poslovnog i trgovačkog prava

         69.10.13    Usluge pružanja pravnih savjeta i zastupanja u sudskim sporovima u području radnog prava

         69.10.14    Usluge pružanja savjeta i zastupanja u sudskim sporovima u području građanskog prava

         69.10.15    Usluge pružanja savjeta u području patenata, autorskih prava i ostalih prava intelektualnog vlasništva

         69.10.16    Usluge javnih bilježnika

         69.10.17    Usluge arbitraže i pomirenja

         69.10.18    Pravne usluge u vezi s dražbama

         69.10.19    Ostale pravne usluge

69.2                     Računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske usluge; usluge poreznog savjetovanja

69.20                  Računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske usluge; usluge poreznog savjetovanja

69.20.1               Usluge financijske revizije

         69.20.10    Usluge financijske revizije

69.20.2               Računovodstvene usluge

         69.20.21    Usluge računovodstvene revizije

         69.20.22    Usluge sastavljanja financijskih izvještaja

         69.20.23    Knjigovodstvene usluge

         69.20.24    Usluge obračunavanja plaća

         69.20.29    Ostale računovodstvene usluge

69.20.3               Usluge poreznog savjetovanja

         69.20.31    Usluge poreznog savjetovanja i sastavljanja prijava za poduzeća

         69.20.32    Usluge sastavljanja i planiranja poreznih prijava za pojedinaca

69.20.4               Usluge stečaja i prinudne uprave

         69.20.40    Usluge stečaja i prinudne uprave

70                        Upravljačke usluge; usluge savjetovanja u vezi s upravljanjem

70.1                     Upravljačke usluge

70.10                   Upravljačke usluge

70.10.1               Upravljačke usluge

         70.10.10    Upravljačke usluge

70.2                     Usluge savjetovanja u vezi s upravljanjem

70.21                   Usluge odnosa s javnošću i priopćavanja

70.21.1               Usluge odnosa s javnošću i priopćavanja

         70.21.10    Usluge odnosa s javnošću i priopćavanja

70.22                   Usluge savjetovanja u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem

70.22.1               Usluge savjetovanja u vezi s poslovanjem

         70.22.11    Usluge savjetovanja u vezi sa strateškim upravljanjem

         70.22.12    Usluge savjetovanja u vezi s financijskim upravljanjem (osim za porez na dobit i dohodak poduzeća

         70.22.13    Usluge savjetovanja u vezi s upravljanjem marketingom

         70.22.14    Usluge savjetovanja u vezi s upravljanjem ljudskog potencijala

         70.22.15    Usluge savjetovanja u vezi s upravljanjem proizvodnjom

         70.22.16    Usluge savjetovanja u vezi s logistikom i nabavom i ostale usluge savjetovanja u vezi s upravljanjem

         70.22.17    Usluge savjetovanja u vezi s upravljanjem poslovnim procesima

70.22.2               Usluge ostalog upravljanja projektima, osim upravljanja projektima u građevinarstvu

         70.22.20    Usluge ostale upravljanja projektima, osim upravljanja projektima u građevinarstvu

70.22.3               Usluge ostalog poslovnog savjetovanja

         70.22.30    Usluge ostalog poslovnog savjetovanja

70.22.4               Robne marke i franšize

         70.22.40    Robne marke i franšize

71                        Arhitektonske i inženjerske usluge; usluge tehničkog ispitivanja i analize

71.1                    Arhitektonske i inženjerske usluge te s njima povezane usluge tehničkog savjetovanja

71.11                  Arhitektonske usluge

71.11.1               Planovi i nacrti za arhitektonsku uporabu

         71.11.10    Planovi i nacrti za arhitektonsku uporabu

71.11.2               Arhitektonske usluge za zgrade

         71.11.21    Arhitektonske usluge za projektiranje stambenih zgrada

         71.11.22    Arhitektonske usluge za projektiranje nestambenih zgrada

         71.11.23    Arhitektonske usluge za restauraciju povijesnih građevina

         71.11.24    Arhitektonske savjetodavne usluge

71.11.3               Usluge urbanističkog i prostornog planiranja

         71.11.31    Usluge urbanističkog planiranja

         71.11.32    Usluge ruralnog i prostornog planiranja

         71.11.33    Usluge u vezi projektiranja glavnih lokacijskih planova

         71.11.24    Arhitektonske savjetodavne usluge

71.11.4               Arhitektonske usluge za projektiranje krajolika i savjetodavne arhitektonske usluge

         71.11.41    Arhitektonske usluge za projektiranje krajolika

         71.11.42    Savjetodavne arhitektonske usluge za projektiranje krajolika

71.12                   Usluge inženjerstva i s njim povezano tehničko savjetovanje

71.12.1               Usluge inženjerstva

         71.12.11    Usluge inženjerskog savjetovanja

         71.12.12    Usluge inženjerstva za građevinske projekte

         71.12.13    Usluge inženjerstva za energetske projekte

         71.12.14    Usluge inženjerstva za transportne projekte

         71.12.15    Usluge inženjerstva za projekte zbrinjavanje otpada (opasnog i neopasnog)

         71.12.16    Usluge inženjerstva za vodne projekte, projekte za kanalizaciju i drenažu

         71.12.17    Usluge inženjerstva za industrijske i proizvodne projekte

         71.12.18    Usluge inženjerstva za projekte telekomunikacija i emitiranja

         71.12.19    Usluge inženjerstva za ostale projekte

71.12.2               Usluge upravljanja građevinskim projektima

         71.12.20    Usluge upravljanja građevinskim projektima

71.12.3               Geološke, geofizičke i s njima povezane istraživačke i savjetodavne usluge

         71.12.31    Geološke i geofizičke savjetodavne usluge

         71.12.32    Geofizičke usluge

         71.12.33    Usluge vađenja i vrednovanja ruda

         71.12.34    Usluge površinskog mjerenja

         71.12.35    Kartografske usluge

71.2                     Usluge tehničkog ispitivanja i analize

71.20                   Usluge tehničkog ispitivanja i analize

71.20.1               Usluge tehničkog ispitivanja i analize

         71.20.11    Usluge ispitivanja i analize sastava i čistoće

         71.20.12    Usluge ispitivanja i analize fizičkih svojstava

         71.20.13    Usluge ispitivanja i analize integriranih mehaničkih i električnih sustava

         71.20.14    Usluge tehničkog ispitivanja ispravnosti vozila za cestovni prijevoz

         71.20.19    Ostale usluge tehničkog ispitivanja i analize

72                        Usluge znanstvenog istraživanja i razvoja

72.1              Usluge istraživanja i eksperimentalnog razvoja u prirodnim, tehničkim i tehnološkim znanostima

72.11                  Usluge istraživanja i eksperimentalnog razvoja u biotehnologiji

72.11.1               Usluge istraživanja i eksperimentalnog razvoja u biotehnologiji

         72.11.11    Usluge istraživanja i eksperimentalnog razvoja u zdravstvenoj biotehnologiji

         72.11.12    Usluge istraživanja i eksperimentalnog razvoja u biotehnologiji zaštite okoliša i industrijskoj biotehnologiji

         72.11.13    Usluge istraživanja i eksperimentalnog razvoja u poljoprivrednoj biotehnologiji

72.11.2               Izvorna istraživanja i razvoj u biotehnologiji

         72.11.20    Izvorna Istraživanja i razvoj u biotehnologiji

72.19                   Ostale usluge istraživanja i eksperimentalnog razvoja u prirodnim, tehničkim i tehnološkim  znanostima

72.19.1               Ostale usluge istraživanja i eksperimentalnog razvoja u prirodnim znanostima

         72.19.11    Usluge istraživanja i eksperimentalnog razvoja u matematici

         72.19.12    Usluge istraživanja i eksperimentalnog razvoja u računalnim i informacijskim znanostima

         72.19.13    Usluge istraživanja i eksperimentalnog razvoja u fizičkim znanostima

         72.19.14    Usluge istraživanja i eksperimentalnog razvoja u kemijskim znanostima

         72.19.15    Usluge istraživanja i eksperimentalnog razvoja u znanostima o zemlji i srodnim znanostima o zaštiti okoliša

         72.19.16    Usluge istraživanja i eksperimentalnog razvoja u biološkim znanostima

         72.19.19    Usluge istraživanja i eksperimentalnog razvoja u ostalim prirodnim znanostima

72.19.2               Usluge istraživanja i eksperimentalnog razvoja u tehnici i tehnologiji, osim biotehnologije

         72.19.21    Usluge istraživanja i eksperimentalnog razvoja u nanotehnologiji

         72.19.29    Ostale usluge istraživanja i eksperimetnalnog razvoja u tehnici i tehnologiji, osim biotehnologije

72.19.3               Usluge istraživanja i eksperimentalnog razvoja u medicinskim znanostima

         72.19.30    Usluge istraživanja i eksperimentalnog razvoja u području medicinskim znanostima

72.19.4               Usluge istraživanja i eksperimentalnog razvoja u poljoprivrednim znanostima

         72.19.40    Usluge istraživanja i eksperimentalnog razvoja u poljoprivrednim znanostima

72.19.5               Izvorna istraživanja i razvoj u prirodnim, tehničkim i tehnološkim znanostima, osim biotehnologije

         72.19.50    Izvorna istraživački i razvoj u prirodnim, tehničkim i tehnološkim znanostima, osim biotehnologije

72.2                     Usluge istraživanja i eksperimentalnog razvoja u društvenim i humanističkim znanostima

72.20                   Usluge istraživanja i eksperimentalnog razvoja u društvenim i humanističkim znanostima

72.20.1               Usluge istraživanja i eksperimentalnog razvoja u društvenim znanostima

         72.20.11    Usluge istraživanja i eksperimentalnog razvoja u ekonomiji i poduzetništvu

         72.20.12    Usluge istraživanja i eksperimentalnog razvoja u psihologiji

         72.20.13    Usluge istraživanja i eksperimentalnog razvoja u pravu

         72.20.19    Usluge istraživanja i eksperimentalnog razvoja u ostalim društvenim znanostima

72.20.2               Usluge istraživanja i eksperimentalnog razvoja u humanističkim znanostima

         72.20.21    Usluge istraživanja i eksperimentalnog razvoja u jeziku i književnosti

         72.20.29    Usluge istraživanja i eksperimentalnog razvoja u ostalim humanističkim znanostima

72.20.3               Izvorna istraživanja i razvoj u društvenim i humanističkim znanostima

         72.20.30    Izvorna istraživanja i razvoj u društvenim i humanističkim znanostima

73                         Usluge promidžbe i istraživanja tržišta

73.1                     Usluge promidžbe

73.11                   Usluge koje pružaju agencije za promidžbu

73.11.1               Usluge koje pružaju agencije za promidžbu

         73.11.11    Usluge cjelovite promidžbe

         73.11.12    Usluge direktnog marketinga i izravnog obraćanja poštom

         73.11.13    Usluge osmišljavanja i konceptualnog razvoja promidžbenih kampanja

         73.11.19    Ostale usluge promidžbe

73.12                   Usluge oglašavanja preko medija

73.12.1               Prodaja oglasnog prostora i vremena uz naplatu ili na osnovi ugovora

         73.12.11    Prodaja oglasnog prostora i vremena uz naplatu ili na osnovi ugovora, u tiskanom mediju

         73.12.12    Prodaja oglasnog prostora i vremena uz naplatu ili na osnovi ugovora, na televiziji/radiju

         73.12.13    Prodaja oglasnog prostora i vremena uz naplatu ili na osnovi ugovora, na internetu

         73.12.14    Prodaja događaja koji su povezani s oglašavanjem

         73.12.19    Ostala prodaja oglasnog prostora i vremena uz naplatu ili na osnovi ugovora

73.12.2               Preprodaja oglasnog prostora i vremena uz naplatu ili na osnovi ugovora

         73.12.20    Preprodaja oglasnog prostora i vremena uz naplatu ili na osnovi ugovora

73.2                     Usluge istraživanja tržišta i ispitivanja javnog mnijenja

73.20                   Usluge istraživanja tržišta i ispitivanja javnog mnijenja

73.20.1               Usluge istraživanja tržišta i slične usluge

         73.20.11    Usluge istraživanja tržišta: kvalitativna istraživanja

         73.20.12    Usluge istraživanja tržišta: kvantitativna ad-hoc istraživanja

         73.20.13    Usluge istraživanja tržišta: kvantitativna kontinuirana i redovita istraživanja

         73.20.14    Usluge istraživanja tržišta, osim provođenja istraživanja

         73.20.19    Ostale usluge istraživanja tržišta

73.20.2               Usluge ispitivanja javnog mnijenja

         73.20.20    Usluge ispitivanja javnog mnijenja

74                        Ostale stručne, znanstvene i tehničke usluge

74.1                    Specijalizirane dizajnerske usluge

74.10                  Specijalizirane dizajnerske usluge

74.10.1              Specijalizirane dizajnerske usluge

         74.10.11    Usluge uređenja interijera

         74.10.12    Usluge industrijskog dizajna

         74.10.19    Ostale specijalizirane dizajnerske usluge

74.10.2               Dizajnerski originali

         74.10.20    Dizajnerski originali

74.2                     Fotografske usluge

74.20                   Fotografske usluge

74.90.1               Stručne i tehničke pomoćne i savjetodavne usluge, d. n.

         74.90.11    Usluge revizije računa i informacije o naknadama za prijevoz robe

         74.90.12    Usluge poslovnog posredovanja i procjenjivanja, osim za nekretnine i osiguranje

         74.90.13    Savjetodavne usluge o zaštiti okoliša

         74.90.14    Usluge prognoziranja vremena i meteorološke usluge

         74.90.15    Sigurnosne savjetodavne usluge

         74.90.19    Ostale znanstvene i tehničke savjetodavne usluge, d. n.

74.90.2               Ostale stručne, tehničke i poslovne usluge, d. n.

         74.90.20    Ostale stručne, tehničke i poslovne usluge, d. n.

75                        Veterinarske usluge

75.0                    Veterinarske usluge

75.00                  Veterinarske usluge

75.00.1               Veterinarske usluge

         75.00.11    Veterinarske usluge za kućne ljubimce

         75.00.12    Veterinarske usluge za stoku, perad i druge životinje

         75.00.19    Ostale veterinarske usluge
 

N                          ADMINISTRATIVNE I POMOĆNE USLUGE

77                        Usluge iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing)

77.1                     Usluge iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) motornih vozila

77.11                  Usluge iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) automobila i motornih vozila lake kategorije

77.11.1               Usluge iznajmljivanja i davanja u operativni zakup (leasing) automobila i motornih vozila lake kategorije

         77.11.10    Usluge iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) motornih vozila lake kategorije

77.12                   Usluge iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) kamiona

77.12.1               Usluge iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) kamiona

         77.12.11    Usluge iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) vozila za prijevoz robe, bez vozača

         77.12.19    Usluge iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) ostalih kopnenih prijevoznih sredstava, bez vozača

77.2                     Usluge iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo

77.21                   Usluge iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) opreme za rekreaciju i sport

77.21.1               Usluge iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) opreme za rekreaciju i sport

         77.21.10    Usluge iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) opreme za rekreaciju i sport

77.22                   Usluge iznajmljivanja videokaseta i diskova

77.22.1               Usluge iznajmljivanja videokaseta i diskova

         77.22.10    Usluge iznajmljivanja videokaseta i diskova

77.29                   Usluge iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) ostalih predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo

77.29.1               Usluge iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) ostalih predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo

         77.29.11    Usluge iznajmljivanja i davanja u zakup televizora, radioaparata, videorekordera i slične opreme i pribora

         77.29.12    Usluge iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) namještaja i ostalih kućanskih aparata

         77.29.13    Usluge iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) glazbenih instrumenata

         77.29.14    Usluge iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) posteljnog i stolnog rublja

         77.29.15    Usluge iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) tekstila, odjeće i obuće

         77.29.16    Usluge iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) strojeva i opreme »uradi sam«

         77.29.19    Usluge iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) ostalih predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo, d. n.

77.3                     Usluge iznajmljivanja i davanja u zakup (leaisng) ostalih strojeva, opreme te materijalnih dobara

77.31                   Usluge iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) poljoprivrednih strojeva i opreme

77.31.1               Usluge iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) poljoprivrednih strojeva i opreme

         77.31.10    Usluge iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) poljoprivrednih strojeva i opreme

77.32                   Usluge iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) strojeva i opreme za građevinarstvo i inženjerstvo

77.32.1               Usluge iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) strojeva i opreme za građevinarstvo i inženjerstvo

         77.32.10    Usluge iznajmljivanja i davanja u operativni zakup (leasing) strojeva i opreme za građevinarstvo i inženjerstvo

77.33                   Usluge iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) uredskih strojeva i opreme (uključujući računala)

77.33.1               Usluge iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) uredskih strojeva i opreme (uključujući računala)

         77.33.11    Usluge iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) uredskih strojeva i opreme (osim računala)

         77.33.12    Usluge iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) računala

77.34                   Usluge iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) plovnih prijevoznih sredstava

77.34.1               Usluge iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) plovnih prijevoznih sredstava

         77.34.10    Usluge iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) plovnih prijevoznih sredstava

77.35                   Usluge iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) zračnih prijevoznih sredstava

77.35.1               Usluge iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) zračnih prijevoznih sredstava

         77.35.10    Usluge iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) zračnih prijevoznih sredstava

77.39                   Usluge iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) ostalih strojeva, opreme i materijalnih dobara, d. n.

77.39.1               Usluge iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) ostalih strojeva, opreme i materijalnih dobara, d. n.

         77.39.11    Usluge iznajmljivanje i davanja u zakup (leasing) tračničkih vozila

         77.39.12    Usluge iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) kontejnera

         77.39.13    Usluge iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) motocikala, karavana i kamp-kućica

         77.39.14    Usluge iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) telekomunikacijske opreme

         77.39.19    Usluge iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) ostalih strojeva i opreme, bez rukovatelja te ostalih materijalnih dobara,
    d.
n.

77.4                     Usluge davanja licence za prava na uporabu intelektualnog vlasništva i sličnih proizvoda, osim radova koji su
    zaštićeni autorskim pravima

77.40                   Usluge davanja licence za prava na uporabu intelektualnog vlasništva i sličnih proizvoda, osim radova koji su
    zaštićeni autorskim pravima

77.40.1               Usluge davanja licence za prava na uporabu intelektualnog vlasništva i sličnih proizvoda, osim radova koji su
    zaštićeni autorskim pravima

         77.40.11    Usluge davanja licence za prava na uporabu istraživačkih i razvojnih proizvoda

         77.40.12    Usluge davanja licence za prava na uporabu trgovačkih znakova i franšiza

         77.40.13    Usluge davanja licence za prava na uporabu istraživanja i procjene minerala

         77.40.19    Usluge davanja licence za prava na uporabu intelektualnog vlasništva i sličnih proizvoda, osim radova koji su zaštićeni
    autorskim pravima

78                         Usluge zapošljavanja

78.1                     Usluge agencija za zapošljavanje

78.10                   Usluge agencija za zapošljavanje

78.10.1               Usluge agencija za zapošljavanje

         78.10.11    Usluge traženja rukovodećeg osoblja

         78.10.12    Usluge stalnog zapošljavanja, osim usluga traženja rukovodećeg osoblja

78.2                     Usluge agencija za privremeno zapošljavanje

78.20                   Usluge agencija za privremeno zapošljavanje

78.20.1               Usluge agencija za privremeno zapošljavanje

         78.20.11    Usluge agencija za privremeno zapošljavanje računalnog i telekomunikacijskog osoblja

         78.20.12    Usluge agencija za privremeno zapošljavanje ostalog uredskog osoblja

         78.20.13    Usluge agencija za privremeno zapošljavanje komercijalnog i trgovačkog osoblja

         78.20.14    Usluge agencija za privremeno zapošljavanje djelatnika u prijevozu, skladištenju, logistiki i proizvodnji

         78.20.15    Usluge agencija za privremeno zapošljavanje osoblja u hotelima i restoranima

         78.20.16    Usluge agencija za privremeno zapošljavanje medicinskog osoblja

         78.20.19    Usluge agencija za privremeno zapošljavanje ostalog osoblja

78.3                     Usluge ostalog ustupanja ljudskih resursa

78.30                   Usluge ostalog ustupanja ljudskih resursa

78.30.1               Usluge ostalog ustupanja ljudskih resursa

         78.30.11    Usluge ostalog ustupanja ljudskih resursa za računalno i telekomunikacijsko osoblje

         78.30.12    Usluge ostalog ustupanja ljudskih resursa za ostalo uredsko osoblje

         78.30.13    Usluge ostalog ustupanja ljudskih resursa za komercijalno i trgovačko osoblje

         78.30.14    Usluge ostalog ustupanja ljudskih resursa za djelatnike u prijevozu, skladištenju, logistiki i proizvodnji

         78.30.15    Usluge ostalog ustupanja ljudskih resursa za osoblje u hotelima i restoranima

         78.30.16    Usluge ostalog ustupanja ljudskih resursa za medicinsko osoblje

         78.30.19    Usluge ostalog ustupanja ljudskih resursa za ostalo osoblje, d. n.

79                        Usluge putničkih agencija, turoperatora i ostale rezervacijske usluge te usluge povezane s njima

79.1                    Usluge putničkih agencija i turoperatora

79.11                  Usluge putničkih agencija

79.11.1              Usluge putničkih agencija za rezervacije prijevoza

         79.11.11    Usluge rezervacija zračnog prijevoza

         79.11.12    Usluge rezervacija željezničkog prijevoza

         79.11.13    Usluge rezervacija autobusnog prijevoza

         79.11.14    Usluge rezervacija za najam

         79.11.19    Ostale usluge putničkih agencija za rezervacije prijevoza

79.11.2               Usluge putničkih agencija za rezervacije smještaja, kružnih putovanja i paket-aranžmana

         79.11.21    Usluge rezervacija smještaja

         79.11.22    Usluge rezervacija kružnih putovanja

         79.11.23    Usluge rezervacija paket-aranžmana

79.12                   Usluge turoperatora

79.12.1               Usluge turoperatora

         79.12.11    Usluge turoperatora za organiziranje i prikupljanje paket-aranžmana

         79.12.12    Usluge vođenja i organiziranja putovanja

79.9                     Ostale rezervacijske usluge i usluge povezane s njima

79.90                   Ostale rezervacijske usluge i usluge povezane s njima

79.90.1               Usluge turističke promocije i davanja turističkih informacija posjetiteljima

         79.90.11    Usluge turističke promocije

         79.90.12    Usluge davanja turističkih informacija posjetiteljima

79.90.2               Usluge turističkih vodiča

         79.90.20    Usluge turističkih vodiča

79.90.3               Ostale rezervacijske usluge, d. n.

         79.90.31    Usluge u vezi s »time-sharingom«

         79.90.32    Usluge rezervacija konferencijskih i kongresnih centara te izložbenih dvorana

         79.90.39    Usluge rezervacija karata za predstave, zabavne i rekreacijske događaje te ostale rezervacijske usluge, d. n.

80                        Zaštitne i istražne usluge

80.1                    Usluge privatne zaštite

80.10                  Usluge privatne zaštite

80.10.1               Usluge privatne zaštite

         80.10.11    Usluge zaštite blindiranim vozilima

         80.10.12    Usluge čuvanja

         80.10.19    Ostale zaštitne usluge

80.2                     Usluge zaštite sigurnosnim sustavima

80.20                  Usluge zaštite sigurnosnim sustavima

80.20.1               Usluge zaštite sigurnosnim sustavima

         80.20.10    Usluge zaštite sigurnosnim sustavima

80.3                     Istražne usluge

80.30                   Istražne usluge

80.30.1               Istražne usluge

         80.30.10    Istražne usluge

81                         Usluge upravljanja i održavanja zgrada te usluge uređenja i održavanja krajolika

81.1                     Usluge upravljanja i održavanja objekata (kombinacija pomoćnih usluga)

81.10                   Usluge upravljanja i održavanja objekata (kombinacija pomoćnih usluga)

81.10.1               Usluge upravljanja i održavanja objekata (kombinacija pomoćnih usluga)

         81.10.10    Usluge upravljanja i održavanja objekata (kombinacija pomoćnih usluga)

81.2                     Usluge čišćenja

81.21                   Usluge osnovnog čišćenja zgrada

81.21.1               Usluge osnovnog čišćenja zgrada

         81.21.10    Usluge osnovnog čišćenja zgrada

81.22                   Ostale usluge čišćenja zgrada i usluge industrijskog čišćenja

81.22.1               Usluge industrijskog čišćenja

         81.22.11    Usluge pranja prozora

         81.22.12    Usluge specijalnog čišćenja

         81.22.13    Usluge čišćenja peći i dimnjaka

81.29                   Ostale usluge čišćenja

81.29.1               Ostale usluge čišćenja

         81.29.11    Usluge dezinfekcije i zaštite od štetočina

         81.29.12    Usluge čišćenja i uklanjanja snijega

         81.29.13    Ostale sanitarne usluge

         81.29.19    Ostale usluge čišćenja, d. n.

81.3                     Usluge uređenja i održavanja krajolika

81.30                   Usluge uređenja i održavanja krajolika

81.30.1               Usluge uređenja i održavanja krajolika

         81.30.10    Usluge uređenja i održavanja krajolika

82                         Uredske administrativne i pomoćne usluge te ostale poslovne pomoćne usluge

82.1                     Uredske administrativne i pomoćne usluge

82.11                   Kombinirane uredske administrativne usluge

82.11.1               Kombinirane uredske administrativne usluge

         82.11.10    Kombinirane uredske administrativne usluge

82.19                  Fotokopiranje, priprema dokumenata i ostale specijalizirane uredske pomoćne usluge

82.19.1               Fotokopiranje, priprema dokumenata i ostale specijalizirane uredske pomoćne usluge

         82.19.11    Usluge umnožavanja

         82.19.12    Usluge sastavljanja popisa korisničkih adresa i poštanske usluge

         82.19.13    Usluge pripreme dokumenata i ostale specijalizirane uredske pomoćne usluge

82.2                     Usluge pozivnih centara

82.20                   Usluge pozivnih centara

82.20.1               Usluge pozivnih centara

         82.20.10    Usluge pozivnih centara

82.3                     Usluge organiziranja sastanaka i poslovnih sajmova

82.30                   Usluge organiziranja sastanaka i poslovnih sajmova

82.30.1               Usluge organiziranja sastanaka i poslovnih sajmova

         82.30.11    Usluge organiziranja sastanaka

         82.30.12    Usluge organiziranja poslovnih sajmova

82.9                     Poslovne pomoćne usluge, d. n.

82.91                   Usluge agencija za prikupljanje i naplatu računa te kreditnih ureda

82.91.1               Usluge agencija za prikupljanje i naplatu računa te kreditnih ureda

         82.91.11    Usluge izvještavanja o kreditnoj sposobnosti

         82.91.12    Usluge agencija za prikupljanje i naplatu računa

82.92                   Usluge pakiranja

82.92.1               Usluge pakiranja

         82.92.10    Usluge pakiranja

82.99                   Ostale poslovne pomoćne usluge, d. n.

82.99.1               Ostale poslovne pomoćne usluge, d. n.

         82.99.11    Usluge doslovnog izvještavanja i stenografskog bilježenja

         82.99.12    Pomoćne telefonske usluge

         82.99.19    Ostale raznovrsne poslovne pomoćne usluge, d. n.
 

O                          USLUGE JAVNE UPRAVE I OBRANE; USLUGE OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA

84                         Usluge javne uprave i obrane; usluge obveznog socijalnog osiguranja

84.1                     Usluge državne uprave te ekonomske i socijalne politike zajednice

84.11                  Opće usluge javne uprave

84.11.1               Opće usluge javne uprave

         84.11.11    Izvršne i zakonodavne usluge

         84.11.12    Financijske i fiskalne usluge

         84.11.13    Usluge općeg gospodarskog i socijalnog planiranja te statističke usluge

         84.11.14    Usluge javne uprave u vezi s temeljnim istraživanjima

         84.11.19    Ostale opće usluge javne uprave

84.11.2               Pomoćne usluge za javnu upravu

         84.11.21    Opće usluge u vezi osobljem za javnu upravu

         84.11.29    Ostale pomoćne usluge za javnu upravu

84.12                   Usluge javne uprave za reguliranje usluga zdravstvene zaštite, usluga u obrazovanju i kulturi te drugih društvenih
    usluga, osim usluga obveznoga socijalnog osiguranja

84.12.1               Usluge javne uprave za reguliranje usluga zdravstvene zaštite, usluga u obrazovanju i kulturi te drugih društvenih
    usluga, osim usluge obveznoga socijalnog osiguranja

         84.12.11    Usluge javne uprave u području obrazovanja

         84.12.12    Usluge javne uprave u području zdravstva

         84.12.13    Usluge javne uprave u području stanovanja i komunalnih usluga

         84.12.14    Usluge javne uprave u području rekreacije, kulture i religije

84.13                   Usluge javne uprave za poboljšanje poslovanja u gospodarstvu

84.13.1               Usluge javne uprave za poboljšanje poslovanja u gospodarstvu

         84.13.11    Usluge javne uprave u vezi s poljoprivredom, šumarstvom, ribarstvom i lovom i lovstvom

         84.13.12    Usluge javne uprave u vezi s gorivom i energijom

         84.13.13    Usluge javne uprave u vezi s rudarstvom i mineralnim resursima, prerađivačkom industrijom i građevinarstvom

         84.13.14    Usluge javne uprave u vezi s prijevozom i komunikacijama

         84.13.15    Usluge javne uprave u vezi s distributivnom trgovinom i keteringom, hotelima i restoranima

         84.13.16    Usluge javne uprave u vezi s turističkim poslovima

         84.13.17    Usluge javne uprave u vezi s višenamjenskim razvojnim projektima

         84.13.18    Opće usluge javne uprave u vezi s gospodarstvom, komercijalnim poslovima, radom i zapošljavanjem

84.2                     Pružanje usluga zajednici kao cjelini

84.21                   Usluge vanjskih poslova

84.21.1               Usluge vanjskih poslova

         84.21.11    Administrativne usluge u vezi s vanjskim poslovima, diplomatskim i konzularnim predstavništvima

         84.21.12    Usluge u vezi s vanjskom gospodarskom pomoći

         84.21.13    Usluge u vezi s vanjskom vojnom pomoći

84.22                   Usluge obrane

84.22.1               Usluge obrane

         84.22.11    Usluge vojnih obrambenih snaga

         84.22.12    Usluge civilnih obrambenih snaga

84.23                   Pravosudne i sudske usluge

84.23.1               Pravosudne i sudske usluge

         84.23.11    Administrativne usluge u vezi sa sudovima

         84.23.12    Administrativne usluge u vezi sa zatvaranjem i rehabilitacijom osuđenika

84.24                   Usluge očuvanja javnog reda i sigurnosti

84.24.1               Usluge očuvanja javnog reda i sigurnosti

         84.24.11    Usluge policije

         84.24.19    Ostale usluge u vezi s očuvanjem javnog reda i sigurnosti

84.25                   Usluge vatrogasne službe

84.25.1               Usluge vatrogasne službe

         84.25.11    Usluge gašenja i sprečavanja požara

         84.25.19    Ostale usluge vatrogasne službe

84.3                     Usluge obveznog socijalnog osiguranja

84.30                   Usluge obveznog socijalnog osiguranja

84.30.1               Usluge obveznog socijalnog osiguranja

         84.30.11    Usluge obveznog socijalnog osiguranja za slučaj bolesti, materinstva i privremene nesposobnosti

         84.30.12    Usluge obveznog socijalnog osiguranja za mirovinsko i invalidsko osiguranje

         84.30.13    Usluge obveznog socijalnog osiguranja za slučaj nezaposlenosti

         84.30.14    Usluge obveznog socijalnog osiguranja za obiteljski i dječji dodatak
 

P                          USLUGE OBRAZOVANJA

85                        Usluge obrazovanja

85.1                     Usluge predškolskog obrazovanja

85.10                  Usluge predškolskog obrazovanja

85.10.1               Usluge predškolskog obrazovanja

         85.10.10    Usluge predškolskog obrazovanja

85.2                     Usluge osnovnog obrazovanja

85.20                   Usluge osnovnog obrazovanja

85.20.1               Usluge osnovnog obrazovanja

         85.20.11    Usluge osnovnog obrazovanja putem interneta

         85.20.12    Usluge ostalog osnovnog obrazovanja

85.3                     Usluge srednjeg obrazovanja

85.31                   Usluge općeg srednjeg obrazovanja

85.31.1               Usluge općeg srednjeg obrazovanja

         85.31.11    Usluge nižeg općeg srednjeg obrazovanja putem interneta

         85.31.12    Usluge ostalog nižeg općeg srednjeg obrazovanja

         85.31.13    Usluge višeg općeg srednjeg obrazovanja putem interneta

         85.31.14    Usluge ostalog višeg općeg srednjeg obrazovanja

85.32                   Usluge tehničkog i strukovnog srednjeg obrazovanja

85.32.1               Usluge tehničkog i strukovnog srednjeg obrazovanja

         85.32.11    Usluge nižeg tehničkog i strukovnog srednjeg obrazovanja putem interneta

         85.32.12    Usluge ostalog nižeg tehničkog i strukovnog srednjeg obrazovanja

         85.32.13    Usluge višeg tehničkog i strukovnog srednjeg obrazovanja putem interneta

         85.32.14    Usluge ostalog višeg tehničkog i strukovnog srednjeg obrazovanja

85.4                     Usluge visokog obrazovanja

85.41                   Usluge obrazovanja nakon srednjeg obrazovanja koje nije visoko

85.41.1               Usluge obrazovanja nakon srednjeg obrazovanja koje nije visoko

         85.41.11    Usluge općeg obrazovanja nakon srednjeg obrazovanja koje nije visoko, putem interneta

         85.41.12    Usluge ostalog općeg obrazovanja nakon srednjeg obrazovanja koje nije visoko

         85.41.13    Usluge tehničkog i strukovnog obrazovanja nakon srednjeg obrazovanja koje nije visoko, putem interneta

         85.41.14    Usluge ostalog tehničkog i strukovnog obrazovanja nakon srednjeg obrazovanja koje nije visoko

85.42                   Usluge visokog obrazovanja

85.42.1               Usluge visokog obrazovanja

         85.42.11    Usluge prvog stupnja visokog obrazovanja putem interneta

         85.42.12    Usluge prvog stupnja visokog obrazovanja, osim putem interneta

         85.42.13    Usluge drugog stupnja visokog obrazovanja putem interneta

         85.42.14    Usluge drugog stupnja visokog obrazovanja, osim putem interneta

         85.42.15    Usluge trećeg stupnja visokog obrazovanja putem interneta

         85.42.16    Usluge trećeg stupnja visokog obrazovanja, osim putem interneta

85.5                     Usluge ostalog obrazovanja i poučavanja

85.51                   Usluge obrazovanja i poučavanja u području sporta i rekreacije

85.51.1               Usluge obrazovanja i poučavanja u području sporta i rekreacije

         85.51.10    Usluge obrazovanja i poučavanja u području sporta i rekreacije

85.52                   Usluge obrazovanja i poučavanja u području kulture

85.52.1               Usluge obrazovanja i poučavanja u području kulture

         85.52.11    Usluge plesnih škola i plesnih učitelja

         85.52.12    Usluge glazbenih škola i glazbenih učitelja

         85.52.13    Usluge škola likovne umjetnosti i podučavanja umjetnosti

         85.52.19    Usluge ostalog obrazovanja i poučavanja u području kulture

85.53                   Usluge vozačkih škola

85.53.1                Usluge vozačkih škola

         85.53.11    Usluge autoškola

         85.53.12    Usluge škola letenja i jedrenja

85.59                   Usluge ostalog obrazovanja i poučavanja, d. n.

85.59.1               Usluge ostalog obrazovanja i poučavanja, d. n.

         85.59.11    Usluge jezičnih škola

         85.59.12    Usluge informatičkih škola

         85.59.13    Usluge strukovnog obrazovanja i poučavanja, d. n.

         85.59.19    Usluge ostalog obrazovanja i poučavanja, d. n.

85.6                     Pomoćne usluge u obrazovanju

85.60                   Pomoćne usluge u obrazovanju

85.60.1               Pomoćne usluge u obrazovanju

         85.60.10    Pomoćne usluge u obrazovanju
 

Q                          USLUGE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I SOCIJALNE SKRBI

86                        Usluge zdravstvene zaštite

86.1                     Usluge bolnica

86.10                   Usluge bolnica

86.10.1               Usluge bolnica

         86.10.11    Kirurške usluge bolnica

         86.10.12    Ginekološke usluge bolnica i usluge porodništva

         86.10.13    Rehabilitacijske usluge bolnica

         86.10.14    Psihijatrijske usluge bolnica

         86.10.15    Ostale usluge bolnica koje pružaju doktori medicine

         86.10.19    Ostale usluge bolnica

86.2                     Usluge medicinske i stomatološke prakse

86.21                   Usluge opće medicinske prakse

86.21.1               Usluge opće medicinske prakse

         86.21.10    Usluge opće medicinske prakse

86.22                  Usluge specijalističke medicinske prakse

86.22.1               Usluge specijalističke medicinske prakse

         86.22.11    Analiza i tumačenje medicinskih nalaza

         86.22.19    Ostale usluge specijalističke medicinske prakse

86.23                  Usluge stomatološke prakse

86.23.1               Usluge stomatološke prakse

         86.23.11    Ortodontske usluge

         86.23.19    Ostale usluge stomatološke prakse

86.9                     Ostale usluge zdravstvene zaštite

86.90                   Ostale usluge zdravstvene zaštite

86.90.1               Ostale usluge zdravstvene zaštite

         86.90.11    Usluge u vezi s trudnoćom

         86.90.12    Usluge zdravstvene njege

         86.90.13    Fizioterapeutske usluge

         86.90.14    Usluge vozila hitne pomoći

         86.90.15    Usluge medicinskih laboratorija

         86.90.16    Usluge banaka krvi, sperme i transplantacijskih organa

         86.90.17    Dijagnostičke usluge bez tumačenja

         86.90.18    Usluge zaštite mentalnog zdravlja

         86.90.19    Ostale usluge zdravstvene zaštite, d. n.

87                        Usluge socijalne skrbi sa smještajem

87.1                    Usluge ustanova za njegu

87.10                  Usluge ustanova za njegu

87.10.1               Usluge ustanova za njegu

         87.10.10    Usluge ustanova za njegu

87.2                     Usluge socijalne skrbi sa smještajem za osobe s teškoćama u razvoju, duševno bolesne osobe i osobe ovisne o alkoholu,
    drogama ili drugim opojnim sredstvima

87.20                  Usluge socijalne skrbi sa smještajem za osobe s teškoćama u razvoju, duševno bolesne osobe i osobe ovisne o alkoholu,
    drogama ili drugim opojnim sredstvima

87.20.1               Usluge socijalne skrbi sa smještajem za osobe s teškoćama u razvoju, duševno bolesne osobe i osobe ovisne o alkoholu,
    drogama ili drugim opojnim sredstvima

         87.20.11    Usluge socijalne skrbi sa smještajem za djecu s teškoćama u razvoju, duševno bolesnu djecu i djecu ovisnu o alkoholu,
    drogama ili drugim opojnim sredstvima

         87.20.12    Usluge socijalne skrbi sa smještajem za odrasle osobe s teškoćama u razvoju, duševno bolesne odrasle osobe i odrasle osobe
    ovisne o alkoholu, drogama ili drugim opojnim sredstvima

87.3                     Usluge socijalne skrbi sa smještajem za starije osobe i osobe s invaliditetom

87.30                   Usluge socijalne skrbi sa smještajem za starije osobe i osobe s invaliditetom

87.30.1               Usluge socijalne skrbi sa smještajem za starije osobe i osobe s invaliditetom

         87.30.11    Usluge socijalne skrbi koje pružaju ustanove za smještaj starijih osoba

         87.30.12    Usluge socijalne skrbi koje pružaju ustanove za smještaj djece i mladeži s invaliditetom

         87.30.13    Usluge socijalne skrbi koje pružaju ustanove za smještaj odraslih osoba s invaliditetom

87.9                     Ostale usluge socijalne skrbi sa smještajem

87.90                  Ostale usluge socijalne skrbi sa smještajem

87.90.1               Ostale usluge socijalne skrbi sa smještajem

         87.90.11    Ostale usluge socijalne skrbi sa smještajem za djecu i mladež

         87.90.12    Usluge socijalne skrbi sa smještajem za zlostavljane žene

         87.90.13    Ostale usluge socijalne skrbi sa smještajem za odrasle osobe

88                        Usluge socijalne skrbi bez smještaja

88.1                    Usluge socijalne skrbi bez smještaja za starije osobe i osobe s invaliditetom

88.10                  Usluge socijalne skrbi bez smještaja za starije osobe i osobe s invaliditetom

88.10.1               Usluge socijalne skrbi bez smještaja za starije osobe i osobe s invaliditetom

         88.10.11    Usluge posjećivanja i pomoći za starije osobe

         88.10.12    Usluge dnevne skrbi za starije osobe

         88.10.13    Usluge stručne rehabilitacije za osobe s invaliditetom

         88.10.14    Usluge posjećivanja i pomoći za osobe s invaliditetom

         88.10.15    Usluge dnevne skrbi za odrasle osobe s invaliditetom

88.9                     Ostale usluge socijalne skrbi bez smještaja

88.91                   Usluge dnevne skrbi o djeci

88.91.1               Usluge dnevne skrbi o djeci

         88.91.11    Usluge dnevne skrbi o djeci, osim dnevne skrbi o djeci s invaliditetom

         88.91.12    Usluge dnevne skrbi o djeci i mladeži s invaliditetom

         88.91.13    Usluge čuvanja djece

88.99                   Ostale usluge socijalne skrbi bez smještaja, d. n.

88.99.1               Ostale usluge socijalne skrbi bez smještaja, d. n.

         88.99.11    Usluge usmjeravanja i savjetovanja, d. n., u vezi s djecom

         88.99.12    Dobrotvorne usluge, osim smještaja

         88.99.13    Usluge stručne rehabilitacije za nezaposlene osobe

         88.99.19    Ostale usluge socijalne skrbi bez smještaja, d. n.
 

R                           UMJETNIČKE, ZABAVNE I REKREACIJE USLUGE

90                         Kreativne, umjetničke i zabavne usluge

90.0                     Kreativne, umjetničke i zabavne usluge

90.01                   Usluge izvođačke umjetnosti

90.01.1               Usluge izvođačke umjetnosti

         90.01.10    Usluge izvođačke umjetnosti

90.02                  Pomoćne usluge u izvođačkoj umjetnosti

90.02.1               Pomoćne usluge u izvođačkoj umjetnosti

         90.02.11    Usluge proizvodnje izvođenja umjetničkih predstava

         90.02.12    Usluge promidžbe i organizacije umjetničkih predstava

         90.02.19    Ostale pomoćne usluge u izvođačkoj umjetnosti

90.03                   Usluge umjetničkog stvaralaštva

90.03.1               Usluge umjetničkog stvaralaštva

         90.03.11    Usluge koje pružaju autori, kompozitori, kipari i ostali umjetnici, osim izvođača

         90.03.12    Originalni radovi autora, kompozitora i ostalih umjetnika osim izvođača, slikara, grafičkih umjetnika i kipara

         90.03.13    Originalni radovi slikara, grafičkih umjetnika i kipara

90.04                   Usluge umjetničkih objekata

90.04.1               Usluge umjetničkih objekata

         90.04.10    Usluge umjetničkih objekata

91                         Usluge knjižnica, arhiva, muzeja i ostale kulturne usluge

91.0                     Usluge knjižnica, arhiva, muzeja i ostale kulturne usluge

91.01                   Usluge knjižnica i muzeja

91.01.1               Usluge knjižnica i muzeja

         91.01.11    Usluge knjižnica

         91.01.12    Usluge arhiva

91.02                   Usluge muzeja

91.02.1               Usluge muzeja

         91.02.10    Usluge muzeja

91.02.2               Muzejske zbirke

         91.02.20    Muzejske zbirke

91.03                   Usluge rada povijesnih mjesta i građevina, te sličnih zanimljivosti za posjetitelje

91.03.1               Usluge rada povijesnih mjesta i građevina, te sličnih zanimljivosti za posjetitelje

         91.03.10    Usluge rada povijesnih mjesta i građevina, te sličnih zanimljivosti za posjetitelje

91.04                   Usluge botaničkih i zooloških vrtova te prirodnih rezervata

91.04.1               Usluge botaničkih i zooloških vrtova te prirodnih rezervata

         91.04.11    Usluge botaničkih i zooloških vrtova

         91.04.12    Usluge prirodnih rezervata, uključujući usluge zaštite divljih životinja

92                         Usluge kockanja i klađenja

92.0                     Usluge kockanja i klađenja

92.00                   Usluge kockanja i klađenja

92.00.1               Usluge kockanja

         92.00.11    Usluge kockanja na stolovima za igre na sreću

         92.00.12    Usluge automata za igre na sreću

         92.00.13    Usluge lutrije, tombule, binga i sličnih igara na sreću

         92.00.14    Usluge internetskog kockanja

         92.00.19    Ostale usluge kockanja

92.00.2               Usluge klađenja

         92.00.21    Usluge internetskog klađenja

         92.00.29    Ostale usluge klađenja

93                        Sportske, zabavne i rekreacijske usluge

93.1                    Sportske usluge

93.11                  Usluge rada sportskih objekata

93.11.1               Usluge rada sportskih objekata

         93.11.10    Usluge rada sportskih objekata

93.12                   Usluge sportskih klubova

93.12.1               Usluge sportskih klubova

         93.12.10    Usluge sportskih klubova

93.13                   Usluge fitnes centara

93.13.1               Usluge fitnes centara

         93.13.10    Usluge fitnes centara

93.19                   Ostale sportske usluge

93.19.1               Ostale sportske usluge

         93.19.11    Usluge promidžbe sportskih i sportsko-
   -rekreacijskih događaja

         93.19.12    Usluge atletičara

         93.19.13    Pomoćne usluge u vezi sa sportom i rekreacijom

         93.19.19    Ostale sportske i sportsko-rekreacijske usluge

93.2                     Zabavne i rekreacijske usluge

93.21                   Usluge zabavnih i tematskih parkova

93.21.1               Usluge zabavnih i tematskih parkova

         93.21.10    Usluge zabavnih i tematskih parkova

93.29                  Ostale zabavne i rekreacijske usluge

93.29.1               Ostale rekreacijske usluge, d. n.

         93.29.11    Usluge rekreacijskih parkova i plaža

         93.29.19    Raznovrsne rekreacijske usluge, d. n.

93.29.2               Ostale zabavne usluge, d. n.

         93.29.21    Usluge priređivanja vatrometa te predstava sa svjetlosnim i zvučnim efektima

         93.29.22    Usluge automata za igre na kovanice

         93.29.29    Zabavne usluge, d. n.
 

S                          OSTALE USLUGE

94                        Usluge članskih organizacija

94.1                    Usluge poslovnih organizacija, organizacija poslodavaca i strukovnih članskih organizacija

94.11                  Usluge poslovnih organizacija i organizacija poslodavaca

94.11.1               Usluge poslovnih organizacija i organizacija poslodavaca

         94.11.10    Usluge poslovnih organizacija i organizacija poslodavaca

94.12                  Usluge strukovnih članskih organizacija

94.12.1               Usluge strukovnih članskih organizacija

         94.12.10    Usluge strukovnih članskih organizacija

94.2                    Usluge sindikata

94.20                  Usluge sindikata

94.20.1               Usluge sindikata

         94.20.10    Usluge sindikata

94.9                     Usluge ostalih članskih organizacija

94.91                   Usluge vjerskih organizacija

94.91.1               Usluge vjerskih organizacija

         94.91.10    Usluge vjerskih organizacija

94.92                   Usluge političkih organizacija

94.92.1               Usluge političkih organizacija

         94.92.10    Usluge političkih organizacija

94.99                  Usluge ostalih članskih organizacija, d. n.

94.99.1               Usluge ostalih članskih organizacija, d. n.

         94.99.11    Usluge organizacija za zaštitu ljudskih prava

         94.99.12    Usluge pokreta za zaštitu okoliša

         94.99.13    Usluge zaštite položaja posebnih skupina

         94.99.14    Ostale usluge poboljšanja položaja građanstva i promicanja općih interesa zajednice

         94.99.15    Usluge koje pružaju udruge mladih

         94.99.16    Usluge kulturnih i rekreacijskih udruga

         94.99.17    Usluge ostalih civilnih i društvenih organizacija

         94.99.19    Usluge koje pružaju ostale članske organizacije, d. n.

94.99.2               Usluge davanja novčane pomoći (dotacija) članskih organizacija

         94.99.20    Usluge davanja novčane pomoći (dotacija) članskih organizacija

95                         Usluge popravaka računala i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo

95.1                     Usluge popravaka računala i komunikacijske opreme

95.11                   Usluge popravaka računala i periferne opreme

95.11.1               Usluge popravaka računala i periferne opreme

         95.11.10    Usluge popravaka računala i periferne opreme

95.12                   Usluge popravaka komunikacijske opreme

95.12.1                Usluge popravaka komunikacijske opreme

         95.12.10    Usluge popravaka komunikacijske opreme

95.2                     Usluge popravaka predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo

95.21                   Usluge popravaka elektroničkih uređaja za široku potrošnju

95.21.1               Usluge popravaka elektroničkih uređaja za široku potrošnju

         95.21.10    Usluge popravaka elektroničkih uređaja za široku potrošnju

95.22                   Usluge popravaka aparata za kućanstvo te opreme za kuću i vrt

95.22.1               Usluge popravaka aparata za kućanstvo te opreme za kuću i vrt

         95.22.10    Usluge popravaka aparata kućanstvo te opreme za kuću i vrt

95.23                   Usluge popravaka obuće i proizvoda od kože

95.23.1               Usluge popravaka obuće i proizvoda od kože

         95.23.10    Usluge popravaka obuće i proizvoda od kože

95.24                   Usluge popravaka namještaja i pokućstva

95.24.1               Usluge popravaka namještaja i pokućstva

         95.24.10    Usluge popravaka namještaja i pokućstva

95.25                   Usluge popravaka satova i nakita

95.25.1               Usluge popravaka satova i nakita

         95.25.11    Usluge popravaka satova

         95.25.12    Usluge popravaka nakita

95.29                   Usluge popravaka predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo

95.29.1               Usluge popravaka predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo

         95.29.11    Usluge popravaka i prepravljanja odjeće i tekstilnih predmeta za kućanstvo

         95.29.12    Usluge popravaka bicikala

         95.29.13    Usluge popravaka i održavanja glazbenih instrumenata

         95.29.14    Usluge popravaka i održavanja sportske opreme

         95.29.19    Usluge popravaka ostalih predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo, d. n.

96                         Ostale osobne usluge

96.0                     Ostale osobne usluge

96.01                   Usluge pranja i kemijskog čišćenja tekstila i krznenih proizvoda

96.01.1               Usluge pranja i kemijskog čišćenja tekstila i krznenih proizvoda

         96.01.11    Usluge pranja na samoposlužnim strojevima za pranje rublja na kovanice

         96.01.12    Usluge kemijskog čišćenja (uključujući čišćenje krznenih proizvoda)

         96.01.13    Usluge glačanja

         96.01.14    Usluge izbjeljivanja i bojenja

         96.01.19    Ostale usluge čišćenja tekstila

96.02                  Frizerske usluge i ostale usluge uljepšavanja

96.02.1               Frizerske usluge i ostale usluge uljepšavanja

         96.02.11    Frizerske usluge za žene i djevojčice

         96.02.12    Frizerske usluge za muškarce i dječake

         96.02.13    Kozmetički tretmani, usluge manikure i pedikure

         96.02.19    Ostale usluge uljepšavanja

96.02.2               Ljudska kosa, neobrađena

         96.02.20    Ljudska kosa, neobrađena

96.03                   Pogrebne i slične usluge

96.03.1               Pogrebne i slične usluge

         96.03.11    Usluge groblja i krematorija

         96.03.12    Usluge pogrebnika

96.04                   Usluge za njegu i održavanje tijela

96.04.1               Usluge za njegu i održavanje tijela

         96.04.10    Usluge za njegu i održavanje tijela

96.09                   Ostale osobne usluge, d. n.

96.09.1               Ostale osobne usluge, d. n.

         96.09.11    Usluge skrbi za kućne ljubimce

         96.09.12    Usluge pratnje

         96.09.13    Usluge samoposlužnih automata na kovanice, d. n.

         96.09.19    Ostale raznovrsne usluge, d. n.
 

T                           USLUGE KUĆANSTAVA KAO POSLODAVACA; USLUGE KUĆANSTAVA KOJA PROIZVODE RAZLIČITU ROBU I
    OBAVLJAJU RAZLIČITE USLUGE ZA VLASTITE POTREBE

97                         Usluge kućanstava koja zapošljavaju poslugu

97.0                     Usluge kućanstava koja zapošljavaju poslugu

97.00                   Usluge kućanstava koja zapošljavaju poslugu

97.00.1               Usluge kućanstava koja zapošljavaju poslugu

         97.00.10    Usluge kućanstava koja zapošljavaju poslugu

98                        Usluge privatnih kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

98.1                    Proizvodi privatnih kućanstava koja proizvode različitu robu za vlastite potrebe

98.10                  Proizvodi privatnih kućanstava koja proizvode različitu robu za vlastite potrebe

98.10.1              Proizvodi privatnih kućanstava koja proizvode različitu robu za vlastite potrebe

         98.10.10    Proizvodi privatnih kućanstava koja proizvode različitu robu za vlastite potrebe

98.2                     Usluge privatnih kućanstava koja obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

98.20                  Usluge privatnih kućanstava koja obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

98.20.1              Usluge privatnih kućanstava koja obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

         98.20.10    Usluge privatnih kućanstava koja obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

U                         USLUGE IZVANTERITORIJALNIH ORGANIZACIJA I TIJELA

99                        Usluge izvanteritorijalnih organizacija i tijela

99.0                    Usluge izvanteritorijalnih organizacija i tijela

99.00                  Usluge izvanteritorijalnih organizacija i tijela

99.00.1              Usluge izvanteritorijalnih organizacija i tijela

         99.00.10    Usluge izvanteritorijalnih organizacija i tijela

 


[1]) U cijelom tekstu koristi se kratica d. n. za »drugdje nespomenuto«.

    
zatvori
Klasifikacija proizvoda po djelatnostima Republike Hrvatske – KPD 2008.
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !