Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Naputak o izvršavanju državnog proračuna sa jedinstvenog računa riznice – (“Narodne novine”, br. XX/01.)
označi tražene riječi printaj stranicu
4 18.1.2001 Naputak o izvršavanju državnog proračuna sa jedinstvenog računa riznice

MINISTARSTVO FINANCIJA

90

Na temelju članka 54.L71319 stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 92/94) i na temelju članka 1.L71321 stavka 4. Uredbe o sustavu glavne knjige riznice te načinu vođenja jedinstvenog računa riznice (»Narodne novine«, br. 97/95), ministar financija donosi

NAPUTAK

O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA S JEDINSTVENOG RAČUNA RIZNICE

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Naputkom o izvršavanju državnog proračuna s jedinstvenog računa riznice (u daljnjem tekstu: Naputak) propisuje se vođenje sustava Glavne knjige državnog proračuna, prikupljanje i naplata javnog novca, kontrola i upravljanje javnim izdacima, funkcioniranje jedinstvenog računa riznice i dokumenti.

Članak 2.

(1) Odredbe ovog Naputka odnose se na državni proračun (u daljnjem tekstu: proračun) i proračunske korisnike (u daljnjem tekstu: korisnici) koji su u proračunu definirani kao nadležno ministarstvo/glava/proračunski korisnik a koji primjenjuju informatička rješenja za vođenje sustava Glavne knjige državnog proračuna.

(2) Korisnici primjenjuju informatički sustav koji je određen za vođenje Glavne knjige državnog proračuna te način vođenja jedinstvenog računa riznice.

Članak 3.

U smislu ovog Naputka, izrazi koji se koriste imaju sljedeća značenja:

a) sustav Glavne knjige državnog proračuna obuhvaća sustavnu evidenciju transakcija i poslovnih događaja na razini funkcionalne, ekonomske i organizacijske klasifikacije, u skladu s propisima koji uređuju računovodstvo proračuna;

b) središnja riznica je jedinica u informatičkom i organizacijskom smislu koja odobrava rezervacije sredstava, podmiruje zahtjeve za plaćanje i provodi financijsku kontrolu;

c) područna riznica je funkcionalna i logička cjelina unutar nadležnog ministarstva ili glave (agencije) ili korisnika koja prema središnjoj riznici unosi rezervaciju sredstava i ispostavlja zahtjev za plaćanje;

d) nadležno ministarstvo je tijelo državne uprave ili drugo tijelo državne vlasti koje je u proračunu, radi organizacijske klasifikacije i funkcionalnih programa prihoda i izdataka označeno kao razdjel;

e) glava (agencija) je radi organizacijske klasifikacije i funkcionalnih programa prihoda i izdataka označena kao glava u proračunu za koju se planira, donosi i izvršava proračun;

f) korisnik je jedinica kojoj su u proračunu, u skladu s Pravilnikom o računovodstvu i računskom planu proračunaL71323 (»Narodne novine«, br. 98/94, 15/96, 94/98, 165/98. ispr., 62/99), planirane plaće i/ili drugi izdaci, što se u proračunu iskazuje u nekoj glavi nadležnog ministarstva. Ako nadležno ministarstvo ili drugo tijelo državne uprave u proračunu pri funkcionalnoj klasifikaciji ima samo jednu glavu, tada ono ima i ulogu korisnika;

g) odgovorna osoba u nadležnom ministarstvu ili glavi (agenciji) ili kod korisnika je osoba odgovorna za podnošenje rezervacije sredstava i zahtjeva za plaćanje;

h) stavka izdatka zajedno s oznakom korisnika predstavlja poziciju iz proračuna a sastoji se od brojčanih i slovnih oznaka;

i) rezervacija sredstava predstavlja maksimalni iznos obveza koji pojedine glave unutar ministarstva/razdjela mogu planirati u jednom mjesecu;

j) zahtjev za plaćanje predstavlja unos podataka o nastaloj obvezi;

k) modificirano načelo nastanka događaja je temeljni računovodstveni koncept na kojem se zasniva sustav Glavne knjige državnog proračuna.

II. SUSTAV GLAVNE KNJIGE DRŽAVNOG PRORAČUNA

Članak 4.

(1) Središnja riznica obvezna je voditi Glavnu knjigu državnog proračuna za sve transakcije i događaje koji se odnose na proračun.

(2) Područna riznica obvezna je osigurati i dostaviti podatke svojim glavama a glave svojim korisnicima, o svim transakcijama i događajima za Glavnu knjigu koju vode.

Članak 5.

(1) Sustav Glavne knjige državnog proračuna zasniva se na modificiranom načelu nastanka događaja.

(2) Sustav Glavne knjige državnog proračuna osigurava evidenciju transakcija i poslovnih događaja na razini funkcionalnih programa i prema ekonomskoj klasifikaciji.

(3) Sustavom Glavne knjige državnog proračuna upravlja glavni državni rizničar.

III. NAČIN UPRAVLJANJA JEDINSTVENIM RAČUNOM RIZNICE

Članak 6.

Prihodi i primici, koji pripadaju proračunu, uplaćuju se na jedinstveni račun riznice.

1. Rezerviranje sredstava

Članak 7.

(1) Rezerviranje sredstava sadrži izradu specifikacije budućih obveza proračunske glave na temelju planiranih sredstava na poziciji u proračunu.

(2) Uprava za pripremu i konsolidaciju proračuna u središnjoj riznici dužna je dostaviti područnim riznicama planske okvire do kojih se mogu raspodijeliti sredstva predviđena za određeni mjesec najkasnije do 15. u mjesecu za sljedeći mjesec.

(3) Sredstva se mogu rezervirati za namjene i u iznosima koji su odobreni u proračunu za tekuću fiskalnu godinu i to:

a) sredstva za tekuće izdatke za zaposlene;

b) sredstva za ostale tekuće izdatke i transfere na razini podskupine računa iz računskog plana;

c) sredstva za kapitalne izdatke;

U tekst polje pod a) upisuje se: izdaci za zaposlene i mjesec; pod b) upisuje se: podskupina računa iz računskog plana; pod c) upisuje se: kapitalni izdaci.

(4) Zahtjev za plaćanje može se podnijeti samo uz prethodno rezervirana i odobrena sredstava.

Članak 8.

(1) Područna riznica rezervira sredstva za glave za koje je nadležna na temelju mjesečnih potreba i planskih okvira zadanih člankom 7. stavak 2.

(2) Područna riznica podnosi rezervaciju sredstava za glave za koje je nadležna Upravi za izvršavanje državnog proračuna u središnjoj riznici najkasnije do 25. u mjesecu za sljedeći mjesec (sa datumom sljedećeg mjeseca).

(3) Izvan roka određenog u stavku 2. ovog članka rezervaciju sredstava za hitne i nepredviđene izdatke može podnijeti ministar financija ili druga osoba koju on za to ovlasti.

(4) Rezervacija sredstava vrši se za sve izdatke koji se financiraju iz proračuna.

(5) Za svaku glavu podnose se zasebne rezervacije sredstava za izdatke navedene u stavku 4. ovog članka.

(6) Rezervacija sredstava sadrži sljedeće podatke:

- datum dokumenta - predstavlja datum od kojega se u roku od 30 dana može unijeti zahtjev za plaćanja ako se rezervacija odobri;

- novčanu jedinicu (valutu);

- korisnika za tekuće izdatke i šifru kapitalnog projekta za kapitalne izdatke;

- stavku izdatka;

- iznos.

(7) Sve stavke jedne rezervacije moraju biti izražene u istoj novčanoj jedinici.

(8) Područne riznice obvezne su uredno ovjerenu rezervaciju sredstava dostaviti središnjoj riznici u pisanom obliku.

(9) Za ispravno i pravodobno rezerviranje sredstava odgovorna je za to ovlaštena osoba područne riznice/glave.

2. Odobrenje rezervacije sredstava

Članak 9.

(1) Rezervacije sredstava odobrava Uprava za izvršavanje državnog proračuna u središnjoj riznici ako:

a) je rezervaciju sredstava podnijela ovlaštena osoba područne riznice;

b) je rezervacija u planskim okvirima koji su područnim riznicama dostavljeni prema članku 7.#clanak7 stavak 2. ovog Naputka;

c) je izdatak u skladu s namjenom i predviđenim proračunom;

d) namjeravani izdatak ne premašuje proračunom predviđena i raspoloživa sredstva za tu namjenu.

(2) Nakon što je rezervaciju odobrila Uprava za izvršavanje državnog proračuna u središnjoj riznici, područna riznica unosi zahtjev za plaćanje (ZP).

3. Zahtjev za plaĆanje

Članak 10.

(1) Prema kriteriju primatelja sredstava zahtjevi za plaćanje dijele se na:

a) zahtjeve po kojima se doznačuju sredstva na račun glave;

b) zahtjeve po kojima se izravno plaća sa jedinstvenog računa riznice na račun trećih osoba.

(2) Prema kriteriju grupiranja pristiglih dokumenata/faktura razlikuju se sljedeće vrste zahtjeva za plaćanje:

a) jedan zahtjev za jedan dokument/fakturu po jednom dobavljaču za jednu stavku izdatka,

b) jedan zahtjev za jedan dokument/fakturu po jednom dobavljaču za više stavaka izdatka,

c) jedan zahtjev ako postoji više faktura, više stavki izdataka (pozicija) ili više kapitalnih projekata za istog dobavljača.

Članak 11.

(1) Područna riznica unosi zahtjev za plaćanje u sustav državne riznice za glave za koje je nadležna.

(2) Zahtjev za plaćanje moguće je unijeti u sustav državne riznice uz uvjet naveden u članku 7. stavak 4. i ako je ispostavljen račun za isporučenu robu ili izvršenu uslugu.

(3) Podnošenje zahtjeva za plaćanje pravo je i dužnost ovlaštene osobe glave/područne riznice.

(4) Zahtjev za plaćanje potpisuju kontrolor i ovjerovitelj isplate.

Članak 12.

(1) Zahtjev za plaćanje sadrži:

a) puni naziv područne riznice te njihove šifarske oznake – oznake za razdjel i glavu iz proračuna;

b) datume:

- datum dokumenta - datum izdavanja dokumenta,

- datum knjiženja - određuje mjesec/razdoblje knjiženja u Glavnu knjigu,

- osnovni datum - datum dospijeća obveze,

- datum preračuna - datum koji se koristi za određivanje tečaja strane valute u deviznim zahtjevima za plaćanje (ukoliko stopa/tečaj nije prethodno zadana);

c) broj zahtjeva za plaćanje - označava jedinstveni redni broj zahtjeva na razini središnje riznice;

d) izvorni dokument – predstavlja izvorni broj računa/fakture dobavljača;

e) iznos - zahtijevana svota iz dokumenta koji je temelj za plaćanje;

f) poziv na broj – unosi se sa izvornog računa/fakture dobavljača;

g) matični broj dobavljača/korisnika - u sustavu se koristi za pravne i fizičke osobe u zemlji i predstavljen je njegovim poreznim brojem za pravne osobe (označava njegov matični broj prema evidenciji Državnog zavoda za statistiku) odnosno jedinstvenim matičnim brojem građana (JMBG) za fizičke osobe;

h) naziv dobavljača - označava njegovo ime iz registra kod trgovačkog suda;

i) adresa dobavljača - označava njegovo sjedište (mjesto, ulicu i broj);

j) račun iz računskog plana - označava račun za izdatke u Glavnoj knjizi na kojemu će se knjižiti iznos iz zahtjeva za plaćanje;

k) stavka izdatka (pozicija) proračuna za tekuću fiskalnu godinu;

l) kapitalni projekt - broj iz Jedinstvenog registra kapitalnih izdataka odnosno broj kapitalnog izdatka iz proračuna za tekuću godinu.

Članak 13.

(1) Kontrolor isplata u središnjoj riznici kontrolira je li prijedlog za plaćanje sastavljen na temelju datuma dospijeća obveza.

(2) Područne riznice podnose Upravi za izvršavanje državnog proračuna u središnjoj riznici zahtjev za plaćanje u pisanom obliku (potpisano). Za slanje zahtjeva odgovorna je ovlaštena osoba područne riznice.

(3) Područna riznica dužna je dostaviti tjedno izvješće o izvršenom plaćanju glavama za koje je nadležna.

IV. KONTROLA UPRAVLJANJA JEDINSTVENIM RAČUNOM RIZNICE

1. Financijska kontrola

Članak 14.

(1) Financijska kontrola upravljanja sredstvima jedinstvenog računa provodi se na razini središnje riznice.

(2) Financijskom kontrolom u središnjoj riznici provjerava se:

a) raspoloživost sredstava za unesenu rezervaciju u okviru mjesečno planiranog iznosa;

b) namjenska usklađenost s proračunom;

c) financijska usklađenost s mjesečnim ograničenjem iz proračuna.

(3) Kontrolor isplate obavlja postupke kontrole navedene u stavku 2. ovog članka i odgovoran je za ispravnost odobrenja zahtjeva za plaćanje.

Članak 15.

(1) Financijska kontrola u glavi/područnoj riznici obavlja se prije podnošenja rezervacije sredstava.

(2) Postupak financijske kontrole prvenstveno obuhvaća kontrolu utemeljenosti i dokumentiranosti proračunom odobrenih sredstava u tekućoj fiskalnoj godini.

2. RaČunovodstvena kontrola

Članak 16.

(1) Na razini glave provodi se računovodstvena kontrola prije podnošenja zahtjeva za plaćanje.

(2) Računovodstvena kontrola iz stavka 1. podrazumijeva sljedeće mjere i postupke:

a) provjeru valjanosti postojanja obveze;

b) provjeru da je usluga obavljena odnosno da je roba isporučena u skladu s narudžbom i očekivanjima;

c) provjeru valjanosti dokumenta kao osnove za unos zahtjeva za plaćanje;

(3) Računovodstvena kontrola obuhvaća i provjeru postupaka pri nabavi roba i usluga i ustupanju radova sukladno propisima koji uređuju tu materiju.

(4) Postupke iz stavka 2. ovog članka provodi kontrolor isplate u glavi.

(5) Ovjerovitelj isplate ovjerava zahtjeve za plaćanje nakon postupka kontrole.

VI. DOKUMENTI U SUSTAVU DRŽAVNE RIZNICE

Članak 17.

(1) Za informatičku primjenu i funkcioniranje jedinstvenog računa riznice koriste se sljedeći dokumenti odnosno obrasci:

a) Rezervacija sredstava /Odobrenje rezervacije sredstava (RS/ORS);

b) Zahtjev za plaćanje /Odobrenje zahtjeva za plaćanje (ZP/OZP);

c) Izvješće o izvršenom plaćanju (IP).

(2) Oblik i sadržaj obrazaca navedenih u stavku 1. ovog članka daju se u privitku ovog Naputka i njegov su sastavni dio.

Članak 18.

(1) Za potrebe sustava Glavne knjige državnog proračuna vode se registri:

a) proračunskih korisnika prema Uputi o sadržaju i načinu vođenja registra korisnika državnog proračuna (RKDP),L71324 (»Narodne novine«, br. 45/97);

b) jedinstveni registar kapitalnih izdataka i budućih obveza;

c) jedinstveni registar dobavljača (obveza) u središnjoj riznici;

d) jedinstveni registar sklopljenih ugovora.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 19.

(1) Stupanjem na snagu ovog Naputka prestaje važiti Naputak za isplatu s jedinstvenog računa rizniceL71325 (»Narodne novine« br. 60/97).

(2) Provedbenim aktom o dodjeli autorizacija za pojedine poslove riznice propisat će se prava i dužnosti osoba s autorizacijom.

Članak 20.

Ovaj Naputak stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/00-01/40
Urbroj: 513-16/00-1
Zagreb, 9. siječnja 2001.

Ministar financija
dr. Mato Crkvenac, v. r.

 

A4 format


A4 format
zatvori
Naputak o izvršavanju državnog proračuna sa jedinstvenog računa riznice –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !