Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi – (“Narodne novine”, br. XX/95, XX/02 - čl. 2. Pravilnika o minimumu opreme za rad određenih vatrogasnih postrojbi DVD-a)
označi tražene riječi printaj stranicu
91 31.7.2002 Pravilnik o minimumu opreme i sredstava za rad određenih vatrogasnih postrojbi dobrovoljnih vatrogasnih društava

HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA

1486

Na temelju članka 9.L81731 stavka 3. Zakona o vatrogastvu (»Narodne novine«, br. 106/99., 117/01. i 36/02.), Hrvatska vatrogasna zajednica, uz suglasnost ministra unutarnjih poslova, donosi

PRAVILNIK

O MINIMUMU OPREME I SREDSTAVA ZA RAD ODREĐENIH VATROGASNIH POSTROJBI DOBROVOLJNIH VATROGASNIH DRUŠTAVA

Članak 1.

Vatrogasna postrojba dobrovoljnog vatrogasnog društva, koje planom zaštite od požara općine, grada ili Grada Zagreba nije utvrđeno središnjim društvom, za obavljanje vatrogasne djelatnosti mora imati najmanje sljedeću opremu i sredstva za rad:

– vatrogasno vozilo s ugrađenom pumpom ili traktorsku cisternu,

– komplet za pružanje prve medicinske pomoći,

– ljestvu prislanjaču ili sastavljaču,

– tri metlanice,

– tri univerzalne mlaznice Ø 52 mm,

– dvije univerzalne mlaznice Ø 75 mm,

– pijuk za sijeno,

– ručnu akumulatorsku svjetiljku u »S« izvedbi,

– vatrogasni aparat za gašenje požara prahom »S-9«,

– vatrogasni aparat za gašenje požara ugljičnim dioksidom »CO2 – 5«,

– dva vatrogasna aparata za gašenje požara vodom (naprtnjača),

– aparat za gašenje požara vodom i zračnom pjenom (brentača),

– dva penjačka užeta,

– pet pari zaštitnih kožnih rukavica,

– devet tlačnih cijevi Ø 52 mm,

– pet tlačnih cijevi Ø 75 mm,

– dvije prijelaznice 110/75 mm,

– dvije prijelaznice 75/52 mm,

– šest usisnih cijevi Ø 110 mm,

– dva ključa za cijevi,

– usisnu sitku 110 mm,

– dva užeta za usisne cijevi,

– hidrantski nastavak,

– ključ za nadzemni hidrant,

– ključ za podzemni hidrant,

– trodijelnu razdjelnicu,

– sabirnicu – sakupljač 2 × 75/110,

– ublaživač reakcije mlaza,

– dvije podvezice za cijevi.

Ako vatrogasna postrojba ne posjeduje vozilo iz alineje prve stavka 1. ovoga članka, mora imati prijenosnu motornu vatrogasnu pumpu.

Članak 2.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti odredbe članka 1.L81733 stavka 2. alineje 5., članka 46.L81734 i članka 47.L81735 Pravilnika o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi (»Narodne novine«, br. 43/95.).

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 548 A
Zagreb, 28. lipnja 2002.

Predsjednik
Hrvatske vatrogasne zajednice
mr. sc. Teodor Fricki, v. r.

zatvori
Pravilnik o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !