DLS d.o.o.

DLS društvo s ograničenom odgovornošću za poslovno savjetovanje

 • OIB 72954104541
 • Adresa Rijeka, Spinčićeva 2
 • Telefon 051 633400
 • Telefaks 051 459900
 • Web

Saznajte više

Preuzmite besplatno kompletni financijski izvještaj

ISPROBAJTE BESPLATNO

Dogovorite prezentaciju portala Poslovna.hr

01 555 69 40

Osnovni podaci

 • Tijelo Trgovački sud u Rijeci
 • Godina osnivanja 1993
 • Registracijski broj 040124238
 • Djelatnost 70.22 Savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem (NKD 2007)
 • Veličina1 - mikro (prema novom zakonu)
 • Porijeklo kapitala100% domaći kapital - izvor FINA

Ključne osobe

 • direktor Igor Meixner, dipl.ing.

Prihodi, dobit, zaposleni i trendovi

Poslovni subjekt DLS d. o. o. registriran je za djelatnost Savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem (70.22). DLS d. o. o. je u privatnom vlasništvu. Temeljni kapital poslovnog subjekta financiran je 100% domaćim kapitalom, a u prethodnom razdoblju nije mijenjao iznos temeljnog kapitala. DLS d. o. o. je 2018. ostvario ukupni godišnji prihod u iznosu od 4.338.016,00 kn što predstavlja relativnu promjenu ukupnih prihoda od -157.635,00 kn u odnosu na prethodno razdoblje kada je poslovni subjekt ostvario ukupne godišnje prihode u iznosu od 4.495.651,00 kn. Poslovni subjekt je tokom posljednje dvije godine poslovao s dobiti. DLS d. o. o. je u 2018. ostvario neto rezultat poslovanja u iznosu od 271.853,00 kn dok je ostvarena neto marža iznosila 6,27%. Poslovni subjekt DLS d. o. o. u 2018. nije povećavao ni smanjivao broj zaposlenih, a imao je 16 zaposlenika.

Registrirane djelatnosti

 • 74.13.0 (NKD 2002) Istraživanje tržišta i ispitivanje javnoga mnijenja
 • 22.00.0 (NKD 2002) IZDAVAČKA I TISKARSKA DJELATNOST, TE UMNOŽAVANJE SNIMLJENIH ZAPISA
 • 72.00.0 (NKD 2002) RAČUNALNE I SRODNE DJELATNOSTI
 • 74.14.0 (NKD 2002) Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
 • kupnja i prodaja robe te trgovačko zastupanje i posredovanje u zemlji i inozemstvu
 • djelatnosti ostalih agencija u prijevozu
 • tehničko ispitivanje i analiza
 • stručni poslovi zaštite okoliša i to: poslovi u vezi s praćenjem stanja okoliša (monitoring), poslovi izrade stručnih podloga i elaborata zaštite okoliša, poslovi stručne pripreme i izrade studije utjecaja na okoliš,
 • poslovi stručnog obrazovanja radi stjecanja znanja i usavršavanja u provođenju zaštite okoliša, poslovi praćenja kakvoće zraka i emisija u zrak
 • poslovi praćenja kakvoće zraka i emisija u zrak
 • djelatnost održavanja i/ili popravka te isključivanje iz uporabe proizvoda koji sadrže tvari koje oštećuju ozonski sloj
 • stručni poslovi zaštite od buke
 • stručni poslovi zaštite od neionizirajućih zračenja
 • stručni poslovi zaštite od ionizirajućeg zračenja
 • skupljanje otpada za potrebe drugih
 • prijevoz otpada za potrebe drugih
 • posredovanje u organiziranju oporabe i/ili zbrinjavanja otpada u ime drugih
 • skupljanje, oporaba i/ili zbrinjavanje (obrada, odlaganje, spaljivanje i drugih načini zbrinjavanja otpada), odnosno djelatnost gospodarenja posebnim kategorijama otpada
 • izrada procjene opasnosti
 • ispitivanje strojeva i uređaja s povećanim opasnostima i ispitivanja u radnom okolišu te izdavanje isprava o provedenim ispitivanjima
 • provjera strojeva i uređaja, osobnih zaštitnih sredstava i opreme te izdavanje isprava da su ista proizvedena sukladno međunarodnim konvencijama, propisima zaštite na radu odnosno odgovarajućim standardima
 • osposobljavanje radnika za pružanje prve pomoći
 • osposobljavanje pučanstva i radnika za primjenu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenja početnih požara i za provođenje evakuacija i spašavanja
 • savjetovanje i procjene rizika na području industrijske, javne i osobne sigurnosti, te zaštite na radu i zaštite od požara
 • izrada procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija
 • izrada plinova zaštite od požara
 • ispitivanje ispravnosti stabilnih instalacija za dojavu i gašenje požara
 • ispitivanje ispravnosti sustava za detekciju zapaljivih plinova i para
 • izrada elaborata o opremanju objekata i postojenja znakovima sigurnosti
 • izrada dokumentacije za minimalne tehničke uvjete
 • pregledi i ispitivanja električnih i gromobranskih instalacija te strojeva i uređaja
 • pregledi i ispitivanja električnih instalacija i uređaja u protueksplozijskoj zaštiti
 • pregledi i ispitivanje skloništa
 • mjerenje parametara radne okoline: buka, osvijetljenost, mikroklima, kemijske štetnosti
 • ispitivanje učinkovitosti ventilacijskih sustava
 • savjetodavne usluge iz područja zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša
 • savjetodavne usluge u području kvalitete i sigurnosti u tehničkim djelatnostima
 • savjetodavne usluge u području implementacije sustava upravljanja sigurnošću hrane i okoliša
 • ispitivanje plinskih instalacija
 • razvoj, proizvodnja, montaža, održavanje i servisiranje elemenata i sustava zaštite od požara
 • instalacija, servisiranje i održavanje protupožarnih i alarmnih uređaja i trezorske opreme
 • projektiranje i servisiranje vatrodojavnih, protuprovalnih i cctv sistema
 • projektiranje, izvođenje i nadzor nad ugradnjom sustava tehničke zaštite
 • instalacija protupožarnih i protuprovalnih alarmnih sustava
 • montaža trezorskih vrata, blagajna, trezorskih sefova i ostale trezorske opreme te opreme za tehničku i tjelesnu zaštitu
 • ispitivanje kanalizacijskih cjevovoda i kanala
 • organiziranje i održavanje sastanaka i poslovnih sajmova, te strukovnih tečajeva, seminara i konferencija
 • izdavanje knjiga
 • izdavanje časopisa i periodičnih publikacija
 • stručni poslovi prostornog uređenja
 • projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina
 • nadzor nad gradnjom
 • stručni poslovi planiranja u području zaštite i spašavanja: izrada procjene ugroženosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, izrada planova zaštite i spašavanja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, izrada vanjskih planova jedinica područne (regionalne) samouprave za sprečavanje velikih nesreća koje uključuju opasne tvari, izrada raščlambi o praćenju stanja i izvješća o stanju sustava zaštite i spašavanja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, izrada posebnih elaborata proračuna i projekcija u sustavu zaštite i spašavanja
 • izrada studija o značajnom utjecaju plana i programa na okoliš
 • izrada strateških studija
 • izrada strateških studija glavne ocjene prihvatljivosti plana i programa za ekološku mrežu
 • izrada elaborata prethodne ocjene prihvatljivosti plana i programa za ekološku mrežu
 • izrada studija o utjecaju zahvata na okoliš uključujući i izrade studije o prihvatljivosti planiranog zahvata u području prirode i izrada elaborata o zaštiti okoliša koji se odnose na zahvate za koje nije propisana obveza procjene utjecaja na okoliš
 • izrada studija o utjecaju zahvata na okoliš
 • priprema i obrada dokumentacije uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš
 • priprema i obrada dokumentacije uz zahtjev za izdavanje upute o sadržaju studije
 • izrada elaborata prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu
 • izrada studija glavne ocjene o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu
 • priprema i obrada dokumentacije za provedbu postupka utvrđivanja prevladavajućeg javnog interesa i kompenzacijskih uvjeta prema posebnim propisima iz područja zaštite prirode
 • izrada elaborata o zaštiti okoliša koji se odnose na zahvate za koje nije propisana obveza procjene utjecaja na okoliš uključujući i izradu elaborata o sanaciji okoliša
 • izrada prijedloga mjerila za skupine proizvoda
 • izrada elaborata o usklađenosti proizvoda s mjerilima u postupku dodjele znaka zaštite okoliša
 • izrada tehničkotehnološkog rješenja za postrojenje vezano za objedinjene uvjete zaštite okoliša
 • izrada elaborata o tehničkotehnološkom rješenju za postrojenje vezano za objedinjene uvjete zaštite okoliša
 • priprema i obrada dokumentacije vezano za zahtjev za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša uključujući i izradu analiza i elaborata koji prethode zahtjevu
 • izrada izvješća o sigurnosti i izrade procjena šteta nastalih u okolišu
 • izrada izvješća o sigurnosti
 • izrada unutarnjih planova
 • izrada procjena šteta nastalih u okolišu
 • izrada sanacijskih programa
 • izrada elaborata o otklanjanju šteta u okolišu i prijetećih opasnosti
 • izrada i provjera verifikacija (revizija) posebnih elaborata, proračuna i projekcija za potrebe sastavnica okoliša i za potrebe registra onečišćavanja okoliša
 • izrada posebnih elaborata i izvješća za potrebe sastavnica okoliša, izrada izvješća o proračunu (inventaru) emisija stakleničkih plinova i drugih emisija onečišćujućih tvari u okoliš, izrada proračuna i projekcija za potrebe sastavnica okoliša te izvješća o provedbi politike i mjera, izrada i verifikacija izvješća i posebnih elaborata o emisijama u okoliš
 • izrada osnovne karakterizacije otpada za odlaganje sukladno posebnom propisu o načinu i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlaganje otpada
 • izrada analiza i elaborata o tehnološkim postupcima obrade otpada, solidifikaciji ili sastavu otpada, te izdavanje (izrada) izvješća o vrstama otpada, onečišćujućim tvarima i proizvodima te materijalima dobivenim obradom i recikliranjem otpada
 • izrada programa zaštite okoliša uključujući i akcijske planove, izrada izvješća o stanju okoliša
 • izrada akcijskih planova zaštite okoliša odnosno akcijskih planova zaštite sastavnica okoliša (zraka, tla, mora i dr) te zaštite od onečišćenja (postupanje s otpadom i dr)
 • izrada programa zaštite okoliša
 • izrada izvješća o stanju okoliša
 • izrada programa zaštite prirode, planova upravljanja i akcijskih planova te izvješća o stanju zaštite prirode
 • izrada studija procjene rizika uvođenja, ponovnog uvođenja i uzgoja divljih svojti
 • praćenje stanja iz područja zaštite okoliša
 • praćenje stanja iz područja zaštite okoliša uzorkovanja, ispitivanja, mjerenja i sl za potrebe zaštite pojedinih sastavnica okoliša odnosno zaštite od opterećenja, isključujući stručno poslove koje obavljaju pravne osobe a odnose se na stručne poslove praćenja kakvoće zraka i emisija u zrak, osim glede uvjeta propisanih za stučne ispite
 • praćenje stanja u području zaštite prirode vezano uz stručne poslove izrade studija o utjecaju zahvata na okoliš, izrade studija glavne ocjene o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu i pripreme i obrade dokumentacije za provedbu postupka uređivanja prevladavajućeg javnog interesa i kompenzacijskih uvjeta prema posebnim propisima iz područja zaštite prirode
 • energetsko certificiranje
 • energetski pregled zgrade
 • redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
 • kontrola energetskih certifikata
 • kontrola izviješća o redovitom pregledu sustava grijanja i hlađenja ili klimatizacije u zgradi
 • izrada procjene vrijednosti nekretnina (poslovi sudskog vještaka građevinske struke)
 • provođenje energetskih pregleda građevina