AAT Geothermae d.o.o.

AAT Geothermae d.o.o. za proizvodnju energije

 • OIB 94043565367
 • Address Draškovec, Draškovićeva 17
 • Phone 099 4646173
 • Fax
 • Web

Find out more

Get free financial report

FREE TRIAL

Schedule Presentation

01 555 69 40

Basic information

 • Registration body Trgovački sud u Varaždinu
 • Founded 2012
 • Registration number 070105752
 • Industry 35.11 Production of electricity (NKD 2007)
 • Size1 - mikro (prema novom zakonu)
 • Capital origin100% strani kapital - izvor FINA

Key persons

 • direktor Bodo Alexander Von Düring

Income, profit, employees and trends

Poslovni subjekt AAT Geothermae d.o.o. registriran je za djelatnost Proizvodnja električne energije (35.11). AAT Geothermae d.o.o. je u privatnom vlasništvu. Temeljni kapital poslovnog subjekta financiran je 100% stranim kapitalom, a u prethodnom razdoblju nije mijenjao iznos temeljnog kapitala. AAT Geothermae d.o.o. je 2018. ostvario ukupni godišnji prihod u iznosu od 144.997,00 kn što predstavlja relativnu promjenu ukupnih prihoda od -723.399,00 kn u odnosu na prethodno razdoblje kada je poslovni subjekt ostvario ukupne godišnje prihode u iznosu od 868.396,00 kn. Poslovni subjekt je tokom posljednje dvije godine poslovao s gubitkom. AAT Geothermae d.o.o. je u 2018. ostvario neto rezultat poslovanja u iznosu od -1.477.362,00 kn dok je ostvarena neto marža iznosila -1.018,89%. Poslovni subjekt AAT Geothermae d.o.o. u 2018. smanjivao je broj zaposlenih, a imao je 3 zaposlenika.

Connected companies

  Registered Economic Activities

  • pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane
  • pripremanje i usluživanje pića i napitaka
  • pružanje usluga smještaja
  • pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama) i opsrkba tom hranom
  • organiziranje sajmova, izložbi, koncerata, revija, priredbi, festivala i drugih promotivnih događaja
  • organiziranje seminara, kongresa, savjetovanja i tečajeva
  • športska priprema
  • športska rekreacija
  • športska poduka
  • istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
  • iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
  • kupnja i prodaja robe
  • obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
  • proizvodnja hrane i pića
  • promidžba (reklama i propaganda)
  • projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina
  • nadzor nad gradnjom
  • stručni poslovi prostornog uređenja
  • frizerski saloni i saloni za uljepšavanje
  • djelatnost za njegu i održavanje tijela
  • djelatnosti javnoga prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom cestovnom prometu
  • poljoprivredna djelatnost
  • integrirana proizvodnja poljoprivrednih proizvoda
  • poljoprivrednosavjetodavna djelatnost
  • proizvodnja metala i proizvoda od metala
  • proizvodnja strojeva za proizvodnju i korištenje mehaničke energije, osim motora za zrakoplove i motorna vozila
  • proizvodnja ostalih strojeva za opće namjene
  • proizvodnja strojeva za poljoprivredu i šumarstvo
  • proizvodnja alatnih strojeva
  • proizvodnja ostalih strojeva za posebne namjene
  • proizvodnja aparata za kućanstvo
  • proizvodnja električnih strojeva i aparata
  • proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica
  • proizvodnja električne energije za tarifne kupce
  • prijenos električne energije
  • distribucija električne energije
  • organiziranje tržišta električnom energijom
  • opskrba električnom energijom za tarifne kupce
  • proizvodnja električne energije za povlaštene kupce
  • opskrba energije za povlaštene kupce
  • trgovina električnom energijom
  • proizvodnja toplinske energije
  • distribucija toplinske energije
  • opskrba toplinskom energijom
  • proizvodnja biogoriva
  • trgovanje, posredovanje i zastupanje na tržištu energije
  • proizvodnja električne energije
  • opskrba električnom energijom
  • djelatnosti istraživanja mineralnih sirovina (radovi i ispitivanja kojima je svrha utvrditi postojanje, položaj i oblik ležišta mineralnih sirovina, njihovu kakvoću i količinu, te uvjete eksploatacije)
  • djelatnost eksploatacije (vađenje iz ležišta i oplemanjivanje) mineralnih sirovina
  • obavljanje djelatnosti izrade dokumentacije o rezervama mineralnih sirovina
  • izvođenje investicijskih radova u inozemstvu
  • gospodarenje lovištem i divljači
  • istraživanje i razvoj geotermalnih izvora i s njima povezanih plinova
  • savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
  • proizvodnja industrijskih plinova
  • antikorozivna zaštita procesnih postrojenja, sustava i opreme
  • sanacija nekontroliranih erupcija u bušotinama
  • protupožarna djelatnost u bušotinama
  • tlačne probe i inertiranje posuda velikog volumena i procesnih postrojenja
  • pružanje usluga vađenja nafte i plina uz naplatu ili po ugovoru: bušenje bušotina, usmjereno bušenje, ponovno bušenje dobušivanje; montažu demontažu postrojenja za bušenje, popravaka; početak bušenja; ugradnju i cementaciju zaštitnih cijevi; crpljenje bušotina dubinskim sisaljkama; postavljanje čepova i napuštanje, likvidaciju bušotina
  • remont, opremanje i ispitivanje bušotina
  • rad postrojenja za savitljivi tubing i tekući dušik
  • elektrokartonaža mjerenja bušotina
  • usluge izrade i održavanja bušotinskih i radnih fluida
  • specijalne operacije pri bušenju, opremanju i ispitivanju bušotina
  • inženjering i održavanje naftne opreme, radnih sredstava, alata i radnih vozila
  • skupljanje, transportiranje i odlaganje tekućegtehnološkog otpada u slojeve bušotina
  • pokusno bušenje, sondiranje i uzimanje uzoraka terena za građevinske, geofizičke, geološke ili slične namjene
  • specijalizirane građevinske djelatnosti koje su zajedničke za različite vrste objekata, a zahtijevaju specijalno izvođenje ili opremu: fundiranje, uključujući i zabijanje stupova (šipova), bušenje izvora vode i izradnju vodocrpilišta, iskop okna, montažu čeličnih elemenata proizvedenih od drugih, armirački radovi, zidanje i popločavanje kamenom montažu i demontažu skela i radnih platformi, uključujući i rad unajmljenim skelama i radnim platformama
  • izradu nacrta za strojeve i industrijska postrojenja
  • geološke i istražne djelatnosti: površinsko mjerenje i promatranje namijenjeno za pružanje informacija o podzemnim strukturama i lokaciji podzemnih nalazišta nafte, zemnoga plina, minerala i podzemnih voda
  • geodetske istražne djelatnosti: premjeravanje terena, hidrografsko mjerenje, mjerenje ispod površine, premjeravanje granica, kartografsko i prostorno snimanje i informiranje uključujući zračno fotogrametrijsko snimanje
  • površinski i podzemni istražni radovi (istražna bušenja, seizmička mjerenja i drugi istražni radovi)
  • hidrogeološka istraživanja (istraživanje i proračunavanje podzemnih voda)
  • rekonstrukcija i izrada postrojenja za radove u naftnom rudarstvu
  • korištenje eksplozivnih tvari obavljanje poslova miniranja
  • izvođenje svih konsolidacijskih radova na prirodnim i izgrađenim objektima u rudarstvu i građevinarstvu
  • bušenje svih vrsta istražnih bušotina, geoloških, geomehaničkih, geofizičkih, hidrotehničkih, rudarskih, građevinskih, injekcijskih, za geotehnička sidra, pijezometarskih, drenažnih, bušotina za miniranje, tehničke bušotine i specijalna
  • bušenje za različite namjene, bušenje za injektiranje i ispitivanje vdpa vezano za hidroenergetske objekte, akumulacije i druge slične objekte
  • izvedba svih vrsta injektiranja stijenja, nekoherentnih tla i betona radi postizanja nepropusnosti i poboljšanja nosivosti uključujući i bitumenizaciju i elektroosmozu
  • poslovi ekološke zaštite na području izvođenja i projektiranje, kemijske zaštite, biološke zaštite, radiološke zaštite, antikorozijske zaštite, hidroizolacije i tehnologije pročišćavanja otpadnih voda
  • geofizički radovi
  • obavljanje stručnih poslova pripreme i izrade studije utjecaja na okoliš
  • korištenje opasnih kemikalija u radovima cementacija i stimulacija i radovima s isplačnim fluidima na bušotini i u laboratorijima
  • iznajmljivanje ostalih strojeva i opreme, bez rukovatelja: pogonskih strojeva i turbina, alatnih strojeva, rudarske opreme i opreme za naftna polja, radijske, televizijske i komunikacijske profesionalne opreme, mjerene i kontrolne opreme, ostale znanstvene, komercijalne i industrijske opreme
  • izrada projekta građenja rudarskih objekata i postrojenja
  • građenje ili izvođenje pojedinih radova na rudarskim objektima i postrojenjima
  • proizvodnja naftnih derivata
  • transport nafte naftovodima
  • transport naftnih derivata produktovodima
  • transport nafte, naftnih derivata i biogoriva cestovnim vozilima
  • transport nafte, naftnih derivata i biogoriva željeznicom
  • transport nafte, naftnih derivata i biogoriva plovnim putovima
  • trgovina na veliko naftnim derivatima
  • trgovina na malo naftnim derivatima
  • skladištenje nafte i naftnih derivata
  • skladištenje ukapljenog naftnog plina
  • trgovina na veliko ukapljenim naftnim plinom
  • trgovina na malo ukapljenim naftnim plinom
  • proizvodnja plina
  • proizvodnja prirodnog plina
  • transport plina
  • skladištenje plina
  • upravljanje terminalom za upp
  • distribucija plina
  • organiziranje tržišta plina
  • trgovina plinom
  • opskrba plinom
  • istraživanje i eksploatacija ugljikovodika
  • prijevoz za vlastite potrebe
  • djelatnost prijevoza opasnih tvari
  • usluge informacijskog društva
  • izrada elaborata stalnih geodetskih točaka za potrebe osnovnih geodetskih radova
  • izrada elaborata izmjere, označivanja i održavanja državne granice
  • izrada elaborata izrade hrvatske osnovne karte
  • izrada elaborata izrade digitalnih ortofotokarata
  • izrada elaborata izrade detaljnih topografskih karata
  • izrada elaborata izrade preglednih topografskih karata
  • izrada elaborata katastarske izmjere
  • izrada elaborata tehničke reambulacije
  • izrada elaborata prevođenja katastarskog plana u digitalni oblik
  • izrada elaborata prevođenja digitalnog katastarskog plana u zadanu strukturu
  • izrada elaborata za homogenizaciju katastarskog plana
  • izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra zemljišta
  • izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra nekretnina
  • izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata za potrebe pojedinačnog prevođenja katastarskih čestica katastra zemljišta u katastarske čestice katastra nekretnina
  • izrada elaborata katastra vodova i stručne geodetske poslove za potrebe pružanja geodetskih usluga
  • tehničko vođenje katastra vodova
  • izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade dokumenata i akata prostornog uređenja
  • izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja
  • izrada geodetskih elaborata stanja građevine prije rekonstrukcije
  • izrada geodetskoga projekta
  • iskolčenje građevina i izradu elaborata iskolčenja građevine
  • izrada geodetskog situacijskog nacrta izgrađene građevine
  • geodetsko praćenje građevine u gradnji i izrada elaborata geodestkog praćenja
  • praćenje pomaka građevine u njezinom održavanju i izrada elaborata geodetskog praćenja
  • geodetski poslovi koji se obavljaju u okviru urbane komasacije
  • izrada projekta komasacije poljoprivrednog zemljišta i geodetski poslovi koji se obavljaju u okviru komasacije poljoprivrednog zemljišta
  • izrada posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štićena područja
  • stručni nadzor nad:
  • izradom elaborata katastra vodova i stručnih geodetskih poslova za potrebe pružanja geodestkih usluga
  • tehničkim vođenjem katastra vodova
  • izradom posebnih geodetskih posloga za potrebe izrade dokumenata i akata prostornog uređenja
  • izradom posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja
  • izradom geodetskih elaborata stanja građevine prije rekonstrukcije
  • izradom geodetskoga projekta
  • iskolčenjem građevina i izradom eleborata iskolčenja građevine
  • izradom geodetskog situacijskog nacrta izgrađene građevine
  • geodetskim praćenjem građevine u gradnji i izradom elaborata geodetskog praćenja
  • praćenjem pomaka građevine u njezinom održavanju i izradom elaborata geodetskog praćenja
  • izradom posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štićena područja
  • ispitivanje usklađenost mjerila
  • ovjeravanje zakonitih mjerila
  • ispitivanje usklađenost pakovina i boca kao mjernih spremnika
  • vođenje evidencije ovjerenih zakonitih mjerila
  • provođenje službenih mjerenja
  • pregledavanje popravak i ispitivanje zakonitih mjerila i/ili mjernih sustava radi pripreme za ovjeravanje
  • djelatnost javne vodoopskrbe
  • detaljna melioracijska odvodnja
  • djelatnost javne odvodnje
  • djelatnost navodnjavanja
  • posebne djelatnosti za potrebe upravljanja vodama
  • djelatnost uzorkovanja i ispitivanja sastava otpadnih voda
  • eksploatacija pijeska i šljunka iz obnovljivih ležišta
  • hidrografska izmjera mora
  • marinska geodezija i snimanje objekata u priobalju, moru, morskom dnu i podmorju
  • stručni poslovi zaštite okoliša
  • gospodarsko korištenje prirodnih dobara
  • djelatnost druge obrade otpada
  • djelatnost oporabe otpada
  • djelatnost posredovanja u gospodarenju otpadom
  • djelatnost prijevoza otpada
  • djelatnost sakupljanja otpada
  • djelatnost trgovanja otpadom
  • djelatnost zbrinjavanja otpada
  • gospodarenje otpadom
  • djelatnost ispitivanja i analize otpada
  • proizvodnja eksplozinih tvari
  • promet ekspolozivnih tvari
  • nabava eksplozivnih tvari
  • uporaba eksplozivnih tvari
  • reciklaža eksplozivnih tvari
  • neutralizacija i uništavanje eksplozivnih tvari
  • djelatnost proizvodnje, stavljanja na tržište i korišenja kemikalija
  • pružanje usluga u trgovini
  • zastupanje inozemnih tvrtki
  • održavanje i popravak motornih vozila
  • proizvodnja proizvoda od metala
  • tehničko ispitivanje i analiza
  • djelatnost skladištenja
  • ispitivanje opreme pod tlakom
  • ispitivanje ispravnosti i funkcionalnosti prijenosnih i prijevoznih aparata za gašenje požara
  • osposobljavanje pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje početnih požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom
  • ispitivanje ispravnosti i funkcionalnosti izvedenih stabilnih sustava, uređaja i instalacija za otkrivanje, dojavu i gašenje požara, sustava, uređaja i instalacija za otkrivanje i dojavu prisutnosti zapaljivih plinova i para kao i drugih ugrađenih sustava uređaja instalacija za sprečavanje širenja požara
  • izrada eleborata zaštite od požara